Html kodu 2

+ Yorum Gönder
Webmaster ve HTML-PHP-ASP-JAVA Bölümünden Html kodu 2 ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  mettoy
  Yeni Üye
  Reklam

  Html kodu 2

  Reklam  Html kodu 2

  Forum Alev
  Doküman Renkleri

  Sayfadaki ana renkler, arkaplan görüntüsü ve baz? di?er öznitelikler <BODY> i?areti taraf?ndan kontrol edilirler.
  Dokümandaki öznitelikler <BODY> gibi basit bir i?aretin ?u ?eklide de?i?tirilmesi ile olu?ur.
  <BODY bgcolor="#xxxxxx" text="#xxxxxx" link="#xxxxxx" vlink="#xxxxxx" alink="#xxxxxx">
  bgcolor: doküman arkaplan rengi
  text: dokümandaki yaz?n?n rengi
  link: linklerin rengi
  vlink: daha önce ziyaret edilmi? linklerin rengi
  alink: üzerine t?kland???nda aktifle?en linkin alaca?? renk.
  Bünlar?n hepsini ayn? renk yapmay?n yoksa hiç bir ?ey göremeyebilirsiniz. Bunlar?n herhangi birini kullanabilir veya sadece <BODY> yazarak hiç birini kullanmayabilirsiniz. Bu durumda sayfa görüntülenirken kullan?c? taray?c?s?n?n önceden ayarl? renkleri kullan?lacakt?r. Renkleri de?i?tirmek için sadece yukar?daki xxxxxx leri istedi?iniz renk ile de?i?tirin.
  ??te kullanabilece?iniz bir kaç renk:
  Beyaz = FFFFFF
  Sar? = FFFF66
  K?rm?z? = FF0000
  Gri = CC9999
  Mavi = 0000FF
  Ye?il = 00FF00
  Siyah = 000000
  Turkuaz = 00FFFF
  Majenta = FF00FF
  Mor = CC33FF
  Aç?k Mavi = 00CCFF
  Renklerde ilk iki harf maviyi, ikinci iki harf ye?ili ve üçüncü iki harf k?rm?z?y? kontrol eder. Her renk Hexadesimal yani 16 tabanl? olarak belirtilir ve 00'dan FF'ye kadar 256 farkl? de?er aras?nda de?i?ebilir. Bu ?ekilde belirtilebilen renk say?s? 16.777.216'd?r. Renkler hakk?nda internet'te daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Be?endi?iniz bir sayfan?n renklerini taklit etmek için taray?c?daki "View Source" komutunu kullanarak <BODY> içindeki renkleri kopyalayabilirsiniz.
  Öneri ba?lamak için en basit renkleri kullanabilirsiniz:
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#551A8B" alink="#FF0000">
  Deneme ve yan?lmalar?n?z devam ederken, bir süre sonra body i?aretlerinden olu?an kendi kütüphaneniz olacakt?r.
  Body içinde belirtilebilen özniteliklerden biride kenarlard?r:
  <BODY TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0> Margins  Arkaplan görüntüleri, sayfa duvarka??d?

  Sayfada düz arkaplan yerine renkli görüntüler kullanmak için background="resimad?" i?areti kullan?lmaktad?r. Örne?in sayfan?zda zemin.jpg adl? resimi kullanmak için
  <BODY BACKGROUND="zemin.jpg" text="#000000" link="#0066CC" vlink="#336600">
  i?aretini kullanabilirsiniz.
  Bu resim sayfa ile ayn? dizin içerisinde bulunmal? ve ad? küçük/büyükharf olarak tag'de yaz?lan biçimi ile ayn? olmal?d?r. ?nternet üzerindeki sistemlerin hiçbirinde dosya isimlerinde Türkçe harfler kullan?lmamaktad?r.
  background i?areti bgcolor ile birlikte kullan?ld???nda arkaplan resmi yükleninceye kadar sayfa bgcolor renginde görünecektir.  Yatay çizgiler

  sayfa içerisinde istedi?iniz yere <hr> (horizontal ruler) i?areti ile yatay bir çizgi atabilirsiniz. Bu çizgi a?a??dakine benzeyecektir:

  Bu yatay çizigye bir kaç ekstra özellik kazand?rmak mümkün:
  Kal?nl?k: SIZE=say?
  Hizalama: ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER
  Geni?lik: WIDTH=yüzde veya WIDTH=say?
  Gölgesiz: NOSHADE
  Bu özellikleri birle?tirerek:
  <hr size=10 align=left noshade width=50%>
  a?a??daki gibi bir çizgi yapmak mümkün:
  Sola dayal?, 10 piksel geni?li?inde, gölgesiz, ve sayfa geni?li?inin yar?s? geni?likte bir çizgi.

  Web sayfalar?nda gördü?ünüz bir çok süslü çizgi <hr> i?areti ile de?il, resimler kullan?larak olu?turulmu?tur. S?ras?z listeler

  Kendi s?ras?z listelerinizi <ul> (unordered list) i?aretini kullanarak yaratabilirsiniz. Nokta olmas? istenen her liste maddesi ba??nda <li> bulunmal?d?r. Komut biçimi ?u ?ekilde:
  <ul>
  <li>Birinci madde
  <li>?kinci madde
  <li>Üçüncü Madde
  </ul>
  S?ras?z liste ?u ?eklide görünecektir.
  Birinci madde
  ?kinci madde
  Üçüncü madde
  S?ras?z listeler istendi?inde iç içe döngülendirilebilir.
  <ul>
  <li>Birinci madde
  <li>?kinci madde
  <ul>
  <li>?kinci madde birnici ??k
  <li>?kinci madde ikinci ??k
  </ul>
  <li>Üçüncü madde
  </ul>
  Döngülendirilmi? liste ?u ?ekilde görünecektir.
  Birinci madde
  ?kinci madde
  ?kinci madde birinci ??k
  ?kinci madde ikinci ??k
  Üçüncü madde

  S?ral? veya Numaral? listeler

  S?ral? listeler yaratmak için <ol> (ordered list) i?aretini kullanabilirsiniz.
  <ol>
  <li>Birinci madde
  <li>?kinci madde
  <li>Üçüncü Madde
  </ol>
  Listeniz a?a??daki gibi görünecektir.
  Birinci madde
  ?kinci madde
  Üçüncü madde
  S?ral? listeler s?ras?z listeler gibi döngülendirilebilirler. Ayr?ca s?ral? ve s?ras?z listeler ile kar???k iç içe döngüler olu?turmak mümkündür. Tan?m listeleri

  Tan?m listesini en iyi aç?klaman?n yolu bir örnek göstermektir.
  <dl>
  <dt> Elmalar
  <dd> Elmalar hakk?nda bilgi burada verilmektedir.
  <dt> Armutlar
  <dd> Armutlar hakk?nda bilgi burada verilmektedir.
  </dl>
  ??te yukar?daki tan?m listesi a?a??daki ?ekilde görünecekir. Elmalar Elmalar hakk?nda bilgi burada verilmektedir. Armutlar Armutlar hakk?nda bilgi burada verilmektedir. <dl> bunun bir liste oldu?unu gösterir.
  <dt> bunun bir liste terimi oldu?unu gösterir.
  <dd> bunun bir liste maddesi oldu?unu gösterir. Ba?l?klar

  Taray?c?lar alt? ba?l?k düzeyini kabul ederler.
  <h1>Birinci düzey ba?l?k</h1>
  <h2>?kinci düzey ba?l?k </h2>
  <h3>Üçüncü düzey ba?l?k </h3>
  <h4>Dördüncü düzey ba?l?k </h4>
  <h5>Be?inci düzey ba?l?k </h5>
  <h6>Alt?nc? düzey ba?l?k </h6>
  ??te yukar?da tan?mlanan ba?l?klar a?a??daki gibi görüneceketir. Birinci düzey ba?l?k

  ?kinci düzey ba?l?k

  Üçüncü düzey ba?l?k

  Dördüncü düzey ba?l?k

  Be?inci düzey ba?l?k

  Alt?nc? düzey ba?l?k

  Ortalama

  Resim veya metinleri <CENTER> i?aretleri aras?na alarak ortalayabilirsiniz.
  Örnek olarak
  <center> Bu yaz? ortalanacakt?r </center>
  yaz?s? a?a??daki gibi görünecektir:
  Bu yaz? ortalanacakt?r.


  Ortalanan birden fazla sat?r varsa ba?lang?ç ve biti? i?areteri aras?ndaki tüm sat?rlar ortalan?r.
  HTML 3.0'da Dvisin içerisinde align: "Left", "Right" ve "Center" tan?ml?. Html 4.0 Tag'? olan Align:"Justify" bir çok Browserde sorun yaratabilir. Bu nedenle sayfan?z düzgün görünsün istiyorsan?z bir süre için kullanmaman?z? öneririm.
  <DIV ALIGN="CENTER">Bu yaz? ortalanacakt?r</DIV> ve
  <CENTER> Bu yaz? ortalanacakt?r </CENTER> aras?ndaki tek fark <CENTER> i?aretinin tüm taray?c?lar taraf?ndan desteklenmesidir.
  Ön biçimli metin:

  Bazen daha önce yazd???m?z ve biçimlendirdi?imiz metinleri HTML içerisinde biçimleri bozulmadan kullanmak gerekir. Bu durumlarda metin parças?n? <pre> i?areti içine koymak yeterlidir.
  Örnek: b e nd a ? ? n?k b i rada m ? mb?r ak ?nda? ? n?kk a l s ? n<pre> içine ald???m?z metinlerin biçimi korunmu? olacak.
  Koyu, e?ik, vs.

  Bir metin parças?n?n biçimini bu i?aretler ile kolayca de?i?tirebilirsiniz.
  Koyu görünmesini istedi?ini metin parças?n? <b> i?aretleri içine yerle?tirin.
  <b> Koyu yaz? </b>
  Yaz?n?z a?a??daki gibi görünecektir.
  Koyu yaz?
  E?ik görünmesini istedi?iniz yaz?y? <i> i?aretleri aras?na yerle?tirin.
  <i> E?ik yaz? </i>
  Yaz?n?z a?a??daki gibi görünecektir.
  E?ik yaz?
  Hem e?ik hem koyu görünmesini istedi?iniz yaz?da her iki i?areti kullanabilirsiniz.
  <b><i> Koyu ve E?ik Yaz?</i></b>
  Yaz?n?z a?a??daki gibi görünecektir.
  Koyu ve E?ik Yaz?
  Her iki i?areti kulland???n?z durumda i?aretleri açma s?ras?na göre kapatmal?s?n?z. Örne?in Koyu yaz? e?ikten önce aç?lm??sa, sonra kapat?lmal?d?r. A?a??da anlat?lan i?aretler için ayn? kurallar geçerlidir.
  Di?er komutlar gayet basi ve kullan?m? di?erleri gibidir. Her birinden birer örnek yeter diye dü?ünüyorum.
  <U>Alt Çizgili</U>
  Alt Çizgili

  <STRIKE>Üstü Çizgili</STRIKE>
  Üstü Çizgili
  <Strong>Güçlü</Strong>
  Güçlü
  <EM>Vurgu</EM>
  Vurgu
  <BIG>Büyük</BIG> ?ç içe döngü OK
  Büyük
  <Small>Küçük</Small> ?ç içe döngü OK
  Küçük
  <SUB> Alt yaz? </SUB>
  Alt yaz? Alt yaz?
  <SUP> Üst yaz? </SUP>
  Üst yaz? Üst yaz?
  <FONT SIZE=+1> </FONT> Font boyutunu artt?r?r.
  <SAMP>Örnek Kod </SAMP>
  Örnek Kod
  <CODE>Örnek Kod </CODE>
  Örnek Kod
  <TT>Teletype </TT>
  Teletype
  <VAR>De?i?ken Notu </VAR>
  De?i?ken
  <CITE>K?sa Not </CITE>
  K?sa Not

  Göz k?rpan ?eyler:

  Basit bir i?aret ile metinde bir noktan?n yan?p sönerek göz k?rpmas?n? sa?layabiliriz.
  You can make text or graphics blink on and off by surrounding them with tags.
  ??te i?aret:
  <blink> Yan?p sönerim! </blink>
  Ve yaz? böyle görünecektir.
  Yan?p sönerim!
  Bunu fazla yapmamaya dikkat edin.
  Yaz?tipi rengi:  <FONT COLOR=#KKYYMM> Yaz?n?n bulundu?u yer </FONT> Yaz? rengini de?i?tirir
  ?lk iki harf k?rm?z? pixeli, orta iki harf ye?il, son iki harf mavi pixel renk de?erini belirler. De?erleri 0-F aras? de?i?ebilir. 000000 hepsi sönük yani siyah, FFFFFF hepsi tam ?iddet yani beyaz...
  <FONT COLOR="#000000">Siyah</FONT>
  <FONT COLOR="#FF0000">K?rm?z?</FONT>
  <FONT COLOR="#00FF00">Ye?il </FONT>
  <FONT COLOR="#0000FF">Mavi</FONT>
  <FONT COLOR="#FFFF00">Sar?</FONT>
  <FONT COLOR="#FF00FF">Mor</FONT>
  <FONT COLOR="#00FFFF">Turkuaz</FONT>
  <FONT COLOR="#FFFFFF">Beyaz</FONT> |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||

  Yaz? Tipleri:

  <font face="Kidprint">Font biçimi </font> ile yeni nesil taray?c?lar için yaz?tipi tan?m? yap?labilmesine ra?men bu yaz?tipinin ayn? zamanda di?er i?letim sisteminde ve kullan?c?da bulunmas? gerekir. Bu k?s?tl?l?k nedeniyle sayfalar? haz?rlarken kullan?c?n?n varsay?lan yaz?tipi ile okunabilmesi için mümküm oldu?u kadar yaz?tipleri aras?nda az geçi? yapmak gerekir. Örnekteki yaz?n?n düzyün okunabilmesi için sistemde kidsprint yaz?tipi bulunmas? gerekir. Çok özel biçimse ve yaz?tipi efektleri kullanmak gerekiyorsa .gif format?nda dü?ük renk say?s? ile yaz?lmas?, yaz?n?n her sistemde düzgün ve ayn? biçimde görünmesini garanti eder. Paragraf ve sat?rba??  Taray?c?lar sizin sayfan?z? nas?l düzenledi?inize bakmazlar. Onlar i?retlere bakarlar. Sat?rba?? ve paragraf i?aretleri olmad??? sürece metin tek paragraf halinde devam eder. Bu i?aretleri gördüklerinde sat?rlar erkenden son bulur.
  <br> yani sat?r ba??n?n yapt??? etki metin parças?n? bo?luk b?rakmadan yeni bir sat?rdan devam ettirmesidir.
  <p> yani paragraf i?aretinin tek fark? yeni ba?layacak metin parças?ndan önce bir sat?rl?k bo?luk b?rakmas?d?r.

  Belge içerisinde ba?ka yere atlama

  Belge içinde gidilecek yerleri tan?mlay?p bir t?klama ile sayfan?n o bölümüne gidilmesini sa?layabilirsiniz.
  Bu i?lemi geçekle?tirmek iki a?amal?d?r.
  1. Hedef belirlemek Sayfada gidilecek noktaya hedef veya target ad? verilmektedir. Gidilecek her noktan?n bir ad? olmal?d?r. Bu ad? daha önce tan?mlamak gerekmektedir. <a name="hedef_adi"> Bu tan?m gidilecek yerde olmal?d?r.
  2. Ba?lant? yaratmak: Link içinde iki ?ey'i tan?mlamak gerekmektedir. T?klanacak metin, ve gidilecek nokta
  <a href="#hedef_adi">T?klanacak yaz?</a>
  Link olarak tan?mlad???m?z yaz?, alt? çizgili ve <body> içinde tan?ml? link rengi ile görünecektir. Üzerine t?kland???nda kullan?c? hedef olarak tan?mlad???m?z noktaya gidecektir.
  Ayn? sistemde ba?ka dokümana atlama

  Taray?c?n?n ayn? sistem üzerinde bulunan ba?ka bir belgeye gitmesini sa?lamak oldukça kolay. Gidilecek belgeniz üzerinde çal??t???n?z doküman ile ayn? dizin içerisinde bulunuyorsa sadece belgenin ad?n? yazmak yeterlidir.
  <a href="boludagece.jpg"> Bolu'da Gece </a>
  Bolu'da Gece
  Bunun için sadece belgenin bulundu?u dizinin göreceli veya mutlak konumu ve gidilecek doküman?n ad?n? belirtmek yeterlidir.
  <a href="göreceli_yol_ve_dosaya_adi">Link Yazisi</a>
  Örnekler:
  Kök dizinde bulunan varsay?lan belge:
  <a href="/">Ana sayfa</a>
  Bu sunucu üzerindeki Ana sayfa
  Sunucu üzerinde /SoHo/Museum/9404/ dizininde bulunan barutcu.jpg resim belgesi
  <A HREF="../SoHo/Museum/9404/barutcu.jpg"> ?inasi Barutçu</A>
  ?inasi Barutçu
  Mevcut dizinin alt?nda olan eski altdizin'indeki aramis.htm belgesi
  <A HREF="eski/aramis.htm"> Aramis </A>
  Mevcut dizinin bir üst dizininde bulunan scandisk.txt saltmetin belgesi
  <A HREF="../scandisk.txt">Scandisk Hakk?nda</A>  Ba?ka sistemdeki bir bölüme atlama

  Internet'in temel özelliklerinden biri URL ad? verilen evrensel kaynak belirleyici kodlama sistemidir. Bu dünyan?n neresinde olursa olsun size ba?ka bir sunucu üzerinde ba?ka bir dokümana veya dizine kolayl?kla eri?menizi sa?lar. Bu kaynaklar sadece WWW diye bilinen ve adresleri http:// ile ba?layan web ile s?n?rl? de?ildir.
  Kullan?c?y? hipermetin aktar?m protokolu (hyper text transfer protocol, http) ile çal??an herhangi bir sisteme yönlendirmek için evrensel kaynak belirleyici tipini belirtmek kullan?m? zorunludur. Bu örnekte URL veya internet adresi veya evrensel kaynak belirleyici olarak http:// kullan?lm??t?r. Gidilecek sayfa http://www.boyutbilgi.com.tr/ifsaksergi/index.html olsun
  <a href="http://www.boyutbilgi.com.tr/ifsaksergi/index.html">"IFSAK Sanal Ortam Sergisi"ne Git </a>
  "IFSAK Sanal Ortam Sergisi"ne Git
  ?ifreli http protokolu:
  <A HREF="http//sunucu.ad?">Link Yaz?s?</A>
  Kullan?m? http'ye benzer.
  Daha önce belirtildi?i gibi tek URL tipi http de?ildir. Di?er protokoller için farkl? evrensel kaynak belirleyiciler vard?r.
  Bunlar?n kullan?m?n? örnekler ile aç?klamayal?m. Protokollerin ne anlama geldi?ini aç?klamak bu belgenin kapsam? d???ndad?r.
  Haber gruplar?:
  Varsay?lan sunucu üzerindeki grup ad?na yönelik linkler:
  <A HREF="newgrup_adi">Link Yaz?s?</A>
  <A HREF="newsoc.culture.turkish"> SCT</A>
  SCT
  Sunucuya yönlendirilmi? linkler:
  <A HREF="new//sunucu_adi">Link Yaz?s?</A>
  <A HREF="new//news.istanbul.edu.tr">Istanbul Üniversitesi Haber Sunucusu</A>
  Istanbul Üniversitesi Haber Sunucusu
  Belli sunucu üzerindeki gruba yönelik evrensel kaynak belirleyiciler:
  <A HREF="new//sunucu_adi/grup_ad?"></A>
  <A HREF="new//news.marun.edu.tr/alt.culture.turkish.internet">acti grubu</A>
  acti grubu
  Secure (?ifreli, Güvenli) ileti?im destekleyen haber sunucusu:
  <A HREF="snewsecnews.netscape.com">Netscape Güvenli Haber Sunucusu</A>
  Netscape Güvenli Haber Sunucusu
  Kullan?c? hesab? kullan?larak haber sunucusuna ba?lant?:
  <A HREF="new//kullan?c?_adi:?ifresi@sunucu.ad?/">Link Yaz?s?</A>
  Dosya aktar?m protokolu (FTP) link'i
  <A HREF="ftp://ftp.zdnet.com">ZDnet FTP sunucusu</A>
  ZDnet FTP sunucusu
  Kullan?c? hesab? kullan?larak FTP'ye ba?lant?:
  <A HREF="ftp://kullan?c?_adi:?ifresi@ftp.sunucu.ad?/">Link Yaz?s?</A>
  Her hangi bir e-mail adresine gönderilecek mektup:
  <A HREF="mailto:kullan?c?@doamin.ad?">Link Yaz?s?</A>
  <A HREF="mailto:nevilo@ya.com">Nevit'e mektup</A>
  Nevit'e mektup
  Birden fazla kullan?c?ya mektup:
  <A HREF="mailto:kullanici1@domain1.adi?to=kullanici2@ domain2.adi&to=kullanici3@domain3.adi">Link Yaz?s?</A>
  Birden fazla adrese e-mail
  Mektup içerisinde varsay?lan ba?l?k ve metin:
  <A HREF="mailto:kullan?c?_adi@domain.adi.net?subject= Ba?l?k Buraya&body=Gövde içindeki yaz?">Link Yaz?s?</A>
  Varsay?lan Ba?l?k ve Yaz? içeren mektup
  Telent protokolu, uzaktaki bilgisayara terminal ba?lant?s?:
  <A HREF="telnet://sunucu.adi">Link Yaz?s?</A>
  <A HREF="telnet://ttnbbs.rtpnc.epa.gov">Air Polution BBS USA</A>
  Air Polution BBS USA
  Gopher Protokolu:
  <A HREF="gopher://sunucu.adi">Link Yaz?s?</A>
  <A HREF="gopher://gopher.metu.edu.tr">ÖDTÜ Gopher Sunucusu</A>
  ÖDTÜ Gopher Sunucusu


  Sayfalara resim ekleme

  Tüm taray?c?lar?n resim desteklemedi?ini unutmay?n. Sayfan?z ne olursa olsun resimsiz görünebilmeli. Bu sayfay? ziyaret edenlere daha fazla serbesti sa?lay?p, resimlerin görünemedi?i durumlarda sayfaya gelen ziyaretçiyi eli bo? döndürmemi? olmaya yarar.
  HTML'de resimler yaz?lardan ba??ms?z bir ?ekilde sunucu üzerinde ayr? dosyalar olarak bulunurlar. Resim ancak gif ve jpg gibi taray?c?n?n içinden görünebilien formatta ise sayfada kullan?labilir. Resimler evrensel kaynak belirleyici kurallar? dahilinde internetin herhangi bir yerinden ça?r?labilirler. Ça?r?lan resim ayn? dizin içerisinde ise konum k?sm?na sadece dosya ad?n?n yaz?lmas? yeterli olacakt?r.
  <IMG SRC="resim.gif">
  <IMG SRC="http://sunucu.adi/dizin_adi/resim.jpg">
  Di?er sayfa elemanlar? gibi resimlere link eklemek olas?d?r. Diyelimki resim.jpg'ye t?klay?nca dosya.htm veya belirli bir adresin aç?lmas?n? istiyoruz:
  <A HREF="dosya.htm"><IMG SRC="resim.gif"></A>
  <A HREF="Gidilecek_Adres"><IMG SRC="http://sunucu_adi/dizin_adi/resim.jpg"></A>
  Resimler hakk?nda söylenmesi gereken en önemli ?ey boyutudur. A??r? veya bilinçsiz kullan?m? sayfan?z? gerçekten a??rla?t?rabilir. Sayfan?z?n ?im?ek gibi aç?lmas?n? istiyorsan?z resim boyutlar?n? 1-5K aras?nda tutmaya çal???p, tüm sayfa art? resimlerin 30K'ye geçmemesine dikkat edin. Bir birine atlayan sayfalar?n?z varsa ayn? resimleri tekrar kullanmaya çal???p yeni resim say?s?n? azalt?n.
  Resimler içerisinde kullan?lan ekstra baz? i?aretler zaman içerisinde gereklilik nedeniyle do?mu?tur.
  WIDTH=300 HEIGHT=200 Resim boyutlar?, HTML içinde belirtildi?inde sayfa daha çabuk yüklenir, taray?c? sayfay? çizmek için gereken resim boyutunu almak için sunucunun yan?t?n? beklemek zorunda kalmaz.
  ALT="resim yaz?s?" Alt i?areti, resim yoklu?unda ve yükleninceye kadar görünen yaz?.
  BORDER=say? kenar kal?nl???, mevcut renk ile istenen kal?nl?kta gösterilir.
  VSPACE=Say? HSPACE=Say? Resim etraf?nda dikey ve yatay eksende kullan?lacak bo?luk.
  ALIGN=TEXTTOP/ABSCENTER/ABSBOTTOM/BOTTOM
  ALIGN=LEFT/CENTER/RIGHT Hizalama i?aretleri, gerekti?inde resim ile birlikte kullan?labilir.
  LOWSRC="dusuk_rezolusyon.gif" As?l resim yükleninceye kadar çabuk yüklenebilen dü?ük çözünürlüklü resim.
  <IMG SRC="deneme.gif" WIDTH=300 HEIGHT=200 ALT="resim yaz?s?" BORDER=0 >
  Ses Dosyalar?

  Bir Sayfa yüklendi?inde otomatik olarak ses dosyas?n?n çalmas? nas?l sa?lan?r?
  <EMBED SRC="ses.wav" AUTOSTART="TRUE" HIDDEN="TRUE" LOOP=3 > WAV
  <EMBED SRC="ses.au" AUTOSTART="TRUE" HIDDEN="TRUE" LOOP=2 > AU
  <EMBED SRC="children.mod" HIDDEN="FALSE" WIDTH="166" HEIGHT="95" autostart="true" loop="false"> MOD
  <EMBED SRC="enter.mid" HIDDEN=true AUTOSTART=true LOOP=true > MIDI

  Aktif Ses Kullan?m?:
  <EMBED SRC="ses.wav" NAME="snd" WIDTH="1" HEIGHT="2" SES> Here is a <A HREF="page.htm"
  OnMouseOver="Play_()">link</A> aktif ses Tabar:

  Tabar art?k HTML'nin vazgeçilmez parçalar?d?r. Tabar <TABLE > ile tan?mlan?r. </TABLE> ile biter. Her sat?r: <TR> ile ba?lar </TR> ile biter. Haneler: <TD> ile ba?lar </TD> ile biter. Ba?l?k k?sm? <CAPTION> içindedir. Border=0 tablo kenar kal?nl???n? belirtir.
  ??te basit bir tablo:
  <TABLE Border=1>
  <CAPTION>Ba?l?k</CAPTION>
  <TR><TD>sat?r1 Sutun1</TD><TD>sat?r1 Sütün2</TD></TR>
  <TR><TD>Sat?r 2 Sutun 1</TD><TD>Sat?r 2 Sütün 2</TD></TR>
  </TABLE>
  Tablo ba?l?k k?sm?da <TABLE > içerisinde kullan?labilen seçenekler ?u ?ekilde:
  Border=say? tablo kenar kal?nl???
  Width=say? tablo geni?li?i, piksel olarak
  Width=yüzde tablo geni?li?i, yüzde olarak bu ikisinden sadece biri kullan?labilir.
  CELLPADDING=say? Nesne-hücre aral???
  CELLSPACING=say? Hücre-Hücre aral???
  BGCOLOR="#xxxxxx" Tablo Arkaplan Rengi
  BACKGROUND="resim.jpg" Tablo Arkaplan Resmi
  ALIGN=right/left/center Tablo hizalama
  COLS=say? Sütün say?s? ( #n adet e?it geni?likte sütün, e?it sütün geni?likli tablo)
  Sat?r <TR> içerisinde kullan?lan komutlar:
  ALIGN=CENTER/RIGHT/LEFT yatay hizalama
  VALIGN=TOP/CENTER/BOTTOM/BASELINE dikey hizalama
  BGCOLOR="#xxxxx" Sat?r Arkaplan rengi
  BACKGROUND="resim.jpg" Sat?r Arkaplan Resmi
  Hücre <TD> içerisinde HTML elemanlar?n?n kendi komutlar?na ilave olarak kullan?labilen komutlar:
  ALIGN=CENTER/RIGHT/LEFT yatay hizalama
  VALIGN=TOP/CENTER/BOTTOM/BASELINE dikey hizalama
  BGCOLOR="#xxxxx" Hücre Arkaplan rengi
  BACKGROUND="resim.jpg" Hücre Arkaplan Resmi
  COLSPAN="2" Birle?en kolon say?s?
  ROWSPAN="2" Birle?en sat?r say?s?
  ?ç içe tablo kullanabilirmiyim? Hanelerin içerisinde ikinci bir tablo dahil HTML elemanlar?ndan herhangi biri olabilir.
  Bir sayfada yan yana dört resim yerle?tirip, alt?na adlar?n? yazmak istiyorum.
  ?lk önce, 4 sütün 4 sat?r bir tablo yarat?n. Her tablo sat?r? <TR> ile ba?lar </TR> ile biter. Haneler <td> ile ba?lar </td> ile
  biter.
  <TABLE Border=0 >
  <TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR>
  <TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR>
  <TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR>
  <TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR>
  </TABLE>
  Resimleri hanelere yani <td> ve </td> aras?na yerle?tirin. Tablo elemanlar?nda önemli olan elaman?n </td> ve <td> aras?na gelmemesidir. Yaz?y? bir sonraki sat?rda ayn? hanenin alt?na denk gelecek ?ekilde yerle?tirin.
  Bir kaç resmi birle?tirip tek resimmi? gibi yüklemek istiyorum:
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  0 aral?kl? bir tablo tan?mlar. Hücreler içerisindeki resimler aras?nda mesafe yoktur.
  Formlar:

  Formlar kullan?c?lardan gelen bilgileri standart ?ekillerde alan sayfan?n etkile?imli alanlar?d?r. Form kullanman?n e-mail almaya göre bir çok avantaj? var. E?er uygun yaz?l?mlar geli?tirirseniz form bilgilerini do?rudan istedi?iniz yaz?l?ma yönlenirebilirsiniz. Herhangi bir yaz?l?m kullanm?yorsan?z formunuzu ilk örnekteki gibi salt metin olarak e-mail adresinize gelecek ?ekilde ayarlayabilirsiniz.
  <form action="mailto:kullanici@adresiniz.net?subject=Kon u Ba?l???" method="POST" enctype="text/plain" >
  Form Elemanlar?
  </form>
  Cgi için örnek POST komutu:
  <form method="post" action="http://sunucu_adi/cgi-bin/program_adi.pl?de?i?ken">
  </form>
  GET komutu nadir kullan?ld???ndan anlat?lmayacak.
  Formlarda kullan?lan baz? alan seçenekleri:
  Radyo Buton'u tipi:
  <BR>Soru1.
  <BR><INPUT TYPE=Radio CHECKED NAME="Soru_adi1" VALUE="Birinci_Yan?t"> ?kinci_Yan?t
  <BR><INPUT TYPE=Radio NAME="Soru_adi1" VALUE="?kinci_Yan?t"> ?kinci_Yan?t
  <BR><INPUT TYPE=Radio NAME="Soru_adi1" VALUE="Üçüncü_Yan?t"> Üçüncü_Yan?t
  Liste tipi soru:
  <BR>Soru2<BR>
  <SELECT NAME="Soru_adi2" >
  <OPTION> Seçenek1
  <OPTION> Seçenek2
  <OPTION> Seçenek3
  </SELECT><BR>
  Küçük metin:
  <BR>Soru3:<BR>
  <INPUT TYPE=Text NAME="Soru_adi3" VALUE="varsay?lan_de?er" SIZE=25 MAXLENGTH=30><BR>
  Geni? metin alan?:
  <TextArea NAME="Soru4" ROWS=7 COLS=35 MAXLENGTH=100>
  Varsay?lan Yaz?
  </TextArea><BR>
  Kutu i?aretleme tipi soru
  <Br> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Soru_adi3" VALUE="seçenek1">seçenek1
  <BR> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Soru_adi3" VALUE="seçenek2">seçenek2
  <BR> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Soru_adi3" VALUE="seçenek3">seçenek3
  </UL>
  Gönderme ve S?f?rlama butonlar?:
  <INPUT TYPE=Submit NAME="Gönder" VALUE="Gönder">
  <INPUT TYPE=Reset NAME="Reset" VALUE="Reset">


  Çerçeveler, Frames

  Çerçeveler veya Frames Netscape Navigator (2.0 üstü) ve Internet Explorer (3.0 üstü) taraf?ndan desteklenen i?aretlerdir. Ayn? çerçeve içerisinde birden fazla sayfan?n aç?lmas?n? sa?lar. Çerçeve yap?s? HTML'ye benzerdir, sadece <BODY> yerine <FRAMESET> içerir.
  <FRAMESET> çerçeve içeren doküman?n hangi dokümanlar?n bile?iminden olu?aca??n? ve bu dokümanlar?n hangi biçimde yan yana gelece?ini tan?mlayan basit bir dokümand?r. <FRAMESET>'den önce herhangi bir i?aret olmamal?d?r, yoksa taray?c? taraf?ndan gözard? edilir.
  Örnek bir Frame doküman?:
  <HTML>
  <HEAD>
  </HEAD>
  <FRAMESET>
  </FRAMESET>
  </HTML>
  Frame set içerisinde ROWS ve COLS yard?m? ile doküman?n yaty m? dikey mi bölünece?i tan?mlan?r. Yine Frameset içerisinde her bölmeye ayr?lan alan piksel veya yüzde olarak tan?mlanabilir.
  Yatay bölünen doküman:
  ROWS="row_height_value_list"
  <FRAMESET ROWS="20%,60%,20%">
  <FRAMESET ROWS="100,*,100">
  Frame komutu ilave olarak içerideki belgelerin özelliklerini belirler, dikkat ederseniz her pencereye bir isim verildi. Bundan sonra kullan?lacak linklerde bu isimlerin kullan?m? t?kalnd???nda istenen belgenin hangi çerçevede aç?laca??n? belirler.

  A?a??daki örnekte ilk sütün 150 piksel geni?likte, soldaki çerçevenin ad? solframe, sa?daki çerçevenin ad? sagframe olarak atand?. Solda aç?lacak belge solsayfa.htm sa?da aç?lacak belge ise sagsayfa.htm ad?n? ta??yor.
  <FRAMESET COLS="150,*" >
  <FRAME SCROLLING="yes" NAME="solframe" SRC="solsayfa.htm" >
  <FRAME SCROLLING="yes" NAME="sagframe" SRC="sagsayfa.htm" >
  </FRAMESET>
  Frame komutunda kullan?lan seçenekler:
  SCROLLING="yes|no|auto"
  NORESIZE
  Çerçevesiz Doküman:
  <noframes> <a href="main.html">Ana sayfa</a> </noframes>
  Çerçeveler sonland?r?lmak istendi?i zaman top seçene?i kullan?lmal?d?r.
  <a href="test.html" target="_top">Çerçeveden Ç?k</a> Çerçeveden Ç?k


  Comment Tag, veya Bilgi  <!-- --> i?areti içerisinde yaz?lanlar sayfa içerisinde görünmez ve sadece view source yap?ld??? zaman bilgi verme amac?n? ta??r. Baz? Javascript program parçalarn? eski taray?c?lardan saklamak için yine <!-- --> kullan?l?r. Eski programa dillerine al??k?n olanlar için bu i?areti REM ibaresine benzetebiliriz. META-i?aretler:

  Meta i?aretler taray?c?lar, arama motorlar? ve sayfaya gelebilecek yaz?l?mlara yönelik bilgiler içeren i?aretlerdir. S?k kullan?lan bir kaç Metai?aretin anlam?n? aç?klamak yeterli olacakt?r. Meta i?aretler sayfada <HEAD> bölümü içerisine yerle?tirlir.
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" ************************************************** ************************************************** ************************************************** *********************"text/html; charset=iso-8859-9"> Turkish Metatag, Sayfan?n Türkçe oldu?unu ve uluslaras? standart ensititüsünün ISO-8859-9 standard?na uygun yap?ld???n? gösterir.
  <META NAME="generator" ************************************************** ************************************************** ************************************************** *********************"Yaz?l?m Ad?"> Generator Meta tag, sayfan?n hangi yaz?l?m ile haz?rland???n? gösterir.
  <META NAME="Author" ************************************************** ************************************************** ************************************************** *********************" Nevit "> Author Meta tag sayfan?n haz?rlay?c?s? olan ki?iyi gösterir.
  <META NAME="keywords" ************************************************** ************************************************** ************************************************** *********************"keyword, keyword, keyword"> Content Meta tag Anahtar kelimelerin burada bulunmas? sadece bu bölüme bakan baz? arama motorlar?n?n i?ini kolayla?t?r?r.
  <META NAME="description"******************************** ************************************************** ************************************************** ***************************************" Sayfan?n tan?m? "> Description Meta tag Baz? arama motorlar? arama motorunu kullanan ki?ilere bu bölümü gösterirler.
  <META HTTP-EQUIV="Refresh" ************************************************** ************************************************** ************************************************** *********************"7;URL=index.html"> Refresh, ?tme teknolojisi ile devreye giren bir meta i?arettir. Sayfaya gelen ki?i herhangi bir i?lem yapmasa bile ba?ka bir sayfaya aktar?l?r.
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content-Base: "http://www.geocities.com/SoHo/Studios/9594> Content Base, sayfa içeri?inin bulundu?u URL'yi gösterir.
  Türkçe  Uluslarars? standartlar ensitütüsü ISO-8859-9'u Türkçe standard? olarak kabul ediyor. IE ve Netscape'de bunu destekleyenlerdendir. Türkçe standartlar?na uygunluu denetlemek için önce browserinizin düzgün çal??t???ndan emin olman?z gerekir. Bunun için http://www.immt.pwr.wroc.pl/export_hp/test/ adresinde Browerinizin ISO-8859-9 karakterlerini düzgün gösterip göstermedi?ini kontrol edin.
  ISO8859-9 Ansi-Turkish ve Windows-1254 ile neredeyse ayn? karakter tablosuna sahip. ASC-II harfleri oldu?u yerde ç?kmas?na ra?men Bat? standard? olan ISO-8859-1 'den farkl? olarak Türkçe harfler tan?ml?d?r.
  Ayarlar?n?z do?ru ise hepsinde sorunsuz Türkçe görürsünüz.

  Özet:  HTML Basit bir i?aretleme dilidir ve Hypertext Markup Language k?staltmas?d?r. WEB'de gördü?ünüz tüm *.htm ve *.html uzant?l? dokümanlar bu ?ekilde yaz?lm??.
  <body> ve </body> aras?ndaki k?s?m doküman?n ana k?snm?n? olu?turur.
  Burada paragraflar <p> ile ba?lar biter. Bundan sonra her ikisini yazmiyaca??m. biti?ler / içerir. yani paragraf?n bitti?i yerde istenirse </p> konur.
  Bu ?ekilde haz?rlanm?? doküman web'de belli bir adrese konulunca isteyen buna girip içeri?ine bakabilir.
  Hala bir çok ki?i Browserlerin 3.0 sürümleri kullaniyorlar. Opera kullanlar, Unix, Linux, Mac, OS/2 kullananlar var dünyada.
  ?leti?imin amac? ziyaretçilere sorun ç?kartmak olmamal?.
  Doküman?n bir yerine resim koymak için, öncelikle en iyisi resim ve doküman ayn? dizinde olmal?lar. De?illerse resimin bulundu?u yer
  dokümana tan?t?lmal?. En basit resim ekleme komutu <IMG SRC="resim_adi.gif"> ?eklinde. Bu arada dedi?im gibi resim ayn?
  dizinde olmal?.
  Size basit bir HTML örne?i veriyorum:
  <HTML>
  <BODY>
  <P>Merhaba </P>
  <IMG SRC="resim.gif">
  </BODY>
  </HTML> Burada merhaba diye bir yaz? ve bir'de resim.gif ad?nda bir resim olacak. Bunu notepad'e kopyalay?n ve deneme1.htm ad? ile kaydedin. Daha sonra Netscape ile deneme belgesini aç?n. Resim görünmüyorsa o dizin içerisinde resim.gif ad?nda bir dosya olmad??? içindir. Bunu sa?lad???n?z anda yaz? ve resim görünecek. 2. 2
  __GÖLGE__
  Yeni Üye

  --->: html kodu 2

  Reklam  araya simile ler girmiş hiç anlaşılır olmamış
  yinede teşekkürler+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi