Organ Bağışı İle Hayat Kurtarın...

+ Yorum Gönder
Ciddi Konular ve Seviyeli-Ciddi Konular Bölümünden Organ Bağışı İle Hayat Kurtarın... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  mynq
  Emekli
  Reklam

  Organ Bağışı İle Hayat Kurtarın...

  Reklam  Organ Bağışı İle Hayat Kurtarın...

  Forum Alev
  BIRAKACAĞINIZ EN GÜZEL MİRAS HAYATTA İKEN YAPACAĞINIZ ORGAN BAĞIŞIDIR.

  18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir. Bağışlanmış olan organın uygunluğu vericinin ölümünden sonra görevliler tarafından araştırılır.

  Beni Hatırlamak İçin ;

  Gözlerimi; gün ışığını, bir bebeğin yüzünü,
  bir kadının gözlerindeki sevgiyi görmemiş bir adama verin.

  Kalbimi; kendi kalbi ona acı vermekten başka bir şeye yaramayan birine verin.
  Kanımı; bir otomobilin enkazı altından çıkarılmış olan gence verin.
  Verin ki; torunlarının oynadığını görene dek yaşayabilsin.
  Böbreklerimi; haftadan haftaya yaşaması makineye bağlı olan birine verin.
  Kemiklerimi; alın ve sakat bir çocuğun yürüyebilmesinin yolunu bulun.
  Eğer birşeyleri gömmeniz gerekiyorsa; hatalarımı, kusurlarımı, insanlara olan önyargılarımı gömün. Günahlarımı şeytana, ruhumu tanrıya verin. Eğer yeri gelir de beni hatırlamak isterseniz, bunu size ihtiyacı olan birine yardım ederek yapın. Eğer tüm bu isteklerimi yapıyorsanız ben sonsuza dek yaşayacağım... 2. 2
  mynq
  Emekli

  Organ nakli Kanunu...

  Reklam  Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun (Resmi Gazete, 3 Haziran 1979, Sayı 16655).
  Madde 11- Bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulanmak suretiyle, biri kardiyolog, biri nörolog, biri nöroşirürjiyen ve biri de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından oluşan 4 kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır.
  Madde 12- Alıcının müdavi hekimi ile organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve naklini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini saptayacak olan hekimler kurulunda yer almaları yasaktır.
  Madde 13- 11 inci maddeye göre ölüm halini saptayan hekimlerin ölüm tarihini, saatini ve ölüm halinin nasıl saptandığını gösteren ve imzalarını taşıyan bir tutanak düzenleyip, organ ve dokunun alındığı sağlık kurumuna vermek zorundadırlar. Bu tutanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda on yıl süre ile saklanır.
  Kadavradan organ alınabilmesi için tıbbi ölüm (beyin ölümü) olarak adlandırılan ölüm halinin gerçekleşmiş olması gerekir.
  29/05/1979 Tarih ve 2238 Sayılı, Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Kanun’a göre, tıbbi ölüm (beyin ölümü) hali; bilimin ülkedeki ulaştığı düzeydeki tüm imkanları, kuralları uygulamak suretiyle bir kardiyolog, bir nörolog, bir nöroşirürjiyen ve bir de anestezi ve reanimasyon uzmanından oluşan 4 kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır (Madde, 11).
  Hasta, bu dört kişilik uzmanlar heyeti tarafından değerlendirilerek klinik ve laboratuvar tüm incelemeleri tamamlandıktan sonra beyin ölümü kararı alınır. Bu kararı veren heyet, alıcının sürekli hekimi ve organ naklini yapacak ekipten tamamen farklı kişilerden oluşmaktadır (Madde, 12).
  Böyle bir hastanın beyin sapı ölmüştür. Kendi solunumunu yapması mümkün değildir. Ancak makinaya bağlı olarak solunumu sürer ve artık geriye dönüşü yoktur. Bugüne kadar iyileşmiş bir beyin ölümü vakasına rastlanılmamıştır.
  Organ alımı ameliyatı, ameliyathane koşullarında, cerrahi ekipler tarafından titizlikle yapılmakta, gizli dikiş ile cilt kapatılarak vericinin vücuduna saygı ile davranılmaktadır. Cenaze işlemlerinin çabuklaştırılması için gerekli tüm çabalar gösterilmektedir. 3. 3
  mynq
  Emekli
  Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
  Sağlık Bakanlığından :
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç:
  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tedavisi doku veya organ nakli ile mümkün olan hastaların
  hayatiyetini sürdürmek için nakilleri gerçekleştirecek organ ve doku nakli merkezlerinin, organ ve
  doku kaynağı merkezlerinin ve doku tipleme ünitelerinin açılması, çalışması ve denetimi ile
  bunların bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların uymak zorunda oldukları usul
  ve esasları düzenlemek, organ ve doku nakli hizmetlerinin yürütülmesinde uyulması gereken
  esasları belirlemektir.
  Kapsam:
  Madde 2- Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kuruluşların organ ve doku nakilleri
  ile ilgili faaliyetlerini kapsar.
  Dayanak:
  Madde 3- Bu Yönetmelik 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
  Hükmünde Kararnamenin 43’ üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar:
  Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık; Sağlık Bakanlığını,
  b) Organ ve Doku Nakli; terminal dönemdeki hastalıklarda tedavi amacıyla uygulanan organ ve
  doku nakli ameliyesini,
  c) Organ ve Doku Nakli Merkezi; organ ve doku nakillerinin uygulandığı tıbbi tedavi merkezlerini,
  d) Özel Organ ve Doku Nakli Merkezi; organ ve doku nakillerinin uygulandığı, gerçek kişilere ve
  özel hukuk tüzel kişilerine ait tedavi merkezlerini,
  e) Organ Kaynağı Merkezi; beyin ölümü kriterlerini tesbit edebilecek donanım ve personele sahip
  merkezleri,
  f) Doku Tipleme Laboratuvarı; donör adayı ile alıcıların doku tiplemelerini yapabilecek donanım ve
  personele sahip laboratuvarları,
  g) Kanun; 29/05/1979 tarihli ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli
  Hakkında Kanunu,
  h) Ulusal Koordinasyon Kurulu (UKK); Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kurulunu,
  g) Ulusal Koordinasyon Sistemi(UKS); Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemini,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Kurallar
  Kurullar:
  Ulusal Koordinasyon Kurulunun Yapısı;
  Madde 5- Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kurulu; Bakanlık Müsteşarı, Tedavi
  Hizmetleri Genel Müdürü, Kalp, Karaciğer, Böbrek, Kornea, Kemik İliği Nakilleri Bilim Kurulları
  Başkanları ile İmmünoloji ve Diyaliz Bilim Kurulları Başkanlarından oluşur. Bilim Kurulu
  Başkanlarından biri Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinatörü olarak seçilir. Koordinatör Kurul
  üyelerinin oylarının salt çoğunluğuyla seçilir. Ülke Koordinatörü bir yıl süre ile görev yapar. Aynı
  üye ikinci yıl kurul üyeliğine seçilse dahi Ülke Koordinatörü olamaz.
  Ulusal Koordinasyon Kurulunun Görevleri:
  Madde 6- Ulusal Koordinasyon Kurulu aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür.
  a) Organ ve doku nakilleri konusunda ulusal stratejileri belirlemek, alınması gereken önlemleri,
  gelişime yönelik plan ve programları Bakanlığa önermek,
  b) Ulusal Koordinasyon Sistemini geliştirmek,
  c) Organ ve doku kaynağı merkezlerinde yapılan organ ve doku paylaşımını denetlemek ve bir rapor
  halinde Bakanlığa sunmak,
  d) Bilim kurulları arasında koordinasyonu sağlamak,
  e) Organ ve doku nakli merkezlerinin açılma başvurularına ait ilgili Kurul tarafından hazırlanan
  raporları ülke ihtiyaçlarına göre değerlendirmek ve açılmasını Bakanlığa önermek,
  f) Diğer ülkelerdeki gelişmeleri izlemek ve ülkeye kazandırmak.
  Ulusal Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usulü:
  Madde 7- Kurul, Bakanlıkça olağanüstü toplantıya çağırılmadıkça en az 2 ayda bir kez toplanır. İlk
  toplantı bilim kurulu başkanlarının belirlenmesinden sonra 1 ay içerisinde yapılır.
  Toplantıların sekreteryasını Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü yürütür.
  Kurul üyelerinin yol giderleri Bakanlıkça karşılanır.
  Bilim Kurullarının Yapısı:
  Madde 8 - Kalp-akciğer- kalp kapağı, Karaciğer, Böbrek ,Kornea, Kemik iliği nakilleri ve
  İmmünoloji Bilim Dalı için ayrı bilim kurulları oluşturulur. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle yeni
  uygulamaya başlanan Organ ve Doku nakilleri için Bilim Kurulları oluşturulur.
  Her nakil türü için oluşturulacak Bilim Kurulları, Bakanlıkça Doku ve Organ Nakli Merkezi olarak
  faaliyet gösterilmesine izin verilmiş merkezlerin belirleyeceği birer temsilciden oluşur. İmmünoloji
  Bilim Kurulu; Bakanlıktan Doku Tipleme Labaratuvarı olarak izin almış, kamuya ait
  laboratuvarların belirleyeceği birer temsilciden oluşur.
  Bu Merkezler her yıl aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yıl Bilim Kurulunda görev alacak
  temsilcilerini Bakanlığa bildirir. Makamın onayını müteakip 1 Ocak tarihi itibariyle üyelik başlar ve
  üyelik süresi 1 yıldır. Herhangi bir nedenle boşalan üyeliğe yine kendi merkezi tarafından bir üye
  belirlenir. Bu üye boşalan üyenin süresini tamamlar. Her üye tekrar seçilebilir.
  Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü yada yetkili kılacağı bir kişi, Bilim Kurullarının daimi
  üyesidir. 4. 4
  mynq
  Emekli
  Bilim Kurullarının Görevleri:
  Madde 9- Bilim Kurulları aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür. Bilim Kurulları bu görevleri
  yürütmek için alt kurullar oluşturabilir.
  a) Görev aldıkları organ ve doku nakli türüne ait, organ ve doku nakli merkezlerinin açılma
  başvurularını değerlendirmek, kurul tarafından belirlenen 3 üye vasıtasıyla merkezleri yerinde
  denetleyerek inceleme raporu hazırlamak ve bir rapor halinde Ulusal Koordinasyon Kuruluna
  sunmak,
  b) Organ ve doku nakli merkezlerinin çalışmalarını izlemek,
  c) Ülkedeki organ ve doku nakilleri konusunda stratejileri belirlemek, alınması gereken önlemleri,
  hizmetin gelişimine yönelik plan ve programları önermek,
  d) Görev alanları ile ilgili organların merkezi dağıtım sisteminin prensiplerini oluşturmak ve Ulusal
  Koordinasyon Kuruluna sunmaktır.
  Bilim Kurullarının Çalışma Usulü:
  Madde 10- Kurullar, Bakanlıkça olağanüstü toplantıya çağırılmadıkça ocak ve haziran aylarında
  olmak üzere yılda iki kez olağan olarak toplanır.
  Kurullar üyeleri arasından bir başkan seçerler. Hizmetlerin gelişmesini sağlamak amacıyla kendi
  üyelerinden ya da Kurul dışından çalışma grupları oluşturabilirler.
  Kurulun toplantılarına Kurulca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın üstüste iki kez katılmayan
  temsilcinin üyeliği sona erer. Yerine aynı usullerle bir üye seçilir.
  Kurulların sekreteryasını Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü yürütür. Kurul
  üyelerinin ulaşım giderleri Bakanlıkça karşılanır.
  Bölge Tıbbi Kurullarının Yapısı:
  Madde 11- Bölge Tıbbi Kurulları bölgenin bulunduğu il merkezindeki organ ve doku nakli
  merkezlerinin temsilcilerinden oluşur.
  Bölge Tıbbi Kurullarının Görevleri:
  Madde 12- Bu kurulda görev alacak olan organ ve doku nakli hekimleri sırayla nöbet tutarlar.
  Organ ve doku bağışı veya donör adayı olduğunda nöbetçi hekim merkeze gelerek organ dağıtımını
  yapar. Gerçekleşen organ ve doku dağıtımı sonunda gerçekleşen nakilleri ve kullanılamayan organ
  ve dokulara ait bilgileri bir rapor halinde Bakanlığa sunar
  Kalp, kalp-akciğer, karaciğer nakli bekleyen hastaların öncelikleri Bölge Tıbbi Kurulu tarafından
  belirlenir ve takip edilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Organ ve Doku Nakli Hizmetleriyle İlgili Kurum ve Kuruluşlar
  Ulusal Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi:
  Madde 13- Ulusal Koordinasyon Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda organ ve doku nakilleri
  ile ilgili hizmetleri yürütmekle yükümlüdür. Bu Merkez Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
  Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet yürütür.
  Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezleri:
  Madde 14- Ulusal Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Koordinasyon Merkezine bağlı olarak çalışan
  bölgesel merkezlerdir. Bölge koordinasyon merkezleri, kendilerine bağlı illerde hizmetin
  yürütülmesinde koordinasyonu sağlayacaktır. Ankara, İstanbul ve İzmir’de olmak üzere üç bölge
  kurulmuştur. Yeni merkezlerin kurulmasına ihtiyaç duyulması halinde Ulusal Koordinasyon
  Kurulunun önerisiyle Bakanlık yeni merkezler kurabilir.
  Bölge koordinasyon merkezleri organ ve doku kaynağı merkezleri, doku tipleme laboratuvarları ve
  organ ve doku nakli merkezleri arasında koordinasyonu sağlar.
  Bu Merkezler, organ ve doku naklinin gerçekleştirilmesi ile ilgili donör adayı ve alıcı ile ilgili
  yapılması gereken tıbbi, idari ve hukuki işlemlerin tamamlanmasını sağlar.
  Nakilleri yapacak Organ Nakli Merkezi Hekimlerini göreve çağırır.
  Organ alım ekiplerinin, çıkarılan organların ve nakil yapılacak hastaların merkezlere nakillerini
  sağlar.
  Organ ve Doku Nakli Bilgi İşlem Merkezi :
  Madde 15- Ülke genelinde tüm organ ve doku bağışları ile organ ve doku bekleyen hasta bilgilerini
  ve gerçekleşen nakilleri içeren veri tabanı oluşturmakla görevlidir. Bilgi İşlem Merkezi, bölge
  koordinasyon merkezleri ile elektronik ağla bağlantılıdır.
  Organ ve doku nakli bekleyen hastalar nakillerini gerçekleştirilmesini istedikleri merkezlere
  kaydolurlar. Bir hasta sadece bir merkeze kaydolabilir. Merkezler hasta bilgilerini Organ ve Doku
  Nakli Bölge Koordinasyon Merkezine bildirirler. Bölge koordinasyon merkezleri, organ ve doku
  nakli merkezleri tarafından bildirilen hasta kimlik ve doku tipleme bilgilerini güncel olarak
  bilgisayar kayıtlarına alır ve bu bilgileri Organ ve Doku Nakli Bilgi İşlem Merkezine aktarır.
  Organ ve Doku Nakli Merkezleri:
  Madde 16- Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş nakil merkezleridir. Organ ve doku nakli
  merkezlerinin taşıması gereken şartlar ve çalışmalarına ait usul ve esaslar her organ nakli için
  hazırlanacak Yönerge ile belirlenir. Bu Yönergeler her organ ve doku için, ilgili Bilim Kurulları
  tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve Bakan onayı ile yürürlüğe girer.
  Bu Yönergelerde;
  a) Merkezin sorumluluğunu üstlenecek personelin nitelikleri,
  b) Merkezde görev alacak personelin nitelikleri,
  c) Merkezlerde bulunması gereken bölümleri,
  d) Merkezde bulunması gereken araç ve gereçler,
  belirlenir.
  Organ ve Doku Nakli Merkezlerinin Kuruluşu:
  Madde 17- Organ ve Doku Nakli Merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk
  tüzel kişileri tarafından, bunlara ait genel ve özel hastaneler bünyesinde bir ünite biçiminde
  kurulabilir. Bu Merkezlerin faaliyete geçebilmesi için Bakanlıktan açılma izni onayı alınması
  zorunludur.
  Göz bankaları yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde kurulabilir. Bankaların
  açılmasının planlanması, Bakanlık tarafından yapılır ve açılma kararı Bakanlık tarafından verilir.
  Üniversite hastaneleri, Bakanlığa bildirmek koşuluyla, kendi bünyelerinde banka açabilirler.
  Organ ve Doku Nakli Merkezi Açılma Başvurusu ve Gerekli Belgeler:
  Madde 18- Organ ve Doku Nakli Merkezi açacakların bir dilekçe ile Sağlık Bakanlığına
  başvurmaları gereklidir.
  Dilekçeye;
  a) Merkez sorumluluğunu üstlenecek hekime ait belgeler,
  b) Organ nakli yapacak hekimin, yapacağı organ nakli alanında, eğitim programı
  açısından Kurulun onaylamış olduğu bir merkezde yeterli eğitimi gördüğüne ilişkin belge,
  c) Merkezde görev alacak personelin eğitim durumunu gösterir belgeler,
  d) Organ veya Doku Nakli Merkezinin Planı : Organ ve doku nakli hizmetleri için ayrılan bölümlere
  ait 1/100 ölçekli, her kat için ayrı düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösterir, ozalite
  çekilmiş, Merkezin bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmiş plan,
  e) Merkezde bulunan araç gereci gösterir liste,
  f) Özel Organ ve Doku Nakli Merkezi için başvuruluyorsa; kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının
  onaylı örneği, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya
  kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği,
  eklenir.
  Başvuruyu yapan merkezde, yaptığı organ nakli türüne bağlı olarak, hastanın nakil öncesi ve
  sonrası dönemlerde ihtiyaç duyabileceği anesteziyoloji ve reanimasyon, iç hastalıkları, çocuk sağlığı
  ve hastalıkları, patoloji ve diğer branşların mevcut olduğu, kan bankası desteği ile psikolojik ve
  sosyal servis desteğine sahip olduğunu, veri yönetimi olanaklarını kullanabildiğini belgelemelidir.
  Böbrek nakli yapan ve bünyesinde diyaliz merkezi bulunmayan organ nakli merkezleri bu amaçla
  kullanılmak üzere 2 cihaz kapasiteli diyaliz ünitesi bulundurmak zorundadır.
  Organ ve Doku Nakli Merkezi Açılma İzin Belgesi :
  Madde 19-Organ ve Doku Nakli Merkezi açılması için yapılan başvurular, ilgili Bilim Kurulu
  tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda hazırlanan rapor Ulusal Koordinasyon
  Kuruluna sunulur. Başvuru Ulusal Koordinasyon Kurulunda ülke ihtiyaçlarına ve ulusal planlamaya
  göre incelenir. Uygun görüldüğü taktirde, Bakanlık onayı ile açılma izni verilir.
  Merkezdeki sorumlu hekim değiştiğinde gerekli belgelerle Bakanlığa başvurularak açılma izni
  yenilenir.
  Organ ve Doku Nakli Merkezlerinin İzlenmesi :
  Madde 20- Ülke sınırları içinde alınan her organ kamu yararına kullanılacak niteliğe sahiptir.
  Kişisel tasarruflardan etkilenmez.
  Merkezlerin faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Ulusal Koordinasyon Kurulunun
  belirleyeceği kriterler çerçevesinde Ulusal Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ulusal
  Koordinasyon Kurulu, değerlendirilen merkezlere ilişkin önerilerini Bakanlığa bildirir. İlgili
  merkezler kendilerine ilişkin öneriler doğrultusunda düzenlemeler yapmakla yükümlüdürler.
  Merkezlerin açılma iznine ait nitelikleri kaybetmeleri veya Ulusal Koordinasyon Kurulu tarafından
  faaliyetlerinin sakıncalı bulunması hallerinde çalışmaları Bakanlıkça durdurulur.
  Yılık Rapor:
  Madde 21- Organ ve doku nakli merkezleri her yıl yapılan nakilleri ve hasta izlemlerini en geç 31
  Ocak tarihinde Sağlık Bakanlığında olacak şekilde bildirmekle yükümlüdür. Bu veriler Bakanlık
  tarafından yıllık rapor olarak yayımlanır.
  Organ ve Doku Kaynağı Merkezi:
  Madde 22- Organ ve doku alınabilecek potansiyel donörlerin saptanıp izleneceği hastanelerdir.
  Bu hastaneler organ alım operasyonunu gerçekleştirebilecek altyapı koşullarına, potansiyel donörün
  izlenmesine imkan veren araç-gerece ve tıbbi ölüm durumunu saptayacak Kanunda belirtilen
  branşlardan hekimlere sahip olmak zorundadır.
  Her organ ve doku kaynağı merkezinde bir koordinatör hekim ve iki yardımcı görevlendirilir. Bu
  Ekip Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hekimine bağlı olarak çalışır. Bu Ekipte ayrıca donör adayı
  ailesinden organ bağışının alınmasında görevli, yardımcı sağlık personeli, psikolog, imam ve
  gönüllü kişiler bulunur. Bu personelin eğitimi görev, yetki ve sorumlulukları Ulusal Koordinasyon
  Kurulu tarafından hazırlanan ve Bakan onayı ile yürürlüğe giren bir Yönerge ile belirlenir.
  Doku Tipleme Laboratuvarları:
  Madde 23- Doku tiplemesini gerçekleştirecek laboratuvarların yapısal ve fonksiyonel koşulları
  İmmünoloji Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve Bakan onayı ile yürürlüğe giren bir Yönerge ile
  belirlenir.
  Gönüllü Kuruluşlar :
  Madde 24- Organ nakli hizmetleriyle ilgili hizmetlerde halkın hizmete katılımını sağlar. Organ
  bağışının ülke düzeyinde gelişmesini sağlayıcı faaliyetleri destekler.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi(UKS)
  Ulusal Koordinasyon Sisteminin Amacı:
  Madde 25- Sistemin amacı ülke genelinde organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalışan kurum
  ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve çalışmaların verimliliğini artırmak,
  kadavra organ sayısını artırmak, bilimsel kurallara göre ve tıbbi etik anlayışına uygun, adaletli organ
  ve doku dağıtımını sağlamaktır.
  Organ ve Doku Dağıtımı Yönergesi:
  Madde 26- Organ ve doku dağıtımı, Ulusal Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan ve Bakan
  onayı ile yürürlüğe giren bir Organ ve Doku Dağıtımı Yönergesine göre yapılır.
  Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ve UKS Görevlileri:
  Madde 27- Sistem içinde, değişik birimler arasındaki koordinasyonu, organ ve doku kaynağı
  merkezlerinde görev yapacak olan organ ve doku nakli koordinatörleri sağlar.
  Organ ve doku nakli koordinatörleri, donörlerin saptanmasından, ilgili hekimlerin olgu başına
  intikallerini sağlayarak beyin ölümü tutanağının (Ek-1) de belirtilen beyin ölüm kriterlerine göre ve
  kurallara uygun biçimde düzenlenmesinden, Kanuna göre, gerekiyorsa, donör ailesinden izin
  alınmasından, alınan organ ve dokunun ilgili merkeze naklinden sorumludur.
  Organ ve doku kaynağı merkezleri beyin ölümü oluşan her hastayı Bölge Koordinasyon Merkezine
  bildirmek zorundadır.
  Organ ve Doku Alım Ekibi:
  Madde 28- Kadavradan organ ve doku alımı gerçekleştirecek hekimlerin yetkileri ve eğitimlerine
  ait koşullar ilgili Kurul tarafından belirlenir.
  Organ ve Doku Dağıtımı:
  Madde 29- Organ ve doku dağıtımı Ulusal Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan ve
  Bakanlıkça onaylanan Organ ve Doku Dağıtımı Yönergesine göre yapılır. Organ dağıtımı bilgisayar
  ortamında, Ulusal Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilmiş bilgisayar programına göre
  yapılır. Organ ve doku nakli merkezleri, organ ve doku bekleyen hastalara ait kimlik ve adresleri,
  doku tiplemeleri, öncelik sıralarına ait bilgileri Organ ve Doku Nakli Bilgi İşlem Merkezine
  bildirmek zorundadır. Donör ve hastaya ait doku özellikleri eşlenmeleri, müşterek kullanılan
  program tarafından, bilgisayar ortamında yapılır.
  Nakil merkezleri kendilerinde sıra bekleyen hastalara ait listeleri güncelleştirmek zorundadırlar.
  Organ ve doku nakli merkezleri kendi hastanelerinde çıkan donöre ait organ ve dokuları kendi
  merkezinde kullanma hakkına haizdir. Ancak bu kullanımda aranacak en az doku uyumu şartları
  bilim kurulları tarafından belirlenir. Donörün bulunduğu merkezde kullanılmayacak olan organ ve
  dokular Bölge Koordinasyon Merkezine bildirilir. Bölge Koordinasyon Merkezi bölgede sisteme
  kayıtlı merkezlere önceden belirlenen sıraya göre dağıtım yapar. Bölgede kullanılmayan organ ve
  dokular bir sonraki bölge merkezi tarafından dağıtıma alınır.
  Yurt Dışı İlişkiler:
  Madde 30- Sistemin yurt dışında bulunan mevcut sistemler veya diğer ülkeler ile işbirliği yapılması
  Ulusal Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Son Hükümler
  Yasaklar:
  Madde 31- Bu Yönetmelik ile gösterilen nitelik ve koşullara sahip olmadan ve Bakanlıktan izin
  almadan, hekimler ve diğer şahıslar tarafından organ ve doku nakli yapmak için özel merkezler
  açılması, organ ve doku nakli yapılması yasaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında organ nakli
  yapmaya başlayacak olan merkezler bu durumu Bakanlığa bildirirler ve izin belgesi alırlar. Bu
  yasağa uymadığı saptanan merkezlerin faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur ve haklarında Kanunun
  ilgili hükümleri uygulanır.
  Kaldırılan Hükümler:
  Madde 32- 20/08/1993 tarihli ve 21674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 22/09/1994 tarihli ve
  22059 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen Organ Nakli Merkezleri
  Yönetmeliği ve 20/08/1993 tarihli ve 21674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kornea Naklinde
  Kornea Sağlanması ve Paylaşımı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  Madde 33- Bu Yönetmelikte geçen yönergeler, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay
  içerisinde hazırlanır.
  Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyete geçmiş bulunan kamu
  kurum ve kuruluşlarına ait organ ve doku nakli merkezleri, Yönetmeliğin yayımından itibaren en
  geç 3 ay içerisinde yaptıkları organ nakli türlerini ve bu nakil türlerinin sorumlularını Bakanlığa
  bildirmek zorundadırlar. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan Özel Organ ve Doku
  Nakli Merkezi başvuruları hükümsüzdür. Bu merkezler, bu Yönetmeliğe uygun olarak tekrar
  başvuracaklardır.
  Yürürlük :
  Madde 34- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme:
  Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
  Beyin Ölüm Kriterleri:
  Tanım : Beyin ölümü klinik bir tanıdır ve beyin fonksiyonlarının tam ve irreversibl kaybıdır.
  İrreversibl komanın temel bulguları :
  I) Beyin ölümüne karar vermek için komanın aşağıdaki nedenlere bağlı olmaması,
  a) Primer hipotermi,
  b) Hipovolemik ya da hipotansif şok,
  c) Geriye dönüşüm sağlayabilecek intoksikasyonlar (barbitürat ve diğer sedatifler, depresan ve
  narkotik ilaçlar) ile metabolik ve endokrin bozukluklar,
  II) Bilincin tam kaybı,
  III) Spontan hareketin bulunmaması. Aşağıda bulunan durumlar beyin ölümü tanısını ekarte
  ettirmez.
  a) Derin tendon reflekslerinin alınması,
  b) Yüzeyel reflekslerin alınması,
  c) Babinski refleksi alınması ,
  d) Solunum benzeri hareketler alınması, (omuz elevasyon ve adduksiyonu, önemli tidal volum
  değişikliği olmaksızın interkostal genişleme)
  e) Patolojik fleksiyon ve ekştensiyon cevabı dışındaki spontan ekstremite hareketleri,
  IV) Ağrılı uyaranlara serebral-motor cevap alınamaması,
  V) Spontan solunum bulunmaması,
  VI) Beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybolması,
  a) Beyin ölümünde pupiller parlak ışığa yanıtsız ve dilatedir (4-9 mm)
  b) Kornea refleksi yokluğu,
  c) Vestibulo-oküler refleks yokluğu,
  d) Okülosefalik refleks yokluğu,
  e) Feringeal ve trakeal reflekslerin yokluğu,
  VII) Apne testi :
  Apne testi uygulanabilmesi için, Arterial pO2 ve pCO2 değerleri normal olmalıdır (pCO2 40 mmHg
  ve üzerinde). Bu koşullarda hasta 10-30 dakika süre ile %100 oksijen ile ventile edilerek arteriyel
  oksijen basıncının 200 mmHg üzerinde olması sağlanmalıdır. Bu koşullar sağlandıktan sonra hasta
  mekanik solunum desteğinden ayrılarak trakea içerisine en az 8-10 dakika süre ile 6 lt. dakikada
  oksijen uygulanmalıdır. Bu uygulamalara rağmen spontan soluma yoksa apne veya kan gazlarında
  pCO2 basıncı 60 mmHg veya üzerinde ise spontan soluma hareketi yoksa apne testi pozitiftir.
  Beyin ölümü tanısı konan hastalarda :
  * Daha önce tanısı konulmuş bir nedenle hasta irreversibl koma tablosuna girmişse en az 12 saat,
  etyolojisi bilinmeden gelişen tablolarda en az 24 saat bu koşulların değişmeden devamlılığı
  gözlenmelidir.
  * Klinik beyin ölümü tanısı almış hastalarda, hekimler kurulunun uygun göreceği bir laboratuvar
  yöntemiyle beyin ölümü teyid edilmelidir.
  * Hasta yakınına beyin ölümü deklare edildikten sonra hastaya uygulanan tıbbi destekler kesilebilir.
  * Hasta yakınına beyin ölümü deklare edildikten sonra yaşam desteğinin kesildiği durumlar:
  1- Hastanın organ veya organlarının transplantasyon için kullanılmasına hasta yakınının izin
  vermesi,
  2- Hasta yakınlarının yaşam desteğinin kesilmesine izin vermesidir.

 5. 5
  mynq
  Emekli
  Organ ve Doku Nakli Merkezleri Açma Başvurusu için Gerekli Belgeler

  Böbrek Nakli Merkezleri Açma Başvurusu İçin ve Gerekli Belgeler :


  Böbrek Nakli Merkezi açacak nakil merkezlerinin, bir dilekçe ve ekli belgelerle İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa başvurmaları gerekir.
  Bu başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır:
  • Merkez Sorumluluğunu üstlenecek tabibe ilişkin belgeler,
  • Böbrek nakilleri yapacak tabibin öğrenim programı açısından Kurulun onaylanmış olduğu bir merkezde yeterli eğitimi gördüğüne ilişkin belge,
  • Merkezde görev yapacak diğer personelin öğrenim durumunu gösteren belgeler,
  • Organ veya Doku Nakli Merkezinin Planı; organ ve doku nakli hizmetleri için ayrılan bölümlere ait 1/100 ölçekli, her kat için ayrı düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösterir, ozalite çekilmiş, Merkezin bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmiş plan,
  • Merkezde bulunan araç ve gereçleri gösterir liste,
  • Özel Organ ve Doku Nakli Merkezi için başvurulduğu takdirde kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği.
  Doku Tipleme Laboratuvarının Açma Başvurusu İçin Gerekli Bilgiler

  Doku Tipleme Laboratuarı açmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerin bir dilekçe ile Bakanlığa başvurmaları gerekir. Başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır;
  • Laboratuar sorumluluğunu üstlenecek tabibe ilişkin belgeler,
  • Laboratuarda görev yapacak diğer personelin öğrenim durumunu gösteren belgeler,
  • Doku Tipleme Laboratuarı Planı: Doku Tipleme Laboratuar hizmetleri için ayrılan bölümlere ait 1/100 ölçekli, yerleşim ve kullanım alanlarını gösteren kurum tarafından tasdikli plan. Özel olarak faaliyet gösterecek Doku Tipleme Laboratuar planlarının, laboratuarın bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmesi gereklidir.
  • Doku Tipleme Laboratuarında bulunan araç ve gereçleri gösterir liste,
  • Özel Doku Tipleme Laboratuarı için başvurulduğu takdirde; kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği.
  Göz Bankası Açma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  Banka açacak kuruluşlar kurumlarının belirlediği yazışma usulu ve İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa başvurur. Bu başvuruda;
  • Banka tıbbi müdürüne ait belgeler( göz hekimliği diploması, müdürlük eğitim sertifikası)
  • Bankada görev alacak laboratuar yöneticisi ve teknisyenlerin eğitimine ilişkin belgeler,
  • Bankanın Planı: Laboratuar ve arşiv ofisine ait 1/20 ölçekli, cihazların ve diğer alt yapının yerleşimini gösterir plan,
  • Bankadaki cihazların ve aletlerin listesi,
  • Bankada uygulanacak saklama yöntemi ile ilgili yazılı beyan bulunur.
  • Organ veya Doku Nakli Merkezinin Planı: Organ ve doku nakli hizmetleri için ayrılan bölümlere ait 1/100 ölçekli, her kat için ayrı düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösterir, ozalite çekilmiş, Merkezin bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmiş plan,
  • Merkezde bulunan araç ve gereçleri gösterir liste,
  • Özel Organ ve Doku Nakli Merkezi için başvurulduğu takdirde kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği.
  Kemik İliği Nakli Merkezi Açma Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

  Kemik İliği Nakilleri Merkezi açacak nakil merkezlerinin, bir dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa başvurmaları gerekir.
  Bu başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır:
  • Merkez sorumluluğunu üstlenecek uzman tabibe ilişkin belgeler,
  • Kemik İliği nakilleri yapacak sorumlu tabibin; Kemik iliği transplantasyonu konusunda yan dal uzmanlık sonrası en az 1 yıllık deneyimli, hematoloji veya onkoloji branşlarında uzman ( çocuk üniteleri için Çocuk Hastalıkları uzmanlığı sonrası hematoloji, onkoloji veya immünoloji yan dal uzmanlığı ) veya kemik iliği nakli alanında en az 3 yıl deneyimli olan iç hastalıkları veyahut çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olduğunu gösteren belge,
  • Merkezde görev yapacak diğer personelin öğrenim durumunu gösteren belgeler,
  • Kemik İliği Nakli Merkezinin Planı: Organ ve doku nakli hizmetleri için ayrılan bölümlere ait 1/100 ölçekli, her kat için ayrı düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösterir, ozalite çekilmiş, Merkezin bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmiş plan,
  • Merkezde bulunan araç ve gereçleri gösterir liste,
  • Özel Kemik İliği Nakli Merkezi için başvurulduğu takdirde kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği.
  Başvuruyu yapan Hastane, hastanın nakil öncesi ve sonrası dönemlerde ihtiyaç duyabileceği anezteziyoloji ve reaminasyon, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, patoloji ve diğer branşların mevcut olduğunu, kan bankası desteği ile psikolojik ve sosyal servis desteğine sahip olduğunu ve veri yönetimi imkanlarını kullanabildiğini belgelemelidir.

  Kalp, Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezi Açma Başvurusu İçin ve Gerekli Belgeler :

  Kalp, Akciğer Kalp- Akciğer ve Homogreft Nakilleri Merkezi açacak nakil merkezlerinin, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa başvurmaları gerekir.
  Bu başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır:
  • Merkez sorumluluğunu üstlenecek tabibe ilişkin belgeler,
  • Kalp, Akciğer, Kalp- Akciğer ve Homogreft nakilleri yapacak tabibin öğrenim programı açısından Kurulun onaylanmış olduğu bir merkezde yeterli eğitimi gördüğüne ilişkin belge,
  • Merkezde görev yapacak diğer personelin öğrenim durumunu gösteren belgeler,
  • Organ veya Doku Nakli Merkezinin Planı: Organ ve doku nakli hizmetleri için ayrılan bölümlere ait1 1/100 ölçekli, her kat için ayrı düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösterir, ozalite çekilmiş, Merkezin bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmiş plan,
  • Merkezde bulunan araç ve gereçleri gösterir liste,
  • Özel Organ ve Doku Nakli Merkezi için başvurulduğu takdirde kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği.
  Karaciğer Nakli Merkezi Açma Başvurusu İçin ve Gerekli Belgeler :

  Karaciğer Nakilleri Merkezi açacak nakil merkezlerinin, bir dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa başvurmaları gerekir.
  Bu başvuru dilekçesinin ekinde şu belgeler bulunmalıdır:
  • Merkez sorumluluğunu üstlenecek tabibe ilişkin belgeler,
  • Karaciğer nakilleri yapacak tabibin öğrenim programı açısından Kurulun onaylanmış olduğu bir merkezde yeterli eğitimi gördüğüne ilişkin belge,
  • Merkezde görev yapacak diğer personelin öğrenim durumunu gösteren belgeler,
  • Organ veya Doku Nakli Merkezinin Planı: Organ ve doku nakli hizmetleri için ayrılan bölümlere ait 1/100 ölçekli, her kat için ayrı düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösterir, ozalite çekilmiş, Merkezin bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmiş plan,
  • Merkezde bulunan araç ve gereçleri gösterir liste,
  • Özel Organ ve Doku Nakli Merkezi için başvurulduğu takdirde kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının onaylı örneği, vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin noterden tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararının örneği.
  Başvuruyu yapan Hastane, hastanın nakil öncesi ve sonrası dönemlerde ihtiyaç duyabileceği anezteziyoloji ve reaminasyon, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, patoloji ve diğer branşların mevcut olduğunu, kan bankası desteği ile psikolojik ve sosyal servis desteğine sahip olduğunu ve veri yönetimi imkanlarını kullanabildiğini belgelemelidir.

 6. 6
  mynq
  Emekli 7. 7
  mynq
  Emekli
  8. Avrupa Organ Bağışı Günü


  Avrupa Konseyi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "8. Avrupa Organ Bağışı Günü ve Paneli", Ceylan Intercontinental Otel'de yapıldı. Toplantıya; İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, Uşak Milletvekili Alim Tunç, İstanbul Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Bakar, Avrupa Konseyi Sosyal Bağlılık Genel Direktörü Alexander Vladychenko'nun yanı sıra dini temsilciler, tıp mensupları, sanat, spor dünyası ve çok sayıda konuk katıldı.
  Toplantıda konuşan Vali Güler, İstanbul'un ilk kez organ bağışı konusunda uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi.
  Tedavisi sadece organ ve doku nakliyle mümkün olan hastalıkların Türkiye'deki sağlık sorunlarının başında geldiğine işaret eden Güler, şunları kaydetti:
  "Türkiye'de yeterli sayıda organ nakil merkezi ve bilim adamı olmasına rağmen organ nakil sayıları henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır. Kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda sağlıklı bir yaşam sadece organ bağışı ile olabilmektedir. Bugün ülkemizde böbrek nakli bekleyen yaklaşık 40 bin hasta bulunmaktadır. Diyaliz bu hastalara yardımcı bir tedavi yöntemidir. Ancak kalp ve karaciğer hastalarımızın tedavi olanakları bulunmamaktadır."
  Güler, organ bağışlayarak başka birisinin hayatını kurtarmanın yanı sıra bu davranış ile hasta yakınlarının da büyük bir sevinç ve mutluluk yaşadığını, bununla da sosyal barışa katkıda bulunulduğunu söyledi.

  Organ bağışının tedavileri süren hastalar için bir yaşam umudu olduğunu vurgulayan Güler, "Tüm vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.
  Avrupa Konseyi Sosyal Bağlılık Genel Direktörü Alexander Vladychenko da, ilki Cenevre'de gerçekleştirilen Avrupa Organ Bağış Günü'nün sekizincisinin İstanbul'da yapıldığını hatırlattı.

  Avrupa'da organ nakli ihtiyacının arttığını, bu konuda toplum tutumunun önemli olduğunu vurgulayan Vladychenko, "Ne yazık ki toplumun tutumu ihtiyaç ölçüsünde artmıyor. Her yıl organ nakli bekleyen çok sayıda insan ölüyor" dedi.
  Avrupa Konseyinin sağlıkla ilgili de üye ülkelerle birlikte birçok çalışma yürüttüğüne işaret eden Vladychenko, sağlığın korunmasının sosyal bir hak olduğunu ve sosyal dayanışmanın toplumlarda öne çıkarılması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.
  Alexander Vladychenko, organ nakline insan hakları ve etik açıdan da yaklaşmak gerektiğine işaret ederek, "Biz organ bağışının ticarileştirilmesine karşı önlem almak zorundayız. Hem bağışçıyı, hem de alanı koruyacağız. Ancak herkes organa eşit ulaşabilmelidir. Avrupa Konseyi olarak organ kaçakçılığı riskini ortadan kaldırmak için çaba gösteriyoruz. Bu konuda yasal düzenlemeler de yapıldı" diye konuştu.
  Vladychenko, yeterli sayıda organ bağışı olmaması nedeniyle hastaların ümitsizliğe düşebildiğini ve bu nedenle de illegal yollardan organ nakli gerçekleştirme yoluna gidebildiklerini dile getirerek, üye ülkelere organ kaçakçılığının önlenmesi konusunda destek olduklarını, bu konuda Avrupa çapında bir stratejiye ihtiyaç olduğunu bildirdi.
  Organ bağış miktarı ile bağış bekleyenler arasındaki boşluğun doldurulmasının önemli olduğuna işaret eden Alexander Vladychenko, insanlara ikinci yaşam hakkınını sağlayabilmeleri halinde başarılı olacaklarını kaydetti.
  İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Bakar da, Türkiye'nin organ nakli konusunda tıbbi bilgi ve altyapı olarak gerekli imkanlara sahip olmasına rağmen toplumun henüz bu bilince ulaşmadığını, bu bilincin gelişmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.
  Medya, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden destek beklediklerini belirten Bakar, Türkiye'nin organ bağışı konusunda dünyaya örnek noktaya taşınacağını ümit ettiğini kaydetti.
  Toplantıda, ölen çocuklarının organlarını bağışlayan Selçuk Uluergüven ve Muzaffer Canıdemir ile bu organları alanlar, konuklara duygu ve deneyimlerini anlattılar ve herkesi organ bağışında bulunmaya davet ettiler.

  Toplantıya katılan 3 semavi dinin temsilcileri de organ bağışının dini açıdan hiçbir sakıncası olmadığını belirterek, herkesi organ bağışına katılmaya çağırdılar.
  Gün çerçevesinde "Bir hayat da siz armağan edin" kampanyasına destek vermek amacıyla toplantıya katılan sanatçı ve sporcular da, organ bağışına herkesi katkıda bulunmaya davet ettiler.

  Organ bağışı bekleyen çocuklar, ellerinde organ bağışını destekleyen çeşitli dövizlerle sahneye çıkarak herkesi organ bağışı yapmaya çağırdılar.


  Yaşamlarını anlatan şiirler okuyan çocuklar, salonda bulunan konuklara duygulu anlar yaşattılar.
  Etkinlik çerçevesinde organlarını bağışlayan İstanbul Valisi Muammer Güler, Milletvekilleri Lokman Ayva ve Alim Tunç, Sanatçı Metin Şentürk, İstanbul Vali Yardımcısı Necati Şentürk ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Bakar, organ bağış kartlarını aldılar.
  İstanbul Valisi Muammer Güler, bu sırada yaptığı açıklamada, hayatının en güzel işini şu anda yaptığını belirterek, "Keşke daha önce yapabilseymişim" diye konuştu.
  Milletvekili Lokman Ayva, "Görmüyorum ama işinize yararsa gözlerimi de alabilirsiniz. Ben öldükten sonra organlarım başkalarının hayatını kurtaracak. Ciğerimin 5 paradan fazla edeceğini biliyorum ama böbreklerim ne kadar para eder bilmiyorum. Kalbimi alanı da uyarıyorum. Bu kalpten çok aşklar geçti. Bir sevda var ki Türkiye sevdası gibi, gece gündüz çalışmak zorunda kalabilir" diye konuştu.
  Görme özürlü sanatçı Metin Şentürk de, "Kimse tedirgin olmasın, gözlerimi bağışlamaya gelmedim" diye espri yaparak insanlık adına herkesin organ bağışı yapması gerektiğini söyledi. Şentürk, "Ben organlarımı bağışladım. Büyük bir hafiflik hissediyorum, siz de deneyin" dedi.
  Olimpiyat şampiyonu Milli Güreşçi Hamza Yerlikaya da, organlarını bağışlayacağını vurgulayarak, tüm sporcuları organ bağışına çağırdı.
  Toplantıya katılan Yönetmen Osman Sınav, oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Selin Demiratar, Selçuk Yöntem ve Tolga Aleli de organ bağışını desteklediklerini belittiler. Osman Sınav, Selin Demiratar ve Kenan İmirzalıoğlu toplantı alanında oluşturulan organ bağışı standına gelerek organlarını bağışladılar.
 8. 8
  mynq
  Emekli
  İSTANBUL ORGAN BAĞIŞINDA LİDER

  İSTANBUL'DA 2007 YILINDA KADAVRA DONÖR SAYILARINDA 3 KAT
  GÖNÜLLÜ ORGAN BAĞIŞ SAYILARINDA 10 KAT ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.


  2006 Yılı Ekim ayında Avrupa Organ Bağışı Günü kutlaması sonrası bu alanda başlatılan çalışmalar sonrası ilimiz Türkiye'de lider konumuna ulaşmıştır.
  Gerek sistemin işleyişi gerek kadro açısından ortaya konulan destekler sonrası gönüllü organ bağışı ve kadavra donör sayılarında ciddi bir artış sağlanmış olup İstanbul birinci sırada yerini almıştır.
  1 Kasım 2007 tarihinde Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen programda ortaya konulan başarıda emeği geçen Hastane Başhekimi, yoğun bakım sorumluları, beyin ölümü tesbit kurulları, organ nakli koordinatörleri ile gönüllü organ bağışı sayılarıyla rekor sayıda gelişme kaydeden ilçe Sağlık Grup Başkanlıklarına plaket ve teşekkür belgeleri verilmiştir.
  1 Kasım 2007 tarihinde yapılan plaket ve teşekkür töreninden kesitler;  Kadavra donör sayılarında 1. sırada bulunan Haseki EAH Başhekimi ve çalışma arkadaşları plaketlerini Sağlık Müdürümüzden alırken;

  Gönüllü organ bağış sayılarında 1. sırada bulunan Esenler SGB ve 2. sırada bulunan Beykoz SGB başkan ve çalışma arkadaşları plaketlerini alırlarken;


  Annesinin organlarını bağışlayan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir teşekkür belgesini Vali Yardımcısı Feyzullah Özcan'dan alırken;


  Organları bağışlanan Necdet Gül'ün yakınları teşekkür belgesini Vali Yardımcısı Feyzullah Özcan'dan alırken;


  Hastaneler gönüllü organ bağışı sayılarında 1. sırada bulunan İstanbul EAH ilgilileri plaketlerini İl Özel İdaresi Sağlık Daire Başkanı Dr. Fuat Kantarcı'dan alırken;


  İstanbul dışı kadavra donör sayılarında 1. sırada bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ilgilileri plaketlerini Okmeydanı EAH Başhekimi Dr. Hayri Özgüzel'den alırken;


  Organ bağışı için mayıs ayında İstanbul'dan Ankara'ya Yürüyen Adam Erdoğan Erikçi plaketini Müdür Yardımcısı Dr. Doğan Uysal'dan alırken;


  Sağlık Müdürümüz organizasyon ekibiyle birlikte.
  2 Kasım 2007 tarihinde bakanlığımızca "Organ Bağışı ve Nakli"
  konulu panel düzenlenmiş ve sadece müdürlüğümüze teşekkür plaketi verilmiştir.


  Bakanlığımızca Ankara Kocatepe Kültür Merkezinde organize edilen toplantıda ülkemizde ilk ve önemli adımları atan tıp otoriteleriyle bağışcılar ve organ bekleyen hastalar biraraya getirilmiş, kadavra donör ve gönüllü organ bağışı artışında sağlanan başarı sebebiyle ülkemizde sadece İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür plaketi verilmiştir.
  Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Öner Odabaş tarafından takdim edilen plaketi Sağlık Müdürümüz adına Müdür Yardımcısı Dr. Doğan Uysal teslim almıştır.

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi