Cumhurbaşkanının görevi nedir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Cumhurbaşkanının görevi nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Cumhurbaşkanının görevi nedir 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: cumhurbaşkanının görevi hakkında bilgiler

  Yasama ile ilgili olanlar
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya ça-ğırmak;
  •Yasaları yayımlamak;
  •Yasaları yeni-den görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek;
  •Anayasa değişikli-ğine ilişkin yasaları gerekli görürse halkoyuna (referandum) sunmak;
  •Anayasaya aykırı gör-düğü yasalar için Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak;
  •Belli koşulların gerçek-leşmesi durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.

  Yürütme ile ilgili olanlar
  •Başbakanı ve başbakanın önerdiği bakanları atamak;
  •Ge-rekli gördüğünde bakanlar kuruluna başkan-lık etmek;
  •Yabancı devletlere elçi göndermek, onların elçilerini kabul etmek;
  •Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak;
  •Tür-kiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil et-mek;
  •Bakanlar kurulunun önerdiği genelkur-may başkanını atamak;
  •Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak;
  •Başkanlığında top-lanan bakanlar kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, kararname-leri imzalamak;
  •Ağır hasta, sakat ya da yaşlı kişilerin cezalarını azaltmak ya da kaldırmak;
  •Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve başkanını atamak, kurula inceleme araştırma ve denetleme yaptırmak;
  •Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üyelerini seçmek; üniversite rektörlerini seçmek.

  Yargı ile ilgili olanlar
  • Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekilini, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yük-sek Kurulu üyelerini seçmek.
  Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlemlerin-den dolayı sorumlu değildir. Ancak vatana ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Mecli-si üye tam sayısının en az üçte birinin önerisi üzerine ve üye tam sayısının en az dörtte üçünün suçlu olduğuna karar vermesi duru-munda yüce divanda yargılanır.
  Cumhurbaşkanının hastalık, yurtdışına çık-ma gibi geçici olarak görevinden ayrılması ya da ölüm, çekilme gibi nedenlerle cumhurbaş-kanlığı makamının boşalması durumunda ye-nisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı cumhurbaşkanının yerini alır. Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanma-sına ve görevlerini yerine getirmesine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yardımcı olur.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi