İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Soruları

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bölümünden İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hasan
  Özel Üye
  Reklam

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Soruları

  Reklam  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Soruları

  Forum Alev
  Iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Soruları - 3.cü sınıf iş ve güvenlik hukuku soru ve cevapları

  İşçi sendikaları ile işveren ve işverenler ya da işveren sendikalarının karşılıklı olarak birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları, iş hukukunun hangi bölümünü meydana getirir?
  Cevap-Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku

  Öğreti ve uygulamalarda alt işvereni ifade etmek için kullanılan sözcük hangisidir?
  Cevap-Taşeron

  Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak, kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme edimini yerine getireceğinin kararlaştırıldığı ve 4857 sayılı yasa ile İş Kanunumuza giren iş sözleşmesi hangisidir?
  Cevap-Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi

  Bir apartmanın çevre düzenlemesi için peyzaj firmasıyla anlaşılması halinde bu firmaya ödenecek ücret sistemi hangisidir?
  Cevap-Götürü ücret

  Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilerin ücretleri nasıl ödenmektedir?
  Cevap-% 100 arttırılarak ödenir

  İşverenlerin hangi oranda özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçiyi istihdam edeceğini makamlardan hangisi belirler?
  Cevap-Bakanlar Kurulu

  Feshi ihbarın İş Kanunu'nda gösterilmiş sebeplerden birine dayanmaması halinde ihbarın şekli hangisidir?
  Cevap-Usulsüz bir ihbardır

  Sendikaların temel amacı nedir?
  Cevap-Üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek
  Sendikal faaliyetlerde bulunduğu için işinden atılan bir işçi; tazminatlardan hangisini alır?
  Cevap-Sendikal tazminat alır

  Üyelik aidatı sendikaya kim tarafından toplanarak ödenir?
  Cevap-İş veren

  Sendikalar, üyeleri için kurulan sendikalara nakit mevcutlarının en fazla ne kadarına kredi olarak verebilirler?
  Cevap-% 10

  Aynı işkolunda ve bir bölgede çok sayıda işyerini kapsayan toplu iş sözleşmesine ne ad verilir?
  Cevap-Grup Toplu İş Sözleşmesi

  Menfaat uyuşmazlıklarında hangi durumda arabuluculuk, grev ve lokavt ve kanuni hakemlik hükümleri uygulanmaz?
  Cevap-Taraflar özel hakeme gidileceğine dair yazılı olarak anlaşırlarsa

  Grev gözcülerinin görevi nedir?
  Cevap-Grev yapan sendikanın üyelerinin greve uyup uymadıklarını denetlemek

  İzmirde bir işyerinde grev kararının alınması ve bu kararın ilgili işyerinde ilan edilmesinden sonra işyerinde çalışan toplam işçi sayısının en az 1/4'nin talebi üzerine grev oylaması yapılması hangi merciden istenir?
  Cevap-Valilik

  Primlerin tamamının işveren tarafından ödendiği sosyal sigorta kolları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
  Cevap-İş Kazası ve Meslek Hastalıkları – Analık

  Primlerin ortak bir fonda toplanarak sigortalıya yapılacak yardım ve ödemelerin bu ortak fondan karşılandığı finansman yöntemi hangisidir?
  Cevap-Toplu Kapitalizasyon Yöntemi

  Türkiye'de iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası hangi yılda uygulamaya konmuştur?
  Cevap-1945

  İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı neye bağlıdır?
  Cevap-İş ve İşçi Bulma Kurumuna

  İşsizlik sigortası primi kim tarafından karşılanır?
  Cevap-Sigortalı, işveren ve devlet

  Malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının en az kaç yıl prim ödemiş olması gerekir?
  Cevap-5 yıl

  T.C. Emekli Sandığı hangi bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösterir?
  Cevap-Maliye Bakanlığı

  Bağ-Kur'a bağlı sigortalılara yaşlılık aylığı en son prim ödenen gelir basamağı üzerinden bağlanır.Ancak en son prim ödeme gelir basamağından en az ne kadar süre prim ödenmiş olması gerekir?
  Cevap-1 yıl

  İngiltere'de, iş hukukunda atılan ilk adımla hangisinin korunması amaçlanmıştır?
  Cevap-Çocukların

  İş Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde kanunlardan hangisinin bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır?
  Cevap-Borçlar Kanunu

  İşçinin yaptığı işin miktarına bağlı maktu veya yüzde olarak ödenen ücret sistemi hangisidir
  Cevap-Komisyon ücret

  Aynı işyerinde 15 yıldır çalışmakta olan bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı en az kaç gündür?
  Cevap-26
  Yaş, işçi sendikasının faaliyetlerine katılmada nasıl bir rol oynar?
  Cevap-16 yaşından küçükler Genel Kurul'da oy kullanamazlar
  Sendika ve konfederasyonlarda kaç türlü denetim vardır?
  Cevap-İç Denetim-Dış Denetim

  Sendikalar, sınai ve iktisadi teşebbüslere nakit mevcudunun ne kadarını yatırım yapabilirler?
  Cevap-Nakit mevcudunun en fazla % 40'ını

  Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf sendikaya üye olanlar, imzalanan sözleşmeden hangi tarihten itibaren yararlanır?
  Cevap-Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren

  Menfaat uyuşmazlıklarında özel hakeme başvurulmuşsa, hakem kararları hangisine tabidir?
  Cevap-Toplu iş sözleşmesi hükmündedir

  Grev ve lokavta katılamayacak işçilerin niteliği ve sayısını kim belirler?
  Cevap-İşveren veya işveren vekili
  Yasama, yürütme ve yargı organlarınca alınan bir kararı protesto amacıyla yapılan grev hangisidir?
  Cevap-Siyasi Grev

  Sosyal sigortalarının finansmanını kim yapar?
  Cevap-Sigortalılar, işverenler ve devlet

  İş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle eğer sigortalı Sosyal Sigortalar kurumunda ayakta tedavi edilecekse günlük ortalama kazancının ne kadarı geçici iş görmezlik geliri ödeneği olarak verilir?
  Cevap-2/3

  Yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için kadın ve erkek sigortalının kaç yaşını doldurması ve en az kaç gün prim ödemiş olması gerekir?
  Cevap-Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurması ve 7000 gün prim ödemesi

  1946 yılında hangi kanunun değiştirilmesiyle sendikaların kurulması hukuken meşru hale getirilmiştir?
  Cevap-Cemiyetler Kanunu

  İşveren sendikal nedenler dışında işçilere eşit davranmazsa işçiler ne kadar süre ile ücretleri tutarındaki uygun bir tazminattan başka, yoksun bırakıldıkları haklarını da talep edebilirler?
  Cevap-4 aya kadar

  Yıllık ücretli izin hakkından yararlanabilmesi için, işçinin en az ne kadar süre çalışmış olması gerekir?
  Cevap-1 yıl

  Aynı işyerinde, aynı nitelikteki işlerde, eşit verimle çalışanların ücretleri arasında bir farklılığın olmayacağı düşüncesine dayalı ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap-Eşit İşe Eşit Ücret İlkesi

  Kıdem tazminatı tam ve zamanında ödenmezse, gecikme süresi için ödenmesi gerekli tazminata uygulanacak faiz miktarı hangisidir?
  Cevap-Mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.

  Sendikalar Kanunu'nda bir konuda boşluk bulunması halinde, bu boşluk hangi kanun hükümleri ile doldurulur?
  Cevap-Medeni Kanun

  Sendika ve konfederasyonların kapatılmasına kim karar verir?
  Cevap-İş Mahkemesi

  Sendikal kuruluşun, içeriden veya dışarıdan hiçbir müdahale olmaksızın kendiliğinden sona ermesine ne ad verilir?
  Cevap-İnfisah

  Yetki belgesi hangi makam tarafından verilir?
  Cevap-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Grev ve lokavtın yasak olduğu yer ve durumlarda çıkan uyuşmazlıkları çözmeye yetkili olan merci hangisidir?
  Cevap-Yüksek Hakem Kurulu

  Grev ve lokavtın belirli nedenlerle ertelenmesi kararını hangi makam, ne kadarlık bir süre için verebilir?
  Cevap-Bakanlar Kurulu, 60 gün süre ile

  Grev oylamasına kimler katılır?
  Cevap-Grevin uygulanacağı işyerinde çalışan tüm işçiler

  Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iktisadi ve sosyal durumlarıyla, çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacıyla, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine uygun olarak yaptıkları greve ne ad verilir?
  Cevap Cevap-Kanuni Grev

  Türk iş hukukuna göre, çıraklara sigorta kollarından hangisi uygulanır?
  Cevap-Hastalık Sigortası

  Tarafların zorunlu katılımı ilkesine dayalı olarak, devletçe düzenlenen, belirlenen risklerin mali yükü primler yoluyla ve götürü olarak karşılanan sosyal güvenlik sistemi hangisidir?
  Cevap-Sosyal Sigorta

  İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanabilmesi için sigortalının, meslekte kazanma gücünün ne kadar kaybı gerekir?
  Cevap-En az % 10

  Bir iş kazası sonucu yatarak tedavi gören ve günlük geliri 4.500.000 TL olan sigortalıya verilecek günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı kaç TL'dir?
  Cevap-2.250.000

  Ölen sigortalıların çocukları hem analarından hem de babalarından gelir ve aylığa hak kazanırlarsa hangisi söz konusu olur?
  Cevap-Bu aylık ve gelirlerden yüksek olanın tamamı eksik olanın yarısı bağlanır

  Yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarından Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılacak ödemelerin bilanço tarihindeki değeri ile bunların peşin değerleri arasındaki farka ne ad verilir? 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Soruları - 3.cü sınıf iş ve güvenlik hukuku soru ve cevapları

  Reklam  İş güvenliği çok önemli bir konudur.Çalıştığımız iş yerinde önce kendi can güvenliğimizi sağlamalıyız.Bağlı oduğumuz sendika yada derneklerin bize olumlu katkıları bulunmaktadır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi