2010 Sınıf Geçme Yönetmeliği Hakkında

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Bilgiler Bölümünden 2010 Sınıf Geçme Yönetmeliği Hakkında ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ENGİN
  Özel Üye
  Reklam

  2010 Sınıf Geçme Yönetmeliği Hakkında

  Reklam  2010 Sınıf Geçme Yönetmeliği Hakkında

  Forum Alev
  2010 Sınıf Geçme Yönetmeliği Hakkında


  Derecesi Not Puan Pekiyi 5 85 - 100

  İyi 4 70 - 84

  Orta 3 55 - 69

  Geçer 2 45 - 54

  Geçmez 1 25 - 44

  Etkisiz 0 0 -

  24 Not: Puanların aritmetik ortalaması alınırken, yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz


  Yıl Sonu Başarısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?
  Bir dersin yıl sonu notu:
  Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır
  Hiç dönem notu yoksa yetiştirme programında alınan nottur
  Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonunda sınava girilen ders/derslerin en son belirlenmiş yıl sonu notu ile sınavda alınan notun aritmetik ortalamasıdır
  Başka bir okuldan nakil olarak gelen öğrencilerin önceki okulunda aldığı dersler ile yeni okulundaki dersler farklı olduğunda, bir dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem notudur Yeterli süre bulunmaması durumunda ise önceki okulda alınan dersin puanlarına göre belirlenen dönem notudur
  Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış olan öğrencinin bu notu, yıl sonu notu sayılır
  Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılmanın Koşulları Nelerdir?
  Ders yılı sonunda ikinci dönem notunun en az "Geçer"; ancak, birinci dönem notu "Etkisiz" ise, ikinci dönem notu en az "orta",
  Yalnız bir dönem notu aldığı derste, dönem notunun en az "Geçer" olması gerekir
  Sınıf Geçme Sisteminde Okutulacak Dersler Nelerdir?
  Öğrencilerin yönelecekleri alanın özelliklerine göre okutulacak dersler :
  - Ortak genel kültür dersleri,
  - Alan dersleri,
  - Alan seçmeli dersleri,
  - Diğer seçmeli derslerden oluşur
  Ortak Genel Kültür Dersleri Nedir?
  Ortak genel kültür dersleri, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir
  Alan Dersleri Nedir?
  Öğrenciyi, girmeyi hedeflediği yükseköğretim dalına veya mesleğe yönelten ve ona bu yönde gelişme olanağı sağlayan derslerdir
  Alan Seçmeli Dersleri Nedir?
  Öğrenciye, yöneldiği alanda kendini geliştirme olanağı sağlayan derslerdir Alan Seçmeli derslerden alınabilecek derslerin isimleri (53–58 ) sayfalardaki tablolarda belirtmiştir Bu derslerden alınabilecek toplam ders saati yönetmelikçe belirlenmiştir
  Seçmeli Dersler Nedir?
  Ortak genel kültür, alan dersleri ile alan seçmeli dersleri dışında kalan; öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerini, kişisel yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan derslerdir Seçmeli derslerden alınabilecek dersler 53–58 sayfalarda belirtilmiştir Bu derslerden alınabilecek toplam ders saatleri de yönetmelikçe belirlenmiştir
  Derslerin Seçimi Nasıl Gerçekleştirilir?
  Okuduğunuz ders yılı sonunda, bir sonraki ders yılı ile ilgili okutulacak seçmeli dersler ile alan seçmeli derslerinin tümü ilan edilir Ders bitiminin 10 gün öncesinden 10 gün sonrasına kadar (20 gün içerisinde), ilan edilen bu dersler arasından sınıf öğretmeni veli ve öğrencinin katılımı ile öğrencinin okumak istediği alan seçmeli dersleri ve diğer seçmeli dersler belirlenir Belirlenen dersler öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir
  Alan seçmeli dersleri ve diğer seçmeli derslerin seçiminde;
  Öğrencinin önceki yıllara ait başarısı ve derslerdeki başarı grafiği,
  Yönelmek istediği veya yöneldiği alanda alması gereken dersler,
  Hangi sınıflarda hangi derslerin alınmasının uygun olacağı, gibi hususlar göz önünde bulundurulur
  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  MADDE 1 – 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ş) ve (t) bentleri eklenmiştir
  "ş) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce öğrencilere Türkçe ve yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı,"
  "t) Yeterlik Sınavı: Hazırlık sınıfı bulunan okul/kurumlarda öğrencilerin birinci yabancı dil ve Türkçe dersinde yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavı"
  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
  "Alan seçimi, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapılır Ancak, okul yönetimince kabul edilen zorunlu ve bu Yönetmelikte belirtilen özüre dayalı hâllerde yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede de şartları taşıyan öğrenciler alan seçimi ve değişikliği yapabilirler "
  "10 uncu sınıf sonunda;
  a) Bir üst sınıfa geçen öğrenciler, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilir Ancak, alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınavları döneminde sınava alınır Öğrenci, yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerin sorumluluğu devam eder Bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen hâller dışında alan değişikliği öğrenim süresince bir defa yapılır
  b) Sınıf tekrarına kalan öğrenciler, Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın aynı sınıfı tekrar etmek şartıyla alanını değiştirebilir
  c) Mesleki ve teknik ortaöğretimde, alan/dal seçimi ve değiştirilmesiyle ilgili iş ve işlemler 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır"
  "Nakli yapılan öğrencilerden geldiği okulda alanı bulunmayanlar, kendisinin ve velisinin isteği de dikkate alınarak uygun bir alana yönlendirilir Bu şekilde alan değiştiren öğrenciler, yöneldiği yeni alana ait alt sınıf veya sınıflarda görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur Yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerden sorumluluğu devam eder"
  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
  "Birinci ve ikinci dönem başı ile ders kesiminden sonra olmak üzere bir öğretim yılında üç kez zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılması esastır Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da zümre öğretmenler kurulu toplanabilir Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce yapılır"
  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 nolu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
  "3) İki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına nakil veya geçiş yapan öğrencilerin dönem notları, bu madde hükümlerine göre belirlenir"
  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
  "b) Yetiştirme programını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait puan bulunmaması hâlinde yetiştirme programından alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puandır Alan değişikliği sebebiyle iki döneme ait puan bulunmaması durumunda sorumluluk sınavında elde edilen puandır Bir dönem puanının bulunması hâlinde ise bu dönem puanı ile yetiştirme programında alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalamasıdır"
  "b) Yetiştirme programını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait not bulunmaması hâlinde yetiştirme programı puanından elde edilen notturAlan değişikliği sebebiyle iki döneme ait notun bulunmaması hâlinde sorumluluk sınavı puanından elde edilen nottur Bir dönem notunun bulunması hâlinde ise bu dönem notu ile yetiştirme programı notunun aritmetik ortalamasıdır"
  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
  "Okul türlerine göre hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda Kurulca belirlenen yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerin dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı notu;"
  MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
  "MADDE 34 – Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez
  Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar
  Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9 uncu sınıfa geçilmez"
  MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
  "Hazırlık Sınıfında Yeterlik Sınavı ve Dokuzuncu Sınıfa Geçiş
  MADDE 35 – Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır Mezuniyet ve benzeri puanların belirlenmesinde dikkate alınmaz
  Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvururlar Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersinden ders yılının ilk haftası içinde yeterlik sınavına alınırlar Bu sınavlar, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları usul ve esaslarına göre yapılır Her iki dersten de en az 3 alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler
  Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde sınava alınırlar Yabancı dil dersi ile Türkçe dersi sınavlardan en az 2 alan öğrenciler başarılı sayılır, başarısız olanlar ise bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederler İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilir Bu öğrencilerin sınavsız öğrenci alan diğer okulların 9 uncu sınıfına kayıtları, okulların özel yönetmelikleri ile ilgi diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır
  İki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde hazırlık sınıfından, hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıfına; hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıfından hazırlık sınıfına nakil veya geçiş, okulların özel yönetmelikleri ile ilgi diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır"
  MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
  "Devamsızlık nedeniyle 12 nci sınıfta başarısız duruma düşen öğrenciler 12 nci sınıfı tekrar ederler Ayrıca, mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar da başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler, başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde sınava alınırlar"
  MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
  "Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri sebeplerle bir ya da iki dönem notu bulunmayan dersler için ders yılının ikinci döneminden, yeni öğretim yılının başlamasına kadar olan sürede yetiştirme programı uygulanır Bu programlarda görev alacak öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir Diğer kurumlardan görevlendirilen öğretmenler hakkında kurumlarına bilgi verilir Bu programda işlenecek konular ve programın süresi, bir dönemdeki ders saati toplamından az olmamak üzere okul müdürü ile programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenlerce belirlenir Ancak, programda öngörülen konuların tamamlatılması esastır Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve sözlü puanı verilir Dönem ve yıl sonu puanı ve notu bu puanlara göre belirlenir"
  MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yeralan "7 iş günü" ibaresi "5 iş günü" olarak değiştirilmiştir
  MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
  "MADDE 41 – Öğrenciler ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde;
  a) Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına,
  b) Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına
  alınırlar
  Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez
  Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar
  Bu sınavlar, gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı günde en fazla 3 sınav yapılabilir"
  MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
  "MADDE 42 – Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler; öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin iş birliği ile belirlenir ve öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen 5 iş günü içinde, örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir Sınav programında yer alması düşünülen dersler program ilan edilmeden önce değiştirilebilir
  Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına alınacak öğrenciler ve sınavı yapılacak dersler ile ilgili hazırlanan listeler sınavların başlamasından 5 iş günü öncesinde okul müdürlüğünce ilan edilir"
  MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "7 iş günü" ibaresi "5 iş günü" olarak değiştirilmiştir
  MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
  "b) Ders yılı sonunda mezun olabilecek durumda olmasına rağmen ortalama yükseltme sınavı ile sorumluluk sınavlarına girenler için bu sınav dönemlerinin,"
  MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir
  "GEÇİCİ MADDE 6 – 2007-2008 Öğretim Yılında 11 inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre alan değiştirebilir
  MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır”
  MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
  MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür 2. 2
  bahrigs
  Yeni Üye

  --->: 2010 Sınıf Geçme Yönetmeliği Hakkında

  Reklam  "GEÇİCİ MADDE 6 – 2007-2008 Öğretim Yılında 11 inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre alan değiştirebilir
  2007 2008 yazıo.. 2009 2010 olmasın??
  eger öyleyse bn şuan 11.sınıfım 12de alan değiştirebilirim deil mi? 3. 3
  batuhanbal
  Yeni Üye
  Engin bey bir sorum olacak.
  Şimdi benim 1. dönem ortalamam 2.70. 1. dönem ve 2. dönemdeki notlarım 2 ders hariç aynı. Bu iki ders Edebiyat ve Dil Anlatım. 1. dönem ikisi de 3dü şimdi 2. dönemde ikisi de 2 oldu. Acaba ben yıl sonu notuna göre mi sınıfımı geçicem yoksa 2. dönem notlarıma göre mi? 10. sınıf düz lise öğrencisiyim. 4. 4
  Hozukcan
  Emekli
  yıl sonu ortalama notlarına göre sınıf geçmesi kararlaştırılıyor

 5. 5
  batuhanbal
  Yeni Üye
  Yıl Sonu Başarısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?
  Bir dersin yıl sonu notu:
  Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır
  Şimdi benim ilk dönem 3 ikinci dönem 2. Toplam 5 yarıya böldükmü 2.5 Yukarıda buçuklar tam oluyor yazmış arkadaş. Yani yıl sonu notum 3 gelecek değil mi? Ortaokulda böyleydi hesaplama.

 6. 6
  Hozukcan
  Emekli
  evet ortalama 2.5 dan 3 olur.

 7. 7
  batuhanbal
  Yeni Üye
  Çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Sağolun.

 8. 8
  gorkem07350
  Yeni Üye
  selam arkadaşlar ben anadolu lisesinde okuyorum 10. sınıftayım ortalamam 2.50 4 zayıfım var sayısaldayım fizik kımya biyoloji ve matematik zayıflarım geçen 9. sınıftanda 2 dersten sorumlu geçtim bunlar edebiyat ve biyoloji kardenmde sınıf tekrarı yazıyodu 4 dersten hakkım oldugu söylendi ve ben geçen seneki 2 dersi ve bu seneden 2 dersi yazdım ne kadar geçmem gerekiyor yardımcı olurmusunuz... 9. 9
  rbsss
  Yeni Üye
  mrb birşey sormak istiyorum anlayamadım da . bn 10 sınıta 5 tane derstn başarısız oldum 3 tanesini sınavda verdim ve sınıfımı gectim şimdi 11 i bitrdim 10 sınıftan kalan 2 tane sorumlu dersim var ama sınıva girsemde gecemem ortalamam 2.49 başka bi dersten girip ortalamamı 2.50 yapsam sorumluluklarım karkarmı cvp verrsenz çok sevinirim teşekkürler ..

 10. 10
  Ziyaretçi
  9.sınıftan 2 10.sınıftan 2 tane alttan dersim var 11.sınıftan 6 tane zayıfım var. geçer miyim

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi