Pic icsp programmer

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektronik Bölümü Bölümünden Pic icsp programmer ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Pic icsp programmer

  Reklam  Pic icsp programmer

  Forum Alev
  ICSP size geliştirme ve üretim kurulu gelen yonga çıkarmadan PIC mikro programlama bir yol sağlar.
  All you need is a programmer that provides the ICSP connector (usually a six or four pin molex connector).
  Tek ihtiyacınız olan ICSP konektörü (genellikle altı veya dört pinli molex konektörü) sağlayan bir programlayıcıdır.

  Click here for more details on how to setup your ICSP system.
  Nasıl kurulum için ICSP sistem hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

  Click here for a PIC ICSP programmer project schematic.
  Bir PIC ICSP programlayıcı proje şeması için tıklayınız.
  Note: Programmers that are labelled ------ or Parallel both send ------ data to the PIC microcontroller through the PIC ICSP circuit.
  Not: Seri veya Paralel iki göndermek PIC mikro PIC ICSP devreye seri veri etiketli olduğunu Programmers.
  The '------' or 'Parallel' description refers only to the interface used from the PC to the PIC ICSP circuit.
  Bu 'ya da' Seri 'Paralel açıklamasına arayüz PC PIC ICSP devre için kullanılan tek anlamına gelir.

  Here is the ICSP circuit I use :
  Burada kullandığımız ICSP devre ise:
  Hakkında bilgi edinin aracı Bu diyagram oluşturmak için kullanılır

  PIC ICSP Signals
  PIC ICSP Sinyalleri


  ICSP provides 6 connections from the pic ICSP programmer to your board as follows :
  ICSP PIC ICSP programcı kendi yönetim kurulu olarak 6 bağlantıları sağlar şöyledir:

  VPP (or MCLRn)
  Vpp (veya MCLRn)
  Programming voltage (usually 13V).
  Programlama voltajı (genellikle 13V).
  Vcc
  Vcc
  Power (usually 5V).
  Güç (genellikle 5V).
  GND
  GND
  Ground (zero volts).
  Yer (sıfır volt).
  PGD - Data
  PGD - Veri
  usual port and connection RB7.
  normal bağlantı noktası ve bağlantı RB7.
  PGC - Clock
  PGC - Saat
  usual port and connection RB6.
  normal bağlantı noktası ve bağlantı RB6.
  PGM - LVP enable
  PGM - LVP etkinleştirmek
  usual port and connection RB3/RB4.
  normal bağlantı noktası ve bağlantı RB3/RB4.

  Note: With the connections made in this order on the connector it will not matter if the connector is placed the wrong way round as GND and VCC are then applied to clock and data.
  Not: bağlantıları eğer konektörü GND ve VCC olarak tur sonra saat ve veri uygulanır yanlış şekilde yerleştirilir önemli not konektöre bu sırada yaptı.
  If VCC and GND had been at opposite ends of the connector then there would be a problem.
  Eğer VCC ve GND konektör ve ters ucunda sonra bir sorun olacağını olmuştur.
  VPP Signal (Signal a programming action)
  Vpp Sinyal (Sinyal bir programlama eylem)


  Vpp connects to the reset input of the pic microcontroller labelled MCLR.
  Vpp PIC mikroişlemcinin da reset girişi bağlanır MCLR etiketli.
  During programming or verify this signal is raised to the programming voltage (13.5V) - or VCC+3.5V.
  Programlama sırasında veya sinyal doğrulayın programlama gerilimi (13.5V) çıkarılması - veya VCC 3,5 V.
  This signals to the microcontroller that programming/verification is about to start and for older parts, supplies current.
  Mikro Bu sinyaller bu programlama / doğrulama hakkında başlatın ve büyük parçalar için, malzeme mevcut.

  Note: Older pic micros used this line to directly power the programming circuit that updates the Flash memory.
  Not: Eski resim mikro doğrudan programlama devre bu güncelleştirmeler Flash bellek güç için bu satır kullanılır.
  So this connection had to supply some current.
  Yani bu bağlantı bazı mevcut tedarik gerekiyordu.
  With the newer parts that allow LVP (Low Volt programming) the programming voltage is generated internally so the Vpp signal from the pic ICSP is only used as an indicator ie it doesn't have to supply current.
  Ile yeni parçalar da) programlama voltaj LVP (Düşük Volt programlama izin dahili PIC ICSP gelen Vpp sinyal yalnızca o andaki arz zorunda değildir, yani bir göstergesi olarak kullanılır oluşturulur.
  VDD/VCC Signal (Power)
  VDD / VCC Sinyal (Güç)


  This connection may supply power to your board - usually using a 5V regulator (probably a 7805).
  Bu bağlantı için komiteye güç kaynağı Mayıs - genellikle 5V düzenleyici (muhtemelen 7805) kullanarak.
  This is ok for some use as you can develop a prototype board without needing any other power supply (just a power brick that plugs into the pic programmer circuit).
  Bu, bazı kullanmak gibi (sadece bir güç tuğla herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan bir prototip kurulu geliştirebilir için iyi bir PIC programlayıcı devre halinde fişler).

  The only problem with it is that the programmer circuit is not designed for your circuit (does it have a heatsink) and it can also introduce noise to your circuit.
  Ile tek sorun programlayıcı devre için devre için tasarlanmış değildir (bir heatsink var) ve de devre gürültü tanıtabileceğiniz.
  If the programmer uses a 78L05 then you will only get 100mA maximum current output.
  Eğer programcı sadece 100mA maksimum akım çıkış alacak bir 78L05 sonra kullanır.
  GND Signal
  GND Sinyal


  The ground reference - 0V.
  Zemin referans - 0V.
  PGC and PGD Signals (Clock and Data)
  PGC ve PGD İşaret (Saat ve Veri)


  These are the signals that do the work.
  Bunlar, iş yapma sinyalleri.
  Data (PGD) and clock (PGC) transmit data to the pic micro.
  Veri (PGD) ve saat (PGC) PIC mikro veri iletimi.
  First data is sent either high or low voltage (0/1).
  İlk veri de yüksek veya düşük voltaj (0 / 1) gönderilir.
  After a suitable time the clock is strobed low to high - rising edge clocking the data into the microcontroller.
  Saat yüksek düşük - yükselen kenar mikroişlemcinin içine veri clocking strobed ise uygun bir zaman sonra.

  PGD is also the line driven by the pic micro during verify ie it is bi-directional.
  PGD de satır mikro sırasında resim yani bu iki yönlü olduğunu doğrulayın tarafından yönlendirilen bir.
  PGM Signal (Low volt programming signal)
  PGM Sinyal (Düşük voltluk programlama sinyal)


  The purpose of this pin is to hold PGM low so the microcontroller does not enter LVP mode.
  Bu iğne amacı bu mikro LVP moduna girmek değil PGM düşük tutmak içindir.
  It will usually be done using a pull down resistor eg 10k.
  Genellikle direnç bir çekin 10k örneğin kullanılarak yapılacaktır.

  Note: If you program the microcontroller with LVP mode off then this signal will have no effect.
  Not: Eğer bu sinyal hiçbir etkisi yoktur kapalı LVP modu ile mikro programı.

  Note: PIC microcontrollers ship with LVP enabled - so if you use a brand new chip you can use it in LVP mode.
  LVP ile Not: PIC mikroişlemcileri gemi etkin - bu yüzden eğer LVP modunda kullanabilirsiniz yepyeni bir fiş kullanmayın.
  The only way to change the mode is by using a high voltage programmer.
  Modunu değiştirmek için tek yolu, yüksek voltaj programlayıcı kullanmaktır.
  What circuit do you need on your target board
  Ne devre için hedef tahtası üzerinde ihtiyacım var


  Note that the diagram from pic ICSP application note 'DS33023A' specifically goes out of its way to not design it for you saying RB6 and RB7 should be isolated but this depends on your circuit!
  Not DS33023A 'özel yolunda size RB6 ve RB7 izole olması gerekir, ancak bu devre bağlıdır söyleyerek için tasarım değil söner resim ICSP uygulama notu' den doğrudur!
  This is not very helpful so I have included the circuit I use on my development board (See the diagram shown earlier):
  Bu ben benim kalkınma kurulu kullanım devre de çok yararlı değil () Çizimde önceki gösterilir bakın:

  To ensure you can program and verify correctly two 10k resistors isolate the programmer (and RB6 and RB7) from the rest of the circuit ie they stop signals at the other side from interfering with RB6 and RB7 during programming.
  Size programı ve doğru iki 10k direnç Programlayıcı izole doğrulamak (ve RB6 ve RB7) devrenin geri kalanından da RB6 ve RB7 ile programlama sırasında müdahale diğer tarafta sinyalleri durdurmak yani sağlamak.
  If you don't use the isolation resistors then loading or driving the pins can stop programming all together.
  Eğer yükleme izolasyonuna direnç kullanmayın veya pinler sürüş birlikte programlama durdurabilirsiniz.

  For example if you put an LED on RB6 (PGD) that draws 20mA when on.
  Örneğin, sizi bir RB6 (PGD) o zaman üzerinde 20mA çekiyor LED on.
  The output voltage (when the output is on) will be pulled so low that the pic ICSP programmer will not be able to read back the desired voltage ie it will give a verification failure.
  Çıkış gerilimini (bir çıkış üzerinde) olduğunu, böylece resim ICSP programcı bir doğrulama hatası verir istenen gerilim yani tekrar okumak durumunda düşük çekilmiş olacaktır.
 2. Alev
  Özel Üye

  Pic icsp programmer Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
ıcsp
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi