Bilim insanlarının model oluşturma süreci

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Bilim insanlarının model oluşturma süreci ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Bilim insanlarının model oluşturma süreci 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: bilim insanlarının model oluşturma süreci  bilim insanlarının model oluşturma süreci hakkında bilgi


  28/10/2008
  Bilimsel süreç becerileri , Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran ,
  öğrencilerin aktif olmasını sağlayan , kendi öğrenimlerinde sorumluluk alma
  duygusunu geliştiren ,öğrenmenin kalıcılığını arttıran , ayrıca araştırma yol ve
  yöntemleri kazandıran temel becerilerdir.

  Bilimsel süreç becerileri düşünme becerileridir ki onları bilgiyi oluşturmada ,
  problemler üzerinde düşünmede ve sonuçları formüle etmede kullanırız.Bu
  beceriler bilim adamlarının çalışmaları sırasında kullandıkları becerilerdir.Bu
  önemli becerileri öğrencilere kazandırarak onları kendi dünyalarını anlamaya ve
  öğrenmeye muktedir kılabiliriz.Bu beceriler bilim içeriğindeki düşüncenin ve
  araştırmaların temelidir.

  Bilimsel süreç becerilerinin , geniş ölçüde aktarılabilir olduğu birçok fen
  disiplini için benimsenmiş ve bilim adamlarının doğru davranışlarının yansıması
  olduğu kabul edilmiştir.  Ondört bilimsel süreç becerisi :  A ) TEMEL BECERİLER

   Gözlem Yapma

   Ölçme

   Sınıflama

   Verileri Kaydetme

   Sayı ve Uzay İlişkileri  B )NEDENSEL BECERİLER

   Önceden Kestirme

   Değişkenleri Belirleme

   Verileri Yorumlama

   Sonuç Çıkarma  C )DENEYSEL BECERİLER

   Hipotez Kurma

   Verileri Kullanma ve Model Oluşturma

   Deney Yapma

   Değişkenleri Değiştirme ve Kontrol Etme

   Karar Verme  BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN FEN (VE FİZİK ) ÖĞRENİMİNDEKİ YERİ NEDİR?

  Bilimsel süreç becerileri bilim adamlarının bilgiye ulaşmada ve bilgiyi işlemede
  kullandıkları yol ve yöntemlerdir.Çocuklarda bilim adamları gibidir.Araştırma
  yapmaya çocuklar erken yaşlarda başlarlar.Bu araştırmalar başlangıçta oldukça
  tecrübesizce yapılır.Birçok çocuğun doğal merakı onları araştırma yapmaya
  iter.Yeni araştırma yapma çocukların doğasında zaten vardır.

  Öğrencilerin kullandıkları ve geliştirdikleri beceri ve süreçler bilim
  adamlarının çalışırken kullandıkları ile aynıdır.Bu çalışmalar doğanın
  işleyişini anlamak ve yaşanılır ortamlar hazırlamak için gereklidir.Bilim
  adamları da gözlem yapar , sınıflama yapar , ölçme yapar , sonuçlar çıkarmaya
  çalışırlar , hipotezler ileri sürerler ve deneyler yaparlar.

  Günümüzün muazzam bilgi patlaması tüm bilim dallarındaki bilgi hazinesini her
  geçen dakika arttırmaktadır.Sürekli değişen yeni anlayışlar ve yeni boyutların
  eklenmesiyle kabul edilen yeni gerçekleri ve kavramları bile güçlükle takip
  edilebilmektedir.

  Öğrencilere fizikteki veya herhangi bir bilim dallarındaki bilgilerin tümünü
  vermemiz mümkün değildir.Bun ne ömrümüz nede imkanlarımız yeter.Bu nedenle
  günümüzün modern eğitim anlayışı , bilgini yanı sıra bilginin elde ediliş
  yöntemlerini de öğrencilere kazandırılmasına yöneliktir.

  Bilimsel bilgiler yeni düşüncelerin ortaya atılıp denenmesi sonucunda
  gelişebilir ve değişebilir.Yani bilimde bir süreklilik ilkesi vardır.Bundan
  dolayı öğretmenler yeni nesillere araştırmacı bir ruh kazandırmaya
  çalışmalıdırlar.Böylece bilimsel bilgilerin bilinen gerçeklerle doğru olduğu ve
  zamanla değişebileceği fikri öğrencilere aşılanmalıdır.

  Okullarından mezun olan tüm öğrenciler , bilimsel çalışmanın ne olduğunu bilmeli
  , bilimin onların kültürleri ve hayatlarıyla nasıl ilişkili olduğunun farkında
  olmalı ve bilimin bazı temel kavram , beceri ve davranışlarını kazanmalıdır.

  Bilimsel süreç becerileri fen eğitiminde en önemli kurumsal güçtür.Mesele ister
  felsefi olsun ( örneğin bilimsel düşünme yolu ) pratiğe dayalı olsun (örneğin
  değişken dünyada hayatta kalma stratejileri ) çözüm genellikle aynıdır.Bu
  nedenle bilimsel süreç becerileri ilk, orta , ve lise fen programlarında
  kuvvetle uygulanmalıdır.

  Bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi öğrencilere problem çözme ,
  eleştirel düşünme , karar verme , cevaplar bulma ve meraklarını giderme olanağı
  verir.

  Araştırma becerileri öğrencilerin sadece fen hakkında birtakım bilgileri
  öğrenmelerini sağlamaz , aynı zamanda bu becerilerin öğrenilmesi onların
  mantıklı düşünmelerine ve makul sorular sorup cevaplar aramalarına ve günlük
  hayatta karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardımcı olur.

  Bilimsel süreç becerilerinin öğrenciler tarafından kullanılması öğrenmenin
  kalıcılığını arttırır.Çünkü yaparak öğrenme daha kalıcı olur.Bir Çin atasözü “
  Duyarım unuturum , görürüm hatırlarım , yaparım öğrenirim “ bu duruma uygun
  düşer.Bir öğretmen eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin ne kadar fazla duyusuna
  yönelirse o oranda etkili bir öğretim sağlanmış olur.Yaparak öğrenmede öğrenci ,
  hemen hemen bütün duyularını kullanmış olur.Bu sayede öğrenme daha etkili ,
  kolay ve kalıcı olmaktadır.  Fen bilimleri eğitimin temel amaçlarından biride öğrencileri bilimsel okur-yazar
  yapmaktadır.Bilimsel okur yazarlık :

   Fen bilimlerinin doğasını bilmek ;

   Bilginin nasıl elde edildiğini anlamak;

   Fen bilimlerindeki bilgilerin bilinen gerçeklere bağlı olduğu ve yeni kanıtlar
  toplandıkça değişebileceğini algılamak ;

   Fen bilimlerindeki temel kavram , teori ve hipotezleri bilmek ;

   Bilimsel kanıt ile kişisel görüş arasındaki farkı algılamak , olarak
  tanımlanmaktadır;

   Bilimsel okur-yazar bireylerden oluşan toplumlar hem yeniliklere kolayca uyum
  sağlar hem de kendileri yeniliklere önderlik edebilir;  Günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok durum fizik veya kimya ile
  ilgilidir.bireylerin kendi yaşantılarını inceleyen olayların okulda öğrendikleri
  bilgiler ile ilişkisini kavramaları , onların bilimsel okur-yazar olmalarına
  büyük ölçüde katkı sağlayacağı bir gerçektir.Eğer okullarda bu ilişki
  kurulamazsa teknolojinin egemen olduğu günümüzde , bireyler daha kolay bir
  yaşantı için gerekli bilgi ve becerileri kazanmayabilirler.

  Kısaca günümüz insanının hayatının her safhasını etkileyen teknolojik
  gelişmeleri algılayıp yorumlayabilmesi için temel bir fizik ve kimya genel
  kültürü eğitiminden geçmesi gerektiği açıkça görülmektedir.Böylece bireyler
  bilimin değerini anlar ve ona karşı pozitif bir tutum geliştirir , teknolojinin
  toplumsal yaşantı üzerindeki etkisini anlar.Bunun yanında fen eğitiminden geçen
  öğrenciler “ Bilimsel süreç becerileri ” ve bunları daha sonraki yaşantılarının
  değişik aşamalarında kullanarak hayatlarını kolaylaştırırlar.

  Fizik dersi konusu ve çalışma tekniği bakımından bilimsel süreç becerilerinin
  kullanılabileceği bir derstir.Bu derste öğrenciler tam bir bilim adamı gibi
  motive edilip onların araştırma, inceleme, gözlem ve deneyler yaparak sonuçlara
  ulaşmaları sağlanabilir.

  Günümüzde fizik eğitiminde öğrencilere kısıtlı bir süre içinde çok sayıda konu
  verilmektedir.Bu durum öğrencilerin fizik derslerini sevmemesine neden
  olmaktadır.Birçok öğrenci fiziği ezberlenmesi gereken birtakım formüllerden
  oluşan sıkıcı bir ders olarak görmektedir.Onun için fizik eğitimi programları
  oluşturulurken aşağıdaki şu hususlara dikkat edilmelidir.  a ) Öğrenciyle daha çok ilişkisi olan ve fiziğin uygulamalı yönlerini vurgulayan
  öğretim malzemeleri bulmak ve geliştirmek

  b ) Matematiği fiziğin hizmetine sunmak ve gerçekten gerekli durumlarda
  kullanmak.

  c) Fizik eğitimi programlarının ilk yıllarında nitel veya yarı nitel
  incelemeleri vurgulayarak öğrencilerin aktif olarak fiziğe katılımını sağlamak.

  d ) Hem öğretmen hem de öğrenci için “ eğlenceli ” incelemeler yapmak.  Fen eğitiminde az çoktan iyidir.Fen eğitiminde birçok konuyla kabarık bir
  müfredatı uygulamak hem öğretmen hem de öğrenciler için oldukça zor ve sıkıcı
  olur.Üstelik kısa zamanda verilen birçok konu unutulacak ve onca çaba boşa
  gidecektir.Oysa öğrencilere bol miktarda bilginin yüklenmesindense bir takım
  temel kavramlar ve bu kavramalardan yararlanarak bilgiye ulaşma yolları
  öğretilirse eğitim hem daha verimli hem de kolay olur.

  Öğrenciler bilgiye nasıl ulaşacaklar ? Öğrencilerin bilgiye ulaşabilmeleri için
  bazı becerilere sahip olmaları gerekir.Aslında bu beceriler onların doğasında
  var.Önemli olan onlara verdiğimiz eğitimle (Fen/Fizik eğitimiyle ) zaten var
  olan bu becerileri yok etmemek, geliştirmektir.

  Temel Beceriler  1. GÖZLEM  Duyu organlarıyla veya duyu organlarının hassasiyetini arttıran araç ve
  gereçlerle objelerin veya olayların incelenmesidir.

  Etkili bir gözlem yalnızca bakmak değil belirli bir amaçla dikkatli bir şekilde
  ve sistemli olarak bakmaktır. Çocuklar oldukça iyi bir gözlemcidir.okula
  başlamadan uzun bir zaman önce öğrendikleri bir çok şey gözleme düşkün
  olmalarının bir sonucudur. Çocukların gözlem yapmaya düşkün olmalarının sebebi
  biyolojik temele dayanır. Tehlikeyi algılamak , yiyecek bulmak ve evin yolunu
  bulmak tüm yaratıkların hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu becerilerdir.
  Günümüzün konforlu ve güvenli çevresinde bir çok çocuk gözlem becerisini hayatta
  kalmak için kullanmasa da ilkelden izlenim elde etme merakı hala sürmektedir.
  Çocukların bu çağda gözlem yapmanın anlamı keşfetme için tüm duygularını
  kullanmaktır.

  Gözlem aynı zamanda zihinsel bir aktivitedir. Bundan sadece duyu organlarının
  duyu organlarının uyarılması sorumlu değildir. Özellikle gözlem sonuçları
  değerlendirilirken belirli bir araştırma veya problemin içeriğiyle ilgili olan
  sonuçların ilgisiz olanlardan ayırt edilmesi önemlidir. Eğer çocuğun
  konsantrasyonu gözlem yaparken çok kısa bir sürede azalıyorsa bu ayıt etmeyi
  yapamayabilir ve önemli olan bilgileri kaçırabilir. Bunun için gelişmenin ilk
  zamanlarında çocuklar yapabildikleri kadar çok gözlem yapmaya
  cesaretlendirilmelidir.  Bilim gözlemle başlar. Ayrıca gözlem ömür boyu süren bir etkinliktir. Gözlem
  becerisi gelişmiş bir öğrenci ;

   Nesneler veya olaylar arsında belirgin benzerlikleri veya farklılıkları
  saptayabilir.

   Gözlem için gerekli uygun araç-gereç seçip bunları beceriyle kullanabilir.

   Gözlem sonuçlarını değerlendirip bunlardan eldeki soruna ilişkin olanları
  seçip ayırabilir.

   Bir dizi gözlem sonucu elde edilen bulgulardan ilişkileri ve aradıklarını
  bulabilir.  Öğrencilerin gözlem yaparak bilgi kazanmaları için öğretmen , öğrenme ortamını
  en uygun biçimde düzenlemelidir.  Gözlemin faydaları ;

   Gözlem çocukları meraklı olmaya sevk eder.

   Benzerliklerin ve farklılıkların gözlemlenmesi , sınıflama becerisi ve
  değişkenlikleri tanımlama ve değiştirme becerilerinin gelişmesi için gereklidir.

   Olaylardaki ardıllıkların gözlemlenmesi kavramların geliştirilmesine yardım
  eder.

   Bilgilerin geliştirilmesini sağlar.

   Araştırma dürtüsünü harekete geçirir.

  2. ÖLÇME  Yapılan nicel gözlemlerin geleneksel veya geleneksel olmayan standartlarla
  karşılaştırılmasıdır.Nicel gözlemler belirli standart veya standart olmayan
  ölçümlerle değerlendirildiğinde anlamlı olur.Ölçme en basit anlamda kıyaslama ve
  saymadır, doğrusal boyutları, alanı,hacmi, sıcaklığı, kütleyi, zamanı gibi
  ölçülebilir nitelikleri tanımlamak için standart ve standart dışı birimlerin
  kullanımını kapsar.Deneyim olmadan gelişemez.  Ölçme becerisi ile ilgili bazı sorular şunlardır ;

   Bu iki cismin uzunlukları eşit midir ?

   Bir cismin enini, boyun hacmini, kütlesini, ağırlığını ve yoğunluğunu
  belirlemek için hangi ölçü aletlerini veya hangi yöntemleri kullanırsınız

   Ölçümlerinizi diğer üyelerin ölçümleriyle kıyaslayın

   Farklı ölçüm araçları kullanılırsa ne olur ?

   Standart ölçü araçları hangi amaçlarla oluşturulmuştur.  Ölçme becerisi gelişmiş bir öğrenci

  • Bir cismin herhangi bir özelliğini (uzunluk, ağırlık,zaman, sıcaklık ... gibi
  ) uygun ölçme araçları kullanarak belirleyebilir.

  • Bazı bilimsel ölçme araçlarını kullanabilir.

  • Çeşitli birimleri birbirine çevirebilir.  3. SINIFLAMA  Objeleri olayları veya objeleri ve olayları temsil eden bilgileri bazı metodlar
  ve sistem kullanarak , benzer ve farklı özelliklerine göre gruplara ayırmaktır.

  Bu süreç öğrencilerin önceki bilgileri ile yeni kavramlar arasında ilişki
  kurmasını sağlar. Gruplamanın veya sınıflamanın belirli bir sistemi yada metodu
  vardır. Bu gruplamalar önceden tanımlanmış özellikler kümesine göre yapılır.
  Öğrenciler sınıflama ile karmaşa düzen getirirler.

  Kavram geliştirme sürecinde sınıflama becerisinin önemi büyüktür. Çünkü
  kavramlar eşyayı, olayları, insanları ve düşünceleri benzerliklerine göre
  grupladığımızda gruplara verdiğimiz addır. Deyimler sonucunda varlıkları ortak
  özelliklerine göre grulamasaydık birbirlerinden ayırt edilmemiş ve birbiriyle
  ilişkileri kurulmamış binlerce izlenim karşısında bulunurduk. Bu bir kaos olur ,
  sistemli bir edinim veya bilgi olamazdı.

  Etkili bir sınıflama yapabilmek için sınıflanacak nesneler ve olaylar hakkında
  yeterli bilgi toplanmalıdır. Yani benzerlikler ve farklılıklar ayrıntılı olarak
  açığa çıkarılmalıdır. Bunun içinde iyi gözlem yapılmalıdır.  Sınıflamada sorulacak soru çeşitleri şunları içerir ;

   Bu cisimler nasıl ilişkilendirilir?

   Ortak özellikleri nelerdir?

   Bu cisimlerin veya maddelerin kaç farklı yolla gruplandırılabileceğini
  düşünüyorsunuz?

   Bu grubu diğerlerinden ayıran belirleyebileceği özellikleri nelerdir?

   İkili bir karşılaştırmanın anlamı nedir?  Bu soruları kullanarak ,örneğin ; bir kutu içerisinde bulunan maddelere bakıp
  elektrik akımını geçirip geçirmeme özelliğine göre veya esnekliklerine göre
  sınıflandırılabilir.  4. VERİLERİ KAYDETME  Öğrenciler deney yaparken hem niteliksel hem de niceliksel birçok veri elde
  ederler. Olaylar ve nesneler hakkında toplanan bu veriler herkesin
  anlayabileceği çeşitli düzenleyici formlarda kaydedilir. Bu düzenleyici formlar
  verilerin kullanılmasında kolaylık sağlar.

  Verileri kaydetme , verileri kullanma ve model oluşturma için taban oluşturur.
  Tablolar çizme , net tutma , bir taslak çizme , teyp kaydı alma , fotoğraf çekme
  , yapılan deneyi bir rapor haline getirme verileri kaydetme becerisiyle ilgili
  davranışlardır.  5. SAYI UZAY İLŞKİLERİ KURMA  Sayı ilişkileri kurma , matematiksel kuralları ve formülleri nicelikleri
  hesaplamada veya temel ölçülerle ilişki kurmada uygulanmaktadır. Sayma ve
  hesaplama gibi faaliyetler içerir. Fen bilimlerinde sayıları kullanmak sorulara
  ve problemlere cevap bulmak için önemlidir.

  Uzayla ilgili süreçler, nesneleri düzlemsel ve üç boyutlu şekillerine göre
  anlamayı ve anlatmayı içerir. Uzayda yer ve yön kavramlarını geliştirmeyi
  zorunlu kılar.

  Bu süreç diğer süreçlerin gelişmesine yardım eder.  Sayı uzay ilişkisi gelişmiş bir öğrenci ;

   İki boyutlu bir şekli üç boyutlu bir şekle nasıl dönüştürülür?

   Bir kübün kaç kenarı vardır?

   Bu şeklin simetri eksenleri hangileridir?+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi