Akut Pulmoner Emboli ve Tedavisi

+ Yorum Gönder
Sağlık ve Sağlık-Genel Bölümünden Akut Pulmoner Emboli ve Tedavisi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ceydalım
  Emekli
  Reklam

  Akut Pulmoner Emboli ve Tedavisi

  Reklam  Akut Pulmoner Emboli ve Tedavisi

  Forum Alev
  Tanımı
  Pulmoner arteryel dolaşıma giren 10-15 mikrondan büyük materyaller pulmoner dolaşımda takılırlar ve takıldıkları damarı tıkarlar. Buna pulmoner emboli denir. Tıkanan damarın çapı ne kadar geniş olursa, pulmoner embolinin kliniği de o kadar ağır olur. Bu materyaller pıhtı, enfekte pıhtı, hava, kemik iliği, amniyotik sıvı, parazitler, yağ veya enjekte edilen çeşitli maddeler olabilir.

  Epidemiyoloji, risk faktörleri ve etiyolojisi
  Hastanede yatan hastaların %1-2'sinde akciğer embolisi gelişebildiği, derin ven trombozu olanların da 1/3'ünde eş zamanlı akciğer embolisi olduğu bildirilmiştir. Ancak oluşan pulmoner embolilerinin büyük çoğunluğu küçük emboliler olup klinik olarak asemptomatik veya silik bir tabloyla geçip gitmektedir. Yine de hastane ölümlerinin ve morbiditesinin başta gelen nedenlerinden biri akciğer embolileridir.
  Pulmoner embolilerin %90'ından fazlasında olayın sebebi ve embolinin kaynağı derin ven trombozudur.
  Hastaların bir kısmında, emboliler sabahları yataktan kalkarken, tuvalette defekasyon sırasında veya ani bedensel zorlanmalar gibi olayları takiben ortaya çıkarlar.
  Postoperatif dönemdeki hastalarda trombozis riskinin pik noktası postoperatif 7. gündür. Derin ven trombozlarının yaklaşık 1/4-1/3'ünde ilk belirti akciğer embolisidir.
  Pulmoner embolinin etiyolojisi üçe ayrılabilir.
  • 1- Genel risk faktörleri:
   İleri yaş
   İmmobilizasyon
   Daha önceden akciğer embolisi veya tromboz geçirme öyküsü olanlar
   Şişmanlık
   Gebelik ve postpartal dönem
   Oral kontraseptifler
   Bacak varisleri
   Uzun uçak veya ekspres otobüs yolculukları (Ekonomik klas sendromu)
   2- Cerrahi hastalıklar:
   Ortopedik ameliyatlar ile alt ekstremite ve kalça kırıkları, alt ekstremite travmaları
   3- Diğer medikal risk faktörleri:
   Kalp yetmezliği
   Miyokart infarktüsü
   Şok
   İnme
   Malign hastalıklar (Özellikle pankreas kanseri, karın içi tümörler)
   Trombositoz
   Protein C, S veya antitrombin III eksiklikleri
   Heparine bağlı 2. tip trombositopeni
   Diğer nedenler
  Patofiyolojisi
  Pulmoner embolide oluşan patofizyolojik değişiklikler vasküler tıkanmanın lokalizasyonuna ve tıkanan arterin çapına bağlıdır. Ana pulmer arter veya ana dallarında tromboemboli olması halinde, kalbin dakikalık atım hacminde (debisinde) ani bir azalma ve hipotansiyonla birlikte akut sağ ventrikül yüklenmesi ve yetmezliği gelişebilir. Bu tabloya akut cor pulmonale denir. Akciğerlerde arteriovenöz şantların açılması sonucu hipoksemi ve bu sırada ortaya çıkan refleks mekanizmalar ve tromboksan veya serotonin gibi metabolitlerin etkisiyle pulmoner damarlarda ek spazm gelişir ve sağ ventrikül yüklenmesi daha da artar.
  Büyük emboliler geniş akciğer infaktüslerine neden olurken, küçük emboliler de subplevral yerleşimli hemorajik infarktüsler oluşabilir. İnfarkt alanlarında surfaktan kaybı nedeniyle daha sonra atelekteziler gelişir.

  Pulmoner tromboemboli

  Pulmoner arteryel obstruksiyon ve sağ ventrikül afterload'unun artışı

  Kalp debisinde düşme ve şok

  Akciğerlerde şantlı perfüzyon ve arteryel hipoksemi + miyokardiyal iskemi

  Basınç yüklenmesi + miyokardiyal iskemi sonucu sağ kalp yetmezliği

  Klinik
  Pulmoner embolide klasik semptomlar dispne, tak----, taşikardi ve göğüs ağrısıdır.
  Olguların %85-90'ında dispne ve/veya taşikardi, yaklaşık %80-85'inde göğüs ağrısı olur. Hastaların %50'sinde öksürük, %60'ında panik hali ve %10-15'inde şok veya senkop görülür. Akut cor pulmonale gelişen olgularda hipotansiyon, sağ üçüncü kalp sesi, sağ ventrikül impulsu, boyun venlerinde dolgunluk bulguları gözlenebilir.
  Sebebi belli olmayan ateş ve taşikardisi, kısa süreli baş dönmesi, göz kararması veya senkopal yakınmaları olan hastalarda pulmoner emboli mutlaka DÜŞÜNÜLMELİ ve emboli ile emboli kaynağı araştırılmalıdır.
  • Başlıca komplikasyonlarına bağlı olarak ta:
   - Plevrit ve buna bağlı solunumla şiddeti artan göğüs ağrısı, plevral effüzyon
   - Akciğer infarktüsü ile hemoptizi
   - İnfarkt pnömonisi ve abse formasyonu
   - Sağ kalp yetmezliği gelişebilir.
  Laboratuar
  En önemli test D-Dimer testidir. D-Dimer değeri 500 mg/dL'den büyükse klinik tanı kuvvetlenir. Ancak akciğer embolisi ve derin ven trombozu dışında D-Dimer testinin pozitifleştiği durumları da akıldan çıkarmamak gerekir. Bunların başlıcaları; ameliyatlar, maligniteler, tüketim koagülopatisi (DİC) dir.
  Arteryel kan gazları değerlendirmede yardımcı olabilmekle beraber normal olduğunda pulmoner emboliyi ekarte ettirmez. Arteryel parsiyel oksijen basıncı (PaO2) ve karbondioksit basıncı (PaCO2) değerlerinde azalma olabilir. Bu durum ağır akciğer embolilerinin bir bulgusu olabilir. Pulmoner embolili bir olguda, oksijen inhalasyonuna rağmen hipokside yeterli düzelme elde edilemiyorsa embolinin çok ağır olduğu (Evre III'ten ağır) anlaşılır.
  EKG
  Olguların sadece %50 kadarında tipik EKG değişikliği görülür. EKG bulguları kısaca aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
  Pulmoner embolili olgularda gelişebilecek EKG bulguları
  • - Sinüsal taşikardi
   - Sağ ventrikülün dilatasyonuna ve kalbin rotasyonuna bağlı olarak S1 - Q3 veya S1-S2-S3 paterni ve clockwise (saat yönünde) rotasyon bulguları ortaya çıkabilir.
   - İnkomplet sağ dal bloğu
   - III'te ST elevasyonuyla birlikte T negatifleşmesi (Ayırıcı tanı: İnferior miyokart infarktüsü)
   - P pulmonale
   - Prekordiyal derivasyonlarda V1-V2-V3 derivasyonlarında T negatifleşmesi ve V5-V6'ya dek derin S dalgalarının görülebilmesi
   - Ritm bozuklukları (Premature atımlar, atriyal fibrilasyon gibi)

  EKO
  Sağ ventrikülün akut basınç yüklenmesine bağlı bulgular ile sağ kalp ve a.pulmonalis içindeki pıhtılar görülebilir. Akut basınç yüklenmesine bağlı olarak pulmoner arter genişlemesi, interventriküler septumda paradoks hareket, Trikuspit yetmezliği görülebilir. Sağ ventrikül ile pulmoner arter sistolik basınçları hesaplanabilir.
  Röntgen
  Hastaların sadece yarısından azında pulmoner emboli tanısını destekleyici bulgular olabilir. Bunlar; vaskülaritenin bir bölgede azalmış olması, pulmoner arter trasesinin ani kaybolması, hiller pulmoner arter imajlarının belirginleşmesi, tek taraflı diafragma elevasyonu, tek taraflı az miktarda plevral sıvı, atelektaziler ve pulmoner infarktüse ait kama tarzında dansite artışlarıdır.
  Akciğer grafilerinde pulmoner emboliyi destekleyen bulguların olmaması pulmoner emboli tanısını ekarte ettiremez.
  Nükleer tıp
  Pulmoner emboli tanısında en faydalı test akciğer ventilasyonperfüzyon sintigrafisidir. Klinik ve D-Dimer testiyle desteklenen olgularda tedaviye gecikmeden başlanmalıdır.

  İnvazif tanı
  Pulmoner anjiyografi en güvenilir tanı metodudur. Sadece tanının kesinlik kazanmadığı olgularda ve girişimsel tedavi düşünülen olgularda endikedir.
  Sağ kalp kateterizasyonu pulmoner arteryel basınç artışını gösterir. Pulmoner emboli ağırlığının değerlendirilmesinde ve tedavinin takibinde yararlı olabilir.
  Pulmoner anjiyo endikasyonları
  • - Klinik, nükleertıp yöntemleri, impedans pletismografi, ve diğer yöntemlerle tanı açıklığa kavuşamamışsa
   - Antikoagülasyon kontrendikeyse
   - Trombolitik tedavi endike olabilecekse
   - V.cava inferior ligasyonu veya filtrasyonu veya cerrahi tedavi endikasyonu varsa
   - Tedaviye rağmen tekrarlayan pulmoner emboliler varsa
   - Belirgin bir predispozan faktör bulunamamış genç hastalarda, tekrarlayan derin ven trombozu varsa
  Derin ven trombozu araştırması
  Bkz. Derin ven trombozu

  Diğer tanı metodları
  DSA, Ultrafast-CT, MRI-anjiyo

  Ayırıcı tanı
  Ayırıcı tanıda ön planda düşünülmesi gereken durum ve hastalıklar;
  • a) Akut dispne yapan nedenler; akciğer ödemi, asthma, spontan pnömotoraks, psikojenik hiperventilasyon ve diğerleri
   b) Akut göğüs ağrısı nedenleri: Miyokart infarktüsü, angina pectoris, perikardit, plevrit, aort disseksiyonu ve diğer nedenler
   c) Akut üst abdominal ağrı yapan nedenler: Kolesistopatiler, ülser perforasyonu, pankreatit, miyokart infarktüsü ve diğer nedenler
   d) Şok yapan diğer nedenler: Bkz. Şok
   e) Hemoptiziye yol açan nedenler: Boğaz-burun bölgesi kanamaları, ösofagus kanamaları, mide kanamaları, bronşakciğer parankim hastalıklarından kaynaklanan kanamalar, mitral darlığı ve diğer hemoptizi yapabilecek nedenler
   f) Pulmoner infiltrasyon: Yatan hastalarda ortaya çıkan bütün akciğer infiltrasyonlarında öncelikle akciğer embolisi ve infarktüsü veya pnömoni düşünülmesinde yarar vardır.
  Tanı
  Anamnez (Predispozan faktörler) + Klinik (Dispne + tak---- + taşikardi ve diğerleri) + D-Dimer değeri + Akut sağ kalp yüklenmesi bulguları (EKG, EKO, sağ kalp kateterizasyonu, hipoksemi) + ventilasyon - perfüzyon sintigrafisi ve yapılması gereken olgularda pulmoner anjiyografi.

  Tedavi
  Klinik şüphe olan ve antikoagülasyonun kontrendike olmadığı bütün hastalar heparinize edilmelidir. Hastanın ağrısı kesilmeli, sedatize edilmeli, oksijen (6 litre/dakika) nasal sondayla uygulanmalı, KESİNLİKLE İ.M. ENJEKSİYON YAPILMAMALI, gereken olgularda santral venöz kateter uygulanmalı ve şok tablosuna giren hastalara trombolitik tedavi veya embolektomi yapılana kadar Dopamin (2 - 10 mikrogram/kg/dakika) ve Dobutamin (4-8 mikrogram/kg/dakika) ile tedavi başlanabilir. Kardiyopulmoner arrest gelişen hastalara trombolitik tedaviyle birlikte uzun süreli resüsitasyon denenmesi faydalı olabilir.
  Pulmoner embolili hastalarda klinik tablonun ağırlığı ne olursa olsun trombolitik tedavi uygulanması tavsiye edilmektedir. Çünkü trombolitik tedavi ile sağ ventrikül ve akciğer fonksiyonlarının bozulması engellenebilmekte ve emboli tekrarları da sadece Heparin tedavisi alanlara göre daha az görülmektedir. Ancak bazı durumlarda, her hastaya trombolitik tedavi uygulama olanağı olmayabileceği için, aşağıda Grosser tarafından yapılmış sınıflamanın 2 ve daha ileri evrelerinde trombolitik tedavi uygulamasının öncelikle ve gecikmeden düşünülmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum.
  Trombolitik tedavinin kontrendike olduğu hastalar evre III ve-ya IV ise cerrahi embolektomi endikasyonu vardır. Cerrahi mortalite % 20-30 civarındadır.
  Antikoagülasyonun kontrendike olduğu hastalarda vena cava inferior'a filtre konulabilir.
  Trombolitik tedavi uygulanan bütün hastalar en az 6 ay antikoagüle edilmelidir. Antikoagülasyonu Heparinle başlanmalıdır. 3.-4. günden sonra Warfarin INR 2-3 arasında olacak şekilde tedaviye eklenmelidir. 7.-8. günden sonra Heparin kesilerek antikoagülasyona sadece Warfarin ile devam edilmelidir.
 2. 2
  AYSEVEN
  Bayan Üye

  Cevap: Akut Pulmoner Emboli ve Tedavisi

  Reklam  tanımlarsak polimer enboliyi ; Pulmoner emboli diğer adı işle akciğer embolisi sağ kalpten çıkarak akciğerlere kan götüren damarların tıkanmasına bağlı olarak gelişen ciddi bir hastalık tipidir+ Yorum Gönder
pulmoner emboli ekg bulguları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi