Geçmişten günümüze öğretmen sorunları

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Geçmişten günümüze öğretmen sorunları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Geçmişten günümüze öğretmen sorunları 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: geçmişten günümüze öğretmen sorunları


  Öğretmenlik Mesleği ve Sorunları

  Öğretmenlerin sorunlarını öğrenmek amacıyla Eğitim sen adlı sendikayla görüştüm. Orada öğretmenlerle sohbet ettik. Ayrıca bir kitapçık ve 1998 yılında toplanan Demokratik Eğitim Kurultayı'nda yapılan çalışmaların bulunduğu bir kitap verdiler.
  Sendika,öğretmenlerin sorunlarını kitapçıkta bildirmiş. Bunları değiştirmeden raporuma ekleyeceğim. Ama bundan önce verilen kaynaklardan ve yaptığımız sohbetlerden elde ettiğim bilgileri kısaca vermek istiyorum:
  Öğretmenler seslerini duyuramamaktan şikayetçi. Bu sorunu aşmanın yolu birlik olmaktan geçiyor. Geçmişte birkaç kez bir araya gelmeye çalışmışlar ve bunu başarmışlar. Eğitim sorunlarını, çözüm yollarını tartışmak istemişler,bunu da yapmışlar.1998 yılında yapılan Demokratik Eğitim Kurultayı bunun somut bir örneği. Ancak bu tür toplantılar 30 yılda sadece 3 kere yapılabilmiş. Çünkü bir araya gelmeleri engellenmiş, dernekleri dağıtılmış,çoğu cezalandırılmış. Mücadeleleri yaklaşık yüz yıl sürmüş. Bu gün toplu görüşme hakkını elde edebilmişler. Yani sorunlardan biri belki de en önemlisi aşılmış. Ancak toplu görüşme tek başına bir işe yaramıyor. Toplu görüşmeli grevli sendika hakkı istiyorlar. Toplu görüşmede son söz iş verene ait. Ayrıca grev hakkı da gerekli çünkü grev hakkının olmadığını bilen iş veren talepleri
  kolayca reddedebilir. Yani ihtiyaçları istekleri bildirmekle iş bitmiyor,bunların giderilmesi için verilecek kararda söz hakkına sahip olmak gerek.
  Sendikadan aldığım kitapçıkta bildirilen sorunlar ve istekler şunlar:

  -MESLEKİ SORUNLAR VE İSTEMLER:
  *Öğretmenlik,sık sık değişen eğitim politikalarının,siyasal iktidarın tasarruflarının mağduru olmuş; mesleki standart düşmüş, öğretmen yetiştirme niteliksiz hale gelmiştir.
  *Sınıf öğretmenliği başta olmak üzere tüm branşlarda varolan açığın giderilmesi için önlem alınmalıdır.
  *Sınıf öğretmenliği özel bir alandır. Sınıf öğretmeni olarak yetişmeyenler bu alanda görevlendirilmemelidir.
  *Öğretmenler kimi olumsuzluklar ve sorunlar nedeniyle emekli olmak istemektedir. Bunu önlemek için özendirici ücret ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmalıdır.
  *Atamalarda siyasal tercihlerin ön planda tutulması önlenmeli, atama komisyonlarında sendika temsilcisi bulunmalıdır.
  *İl içi tayinlerde "puan ve sıra sistemine" uyulmamakta, ‘torpili`olanlara öncelik tanınmaktadır. Bunun önüne geçilmelidir.
  *Hizmet içi sertifika eğitimi ile ek branş sistemine geçilerek atama yapılmalı ve istihdam yaratılmalıdır.
  *Öğretmenler yeni teknolojik gelişmeler konusunda bilgilendirilmelidir. Okullar araç-gereç yönünden zenginleştirilmeli, uygulamalı ve bilimsel eğitim olanakları yaratılmalıdır.
  *Sınıf mevcutları 30 kişiyi aşmamalıdır.
  *Öğretmenlerin bulundukları yerde askerlik hizmetini yapma uygulamasına tekrar başlanmalıdır.

  -EKONOMİK SORUNLAR VE İSTEMLER
  *Eğitime 2001 yılında bütçeden ayrılan pay %8.3`tür. Bu pay 2002yılında üç katına çıkartılmalıdır.
  *Çalışanların ücretleri her ay ilan edilen 4 kişilik ailenin geçim standardı düzeyine çıkarılmalıdır. Ek iş yapma ayıbına son verilmelidir.
  *Zorunlu tasarruflar nemaları ile birlikte derhal geri ödenmelidir.

  *Yıpranma(özel hizmet)tazminatı ödenmelidir.
  *Ders ücretleri günlük harcamalar göz önüne alınarak yükseltilmelidir. Bütün öğretmenlere ders hazırlık ücreti olarak haftada 5 saat üzerinden ders ücreti ödenmelidir.
  *Eğitime hazırlık ödeneği arttırılmalı ve tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalıdır.
  *Süper liselerde görev yapan yabancı dil öğretmenleri Anadolu Liselerinde görev yapan Yabancı dil öğretmenleriyle aynı statüde değerlendirilmelidir.
  *Bir sınıfta 30`un üzerinde öğrenci okuta öğretmenlere ve birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenlere, en azından ikinci bir sınıfı okutuyormuş gibi ücret ödenmelidir.
  *Eğitim çalışanlarının büyük bir bölümü kirada oturmaktadır. Eğitim emekçilerine verilen kira yardımı günün koşullarına uygun bir düzeye çıkarılmalıdır.
  -ÖZLÜK-SOSYAL SORUNLAR VE İSTEMLER
  *Her 5 yılda,bir yıl fiili hizmet tazminatı verilmelidir.
  *Doğum öncesi izinleri 4 ay ücretli,doğum sonrası izni ise 1 yıl ücretli olmalıdır. Doğum sonrası izinden isteğe göre baba da dönüşümlü olarak yararlanmalıdır.
  *Çocuk yardımı günün koşullarına göre düzenlenmeli,yardımı kimin alacağı bireylere bırakılmalıdır.
  *Eğitimcilerin çalıştığı işyerlerinde uzman personeli olan, sağlık kurallarına ve çocuk gelişimine uygun koşullarda okul öncesi kurumlar,gündüz ve gece bakım evleri ve çocuk kulüpleri açılmalıdır. Çocukların bakımı için çıkarılacak sağlık karnelerinin kimin üzerine olacağı, eşlerin isteğine bırakılmalıdır.
  *Eğitim emekçilerinin konut edinmeleri ivedilikle sağlanmalı, evli,bekar dul ayrımı yapılmamalıdır.
  *Doğum,ölüm,evlilik yardımları 4 maaş tutarında olmalıdır.
  *Rapor ve izin halinde ücretlerden kesinti yapılmamalıdır.
  *Çalışanların çeşitli ödenekleri(ek ders,yolluk,sağlık vb.) zamanında ödenmelidir.
  *Zorunlu girilecek ders sayısını ve çeşidini arttıran uygulamadan vazgeçilmeli,herkese esas branşından ders verilmelidir.
  *İşyerlerinde sendikal etkinlikleri engelleyen idari baskılara son verilmeli,işyerlerinde temsilcilik odası açılmalıdır.
  -DEMOKRATİK SORUNLAR VE İSTEMLER
  *Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu,grev ve toplu sözleşme hakkı içerecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.
  *Eğitim emekçilerinin siyaset yapmasının önündeki engel kaldırılmalıdır.
  *Başta anayasa olmak üzere 12 Eylül ürünü olan tüm anti demokratik yasalar disiplin yönetmelikleri, genelgeler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu demokratikleştirilmelidir.
  *İlksan`ın ve öğretmenevlerinin içinde bulunduğu sorunlar çözülmeli,işyerlerini düzenleyen yasalar demokratikleştirilmelidir. Bu kurumlar öğretmenlere devredilmelidir.
  *Demokratik haklarını kullandıkları ve sendikal çalışmalara katıldıkları için pek çok eğitim çalışanı cezalandırılmış ve sürgün edilmiştir. Sürgün kararı geri alınmalı,açılan soruşturmalar
  durdurulmalı ve oluşan mağduriyetlerin önüne geçilmelidir.
  *MEB`nin bütün kurul ve komisyonları demokratikleştirilmeli, sendikanın taraf olarak,kurul ve komisyonlara katılımı sağlanmalıdır.
  *12 Eylül döneminde işine son verilen öğretmenler yargı kararına rağmen göreve başlatılmıyor. Hukukun gereği bir an önce yerine getirilmeli ve bu öğretmenler göreve başlatılmalıdır. Ayrıca sivil yargıda aklanan TÖB-DER`in mal varlığı iade edilmelidir.
  *1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası`na ve TCK`ye göre cezalandırılan ve mahkumiyetleri yargı kararı ile kaldırılan tüm eğitim emekçilerinin yeniden mesleğe dönmeleri sağlanmalı ve özlük hakları tanınmalıdır.
  *Milli Eğitim Bakanlığı`nın tüm kademelerinde liyakat, kariyer gibi ölçütlerin yerini,partizanlık almış ve kadrolar yetersiz kişilerle doldurulmuş. İdari kadrolarda erkek egemen bir anlayış söz konusudur. Bu anlayış terk edilmelidir.
  *Yöneticiliğe geçişte ilke olarak sınav,ek öğrenim,deneyim, başarı,adaylık dönemi ve staj gibi nitelikler aranmalıdır.
  *Okul ve kurum yöneticilerinin seçimle belirlenmesi yöntemine geçilmelidir. Okul ve kurum yöneticileri belirli ön koşulları taşıyanlar arasından öğretmen,diğer çalışanlar,veli ve öğrenci
  temsilcilerince seçilmelidir.
  *Mevcut yönetim kadroları, var olan ve yeni belirlenecek standartlara göre gözden geçirilmelidir.
  *Önceki dönemlerde üniversitelerin Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümlerinden mezun olanlardan bir kismi siyasal tercihle müfettişlik görevine başlatılmamıştır. Bu durumdaki kişilerin mağduriyeti giderilmelidir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi