SQL deyimleri

+ Yorum Gönder
Webmaster ve HTML-PHP-ASP-JAVA Bölümünden SQL deyimleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  tuanamlk
  Usta Üye
  Reklam

  SQL deyimleri

  Reklam  SQL deyimleri

  Forum Alev
  SQL Deyimleri

  SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından sorgulama yapmak için SELECT, ekleme yapmak için INSERT güncelleme yapmak için UPDATE, silme yapmak için DELETE, yeni tablo oluşturmak için CREATE TABLE gibi komutlara sahiptir. Bu komutlar işlevlerine göre şu şekilde kategorilendirilir:
  • DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama deyimleri.
  • DML (Data Manuplation Language) : Veri düzenleme dili.
  • DCL (Data Control Language): Veri kontrol dili.
  A. DDL (DATA DEFİNİTİON LANGUAGE) DEYİMLERİ

  DDL deyimleri veritabanı üzerinde nesne yaratmak için kullanılırlar. En yaygın kullanılan DDL deyimleri şunlardır:
  • CREATE
  • ALTER
  • DROP  CREATE Deyimi
  CREATE deyimi tablo ve view gibi bir veritabanı nesnesi yaratmayı sağlar.

  Tablo Yaratmak:
  Veritabanı üzerinde bir tablo yaratmak için CREATE deyimi kullanılır.

  Yapısı:

  CREATE <tablo adı>
  Örnek:
  CREATE TABLE Musteri( mus_id char(4) NOT NULL mus_ad varchar(40) NULL, ili varchar(20) NULL, ulke char(2) NULL, adres varchar(30) NULL)
  NOT: Char, varchar, integer, numeric gibi sözcükler tablo alanlarındaki temsil edilecek verinin türünü belirtir. SQL'de SMALLINT, VARCHAR, DECIMAL(x,y), FLOAT(x;y), DATE, LOGICAL, TIME, TIMESTAMP, GRAPHIC(n) gibi alan veri türleri vardır.

  Örnek:

  CREATE TABLE personel(Sskno Integer,Adi Varchar(20) not null,Soyadi Varchar(20) not null,Departman integer)
  NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları saklıdır. Ticari olarak kullanılamaz. Bakınız: www.farukcubukcu.com
  Adı geçen ve telif haklı olan ürünler bilgi amaçlı olarak kullanılmıştır.

  ALTER DEYİMİ
  Daha önce yaratılmış nesnenin değiştirilmesini sağlar. Örneği bir tablonun tasarımını değiştirmek gibi.

  Örnek:

  ALTER TABLE MusteriADD tel varchar(20) NOT NULL
  Yukarıdaki deyimde musteri tablosunun alanlarına tel adlı bir alan daha eklenmiştir.


  DROP DEYİMİ
  Bir nesnesin silinmesini sağlar.

  Örnek:

  DROP TABLE MUSTERI

  Müşteri tablosunun verilerini ve tabloyu siler.


  B. DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE) DEYİMLERİ

  Veritabanı içindeki verileri elde etmek ve değiştirmekle ilgili SQL deyimleridir.

  · SELECT
  · INSERT
  · UPDATE
  · DELETE

  SELECT DEYİMİ
  Veritabanındaki verilere erişmenin, diğer bir deyişle onları görmenin ya da onları elde etmenin en sık kullanılan yöntemidir. Genellikle bir ya da daha çok tablonun bütün alanları ya da belli alanları için SELECT deyimi yazılır.

  Temel Yapısı:

  SELECT [ALL] [DISTINCT] liste [INTO yeni tablo] FROM [tablo]
  [WHERE ifade]
  [GROUP BY ifade]
  [HAVING ifade]
  [ORDER BY ifade]
  [COMPUTE ifade]

  Seçeneklerin Anlamları:

  ALL sözcüğü bütün satırların sonuç listesinde görünmesini sağlar.

  DISTINCT sözcüğü sadece tek olan (unique) kayıtların sonuç listesinde yer almasını sağlar.

  liste parametresi veriden seçilecek kolonu (sütunu) belirtir.

  INTO sözcüğü yeni bir tablo yaratmayı sağlar.

  yeni tablo parametresi sorgu sonucu yaratılacak tabloyu belirtir.

  FROM sözcüğü belli bir tablonun seçilmesini sağlar.

  tablo parametresi ise sorgulanacak olan tablo ya da tabloları, görünümleri belirtir.

  WHERE bir koşulu belirterek sadece o kuşula uyan kayıtların seçilmesini sağlar.

  GROUP BY Kayıtların gruplanmasını sağlar. HAVING deyimiyle de ara toplamların alınmasını sağlar.

  HAVING sözcüğü de kayıtlarda kısıtlama yapar ancak hesaplamayı etkilemez.

  ORDER BY sözcüğü ise belirtilen kolona göre listelenen kayıtları sıralamayı sağlar. Sıralama artan (ASC) ya da azalan (DESC) olabilir

  COMPUTE sözcüğü ise hesaplama yapar. Tipik olarak SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT gibi fonksiyonları kullanarak hesaplama yapar.

  Örnek:

  SELECT * FROM musteri

  Yukarıdaki deyim ile musteri tablosundaki bütün bilgiler elde edilir. SELECT deyiminin ardından kullanılan * (asterisk) işareti bütün kayıtlar anlamına gelir. Bu deyimin aynısı (aynı sonucu vereni) şu şekilde de yapılabilir:

  Örnek:

  SELECT kod, ad, soyad, grup, il, bakiye FROM musteri

  Müşteri tablosu:

  kodu
  Ad
  Soyad
  grup
  il
  bakiye
  1
  Ahmet
  Uzun
  ithal
  İZMİR
  300000
  2
  Ayşe
  Yılmaz
  ithal
  ANKARA
  400000
  3
  Mehmet
  Yılmaz
  ihraç
  ANKARA
  100000
  4
  Hüseyin
  Uzun
  ihraç
  İZMİR
  600000
  5
  Nuri
  Gezer
  ithal
  İZMİR
  900000
  6
  Fatma
  Örnek
  ihraç
  İSTANBUL
  300000

  Sorgunun sonucu:

  1
  Ahmet
  Uzun
  ithal
  İZMİR
  300000
  2
  Ayşe
  Yılmaz
  ithal
  ANKARA
  400000
  3
  Mehmet
  Yılmaz
  ihraç
  ANKARA
  100000
  4
  Hüseyin
  Uzun
  ihraç
  İZMİR
  600000
  5
  Nuri
  Gezer
  ithal
  İZMİR
  900000
  6
  Fatma
  Örnek
  ihraç
  İSTANBUL
  300000

  SELECT deyimi ile sadece belli kolonlar (alanlar) da seçilebilir:

  ARAMA

  Tablo: Arama Kriterleri:
  Karşılaştırma operatörleri
  (=, >, <, >=, <>, !=, !<, !>
  Aralık belirtme
  BETWEEN ve NOT BETWEEN
  Liste
  IN ve NOT IN
  String karşılaştırma
  LIKE ve NOT LIKE
  Bilinmeyen değerler
  IS NULL ve IS NOT NULL
  Koşulların birleştirilmesi
  AND, OR
  Olumsuzlaştırma
  NOT

  ÖRNEK:

  SELECT * from musteri WHERE bakiye BETWEEN 100000 AND
  3000000

  Aynı anlamda:

  SELECT * from musteri WHERE bakiye <= 100000 AND
  >= 3000000

  ÖRNEKLER:

  SELECT * FROM MUSTERI
  WHERE borcu BETWEEN 100 AND 2000
  AND grup='özel'

  Yukarıdaki sorgulamada grubu 'özel' olan ve ayrıca da borcu değerinin 100 ile 200 arasında olanı listelenir.

  ARİTMETİK İŞLEMLER
  Aritmetik işlemleri gerçekleştirmek için belli operatörler kullanılır:


  OPERATÖRLER AÇIKLAMALARI
  + Toplama
  - Çıkarma
  / Bölme
  * Çarpma


  SELECT borcu, borcu*2 FROM MUSTERI


 2. 2
  tuanamlk
  Usta Üye

  --->: SQL deyimleri

  Reklam  VERİLERİ SIRALAMAK
  SELECT deyimi ile elde edilen veriler istenirse sıralanabilir. Sıralama belirtilen bir ya da daha fazla kolona göre yapılır. Bunun dışında sıralama ASC (ascending-artan) ya da DESC (descending-azalan) olarak belirtilebilir.

  Kullanım Biçimi:

  SELECT kolon_listesi
  ORDER BY kolon adı ASC ya da DESC

  ORDER BY sözcüğü ise verilerin istenilen alan göre sıralı olarak listelenmesini sağlar.

  SELECT * FROM musteri
  ORDER BY ad

  Yukarıdaki deyim ile müşteri tablosundaki bütün kayıtlar ad alanına göre sıralı olarak listelenirler.

  GRUPLANDIRMA İŞLEMLERİ
  Gruplama seçenekleri tablo satırlarının belli alanlarına göre gruplandırılmasını sağlar.

  GROUP BY sözcüğü ise yapılan bir gruplandırma işlemine göre listeleme sağlar.

  Örnek:

  SELECT grup, sum(bakiye) FROM musteri
  GROUP BY grup

  Yukarıdaki örnekte müsteri tablosundaki bakiye alanı grup kodu bazında toplanır.

  GROUP BY ile yapılan gruplandırma (alt toplamlar) işlemi içinde ayrıca HAVING sözcüğü kullanılarak bir koşul da verilebilir.

  SELECT grup, sum(bakiye) FROM musteri
  GROUP BY grup
  HAVING il = 'İZMİR'

  Yukarıdaki deyim ile müşteri tablosundaki bütün kayıtların bakiye bilgiler gruplarına göre ara toplam alınır, bir de il bilgisine göre filtrelenir.

  NOT: Gruplama yapılmayan he sütun GROUP BY deyiminde kullanılması gerekir:

  Örnek:

  SELECT PRODUCTID, CATEGORYID, SUM (UNITPRICE) FROM PRODUCTS
  GROUP BY PRODUCTID, CATEGORYID

  COMPUTE SÖZCÜĞÜ
  COMPUTE sözcüğü toplama fonksiyonunun kullanarak query sonucunda bir toplam satırı üretir. COMPUTE BY sözcüğü ise ek toplam satırları yaratır.

  Kullanım Biçimi:

  COMPUTE fonksiyon (kolon_adı)

  Örnek:

  Sipariş tablosu:
  tarih
  Mkodu
  ürün
  adet
  fiyatı
  1/1/1999
  1
  X-TV
  10
  100000
  2/1/1999
  1
  X-TR
  10
  100000
  2/1/1999
  2
  X-TV
  15
  100000
  2/1/1999
  3
  X-KT
  10
  200000
  3/1/1999
  3
  X-KT
  20
  150000
  2/2/1999
  1
  X-TV
  22
  400000

  SELECT ürün, adet
  FROM siparis
  ORDER BY ürün
  COMPUTE SUM(adet)

  Yukarıdaki örnekte adet kolonunun toplamı alınır.

  Sonucu:

  ürün adet
  X-KT 10
  X-KT 20
  X-TR 10
  X-TV 10
  X-TV 15
  X-TV 22
  Sum
  ===================
  87

  INSERT DEYİMİ
  Tabloya veri girmek için kullanılır.

  INSERT INTO <tablo adı>
  (sütunlar listesi) VALUES (değerler listesi)

  ÖRNEK:

  INSERT INTO CARIANA
  (kodu, adi, grubu, adresi)
  VALUES ('600', 'FARUK', 'A', '76 sokak no 5')


  Örnek: INSER INTO deyimi ile bir tabloyu diğer bir tablodan doldurmak:

  use ornek
  INSERT INTO cariyedekf
  (kodu, adi, grubu, adresi)
  (SELECT kodu, adi,
  case grubu
  when 'A' THEN 'ITHAL'
  when 'B' THEN 'YERLİ'
  ELSE 'DİĞER'
  end,
  adresi from cariana)


  UPDATE DEYİMİ:
  Tablodaki verileri güncellemek için kullanılır. Genellikle güncelleştirilecek satırı belirtmek için WHERE sözcüğüyle kullanılır.

  Mevcut bir tablodaki satırları değiştirmek için UPDATE deyimi kullanılır. UPDATE deyimi sadece bir tablo üzerinde kullanılmalıdır. UPDATE deyimi ile SET ve WHERE sözcüğü kullanılır.

  SET sözcüğü değiştirilecek kolonları ve değerleri belirtir. WHERE sözcüğü ise değiştirilecek satırı belirtir.

  Kullanım biçimi:

  UPDATE tablo
  SET kolon = ifade
  WHERE arama_koşulu

  Örnek: Aşağıdaki örnekte fiyat değerini %10 artırır.

  UPDATE siparis
  SET fiyatı= fiyatı * 1.1


  Örneğin bir kaydı düzeltmek istersek ;

  UPDATE Musteri
  SET Ad = 'Nuri Yılmaz'
  WHERE kod='1';

  Örneğin tüm musterilerin bakiyesini %10 artırmak istediğimizde;

  UPDATE Musteri
  SET bakiye=bakiye*1.1;

  DELETE DEYİMİ
  Bir tablodaki verileri silmek için DELETE komutu kullanılır. Örneğin Öğrenci tablosundaki tüm verileri silmek için;

  DELETE * from musteri;

  Tabloda, bakiyesi 1000'den küçük olan müşterilerin satırlarını silmek için:

  DELETE * FROM musteri WHERE bakiye <=1000

  Kullanım biçimi:

  DELETE tablo
  WHERE arama_koşulu

  Örnek: Tablodan satır silmek

  Aşağıdaki örnekte müşteri tablosundan 'B' grubuna sahip olan müşteriler silinir.

  DELETE musteri
  WHERE grubu = 'B'


  C. DCL (DATA CONTROL LANGUAGE) DEYİMLERİ

  Veritabanındaki kullanıcı haklarını düzenlemek için kullanılan deyimlerdir. Örneğin GRANT, DENY, REVOKE gibi.

  Örnek:

  USE NorthwindGRANT SELECT ON Stok TO PUBLIC
  NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları saklıdır. Ticari olarak kullanılamaz. Bakınız: www.farukcubukcu.com
  Adı geçen ve telif haklı olan ürünler bilgi amaçlı olarak kullanılmıştır.

  GRANT DEYİMİ
  Aşağıdaki örnek Ayşe adlı kullanıcı veritabanı ve tablo oluşturma izni verilir:

  GRANT CREATE DATABASE, CREATE TABLETO ayşe
  Gözden Geçirme


  1. SQL deyimleri hangi gruplara ayrılır.
  2. SELECT deyiminin kullanım şekillerini açıklayınız?
  3. INSERT deyiminin amacı nedir?
  4. UPDATE deyiminin amaçları nelerdir?+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi