Kısaca Dünya Tarihi Hakkında Bilgiler

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Dünya Tarihi Bölümünden Kısaca Dünya Tarihi Hakkında Bilgiler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aSsude
  Usta Üye
  Reklam

  Kısaca Dünya Tarihi Hakkında Bilgiler

  Reklam  Kısaca Dünya Tarihi Hakkında Bilgiler

  Forum Alev
  Kısa Dünya Tarihi


  İ.Ö. 8500-7000, Ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş
  İ.Ö. 3500-3000, Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş
  İ.Ö. 4000-3000, Uygarlığın Sümer'de doğuşu
  İ.Ö. 3000, sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları
  İ.Ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı
  İ.Ö. 2000'den az önce, Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması
  İ.Ö. 1700 dolayları, Hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı
  İ.Ö. 1700, Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa'nın Atlantik kıyılarına ulaşması
  İ.Ö. 1300, dolayları, alfabetik yazının Suriye'de ve Filistin'de yaygınlaşması
  İ.Ö. 1000, yıllarında, Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran'da) verimli düşünce akımlarının doğuşu
  İ.Ö. 700'den az önce Orta Asya'dan ve Güney Rusya'dan göç etmiş İskitler'in Ukrayna'da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri
  İ.Ö. 6. yüzyıl, Lidya Krallığı'nda sikke paranın dolaşıma konması
  İ.Ö. 6. yüzyıl, İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası
  İ.Ö. 500 dolayları, Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı
  İ.Ö. 500 dolayları, Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi
  İ.Ö. 330, Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması
  İ.Ö. 320, İskender'in İndüs Vadisi'ne girmesi
  İ.Ö. 146, Roma'nın Makedonya'yı ve Yunanistan'ı fethetmesi
  İ.Ö. 30, Roma'nın Mısır'ı fethetmesi


  70-100, Dört İncil'in yazıldığı yıllar
  193, Roma Barışı'nın şiddete başvurulmasıyla bozulması
  372, Hunlar'ın Güney Rusya'ya girip Ostrogotları sürüşleri
  378-511, Roma İmparatorluğu'nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi
  410, Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar'ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya'yı geçip krallıklarını kurmaları
  451, Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı'nın Papa'nın çağrısıyla toplanıp, kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip, "monofizist" biçimini reddedişi
  453, Attila'nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu'nun dağılması
  552, Japonya'ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi
  565'ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının "Bizans İmparatoru" denmeye başlanışı
  568'den sonra, Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya'nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri
  572, Türk İmparatorluğu'nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi
  600 dolayları, Hint Okyanusu'nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması
  610, Hz.Muhammed’e ilk vahyin gelişi

  Hira dağı
  622, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü
  632-1000 arasında İslam'ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu'da Kuzey Afrika'da İspanya'da yayılışı
  632, Hz. Muhammed'in ölümü
  636, Arap ordusunun Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkarması
  641, Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya'yı ele geçirişleri
  642, Arap akıncı birliklerinin Mısır'ı ele geçirişleri
  651, İran ve Mezopotamya'da Sasani iktidarının sona ermesi
  651, Arap akıncı birliklerinin İran'ı ele geçirmeleri
  711, Vizigot krallığının sona ermesi
  711-715, Kuzey Afrika'nın ve İspanya'nın Müslümanların denetimine geçmesi
  715, İslamların Kuzeybatı Hindistan'daki Sind Bölgesinde, daha sonra da Hint Okyanusu'nda üstünlüğü ele geçirmeleri
  717-718, Müslümanların Konstantinopolis'i kuşatmaları
  750, Emeviler'in halifelik döneminin sona ermesi
  751, Talas Meydan Savaşı'nda Çin'e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara kaptırılışı
  756, Baskı aygıtının Çin'de bulunuşu.
  800, Şarlman'a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi
  800'den birkaç yıl sonra, Bizans İmparatorunun Şarlman'ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması
  831-1000 arası, Danimarka'nın İsveç'in ve Norveç'in Hristiyanlığa geçmeleri
  840, Uygurların yıkılışı
  845, Budizmin Çin'de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore'de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi
  900 dolaylarında, Türk askerlerinin kabilelerinin, İslam devletlerinin siyasal yaşamına egemen olmaya başlamaları
  900-14. yüzyıl ortaları, Avrupa'da toprakların tarıma açılışı
  989, Rusya'nın Hristiyanlığa geçiş


  1000 dolayları, kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı
  1000 dolayları, Gazneli Mahmut'un akınlarıyla İslam'ın Hindistan'ın İç bölgelerini ele geçirmeye başlaması
  1000, Macaristan'ın Hristiyanlığa geçmesi
  1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt, Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması
  1000-1300 arası, Avrupa'da kasabaların hızla gelişmeleri
  1000-1453 arası, İslamlığın Hindistan'da, Doğu Avrupa'da, Orta Asya'da yayılışı
  1000-1500, İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi
  1054, Katolik-Ortodoks bölünmesinin, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı
  1071, Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup, Anadolu'nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi
  1096-1099, Birinci Haçlı Seferi
  1171, Galler ülkesinin ve İrlanda'nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı
  1204, Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu'nun kurulması
  1206-1227, Cengiz Han'ın yönetim dönemi
  1254; Avrupa'da imparatorluğun çökmesiyle, Papalığın, Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı


  1300'den sonra, Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri
  1300'den sonra, Cermen ve Frank şövalyelerinin, Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup, ticaret etkinliklerine girişmeleri
  1300, Rönesans'ın İtalya'da biçimlenmeye başlanışı
  1337-1453, Yüzyıl Savaşları, İngiltere ile Fransa arasında, kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar
  1347-1351, Avrupa'da Veba salgını
  1354, Türkler'in Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek, Avrupa'ya adım atmaları
 2. 2
  aSsude
  Usta Üye

  --->: Kısaca Dünya Tarihi Hakkında Bilgiler

  Reklam  1389, Kosova Savaşı'nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri

  15. yüzyıl İnkalar'ın And Dağları'ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru'da merkezi bir rejim kurması
  1417, Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması
  1430, Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik'te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri
  1453, Konstantinopolis'in Türklerin eline geçmesi, bunun üzerine, Rusların Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları
  1480 Moskova, Dükü III. İvan'ın Altınordu egemenliğini tanımayıp, "Çar" sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi
  1492, Kolomb'un okyanusu aşması
  1492, Müslüman Faslıların Avrupa'daki son kalesi Grenada'nın alınışı, bu olayla Hıristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi  1500, İtalyan Rönesansı'nın doruğuna ulaşması
  1500'den sonra, Avrupa'nın deniz üstünlüğü kurması
  1500-1650, Avrupa'da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi"
  1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkenin milyonlarca insanın İslam yönetimine sokulmasıyla İslam tarihinin en parlak dönemi
  1508 Şah İsmail'in Bağdat'ı fethetmesi
  1509 Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi'ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmaya başlamaları
  1511, Akdeniz'de, Türk İspanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz savaşlarının başlayışı
  1512-1520, Yavuz Sultan selim yönetimi dönemi
  1513, İlk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi
  1514, Şah İsmail yanlılarının Anadolu'da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları
  1514, Çaldıran savaşında Şah İsmail'in yenilgiye uğratılması
  1515, Portekizlilerin Hürmüz Adası'nda üs kurmaları
  1517, Luther'in Wittenberg'deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması
  1520-1566, Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi
  1521, Cortez'in yeni Dünya'nın hazinelerinin kapısını (İspanyollara) açması
  1526, Mohaç Savaşı'nda Türkler'den kaçan Macar kralının ölmesiyle, V. Karl'ın Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi
  1526, Timur soyundan gelen Babür'ün Hindistan'ı ele geçirmesiyle, Babür İmparatorluğunun kurulması
  1534, İngiltere'nin Papalık ile ilişkilerini koparması, İngiltere kilisesinin yavaş yavaş Protestanlığı benimsemesi
  1534-1603, İngiltere'de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar dönemi
  1536, Fransa kralının, Habsburg gücüne karşı, Osmanlı imparatoruyla imzaladığı ittifak anlaşması
  1552, Korkunç İvan'ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan'ı ele geçirişi, bunu izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması
  1560, İspanyolların, İtalya'yı istila edip, papalık topraklarını ele geçirip, Reform karşıtı harekete izin vermemeleri; bunun üzerine, Papaların Hasburglular ile işbirliğine girişimleri
  1568-1609, Felenekler'in İspayol yönetimine karşı ayaklanmaları
  1580-1640, İspanyolları Portekiz'i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına katmaları
  1587-1629, Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi
  1590, dolayları mikroskopun icad.
  1598, İspanyol üstünlüğü döneminin başlayışı  1600, denizlerde yeni bir güç dengesiyle, Hint Okyanusu'nda İspanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk, İngiliz, Fransız gemilerinin alışı
  1600, Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kurulması
  1600'den sonra, İngilizlerin Hint Okyanusu'nda ticaret etkinliklerine başlamaları
  1601, İngiliz Doğu Hindistan kumpanyası'nın kurulması
  1608, bir Polonya ordusunun Moskova'yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması
  1608 dolayları, teleskopun icadı
  1618-1648, Otuz Yıl Savaşları
  1620, İngilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları
  1626, Felemenkler'in New York'ta koloni kurmaları
  1636, Japon hükümetinin, kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini uyruklarına yasaklaması
  1638, Japonya'nın kabuğuna çekilme politikası
  1640'lar, İngiliz, Fransız ve Felemenk girişimcilerinin, şekerkamışı ticaretini Portekizlilerin ve İspanyolların elinden alıp başı çekmeleri
  1642-1648, İngiliz iç savaşları
  1648, Westphalia Antlaşması, bunun sonucunda İtalya'nın ve Almanya'nın bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin, duruma göre Fransa'nın yanında ya da karşısında yer almaları
  1648, Fransız üstünlüğünün başlaması
  1648, İngiltere'de Parlamento egemenliğinin kurulması
  1648-1715, XVI. Louis yönetimi dönemi
  1648-1789, Avrupa'nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi
  1649, İngiliz kralı I. Charles'in idamı
  1653-1689, Fransa'nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu dönem
  1688, İngilizlerin İspanyol armadasına karşı zafer kazanmaları
  1689, Petro'nun Avrupa gezisi dönüşü, geniş çaplı reform hareketlerini başlatması
  1696, Petro'nun Türklere karşı başarısı  1701-1714, İspanyol Taht Savaşları sırasında, Avusturyalıların, İspanya'nın bölüşülmesinde en büyük parsayı toplamaları
  1707, Kok kömürü yapma yöntemlerinin bulunuşuyla, demir cevherini eritmede kömürden yararlanma olanağının doğuşu
  1740-1786, Büyük Frederick (II. Frederick) yönetimi döneminde, Prusya'nın Avrupa'nın büyük güçlerinden biri durumuna gelmesi
  1745, Abdül Vahab'in Arabistan'da Vahhabiliğin ilkelerini oluşturması
  1756-1763, Yedi Yıl Savaşları 1762, bir Alman prensesinin kocasının öldürülmesi üzerine, II. Katerina adıyla Rusya imparatorluğu tahtına çıkması
  1763, İngiltere'nin Hindistan, Kanada gibi denişaşırı ülkelerde kesin zafer kazanması
  1768-1774, Rusların Osmanlı ordularını ağır bir yenilgiye uğratmaları ve Küçük Kaynarca Anlaşması'nın yapılması
  1772, Polonya'nın ilk bölüşülmesinde Prusyalılar ve Avusturyalılar, Türkler karşısındaki ilerleyişini durdurmak için Rusya'ya sus payı olarak Polonya'nın büyük bir parçasının işgaline izin vermeleri
  1774, Safevi imparatorluğunun dağılması
  1774-1778, İspanya'nın Amerika limanlarının kıyı ticaretini yasaklayıp, kolonilere yapılan dışsatımları ve iç alımları Cadiz kentinden tekelci bir tutumla düzenlemesi
  1775-1783, Amerikan bağımsızlık savaşı
  1789, 1 Mayıs, Etats-Generaux'un toplanması
  1789, 14 Temmuz, Kralın Ulusal Meclis'i kaldıracağı söylentisi üzerine, halkın Bastille'e saldırması
  1789, 4 Ağustos, Ulusal Meclis'in feodal hakları kaldırarak köylü çoğunluğunu Devrim Safhalarına çekmesi
  1791, Yeni Fransız anayasalarının hazırlanması
  1793, Polonya'nın ikinci bölüşülmesi
  1794, Robespierre'in öldürülmesi
  1795, Polonya'nın üçüncü bölüşülmesi, ile Rusya sınırlarını, batıda Vistül Irmağı'na kadar genişlemesi
  1799, Napoleon'un bir darbe ile iktidara getirilişi  1803, Sırpların Osmanlı'ya başkaldı
  1807, İlk buharlı geminin Robert Fulton tarafından yapılması
  1812-1815, Napoleon'un Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye uğratılması
  1815, Viyana Konferansı, sonucu barış anlaşmasının yapılması
  1821-1830, Yunan devrimi
  1830, Cezayir'in Fransızlarca işgali
  1833, Köleliğin, Büyük Britanya'nın yönetimindeki tüm ülkelerde kaldırılması
  1839-1841, Afyon Savaşı
  1839, Tanzimat Fermanı'nın ilanı
  1840, posta sisteminin Büyük Britanya'da kuruluşu
  1840'lar demiryolları ağı yapımının başlayışı
  1847, Liberya'nın Amerika'dan eski yurtlarına dönen eski kölelerce, Birleşik Devletler anayasasına benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet olarak kurulması
  1848 devrimleri
  1848, Marx'ın gittikçe yoksullaşan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal sorunu çözecekleri düşüncesini ortaya atması
  1848-1852, Fransa'da, III. Napoleon'un devlet başkanlığında cumhuriyet dönemi
  1854, Japonya'nın kabuğuna çekilme politikasını bırakıp dışa açılmak zorunda kalışı
  1854, Kırım Savaşı'nda Fransa'nın ve Britanya'nın Ruslara karşı Türklerin yardımına koşup, Rusların Kırım'da yenilgiye uğratılması
  1856, Islahat Fermanı'nın ilanı
  1859, İtalya'nın Kont Cavour'un çabalarıyla birleştirilmesi
  1859, Darwin'in canlıların evrimi kuramını ortaya atması
  1861-1865, Amerikan iç savaşı
  1863, ABD'de köleliğin kaldırılması
  1869, Süveyş Kanalı'nın açılışı
  1870-1871, Prusya'nın Fransa'yı yenilgiye uğratması
  1871, Almanya'nın, Bimarck'ın çabalarıyla birleştirilmesi
  1878-1908, Abdülhamid II'nin iktidarı dönemi
  1885, Hindistan Ulusal Kongresi'nin (Kongre Partisi'nin) kurulması
  1888, köleliğin Brezilya'da kaldırılması
  1889, İkinci Enternasyonal'in kuruluşu
  1889, Japon İmparatoru Meiji'nin Bismarck Almanyasını örnek alan bir Anayasa çıkarması; Diyet'in kurulması
  1893, Havai Adaları'nın ABD topraklarına katılması  1900, Batılı devletlerin gönderdikleri uluslararası birliğin Pekin'i ele geçirmesi
  1901, Avusturya'nın İngiliz Uluslar Topluluğu'nun kendi kendini yöneten dominyonu olması
  1903, Sibirya'yı aşan demiryolunun tamamlanması
  1904-1905, Rus-Japon savaşı beklenmeyen sonuçla Japonların yenmesi
  1905, Hindistan Müslüman Birliği'nin kurulması
  1906, Rusya'nın, parlamenter organa sahip olması
  1908, Jön Türkler'in iktidara ortak olmak isteğiyle, Abdülhamid'i deviren darbeyi gerçekleştirmeleri
  1910, Japonların Kore kralını indirip, Kore Yarımadası'nı ülkelerine katmaları
  1912, Mançu hanedanının yakılıp, Çin Cumhuriyetinin kurulması
  1912-1913, Balkan Savaşları ile Balkanlardaki toprakların kaptırılması
  1914, Berlin-Bağdat demiryolunun başlaması
 3. 3
  aSsude
  Usta Üye
  1914, Panama Kanalı'nın açılması

  Panama Kanalı, Orta Amerika'nın en güney ülkesi Panama topraklarında yer alır ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'unu birbirine bağlayan su yoludur.
  İnşaat ABD tarafından tamamlanmış ve kanal 1914'te hizmete açılmıştır. 77 kilometre uzunluğundaki kanalın yapımı sırasında, sıtma ve sarı humma gibi hastalıklardan büyük toprak kaymalarına kadar her türlü güçlükle karşılaşılmış ve yaklaşık 27.500 kanal çalışanı bu süreçte can vermiştir.Bu kanal güney amerika ve kuzey amerika'yı birbirinden ayırır.
  Bugün New York'tan San Francisco'ya giden bir geminin, Panama kanalını kullanarak 9.500 km yol yapması, Horn Burnu'nun dolaşılmasını zorunlu kılan eski günlerdeki 22.500 km yola oranla büyük bir kolaylıktır.
  Açılışından 2002 yılına dek, yaklaşık 800.000 geminin geçtiği tahmin edilen Panama Kanalı'ndan her yıl 14.000'den fazla gemi geçmekte olup taşınan yük miktarı 203 milyon tonu bulmaktadır.
  Kanal boyunca yolculuk yaklaşık 9 saat sürmektedir.Ayrıca kanalda bulunan indirgeçli kaldırgaç sayesinde aşılması zor olan noktalarda gemiler ilerleyebilmekte ve ivmasyon kazanabilmektedir.


  Panama kanalı dünyanın mühendislik harikasıdır ve en pahalı kanaldır.Kanal, bölgenin sosyoekonomik koşullarını geliştirmiştir. Panama kanalı ile Panama halkının refah seviyesi yükselmiştir. Kanal ülkenin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.
  Panama Kanalı deniz seviyesinden 28 metre yukarıdadır.Sıvıların dengesi kanunundan faydanalarak gemiler kanal içinde yavaş yavaş yükseltilir ve aynı metotla diğer tarafa doğru indirilir.


  1914-1919, Birinci Dünya Savaşı
  1915, Çanakkale Zaferi
  1917, 6 Nisan, ABD Kongresi'nin Almanya'ya savaş ilanı
  1917, Kasım, İkinci bir devrimci hükümet darbesinin Sosyal Demokrat seçilmesi
  1918, Ekim, Alman ve Avusturya hükümetlerinin Başkan Wilson'un barışın dayandırılacağı "On Dört Nokta"sını kabul etmeleri
  1918-1920, Rusya'da ve Rusya'nın sınır ülkelerde iç savaş
  1919, Paris Barış Konferansı'nın Rusya'daki durumu ele almaya kalkmayıp, savaşı yitiren Almanya, Avusturya ve Osmanlı hükümetlerine barış koşullarını zorla kabul ettirmeleri
  1919, Barış antlaşmasının, Arap dünyasının zengin ve kalabalık bölgelerini Fransız ve İngiliz koloni yönetimlerine bırakması
  1921, Çin Komünist Partisi'nin kurulması
  1922, Faşizmi İtalya'da iktidara getiren hükümet darbesi
  1922, Lenin'in "Yeni Ekonomik Politikası"nı (NEP) ilan etmesi  1923, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması
  1925, Rıza Pehlevi'nin İran'da iktidarı ele geçirip, Mustafa Kemal'inkine benzer bir laik reform hareketini başlatması
  1925, Abdülaziz İbni Suud'un Arabistan Yarımadası'nı fethedip, Mekke'nin ve Medine'nin denetimini eline geçirmesi
  1929, New York borsasının çökmesiyle ABD'de 1920'lerin hızlı ekonomik gelişmesinin sona ermesi
  1930'lar, Japon yayılmasının yeniden canlanışı
  1030'lar, Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt'in New Deal politikası
  1931, Japonların Mançurya'yı istila etmesi
  1932, Irak'ın formal olarak bağımsızlığını kazanması
  1933, New Deal politikasının başlatılması
  1933, Haziran, Hitler'in iktidara gelmesiyle Almanya'nın köklü bir rejim değişikliği geçirmesi
  1934, Etiyopya'nın 1896 yenilgisinin öcünü almak isteyen İtalya'nın saldırısına uğrayıp, uçakların ve zehirli gazların yardımıyla İtalya emperyalizmi altına sokuluşu
  1938 Eylül, Çekoslovakya'nın Almanların yaşadığı bölgelerinin Almanya'ya geçirilmesi
  1939, 1 Eylül, Hitler'in Polonya'ya saldırması
  1939-1945, İkinci Dünya Savaşı
  1940 ilkbaharı, Almanların Danimarka'yı ve Norveç'i ele geçirmeleri
  1941, 22 Haziran, Hitler'in savaş duyurusunda bulunmadan Rusya'ya saldırması
  1942, Kasım'ı 1943 Şubat'ı, Ruslar'ın Almanlar'ı geri püskürtmeleri
  1943, Temmuz'u, Mussolini'nin, İngiliz-Amerikan birliklerinin İtalya'ya çıkmasıyla iktidardan düşmesi, İtalya'nın savaştan çekilmesi
  1944, 6 Haziran, İngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya çıkartması
  1945, 1 Mayıs, Hitler'in kendini öldürmesi, Alman başkomutanlığının teslim belgesini imzalamaları
  1945, Hiroşima'ya ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılması
  1946, Türkiye'de çok partili hayata geçiş
  1947, İsrail Yahudi devletinin kurulması
  1947, Hindistan'ın İngiltere'den çekilmesi
  1947, Birleşmiş Milletler'in Filistin'in Araplar ve Yahudiler arasında bölüştürülmesi, kararı
  1947, Truman Doktrini
  1948, Ghandi'nin öldürülmesi
  1948 (ve 1956, 1967, 1973) Yahudi-Arap savaşları
  1949, NATO'nun kurulması
  1949, komünistlerin, Kuomingtang'a karşı kesin zafer kazanıp Çin'in yönetimini ele geçirmeleri
  1949, ilk Rus atombombası denemesi
  1950, Kuzey Kore komünist yönetiminin Güney Kore'ye saldırmasıyla Kore Savaşı'nın çıkışı
  1953, Kore Savaşı'nda ateşkes
  1953-1954, Rusların, Amerika'dan birkaç ay sonra hidrojen bombalarını patlatmaları
  1954, Vietnam'ın Fransız egemenliğinden kurtulması
  1956, Macarların ülkelerindeki komünist rejime başkaldırmaları
  1956, Süveyş bunalımı
  1957, Gana'nın bağımsızlığını kazanan ilk Afrika kolonisi olması
  1957, Rusya'nın uzaya uydu gönderen ilk ülke oluşu
  1957, Roma Andlaşması ile AET'nin kurulması
  1958, Suriye ile Mısır'ın birleşmesi
  1961, Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrılması
  1962, Fransa'da halkoyu yoklamasının Cezayir'e bağımsızlıktan yana sonuç vermesi
  1962, ABD Küba'daki füzelerin çekmesini istediğinde SSCB'nin üçüncü dünya savaşı korkusuylabu isteğe uyuşu
  1964, Vietnam'da Amerikan askeri etkinliklerinin başlayışı
  1966, De Gaulle Fransası'nın NATO'dan çekilerek mutlak egemenlik hakkını elinde tutmayı seçmesi
  1967, İsrail ile Arap devletleri arasında Ekim Savaşı
  1969, ABD uzay gemilerinin ay'a inip dönmeyi başarmaları
  1970, Sovyetler Birliği'nin ticaret ve yatırım olanakları yolunda Federal Almanya ile görüşmelere başlaması
  1973, Ocak, İngiltere, İrlanda ve Danimarka'nın Avrupa Topluluğu'na tam üye olmaları
  1973, İsrail ile Arap devletleri arasında Ramazan Savaşı; petrol ambargosu ve ardından petrol fiyatlarının yükselmesi
  1975, Yumuşamanın göstergesi olan Helsinki Anlaşması
  1978, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Deng Şaoping'in önderliğinde ekonomik reformların başlaması
  1979, Mısır ile İsrail arasında Camp David Andlaşması'nın imzalanması
  1979, İran'da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcıların bir devrimle yönetimi ele geçirmesi
  1979, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi  1980-1988, İran-Irak savaşı
  1981, Ocak, Yunanistan'ın AT'ye tam üye olması
  1985-1991, Ülkesinde glasnost ve perestroika'yı uygulamaya çalışacak olan Michael Gorbachev'in başkanlık süresi
  1986, Ocak, İspanya ve Portekiz'in AT'ye tam üye olması
  1987, Temmuz, Avrupa Tek Senedi'nin (Single Act) kabul edilmesi
  1988, Nisan, Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusunda bulunması

 4. 4
  aSsude
  Usta Üye
  Berlin Duvarı
  Vatandaşlarının Batı Almanya´ya kaçmalarını önlemek için Doğu Alman meclisinin kararı ile 12 Ağustos 1961 yılında yapımına başlanan 46 km uzunluğundaki duvar. 9 Kasım 1989'da Doğu Almanya'nın, isteyen vatandaşlarin Batı'ya gidebileceğini açıklamasının ardından yıkıldı.

  Yapılışı
  2. Dünya Savaşı´nın bitiminde savaşı kaybeden Almanya ve başkenti Berlin işgal kuvvetlerice Amerikan, Fransız, İngiliz ve Sovyet bölgesi olarak 4'e bölündü. Kısa süre sonra Batı ittifakı benzer şekilde olan yönetim birimlerini birleştirdi ve tek bir yönetim bölümüne dönüştü. Sovyetler ise bu birleşmeye karşı çıktı. Batılı işgal kuvvetleri Versailles'ten ders almış ve Almanya´yı tekrar inşaya girişmişken Sovyetler intikam duygusuyla hareket etti ve Doğu Almanya´daki Almanları cezalandırmaya girişti. Ekonomisi çok kötü, siyasi yönetimi aşırı otoriter olan Doğu Almanya'dan Batı'ya kaçışlar başlamıştı. Sovyetlerden kaçış büyük ölçüde Berlin'den gerçekleşiyordu. Zamanla tel örgü ve mevzuat değişiklikleri de batıya kaçışı engelleyemez duruma gelmişti. Sovyetler, Batı Berlin'i Sovyetlerin içinde bir fesat yuvası, kapitalizmin kalesi, karşı propaganda merkezi olarak gördüğü için Berlin Duvarı'nı örmeyi çözüm olarak benimsedi. Duvarın kendisi 1961'de kurulmuştur ancak Doğu ile Batı Almanya arasındaki katı sınır daha 1952'de çizilmişti. Amaç, sistemin ihtiyaç duydugu ama sisteme ihtiyaç duymayan eğitimli ve genç insanların kaçmasını engellemekti. Ancak yalnizca Berlin metrosu yoluyla 1955 yılına kadar 1950'lerin başında büyük bir ekonomik büyüme yakalayan Batı Almanya'ya 270.000 insan kaçmıştır. Berlin Duvarı bunun üzerine dönemin SED lideri Walter Ulbricht'in bir şeyler yapılması gerektiği konusunda Sovyet liderlerine danışması ve onaylarını alması sonucu kurulmuştur.
  Duvar Doğu Almanya’nın gittikçe daha da kötüleşen ekonomisine ek olarak, genç ve eğitimli kesimin de Batı Berlin’e sürekli geçiş yapmasıyla (1949-1961 yılları arasında sayıları 2.6 milyonu bulmuştur), Doğu Almanya meclisinin kararıyla 12-13 Ağustos 1961’de bir gecede örülmüştür. Planları tamamiyle gizlilik içinde gerçekleşmiştir. Öyle ki SED genel sekreteri Walter Ulbricht’in 15 Haziran 1961’de, Doğu Berlin’deki bir konferansta Batı Berlinli muhabir Annamarie Doherr’in sorusuna verdiği yanıtta geçen “Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten” (kimsenin bir duvar inşa etmeye niyeti yok) cümlesi bunun açık kanıtıdır. Duvarın ilk oluşturulan hali geçişleri engellemeyince yükseltilmiş mayın tarlaları köpekli askerler gözcü kuleleriyle geçiş tamamen engellenmiştir.  1961 yılında Berlin Duvarı'nın yerine önce tel örgu çekildi. Daha sonra bu örgünün yerine bugün bilinen Berlin Duvarı inşa edildi ve bu tel örgü duvarın üstüne tekrar çekildi. Doğu ve Bati Berlin'in arasındaki bu duvar, aslında biri 3.5 digeri 4.5 metrelik iki çelik parçadan oluşuyordu. Doğu tarafına bakan duvar kacmaya yeltenecek insanların kolay görünmesi için beyaza boyanmıştı. Buna karşılık Batı Almanya'ya bakan taraf ise grafiti ve çizimlerle doluydu. Doğu kısmında duvar boyunca yerde çelik kapanlar ve mayın tarlaları bulunuyordu; her iki tarafa da yüksek gözetleme kuleleri ve lambalar konmuştu. Doğu tarafında motorsikletli ve yaya polisler ve köpekler de kontrol halindeydi. Tüm bu kontrol ve gözetlemelere rağmen, yaklaşık 5000 kişi tüneller, evde yaptıkları balonlar ve bunun gibi yollarla, Dogu'dan Bati'ya kaçmayı başardı.
  Yıkılışı
  1989 yılı başlarında Doğu Alman Cumhuriyeti hükümeti isteyen Doğu Almanya vatandaşlarının Sovyetler denetiminde diğer Doğu bloğu ülkelerine geçiş yapabilmesine izin verdi. Bu iznin çıkmasıyla binlerce Doğu Alman vatandaşı Polonya, Çekoslavakya, Macaristan, Yugoslavya gibi ülkelerin başkentlerine akın etti ve buralarda bulunan Amerikan, İngiliz, Fransız büyükelçiliklerine sığındı. Daha sonra da bu sığınmacılar özel trenlerle demir perde'nin gerisinden kaçmaya başladılar. Kaçışın bu kadar yoğun olduğu bir durumda Dogu Almanya hükümeti duruma bir çözüm bulmak için toplandı. Burada yaşayan insanlar artık bu şekilde zaten Doğu Almanya'dan kaçabildiklerine göre duvarın bir anlamı kalmamıştı.
  Doğu Alman hükümeti, duvarın kaldırılmasına onay vermişti. 9 Ağustos 1989'da bu kararı halka açıklamak üzere bir basın toplantısı düzenlendi. Karar açıklandığı andan itibaren duvarın iki tarafında yüzbinlerce insan birikmişti. Gece yarısına doğru hükümet ilk olarak Brandenburg Kapısı'ndan başlayarak barikatları ve geçiş önlemlerini kaldırdı. Her iki Almanya tarafından yaklaşan insanlar önlerine Rus askerlerinin çıkıp onlara engel olmamasıyla beraber duvarın üzerinde buluştular. İnsan seli bir saat içinde yüzbinlere ulaştı ve ardından sınırın kalkmasıyla beraber Batı tarafından gelen dozerlerle duvar tamamen yıkıldı ve tarih oldu. Alman Demokratik Cumhuriyeti de duvardan sonra çok fazla dayanmamış, 13 Ekim 1990´da resmen sona ermiştir.  Duvar yıkıldıktan bir süre sonra yapılan ankette halkın bir kısmının duvar yıkılmadan önce daha memnun olduğu görülmüştür. Sebebi ise, Doğu tarafında insanlar eğitim, sağlık gibi hizmetleri devletten parasız alır, sosyalizmin nispeten eşit koşullarında ivmelenirken duvarın yıkılmasıyla beraber bu tarz hizmetlerin eksikliğini duymaya, Batı Almanya'nın kapitalist sistemle, rekabet ortamıyla yetişmiş bireyleriyle rekabet edememeye başlamışlardı. Zira eğitime yatırılan yatırımlar da Doğu'da Batı'ya oranla çok azdı. Batı tarafındakiler ise Doğu'nun yapılandırılmasına yönelik ek vergilerden rahatsızlık duymaktaydılar.


  1990, Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi
  1990, Ağustos, Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi
  1990, Ekim, Almanyaların birleşmesi
  1991, Aralık, Bağımsızlık Devletler Topluluğu'nun kurulması
  1995, Ocak, İsveç, Finlandiya ve Avusturya'nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları
  1996, Ocak, Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı'nın sona ermesi...
  2003, ABD’nin Irak’ı işgali


 5. 5
  aSsude
  Usta Üye
  Amerikan İç Savaşı


  Abraham Lincoln

  Amerikan İç Savaşı 1861-1865 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Vaşington'daki yönetimi ile bu ülkeden ayrılmak isteyen 11 güney eyaleti arasında çıkmış geniş kapsamlı bir iç savaştır.

  19. yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu bölgelerinde büyük çiftliklerin ağırlıkta olduğu ve tarıma dayanan bir ekonomi yerleşmişti. Bu çiftliklerde özellikle pamuk, tütün ve şeker kamışı yetiştirilmekte ve gereken işgücü Afrika'dan kaçırılıp getirilen siyah ırktan oluşan kölelerden sağlanmaktaydı. ABD'nin diğer bölgelerinde ekonomi sanayiye yönelmiş ve kölelik ortadan kalkmıştı. ABD'nin batı kesiminde hala yeni eyaletler kurulmaya devam ediyor ve bu yeni eyaletlerin çoğunda kölelik yasaklanıyordu. Bu ortamda güney eyaletleri köleliğin eninde sonunda güneyde de yasaklanacağından endişelenmekteydiler. Bu da güneyin yaşam tarzını kökünden tehdit ediyordu. Köleliği kaldırmaya söz vererek seçime katılan başkan adayı Abraham Lincoln seçimi kazanınca güneyli 7 eyalet (South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Teksas, Georgia ve Louisiana) yeni başkanın köleliği kaldıracağına kesin gözle bakarak hemen ABD'den bağımsızlığını ilan ettiler. Bu eyaletler Jefferson Davis'in başkanlığı altında Amerika Konfederasyon Devletleri adı altında yeni bir devlet kurdular. Kısa bir süre sonra buna 4 eyalet (Virjinya, Arkansas, North Carolina ve Tennessee) daha katıldı. Bu toplam 11 eyalet Amerikan İç Savaşı'nda güneyli konfederasyon tarafını oluşturdular. Ülkenin geri kalan kısmı (özellikle kuzeydoğu kısmı) da kuzeyli union "birlik" tarafını oluşturdular. Bir süre sonra iki devlet arasında savaş patlak verdi
  Amerikan İç Savaşı'nın ilk yıllarında hiçbir taraf üstünlük sağlayamadı. Her iki taraftan da birçok kayıplar oldu ve her iki taraf da zaman zaman askeri başarılar elde etse de baskın çıkamadı. 1863 yılının Temmuz ayında gerçekleşen Gettysburg savaşı önemli bir dönüm noktası oldu. Güneyden 75 bin, kuzeyden 82 bin askerin katıldığı bu kanlı savaşta her iki taraf da askerlerinin yaklaşık üçte birini kaybettiler ama kuzeyliler tartışmasız bir üstünlük sağladı. En sonunda 9 Nisan 1865 tarihinde kuzey orduları güneyli ünlü komutan Robert Edward Lee'nin ordularını birkaç koldan sardılar ve teslim olmaya mecbur bıraktılar. Aynı yılın Haziran ayında geri kalan bütün güney askerleri de silahlarını bırakarak teslim oldular ve Amerikan İç Savaşı kuzeyin zaferiyle sona erdi. Savaş bitince Abraham Lincoln Güney'i sömürmek yerine onları kalkındırmak için çok sayıda karşılıksız borç teklif etti. Kuzeyli toprak sahipleri tam tersini düşünüyordu. Bunun üzerine Senatör Wallace ve "Gizli Servis"i Lincoln'ü öldürme kararını aldı. Eski bir oyuncu olan J.Wilkins Booth Abraham Lincoln'ü başından vurarak öldürdü.

  Savaşın bitiminde güneydeki bütün kölelere özgürlük hakları verildi. Kısa bir süre sonra da köleler oy kullanma hakkını kazandılar. ABD'nin güneyinde köleliğe dayanan tarım ekonomisi sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri bölünme tehlikesinin üstünden gelerek tekrar tek bir ülke olarak birleşmiş oldu. Savaşın sonunda güneydeki zencilere birçok hak verildiyse de, bunlar kısa süre içinde güneyli beyazlar tarafından geri alındı. Ayrıca savaştan önce A.B.D'nin güney ve kuzey tarafları eşit zenginlikteyken, savaştan sonra güney ekonomik yıkıma uğradı ve kuzey öne geçti.


 6. 6
  Osmanlı Torunu
  Özel Üye
  1990, Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş ın sona ermesi
  1990, Ağustos, Irak ın Kuveyt i işgal etmesi
  1990, Ekim, Almanyaların birleşmesi
  1991, Aralık, Bağımsızlık Devletler Topluluğu nun kurulması
  1995, Ocak, İsveç, Finlandiya ve Avusturya nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları
  1996, Ocak, Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı nın sona ermesi...

+ Yorum Gönder
kısaca dünya tarihi,  kısa dünya tarihi,  dünya tarihi ile ilgili bilgiler,  hz muhammede vahyin gelişi,  dünyanın tarihi İLE İLGİLİ YAZI
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi