Delphi Dersleri [Örnekli] Anlatım

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Webmaster ve Diğer Kodlama Dilleri Bölümünden Delphi Dersleri [Örnekli] Anlatım ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 13
  Hasan
  Özel Üye
  Reklam

  --->: Delphi Dersleri [Örnekli] Anlatım

  Reklam  Bir Rapora Bölüm Eklemek

  Bir rapora bölüm eklemek için Object Inspector penceresinden TQuickRep elemanına ait Bands özelliğine tıklamak ve çıkan alt bölümdeki özelliklerin değerini true yapmaktır.

  Quick Report'ta Kullanılan Operatörler


  Operatör

  Açıklama

  +

  Toplama

  -

  Çıkarma

  *

  Çarpma

  /

  Bölme

  ( )

  Parantez

  And

  Mantıksal And

  Or

  Mantıksal Or

  Not

  Mantıksal Not

  =

  Eşit

  <

  Küçük

  >

  Büyük

  <=

  Küçük eşit

  >=

  Büyük eşit

  < >

  Eşit değil
  QuickReport Fonksiyonları

  Date :Mevcut tarihi string olarak geri gönderir.Rapor üzerine QRExpr elemanı alınarak Expression özelliğine Date verilerek kullanılır.

  Time :Mevcut saati stringe çevirir.Rapor üzerine QRExpr elemanı alınarak Expression özelliğine Time verilerek kullanılır.

  Str ( sayı ) :Sayısal bir ifadeyi stringe çevirir.

  Copy(str,s,l):Bir ifadenin içinde bulunan belli bir bölümü geri gönderir.

  Rapora Sayfa Numarası ve Tarih Eklemek

  Raporumuza sayfa numarası ve tarih eklemek için ; rapor üzerine QRB elemanı alarak BandType özelliğini rbPageFooter yapalım.Daha sonra QRSYSData kontrolünden iki tane alıp birincisinin Data özelliğini qrsDate ve Text özelliğine "Basım Tarihi ", ikincisinin Data özelliğini qrsPageNumber ve Text özelliğini de " Sayfa : " yapalım.Raporu Preview'e tıklayarak önizlemeye alırsak sayfanın sonunda Basım Tarihi ve Sayfa Numarasının yazılmış olduğunu görürüz.
  ForumAlev --->: Delphi Dersleri [Örnekli] Anlatım

 2. 14
  Hasan
  Özel Üye
  Delphi ile MS Access Database'ine Bağlantı

  Delphi'den MS Access Databaseine ulaşabilmek için sırasıyla yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

  1.Windows Control Panel'i açın

  2.ODBC simgesini çift tıklayın

  3.User DSN tabına gelin ve Add butonuna basın

  4.Driver olarak "Microsoft Access Driver (*.mdb)" yi seçin ve Finish butonuna basın

  5.Data Source Name'i olarak kullanmak istediğiniz bir isim verin. Description kısmına isterseniz database'inizle ilgili bir açıklama yazabilirsiniz.

  6.Daha sonra Select butonuna basarak database isminizi verin

  7.Advanced butonuna basarak kullanıcı adı ve şifresi tanımlayabilirsiniz (zorunlu değil)

  8.OK butonuna basıp ODBC ekranını kapatın

  9.Şimdi programınıza bir TDatabase objesi ekleyin

  10.AliasName olarak ODBC ayarlarında verdiğiniz (5) Data Source Name'i seçin

  11.Database Name olarak istediğiniz bir isim yazın

  12.Eğer 7. basamakta bir kullanıcı adı ve şifresi girmediyseniz login ekranın çıkmaması için LoginPrompt seçeneğini false yapın

  Not :Eğer database'in bir kullanıcı adı ve şifresi varsa LoginPrompt seçeneğini False yapmanız durumunda database'e ulaşamazsınız.

  13.Programınıza bit TTable ekleyin

  14.Database Name kısmına TDatabase bileşeninde Database Name kısmına 11. adımda verdiğiniz ismi seçin

  15.Programınıza bit TDataSource ekleyin

  16.DataSet değeri olarak 13. adımda eklediğiniz TTable adını verin

  Artık MS Access Database'ine bağlı bir table'a sahipsiniz.


  Borland Delphi'de Yapılmış Bazı Yararlı Programlar
  Database'de Türkçe Problemi

  BDE administor programında configuration/dirvers/native/[kullandığın dosya türü] seçeneklerinde langdriver kısmını türkçe bir sürücü olarak değiştir. Bunu yaptıktan sonra delphi ile türkçe karakterleri görebilirsiniz

  Bu ayarı yaptıktan sonra Database Desktopta Türkçe karakterler yine görünmeyecek.

  Enter Tuşu Kullanımı

  Windows programlarında bir alttaki alana geçmek için TAB tuşu kullanılır.Ancak DOS programlarından gelen alışkanlıkla kullanıcılar hep Enter ile alt alana geçmek ister ve bu bir tik olmuştur.

  Delphide Enter tuşu ile bir alt alana geçmek için bir yöntem;

  Formun Keypreview olayını True yapılır.  Form üzerinde herhangiki tüm bileşenlere Default false yaplır.

  formun onKeypres olayına aşağıdaki function ilave edilir.

  procedure TAdresformu.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

  begin

  if Key = #13 then begin

  Key := #0;

  if (Sender is TDBGrid) then

  TDBGrid(Sender).Perform(WM_KeyDown,VK_Tab,0)

  else

  Perform(Wm_NextDlgCtl,0,0);

  end;
 3. 15
  Hasan
  Özel Üye
  Açık Windows Uygulamalarının Gösterilmesi

  Burada EnumWindows API fonksiyonuyla bir window handle ve pointer parametreleri çağrılarak gizli ve görünür uygulamalar listelenir.

  //AnaForm üzerine bir ListBox1 ve Button1 ekleyin

  //implementation {$R *.DFM} altyna a?a?ydaki fonksiyonu yaz

  function EnumWindowsProc(Wnd : HWnd;Form : TForm1) : Boolean;

  Export; {$ifdef Win32} StdCall; {$endif}

  var

  Buffer : Array[0..99] of char;

  begin

  GetWindowText(Wnd,Buffer,100);

  if StrLen(Buffer)

  <> 0 then

  Form1.ListBox1.Items.Add(StrPas(Buffer));

  Result := True;

  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

  begin

  //Tüm gizli ve görünür uygulamalary listele

  EnumWindows(@EnumWindowsProc,LongInt(Self));

  end;

  Delphide Yazılan Kodla Exe Çalıştırma

  Aşağıdaki örnek kod verilen web sitesini Internet Explorer' ı çalıştırarak açar.

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

  begin

  winexec('C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe wwww.programlama.com',SW_MAXIMIZE);

  end;

  Bir Harddiskin Seri Numarasının Bulunması

  Hard diskin seri numarasını bulur.

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

  var

  VolumeSerialNumber : DWORD;

  MaximumComponentLength : DWORD;

  FileSystemFlags : DWORD;

  SerialNumber : string;

  begin

  GetVolumeInformation('C:\', nil, 0, @VolumeSerialNumber,

  MaximumComponentLength, FileSystemFlags, nil, 0);

  SerialNumber := IntToHex(HiWord(VolumeSerialNumber), 4) + '-' + IntToHex(LoWord(VolumeSerialNumber), 4);

  Memo1.Lines.Add(SerialNumber);

  end;
 4. 16
  Hasan
  Özel Üye
  Windows'un Belgeler Menüsünü Temizleme

  Formun uses kısmına ShlOBJ şeklinde ilave yapın; bir butona veya herhangi bir olayın event' ine de ;

  SHAddToRecentDocs(SHARD_PATH, nil); şeklinde yazın.

  Ekran Görüntüsü Aktarma

  Belirttiğiniz sınırlar dahilinde ekranın belli bir alanını formunuzun üzerine koymak isterseniz. Formunuza image1 adlı bir resim objesi ekleyin ve daha sonra formunuzun create olayına şu kodu yazın.

  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

  var

  DCDesk: HDC;

  begin

  DCDesk:=GetWindowDC(GetDesktopWindow);

  BitBlt(Image1.Canvas.Handle, 0, 0, Screen.Width, Screen.Height,DCDesk, 0, 0,SRCCOPY);

  ReleaseDC(GetDesktopWindow, DCDesk);

  end;

  Mouse Pointerı Gizlemek

  Mouse Pointerı gizlemek için ShowCursor(False) komutunu kullanmak yeterli. Tabi yeniden görünmesini sağlamak için ShowCursor(True) komutunu kullanıyoruz.

  İmlecin Ekrandaki Yerinin Belirlenmesi

  İmlecin o anda ekranın neresinde olduğunu bulan ufak bir kod parçası.

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

  var Yer:TPoint;

  begin

  if Assigned(ActiveControl) then

  begin

  Yer:=Point(0,0); { burda 0,0 imleç'in ekrandaki yeri oluyor }

  ActiveControl.ClientToScreen(Yer);

  SetCursorPos(Yer.X,Yer.Y);

  end;

  end;

  Başlat Menüsü Programlarının Tespit Edilmesi

  Başlat menüsünde hangi programların bulunduğunu tespit eden bir kod parçası.Forma bir ListBox, bir Buton, birde DDEClientConv nesnesi ekleyip, Service ve Topic özelligini "Progman" olarak giriniz.

  var

  B:P char;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

  begin

  ListBox1.Items.clear;

  B := DDEClientConv1.RequestData('Groups');

  ListBox1.Items.SetText(B);

  StrDispose(B);

  end;

 5. 17
  Hasan
  Özel Üye
  Register Kullanım Örneği

  Windows açılırken programınızın otomatik olarak başlatılıp başlatılmamasını nasıl ayarlarsınız. İşte size güzel bir örnek kod.Formunuza CheckBox Ekleyin ve adını Autorun yapın ( veya ne isterseniz.) ve formun Close Olayına Aşağıdaki kodları yazın.

  procedure Tfilesetup.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

  var

  AppExe :string;

  begin

  if autorun.Checked=true then begin

  with TRegistry.Create do

  try

  RootKey := HKEY_CURRENT_USER;

  if OpenKey ('\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run', true) then

  AppExe:=#34+Application.Exename+#34;

  WriteString('Proton', AppExe);

  finally

  end;

  end;

  //DeleteValue('Proton'); İse Programınız Registry den Siler

  end;

  Ekran Çözünürlüğünün Değiştirilmesi

  Programınızdan ekran çözünürlüğünü değiştirmek isterseniz yararlı bir kod.

  {Ekran Çözünürlüğü Örneği-PC'nizin Mevcut Ekran Ayarları}

  // AnaForm üzerine ListBox1 ve Button1 bileşenlerini yerleştirin

  {Ana formun OnCreate olayı}

  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

  var

  i : Integer;

  DevMode : TDevMode;

  begin

  Button1.Enabled:=False;

  i := 0;

  while EnumDisplaySettings(nil,i,Devmode) do begin

  with Devmode do

  ListBox1.Items.Add(Format('%dx%d %d Colors',[dmPelsWidth,dmPelsHeight,1 shl dmBitsperPel]));

  Inc(i);

  end;

  end;

  {ListBox1'in Onclick olayı}

  procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);

  // Listede istenilen çözünürlük değeri seçildiğinde Button1'de kullanır hale getir

  begin

  Button1.Enabled := Listbox1.ItemIndex >= 0;

  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

  // Seçilen çözünürlük değerini değerini uygula  var

  DevMode : TDevMode;  begin

  EnumDisplaySettings(nil,Listbox1.ItemIndex,Devmode );

  ChangeDisplaySettings(DevMode,0);

  end;

  Ekran çözünürlüğünün ekran tarafından desteklenmeyen değerlere ayarlanması ekranınızın bozulmasına neden olabilir.

  Mouse'un Sağ Tuşuna Kullanmak

  Mouse'un sağ tuşunun kullanımını anlatan küçük bir kod.

  //bu örnekte form üzerinde mouse'un sağ tuşuna basılınca merhaba yazan bir mesaj çıkar

  procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

  begin

  if ssright in shift then begin

  MessageDlg('Merhaba', mtInformation, [mbOk], 0);

  end;


 6. 18
  Hasan
  Özel Üye
  Varsayılan Browser ile Web Adresi Açmak


  Programınızdan herhangi bir internet adresini açmak ister misiniz?

  Aşağıdaki kodu girmeden önce programın uses komut satırına "Shellapi" tanımını girmelisiniz.

  ShellExecute(0, nil, 'http://www.cybertion.net', nil, nil, SW_SHOWDEFAULT);

  Sayıları Formatlı Yazdırmak

  Eğer bir ticari program yazıyorsanız, veritabanında bulunmayan bir alanda para ya da benzeri cinsten bir büyüklük göstermek istiyorsanız, ve müşteriniz sizden rahat okuma talep etmişse aşağıdaki kod işinizi görecektir.

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

  var

  a,i:integer;

  s:string;

  begin

  s:=Edit1.Text;

  i:=length(s);

  if pos(',',s) <>0 then exit;

  for a:=1 to i-1 do if (a mod 3)=0 then insert(',',s,i-a+1);

  Edit1.text:=s;

  end;

  Final Diyaloğunu Açıp Kapatmak

  Find diyalog penceresini açıp kapatan bir kod.

  H:=FindWindow(PChar('#32770'),Nil); // #32770 Find diyalog'un sınıf adıdır.

  If H = 0 Then // eğer Find diyalog'u açık değilse onu aç...

  Begin

  With dd1 Do

  Begin

  ConnectMode:=ddeManual;

  ServiceApplication:='explorer.exe';

  SetLink('Folders','AppProperties');

  OpenLink;

  ExecuteMacro('[FindFolder(,C:\Dene)]',False);

  CloseLink;

  End;

  H:=FindWindow(PChar('#32770'),Nil);

  End;

  ShowMessage('Find File Dialogunu gizle...!!');

  ShowWindow(H,SW_HIDE);

  ShowMessage('Find File Dialogunu göster...!!');

  ShowWindow(H,SW_SHOW);

  Ana Formunuzu Gizleyin

  Programınız çalıştığında Ana Formunuzun görünmesini istemiyor musunuz? Çok kolay aşağıdaki kodu projenize ekleyin.

  program Project1;

  uses

  Forms,

  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

  {$R *.RES}

  begin

  Application.Initialize;

  Application.ShowMainForm := False;

  Application.CreateForm(TForm1, Form1);

  Application.Run;

  end;


 7. 19
  Hasan
  Özel Üye
  D&#246;k&#252;man i&#231;in

  ayşeg&#252;l
  Arkadaşıma Teşekk&#252;rler.

 8. 20
  gizemlisempatik
  Yeni Üye
  paylaşım için sağol kardeş emeğine sağlık

 9. 21
  Ziyaretçi

  Cevap: Delphi Dersleri [Örnekli] Anlatım

  Reklam  teşekkür ederim

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
delphi konu anlatım,  delphi 7 döngüler ders anlatımı,  delphi diziler konu anlatımı,  delphi programlama dersleri,  delphi dersi ile ilgili örnekler
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi