Arkeolojik mimari restersyonun gelişim aşamaları nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Arkeolojik mimari restersyonun gelişim aşamaları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Arkeolojik mimari restersyonun gelişim aşamaları nelerdir

 2. 2
  RüzgarGülü
  Bayan Üye

  Cevap:
  ARK 113 (ARK 114) ARKEOLOJİYE GİRİŞ I-II
  Bu derste Arkeoloji’nin ne demek olduğu ve gelişim süreci, diğer bilim dalları ile olan ilişkileri anlatılacak. Bununla birlikte Arkeoloji'nin bir bilim dalı olmasını sağlayan bilim adamlarının faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir. Arkeoloji bilim dalı içerisinde kullanılan terminoloji verilecek. Arkeoloji biliminde kullanılan mimari, heykel ve seramik ile ilgili kavramlar anlatılacaktır. Antik yerleşim ve yapılar genel olarak terminolojileri ile birlikte tanıtılacaktır.
  ARK 103 (ARK 104) MİTOLOJİ I-II
  Mitoloji nedir, Arkeoloji ile Mitoloji ilişkisi ve diğer dünya kültürlerinin mitolojilerinin birbirlerine etkisinden, Klasik Yunan mitolojisinin doğuşu ve etkilendiği unsurlardan bahsedilecektir. Yunan ve Roma Mitolojisinde tanrılar, kahramanlar, mitolojik yaratıklar ve öyküleri anlatılacaktır. Bu kültürlerin sanatsal ve kültürel gelişiminde önemli rol oynayan mitolojik anlatımların, sanat eserlerine nasıl yansıdığı slâytlarla aktarılacaktır. Ayrıca öğrencilerin karşılaştıkları mitolojik bir sahne ile ilgili nasıl yorum yapabilecekleri örneklere verilecektir.
  ARK 105 (ARK 106) ARKAİK DÖNEM HEYKEL SANATI I-II
  M.Ö. 10.yy eserlerinden başlanarak, M.Ö.6.yy. sonuna kadar olan Hellen Devri öncesi heykeltıraşlık sanatı hakkında bilgi verilerek, eserler tanıtılacaktır. Anadolu, Adalar ve Hellas'ta üretilen heykeltıraşlık eserler incelenerek, heykeltıraşlık okullarının gelişimi, stil ve kendine ait dönem özellikleri anlatılacaktır. M.Ö.10. ve 6. yy.lar arasında gelişen siyasi ve ekonomik olayların Geometrik ve Arkaik dönem heykel sanatına olan etkileri tartışılacaktır.
  ARK 107 (ARK 108) SERAMİK SANATINA GİRİŞ I-II
  Seramik üretimi ve terminolojisi tanıtılarak, seramik sanatının gelişimi, bölgesel değişimler, üsluplar anlatılacaktır. Minos ve Miken medeniyetleri seramik sanatı, Geometrik dönem ve Protogeometrik dönem seramik sanatları hakkında bilgi verilecek, M.Ö.8.yy sonlarına doğru seramikler üzerinde doğu etkisinin görüldüğü Oryantalizan dönemde meydana gelen üslup değişiklikleri, seramik üretim merkezleri ve bezeme özellikleri ve kap çeşitleri anlatılacaktır. Özellikle seramik sanatı üzerinde meydana gelen doğu etkisinin siyasal ve ekonomik nedenleri ve sonuçları tartışılacaktır.
  ARK 109 (ARK 110) ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI I-II
  Anadolu'nun tarih öncesi dönemi, Paleolitik (taş çağı) Dönem'den başlamak üzere, genel görünümü ve önemli merkezlerin tanıtımı yapılacak. M.Ö.2.bin ve 1.bin yıldaki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler toplumlar arası ilişkiler, devletlerin tarihçeleri ve Anadolu'nun tarihsel süreci içindeki önemi açıklanacaktır.
  ARK 111 (ARK 112) ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI I-II
  Anadolu'nun tarih perspektifi, Prehistorik Dönemler'den antik çağların sonuna kadar olan süre içerisinde bölgesel özellikler genel olarak ele alınacaktır. Bu derste Anadolu'nun antik coğrafyası bölgeler esas alınarak hem topografik hem de arkeolojik anlamda incelenecektir.
  ARK 115 (ARK 116) ARKEOLOJİ TERMİNOLOJİSİ I-II
  Arkeoloji eğitiminin yapılmasında ve bu bilimin devam ettirilmesinde tüm dünyaca kabul edilen ortak Grekçe ve Latince kökenli terimler kullanılmaktadır. Bu terimler arkeolojinin ortak dilini oluşturmaktadır. Bu derste öğrencilere arkeolojide kullanılan terimler ve bunların kullanım farklılıkları anlatılacaktır. Terimler mimari, heykel ve seramik eserlere bağlı olarak görsel işlenmektedir.
  ARK 117 (ARK 118) SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ I-II
  Sanat Tarihi bilim dalı içerisinde kullanılan terminoloji verilecek ve mimari, seramik ve süsleme ile ilgili kavramlar anlatılacaktır.

  --------------------------------------------------------------------------------

  2. Sınıf
  ARK 201 (ARK 202) - KLASİK DÖNEM HEYKEL SANATI I-II
  Antik yazarların belirttikleri yontucular ele alınarak sanatçıların Arkaik Dönem'deki durağan heykellere M.Ö.5.yy içerisinde nasıl bir hareketlilik kazandırdıkları, Hellas Yarımadası ve Anadolu'da yaşayan halkların nasıl birbirinden farklı ve kendilerine özgün sanat akımları yarattıkları heykeltıraşların yapmış olduğu eserler ve onların stilleri anlatılacaktır. Ayrıca Batı Anadolu ve Atina'nın Persler tarafından istilasından sonra gelişen doğu-batı sentezi anlatılacak ve özgün eserlerle konu pekiştirilecektir. Arkaik Dönem'den Klasik Dönem'e geçişteki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler tartışılacaktır.
  ARK 203 (ARK 204) - ARKAİK DÖNEM FİGÜRLÜ SERAMİĞİ I-II
  M.Ö. 7.yy.ın sonundan başlayarak üretilmeye başlanan siyah figür tekniği ve daha sonra ortaya çıkan kırmızı figür tekniğinde üslup gelişimi, üretim merkezleri ve vazo ressamlarından örnekler verilerek anlatılacaktır. Vazoların üzerinde betimlenen konuların mitoloji ile olan ilişkileri aktarılacaktır.
  ARK 205 (ARK 206) - MİMARİYE GİRİŞ I-II
  Mimari nedir’ İnsanlar var olduklarından itibaren nerelerde yaşadılar’ İnsanların ilk olarak barınma amacıyla tasarladıkları yapılardan başlayarak değişik dönemlerde ve kültürlerde mimari yapıların gelişimi, malzemesi, tekniği ve stillerinden bahsedilecektir. Hellen mimarlığının başlangıcı olan arkaik dönem konutları, kutsal alanlar ve tapınaklar stil, bölge ve dönem gruplaşması içerisinde incelenecektir. Antik dönem mimari düzenleri, bunların gelişimleri, mimari elemanlardaki belirgin özellikler tanıtılmaya başlanacaktır.
  ARK 207(ARK 208) EGE VE AKDENİZ UYGARLIKLARI I-II
  Bu derste Akdeniz havzasında yer alan Mısır, Fenike, Babil gibi uygarlıklar ile Likya Bölgesi uygarlıkları verilmektedir. Diğer taraftan Batı Anadolu'da başta Troka olmak üzere Eski Tunç Çağı'ndan itibaren gelişen kültürlerin Ege Adalarına yansıması ve buralardaki kültür hareketleri verilmektedir.
  ARK 209 (ARK 210) GREK DİLİ ve GRAMERİ I-II
  Grek Alfabesinin tanıtımı, büyük ve küçük harf tipleri, Grekçe'deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları Grekçe dersinin içeriğini oluşturmaktadır.
  ARK 211(ARK 212) TEKNİK RESİM I-II
  Bu derste yapıların, plan, kesit ve görünüşlerinin çizim teknikleri, teknik çizim aletleri kullanılarak uygulamalı olarak verilecektir. Ayrıca kazılarda ele geçebilecek ve müzelerde bulunan seramik kapların, heykel ve kabartmaların çizim teknikleri anlatılacaktır. Kazı ya da araştırmalarda karşılaşılan mimari blok, duvar ve yapıların çizimlerinin yapılması, bunların ölçekli olarak kâğıda aktarılması ile ilgili teknik özellikler pratik ve uygulamalı olarak görülecektir.
  ARK 213 (ARK 218) BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI I-II
  Bu derste öğrenciye arkeolojik bir araştırmanın aşamaları ve bunların nasıl yapılacağı öğretilmektedir. Konu seçimi, ön araştırmalar, kütüphane çalışmaları ve toplanılan bilgilerin nasıl kullanılacağı bilgisi örneklemelerle verilmektedir. Yapılan çalışmaların, bilimsel ölçütlere uygun olarak araştırılıp incelenmesi ve okuyucuya en iyi şekilde aktarılması becerisi kazandırılmaktadır.
  ARK 215 (ARK 216) II. BİN ANADOLU UYGARLIKLARI I-II
  2. sınıfta Ege ve Akdeniz Uygarlıkları adıyla verilen ders M.Ö. 2. binyıl'da Anadolu'da ilk kez bir İmparatorluk kurmuş olan Hititleri kapsamadığı için bu ders verilmektedir. Bu derste Hatti ve Hitit uygarlığı tüm detaylarıyla incelenmektedir. Hitit kültürü, Hitit Mimarisi, Hitit seramiği bu derslerin ana konusudur. Ayrıca Orta Anadolu'yu kapsayan Hitit Devleti’nin Batı Anadolu’daki yansımaları verilmektedir. Bu konuda son yıllarda bilgilerimiz artmıştır. Batı Anadolu’da Hititlere yarı bağımlı Arzawa ülkesi bu yeniliklerin en önemlisidir

  --------------------------------------------------------------------------------

  3. Sınıf
  ARK 301 (ARK 302) HELLENİSTİK DÖNEM HEYKEL SANATI I-II
  Büyük İskender ile birlikte artık Yunan şehir devletleri büyük bir Hellen İmparatorluğuna dönüşmeye başlamıştır. Bu dönemdeki siyasi olayların etkisiyle birlikte sanatçılar arasındaki sanat anlayışı da değişmiştir. Büyük İskender’in ölümüyle birlikte, ardılı olan krallıkların baş şehirleri dönem içerisinde önemli sanat merkezleri olmuşlardır. Ders kapsamı içerisinde Bergama, Tralleis, Rodos, Antakya, İskenderiye ve Hellas’taki gelişmeler ve bunların birbirlerine etkileşimleri incelenecektir. Artık sanatın belli bir bölgeye ait olmadığı ve Hellen Heykel Sanatının büyük değişim geçirdiği, sanatın topluma inişi ve heykeltıraşlık özellikleri ile Doğu Akdeniz Dünyası’nın etkisi anlatılacaktır.
  ARK 303 (ARK 304) KLASİK DÖNEM FİGÜRLÜ SERAMİĞİ I-II
  M.Ö.6.yy sonlarında yaşanan ekonomik ve siyasal değişimler sonucunda ortaya çıkan ve Hellenistik Dönem’e kadar görülen seramik üslubunun özellikleri, gelişimi, üretim merkezleri, vazo ressamları, yayılım alanları, figür tekniklerindeki gelişim ve değişimler, önemli örneklerle birlikte anlatılacaktır.
  ARK 305 (ARK 306) HELLENİSTİK DÖNEM MİMARİSİ I-II
  Büyük İskender’in ölümünden sonra imparatorluk çeşitli krallıklara bölünmüş ve bu krallıklara ait şehirlerde mimarlık gelişimi kuruldukları yerdeki yerel kültür zenginlikleri ışığında farklı bir özellik göstermiştir. Bu ders kapsamında da bu gelişimler tüm evreleri ile tapınak, kutsal alan, kent yerleşiminde, sosyal ve sivil yapılar, yönetim binaları olarak kapsamlı olarak incelenecektir.
  ARK 307 (ARK 308) ANADOLU ANTİK KENTLERİ I-II
  Bu derste öncelikli olarak bölge kentleri yapıları ve coğrafi özelliklerine göre anlatılacaktır. Ayrıca Ionia, Karia, Lykia, Pisidia, Kilikia ve Pamphylia bölgelerinin önemli kentleri slâytlarla anlatılacaktır.
  ARK 309 (ARK 310) GREK DİLİ ve GRAMERİ III-IV
  Grek dilinin grameri, fiiller ve çekim özellikleri anlatılmaya devam edecek. Basit metin çözümlemeleri yapılacaktır.
  ARK 313 FOTOĞRAFÇILIK
  Fotoğraf makinelerinin özellikleri, çekim teknikleri, kompozisyon, karanlık oda kullanımı, baskı, film yıkaması, film özellikleri ve arkeolojide fotoğrafın kullanımı anlatılacaktır. Özellikle kazı ve araştırmalar ile bu çalışmalar sonucunda bulunan eserlerin fotoğraflarının çekimi düzerinde durulacaktır.
  ARK 322 KAZI TEKNİKLERİ
  Bu derste öğrencilere Arkeolojik yönden kazı teknikleri anlatılacak, Höyüklerde yapılan kazı teknikleri ve höyük katmanlarının nasıl tespit edildiği buluntuların durumuna, dönemine ve stillerine göre tarihlemelerinin nasıl yapıldığı, klasik kentlerde kazı yöntemlerinin nasıl olduğu, buluntularının durumlarının çizilmesi, kazı sonucunda katmanların tespit edilmesi, planlarının çıkarılması ve bulunan parçalarının restorasyon ve konservasyonlarının nasıl yapılacağı anlatılacaktır.
  ARK 315 (ARK 316) DEMİR ÇAĞI ANADOLU UYGARLIKLARI I-II
  Bu ders II. Anadolu Uygarlıkları dersinin bir devamı niteliğindedir. Dönem olarak M.Ö. 2. bin sonları ve 1. ilk yarısı içerisinde kurulmuş olan medeniyetler ve yerleşimler incelenmektedir. Özellikle Geç Hitit, Urartu, Asur, Frig medeniyetleri kendi sanat mimarileri ile birlikte değerlendirilmektedir. Ayrıca Demir çağı yerleşim ve sanatlarının Anadolu sanatı içindeki yerleri ve bölgesel etkileşimleri üzerinde durulmaktadır.
  ARK 317 (ARK 318) MESLEKİ BİLGİSAYAR I-II
  Bu derste Arkeoloji Bölümüne uygun olarak Bilgisayar dersi verilmektedir. Bunların başında AutoCAD ve 3D Studio Max programları gelmektedir. Derslerde mimarı yapı çizimleri ve seramik çizimleri gösterilmektedir.
  ARK 319 (ARK 320) MÜZECİLİK I-II
  Dünyada ve Türkiye’de müzeciliğin kuruluş ve gelişim tarihi, müzeyi oluşturan unsurlar, müzelerin amaçları, toplama, belgeleme, konservasyon ve eğitim gibi konular ele alınacaktır. Dünyadan ve ülkemizdeki önemli müzelerden örnekler seçilerek teşhir, düzenleme, envanter ve eser fişi hazırlama gibi mesleki hayata hazırlayacak bilgiler verilecektir.

  --------------------------------------------------------------------------------

  4. Sınıf
  ARK 401(ARK 402) ROMA PORTRE ve HEYKEL SANATI I-II
  Augustus dönemi ile başlayan Roma İmparatorluk döneminde sanat dönemleri sülalelere ayrılarak, her sülalede portre sanatı ayrı ayrı incelenecek, dönemlerine ait anıtlar ve heykel sanatının, nasıl propaganda eserleri olarak kullanıldığı anlatılacaktır. Ayrıca imparatorların kişisel düşünce ve ideolojilerinin heykel sanatına olan etkisi çok ayrıntılı bir şekilde aktarılacaktır.
  ARK 403 (ARK 404) HELLENİSTİK ve ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİ I-II
  Beyaz astarla kaplı, çeşitli renklerde boyanmış ve kabartma bezemeli seramiklerin ortaya çıktığı bu dönem seramiklerinin, özellikleri, üretim merkezleri, yayılım alanları ve üslup özellikleri anlatılacaktır. Roma döneminde yaygın bir üretimi ve kullanımı görülen Terra Sigillatalar’ın ortaya çıkışı ve gelişimi anlatılacaktır.
  ARK 405 (ARK 406) ROMA MİMARİSİ I-II
  Roma İmparatorluk Dönemi ile ilgili yapılar ve bunlara bağlı olarak mimari elemanların tanıtımı ve mimari özellikleri incelenecektir. Ayrıca duvar örgü sistemleri ve yapım teknikleri ayrıntılı şekilde incelendikten sonra, kentleşme, dini, sivil ve askeri mimari yapılar bölgesel, içerik ve düzenleme bakımından ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca Roma mimarisinin dünya mimarisine kazandırmış olduğu oluşumlar günümüze kalan eserler ve özgün mimari ile karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır.
  ARK 407 (ARK 408) ANTİK DÖNEM RESİM SANATI I-II
  İnsanoğlunun ilk yerleşim yerleri olan mağaralardaki duvar resimlerinden başlanarak, resim sanatının insan eliyle göstermiş olduğu gelişim, ışık-gölge, perspektif kronolojik bir sıra izlenerek Mısır, Mezopotamya, Etrüsk ve Pompei’deki resim sanatında görülen farklılıklar ve mozaik sanatı anlatılacaktır.
  ARK 409 (ARK 410) ANTİK NÜMİZMATİK I-II
  Sikkenin ortaya çıkışı ve tanımı yapılarak, sikkenin genel özellikleri sikke metali ve ağırlık ölçüleri, sikke basımı ve kullanımı, sikke tipleri ve yazılardan bahsedilecektir. Ayrıca Grek, Hellen krallıklarının ve Roma İmparatorlarının bastırmış oldukları sikkeler özellikleriyle anlatılacaktır.
  ARK 413 (ARK 414) BİTİRME TEZİ I-II
  Bu derste öğrencinin bütün birikimlerini kullanarak arkeoloji ile ilgili, bir yapı, bir grup eser ya da belirli düşünce ve görüş ile ilgili olarak bir danışman gözetiminde bir çalışma yapması istenecektir. Çalışma konusu ile ilgili yaptığı kaynak araştırmaları sonucunda, bilgileri bilimsel kurallara uygun yazılı bir metin haline dönüştürüp sunması sağlanacaktır. Bu sayede öğrenci mesleki yaşamında hazırlayacağı rapor, makale ve kitap gibi çalışmaların hazırlanma şekli ile ilgili tecrübe kazanacaktır.
  ARK 421 (ARK 422) BİZANS ARKEOLOJİSİ I-II
  Gerek kazılarda, gerekse arazi incelemelerinde en çok karşımıza çıkan kalıntılar Roma ve Bizans Dönemlerine aittir. Bu nedenle Bizans Arkeolojisi dersi bu açığı kapatmaktadır. Bu derslerde Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu adıyla anılan mimari heykel ve sanat Anadolu ağırlıklı olarak verilmektedir. Ana başlıklar halinde Bizans Kültürü, Bizans Mimarisi, Bizans Mimari Süslemesi ve Bizans Seramiği gibi konular işlenmektedir.
  ARK 423 (ARK 424) SEMİNER I-II
  Seminer dersinin amacı bir sonraki yılda yapılan bitirme tezi çalışmasının alt yapısının öğrencilerde oluşturulmasına yöneliktir. Bilimsel bir araştırma nasıl yapılır, safhaları, konuyla ilgili bilgi toplama, eseri tanımlama, yazma ve kaynak gösterme yöntemleri örneklerle anlatılmaktadır.
  ARK 415 (ARK 416) ARKEOLOJİK ARAZİ İNCELEME TEKNİKLERİ I-II (Seçmeli)
  Bu derste öğrencilerin bölgedeki kentlere yapılan geziler sonucunda izlenimleri, kentlerde bulunan yapılar hakkındaki görüşleri ve değerlendirmeleri istenecektir. Ayrıca verilen teorik bilgiler bu antik kentlerde yerinde gösterilecektir. Böylece öğrencilerin araziye çıktıklarında karşılaştıkları yapı ya arkeolojik kalıntıları nasıl inceleyeceği ve bunun sonucunda yorum değerlendirmelerin nasıl yapılacağı öğrencilere gösterilecektir.
  ARK 417 (ARK 418) GREKÇE METİN İNCELEMESİ I-II (Seçmeli)
  Bu derste basit Grekçe metinlerin, sık karşılaşılan kalıplaşmış ifade ve anlatımların nasıl çözümleneceği öğrencilere aktarılacaktır. Ayrıca harf karakterlerinden yüzyıllar içindeki değişimleri anlatılacaktır.
  ARK 419 (ARK 420) MESLEKİ YABANCI DİL I-II (Seçmeli)
  Bu derste, mesleki konular yabancı dilde anlatılmaktadır

+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi