Hukuka gırıs sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar lazım

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Hukuka gırıs sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar lazım ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Hukuka gırıs sınavında çıkabilecek soru ve cevaplar lazım

 2. 2
  fecr
  Özel Üye

  Cevap: Hukuka Giriş FİNAL Deneme Sınavı


  1-aşağıdakilerden hangisi taşınmaz mülkiyetinin konusunu teşkil etmez?


  a-arazi
  b-madenler
  c-kargir binanın bağımsız bir bölümü
  d-tapu siciline müstakil ve daimi olmak üzere ayrıca kaydedilen haklar,
  e-hayvanlar

  2-aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklardan değildir?

  a-irtifak hakları
  b-rehin hakları
  c-taşınmaz mükellefiyeti
  d-alacak hakkı
  e-ipotek

  3-bir alacağın teminatı olarak bir taşınmazın karşılık gösterilmesine ne ad verilir?

  a-ipotek
  b-irtifak hakkı
  c-intifa hakkı
  d-hapis hakkı
  e-teslim şartlı rehin

  4-aralarındaki borç iliişkisi dolayısıylşa alacaklının isteyebileceği,borçlununda yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine ne denir?

  a-alacak
  b-borçluluk
  c-edim
  d-tazminat
  e-tespit

  5-işçinin işverenin hizmetinde çalışması ne tür bir edimdir?

  a-sürekli edim
  b-ani edim
  c-olumsuz edim
  d-haksız edim
  e-bölünebilir edim

  6-alacaklının alacağını elde edebilmesi için borçlunun mal varlığına cebri icra yoluyla el koyabilme yetkisine ne denir?

  a-haksız fiil
  b-hukuki işlem
  c-sorumluluk
  d-edim
  e-borç ilişkisi

  7-bir kimsenin başka bir kimsenin dişini kırmasından doğan sorumluluğu ne tür bir sorumluluktur?

  a-akdi sorumluluk
  b-haksız fiil sorumluluğu
  c-sebepsiz zenginleşme
  d-edim
  e-icap

  8-aşağıdakilerden hangisi eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biri değildir?


  a-kira
  b-ariyet
  c-karz
  d-vekalet
  e-vedia

  9-bir kimsenin kendisine veya yakınlarından birine bir zarar verileceği tehdidi altında irade açıklamasına ne ad verilir?

  a-hata
  b-muvazaa
  c-hile
  d-ikrah
  e-haksız fiil

  10-aşağıdaki değerlerden hangisini aşan szözleşmelerin senetle ispatı gerekir?

  a-100 ytl
  b-500 ytl
  c-200 ytl
  d-400 ytl
  e-500 ytl

  11-aşağıdakilerden hangisi haksız fiil sorumluluğuna hükmedebilmesi için gerekli şartlardan biridir?

  a-zenginleşme
  b-fakirleşme
  c-hukuka aykırılık
  d-haklı bir sebebin bulunması
  e-haklı bir sebebin bulunmaması

  12-bir kimsenin yetki belgesine dayanarak bir başkasının nam ve hesabına hukuki muamele yapmasına ne ad verilir?

  a-vasıtalı temsil
  b-yetkisiz temsil
  c-kanuni temsil
  d-dolaylı temsil
  e-doğrudan doğruya temsil

  13-yetkisiz temsilde yapılmış olan hukuki işlem hangi halde temsil olunan hakkında hüküm ifade eder?

  a-zaten hüküm ifade eder
  b-onay verilmesiyle
  c-onay verilmemesiyle
  d-hiçbir şekilde hüküm ifade etmez
  e-temsilci hüküm ifade etmesini istiyorsa hüküm ifade eder

  14-para borçlarında ifa yeri neresidir?

  a-borçlunun ikametgahı
  b-alacaklının ikametgahı
  c-sözleşmenin yapıldığı an şeyin bulunduğu yer
  d-bankalar
  e-vergi daireleri

  15-borçlunun edimini ifa zamanında alacaklıya karşı yerine getirmemesine ne denir?


  a-ifa
  b-sözleşmeyi feshetme
  c-kusurlu imkansızlık
  d-temerrüt
  e-imkansızlık

  16-köylerde taşınmaz kiralaması ile ilgili olarak hangi kanun uygulanır?

  a-ttk
  b-bk
  c-6570 sayılı kira kanunu
  d-iş kanunu
  e-medeni usul kanunu

  17-aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir?


  a-yenileme
  b-alacaklının ölmesi
  c-borçlunun ölmesi
  d-ademi ifa
  e-borcun muaccel olması

  18-aşağıdaki borçlardan hangisi zaman aşımına uğramaz?

  a-para borcu
  b-kira borcu
  c-taşınır rehniyle teminata bağlanmış borçlar
  d-taşınmaz rehniyle teminata bağlanmış borçlar
  e-hizmet borcu

  19-aşağıdakilerden hangisi satıcının satım sözleşmesinden doğan borcu değildir?

  a-teslim ve mülkiyeti nakil borcu
  b-satılanı saklama borcu
  c-ayıba karşı garanti borcu
  d-zapta karşı garanti borcu
  e-satılanı teslim alma borcu

  20-aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir?

  a-satım sözleşmesi
  b-bağışlama sözleşmesi
  c-kira sözleşmesi
  d-trampa sözleşmesi
  e-hizmet sözleşmesi

  21-aşağıdakilerden hangisi kullandırma amacı güden sözleşme türlerinden biridir?

  a-bağışlama sözleşmesi
  b-kira sözleşmesi
  c-hizmet sözleşmesi
  d-vedia sözleşmesi
  e-satım sözleşmesi

  22-aşağıdakilerden hangisi işverenin borçları arasında yer almaz?

  a-işciye ücret ödemek
  b-işçinin sağlığını korumak
  c-işçinin çalışması için gerekli alet ve malzemeleri sağlamak
  d-işi bizzat yapmak
  e-iş güvenliği önlemlerini almak

  23-aşağıdakilerden hangisi vekalet sözleşmesini sona erdiren özel sebeplerden biri değildir?

  a-azil
  b-istifa
  c-ölüm
  d-iflas
  e-ihtar

  24-aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama sözleşmesinin konusunu oluşturmaz?

  a-taşınır mal
  b-taşınmaz mal
  c-iş makinası
  d-baskı makinesi
  e-ihtira beratı

  25-kefilin alacaklıdan önce asıl borçluyu takip etmesini istemesine ne ad verilir?

  a-zaman aşımı defi
  b-borcun muaccel olmadığı defi
  c-rehnin paraya çevrilmesi defi
  d-şahsi defi
  e-tartışma defi

  26-aşağıdakilerden hangisi kefalet sözleşmesi için doğru değildir?

  a-iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir
  b-tek tarafa borç yükleyen sözleşmedir
  c-asıl borcun ödenmesini garanti eder
  d-yazılı şekilde yapılır
  e-asıl borcun ifasıyla sona erer

  27-bir idari işleme karşı idare mahkemelerinde dava açma hakkı,yazılı bildirim tarihinden itibaren ne kadar süre ile sınırlandırılmıştır?

  a-30 gün
  b-60 gün
  c-1 yıl
  d-10 gün
  e-3 yıl

  28-aşağıdakilerden hangisi anayasa mahkemesinde iptal davası açmaz?

  a-cumhurbaşkanı
  b-iktidar partisi meclis grubu
  c-ana muhalefet partisi meclis grubu
  d-sayıştay
  e-tbmm üye tam sayısının en az beşte birini oluşturan milletvekili grubu

  29-askeri ceza yargısı alnaındaki mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

  a-yargıtay
  b-askeri yargıtay
  c-askeri yüksek idare mahkemesi
  d-danıştay
  e-askeri mahkeme

  30-factoring sözleşmesinin çekirdek kısmını oluşturan unsur,gerçek faktoring sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisidir?

  a-ödünç
  b-satım
  c-alacağın temliki
  d-kira
  e-hiçbiri

  cevap anahtarı:
  1-e
  2-d
  3-a
  4-c
  5-a
  6-c
  7-b
  8-a
  9-d
  10-d
  11-c
  12-e
  13-b
  14-b
  15-d
  16-b
  17-a
  18-d
  19-e
  20-b
  21-b
  22-d
  23-e
  24-e
  25-e
  26-a
  27-b
  28-d
  29-b
  30-b

  alıntıdır

  Hukuka Giriş FİNAL Deneme Sınavı 3. 3
  fecr
  Özel Üye
  Hukuka Giriş FİNAL Deneme

  1-sosyal hayatta gerçek kişinin kendi nefsine karşı gerekse kişilerin birbielerine karşı nasıl davranması gerektiğini gösteren kurallardır

  bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

  a-din kuralları
  b-ahlak kuralları
  c-görgü kuralları
  d-hukuk kuralları
  e-örf adet kuralları

  2-aşağıdaki durumlardan hangisinde tazminat sözkonusu olmaz?

  a-haksız fiil nedeniyle zarar verme
  b-sözleşme hükümlerine uymama nedeniyle zarar verme
  c-evlenme işlemini resmi evlendirme memuru önünde yapmama
  d-sözleşme hükümlerine aykırı davranış nedeniyle zarar verme
  e-satmış olduğu malı zamanında teslim etmeme nedeniyle zarar verme

  3-adli para cezasının birgün için hesap edilecek en alt ve en üst miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmişitir?

  a-10-20 ytl
  b-10-100 ytl
  c-20-100 ytl
  d-100-500 ytl
  e-50-100 ytl

  4-borç ilişkisinde alacaklının borçludan isteyeceği borçlununda yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimi nedir?

  a-edim
  b-kefalet
  c-tereke
  dayni hak
  e-vekalet

  5-hukuk bilginlerinin hukuki konularda ileri sürdükleri görüş ve dşüncelere ne denir?


  a-monografi
  b-şerh
  c-hüküm
  d-doktrin
  e-yargı

  6-bir kısım haklar sahibine tek taraflı bir irade açıklamasıyla yeni bir hukuki durum oluşturmak veya mevcut bir hukuki durumu değiştirmek veya mevcut bir hukuki durumu tamamen ortadan kaldırmak yetkisi verirler
  bu haklara ne denir?


  a-alelade haklar
  b-maddi mallar üzerindeki mutlak haklar
  c-sınırlı ayni haklar
  d-kamu hakları
  e-yenilik doğuran haklar

  7-aylin cep telefonunu çay bahçesinde otururken çaldırmıştır.hırsız haluk telefonu ikinci el telefon satan ahmet e satmıştır.telefonun çalınmış olduğunu bilmeyen canan bayiden telefonu satın almıştır.

  bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangsi yanlıştır?

  a-ahmet telefonun mülkiyetini kazanamamıştır.
  b-canan iyiniyetli ise telefonun mülkiyetini kazanabilir
  c-aylin 5 yıl içersinde mülkiyet hakkına dayanarak canan a dava açabilir
  d-canan telefon için ödemiş olduğu para kendisine verilmedikçe telefonu vermeyebilir
  e-canan hiçbir şekilde telefonun mülkiyetini kazanamaz

  8-hak ehliyetine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi hangisi yanlıştır?

  a-hak ehliyeti hak ve borç sahibi olabilme iktidarıdır
  b-hak ehliyetine sahip varlıklar kişilerdir
  c-tüzel kişilerin hak ehliyeti kanunun öngördüğü şekilde kurulmuş olmalarıyla başlar
  d-yeni doüğmuş çocuğun hak ehliyeti yoktur
  e-bir kimsenin hak ehliyetine sahip olabilmesi için işlem yapmasına gerek yoktur

  9-aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiler için söylenemez?

  a-hukuka aykırı fiillerden dolayı verdikleri zarardan sorumludurlar
  b-kendilerini meydana getiren kişilerden bağımsız bir varlıkları yoktur
  c-hukuki işlem yaparak borç altına girebilirler
  d-dava ehliyetleri vardır
  e-kişi veya mal topluluğu olarak kurulabilirler

  10-derneklerin yargısal kararla feshedilmesine neresi karar verir?

  a-dışişleri bakanlığı
  b-asliye hukuk mahkemesi
  c-bakanlar kurulu
  d-sanayi ve ticaret bakanlığı
  e-içişleri bakanlığı

  11-aşağıdakilerden hangisi kişinin manevi bütünlüğü üzerindeki haklarının konusu içinde yer almaz?

  a-kişinin ismi
  b-kişinin sırları
  c-kişinin şeref ve haysiyeti
  d-kişinin konut dokunulmazlığı
  e-kişinin inançları

  12-aşağıdakilerden hangisi bir edimin konusu olamaz?

  a-elbise diktirmek
  b-uyuşturucu madde satmak
  c-piyano çaldırtmamak
  d-inşaat yaptırmak
  e-ağaç budatmak

  13-aşağıdakilerden hangisi tek tarafa boç yükleyen sözleşmelerden biridir?

  a-bağışlama
  b-trampa
  c-istisna
  d-kira
  e-hizmet

  14-resmi tasfiye isteminde bulunmuş olan mirasçıların miras bırakanın borçlarından sorumluluğu ne ölçüdedir?

  a-kişisel sorumluluk
  b-sınırsız sorumluluk
  c-asli sorumlululk
  d-belli mallara sorumluluk
  e-belli miktarla sorumluluk

  15-aşağıdakilerden hangisi borçlar kanunumuzun yazılı şekle tabi tuttuğu hukuki işlemlerden biri değildir?

  a-bağışlama taahhüdü
  b-rekabet yasağı anlaşması
  c-kefalet sözleşmesi
  d-alacağın temliki
  e-evlenme sözleşmesi

  16-sözleşmelerde yer alan muvazaaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a-mutlak muvaada tarafalar arasında bir muvaaza anlaşması vardır
  b-muvazaa mutlak ve nisbi olmak üzere iki çeşittir
  c-irade ile irade açıklaması arsında bilerek ve isteyerek yaratılan uygunsuzluktur
  d-muvazaa irade bozukluğu hallerinden biridir
  e-nispi muvazaada taraflar görünürdeki ilemin arkasına sakladıkları gerçek işlemi yapmak isterler

  17-aşağıdakilerden hangisi resmi şekilde sözleşme yapmaya yetkili kılınmış makamlardan biridir?

  a-mahkeme katibi
  b-kalem müdürü
  c-tapu memuru
  d-yedi emin
  e-hakem

  18-aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin sona ermesinin sonuçlarından biridir

  a-temsil yetkisinin sona ermesi için temsil olunan bu durumu evvelden ilan etmelidir
  b-temsil yetkisinin sona ermesi ile temsilci istifa etmiş sayılır
  c-temsil yetkisinin sona ermesi ile temsilci temsil olunana tazminat ödemelidir
  d-temsil yekisinin sona erdiğini bilmeyen iyi niyetli üçüncü kişiler kanunen korunmaktadır
  e-temsil yetkisinin sona ermesinin sonuçları medeni kanunda düzenlenmiştir

  19-yetkisiz bir temsilci tarafından yapılan işlemin geçerliliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır*

  a-vekalet
  b-kabul
  c-icazet
  d-azil
  e-icap

  20-temsil yetkisinin kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a-temsil yetkisinin bir türünü özel temsil yetkisi oluşturur
  b-borçlar kanununda hangi işlemlerin özel yetkiye yapılacağı belirtilmiştrir
  c-temsil yetkisi süre bakımından sınırlandırılabilir
  d-temsil yetkisi konu bakımından sınırlandırılabilir
  e-yasal temsilde yetkinin kapsamını temsil olunan belirler

  21-yener evini çiğdem e kiraya vermiştir,ancak taraflar aralarında borcun ifa yerini belirtmemişlerdir.çiğdem ödeme zamanı gelince borcunu nerede ifa edecektir?

  a-yener in istediği yerde
  b-çiğdem in yerleşim yeirnde
  c-yener in yerleşim yerinde
  d-yener in doğum yerinde
  e-çiğdem in istediği yerde

  22-borçlunun edimini yerine getirmekle yükümlü olduğu ana ne ad verilir?

  a-muacceliyet
  b-vade
  c-ecel
  d-müecceliyet
  e-temerrüt

  23-borcun ifa edilmemesi halinde alacaklı aşağıdaki yollardan hangisine başvuramaz?

  a-sözleşmeden dönme yolun agidebilir
  b-borçluya karşı bir dava açarak borcun aynen ifa edilmesini isteyebilir
  c-borçludan tazminat isteyebilir
  d-müspet zararlarının tazminini isteyebilir
  e-sözleşmeyi değiştirme yoluna gidilebilir

  24-aşağıdakilerden hangisi satım sözleşmesine göre satıcının borçlarından biri değildir?

  a-semeni ödeme
  b-teslim ve mülkiyeti geçirme
  c-ayıba karşı garanti borcu
  d-zapta karşı garanti borcu
  e-satılanı saklama

  25-aşağıdakilerden hangisi bir satım sözleşmesi türü değildir?

  a-taşınmaz satımı
  b-taşınır satımı
  c-zilliyetliği saklı tutma suretiyle satım
  d-deneme ve muayene şartıyla satım
  e-örnek üzerine satım

  26-aşağıdakilerden hangisi satım sözleşmesine konu olamaz?


  a-bir mağazanın müsşterileri
  b-elektrik
  c-bir alacak hakkı
  d-bir ağaçtaki meyveler
  e-malvarlıksal bir değer taşımayan elbise

  27-aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama bedelinin kapsamında yer almaz?

  a-masraflar
  b-kira konusu olan malın sigorta primleri
  c-malın satın alınma bedeli
  d-kiralayanın karı
  e-faiz

  28-aşağıdaki durumların hangisinde finansal kiralama sözleşmesi sona ermez?

  a-kiralayının iflas etmesi halinde
  b-kiralayan şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda
  c-kiracı aleyhine yapılan icra takibinin semensiz kalması durumunda
  d-kiracının vefat etmesi halinde
  e-sözleşme süresinin sona ermesi halinde

  29-aşağıdakilerden hangisi adli yargıda görülen davalardan biri değildir?

  a-boşanma
  b-menfi tepit davası
  c-babalık davası
  d-evliliğin iptali davası
  e-tam yargı davası

  30-aşağıdakilerden hangisi adli yargı sisteminde yer alan mahkemelerden biri değildir?

  a-bölge idare mahkemesi
  b-yargıtay
  c-asliye ticaret mahkemesi
  d-ağır ceza mahkemesi
  e-sulh ceza mahkemesi

  cevap anahtarı:
  1-b
  2-c
  3-c
  4-a
  5-d
  6-e
  7-b
  8-d
  9-b
  10-b
  11-d
  12-b
  13-a
  14-d
  15-e
  16-d
  17-c
  18-d
  19-c
  20-e
  21-c
  22-a
  23-e
  24-a
  25-c
  26-e
  27-b
  28-a
  29-e
  30-a

  alıntıdır.... 4. 4
  fecr
  Özel Üye
  Hukuka Giriş FİNAL Deneme


  1-aşağıdaki olaylardan hangisi hukukun toplumdaki düzeni sağlamak için gerekli olduğuna ilişkin bir örnektir?

  a-Sevimin herkesin önünde Mehmet e hakaret etmesi
  b-Melek in yardıma muhtaç ve kimsesiz olan kişilere aldırış etmemesi
  c- Hakan ın iyi insan olmaması
  d-Arda nın arkadaşı Berfu ya yardım etmemesi
  e- Hasan ın dedikodu yapması

  2-kamu hukuku özel hukuk ayrımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştr?

  a-özel hukuk kuralları gerçek yada tüzel kişiler arasındaki ilişkilerde uygulanır
  b-taraflardan birinin devlet olduğu ilişkilere özel hukuk kuralları uygulaır
  c-özel hukuk kuralları eşitler arası ilişkileri düzenler
  d-modern görüşe göre dvletin bir kişi ile olan ilişkisini düzenleyen herhangi bir hukuk kuralının mutlaka kamu hukukuna girmesi gerekir
  e-devletin kamu gücünü kullanıldığı ilişkilere özel hukuk kuralları uygulanmaz

  3-suçun unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a-bir fiilin suç sayılabilmesi için bulunması gerekli olan unsurlar demektir
  b-bu unsurlar birarada bulunmadıkça bir fiili suç olarak nitelendirmek mümkün değildir
  c-suçun maddi unsuru kanunun suç saydığı bir eylem ve onu meydana getirecek hareketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek işlemek iradesidir
  d-bu unsurlar "kanni unsur "" "maddi unsur "ve "manevi unsur "olmak üzere başlıca 3 noktada toplayabiliriz
  e-manevi unsur olan kusurluluk kast veya taksir biçiminde olabilir

  4-Sezer ile Alev evlenmiştir.Sezer ile Alev in bu evlilikten Zafer adında bir çocukları olmuştur.Sezer in ölümü üüzerine Alev ve Zafer e kendisinden bir ev kalmıştır.Alev ve Zafer daha sonra bu evi satmıştır

  bu durumda aşağıdaki hukuk dallarından hangisi ile ilgili bir hukuki olay söz konusu olamaz


  a-ticaret hukuku
  b-aile hukuku
  c-kişiler hukuku
  d-borçlar hukuku
  e-miras hukuku

  5-kanun hükmünde kararnameye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a-temel haklar kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemezler
  b-siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir
  c-kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi Türkiye'de ilk defa 1971 yılında yapılan anayasa değişikliği ile ortaya çıkmıştır
  d-kanun hükmünde kararnameler resmi gzetede yayımlanarakyürürlüğe girerler
  e-kanun hükmünde kararname çıkarılabilmesi için Tbmm nin bir kanunla bakanlar kuruluna yetki vermesi gerekir

  6-herkese karşı ileri sürülemeyen sadece belli kişi yada kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?

  a-yenilik doğuran haklar
  b-kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar
  c-nisbi haklar
  d-devredilemeyen haklar
  e-mutlak haklar

  7-davalının iddianın dayandığı olgudan iddia edilen bir hakkın doğmuş olduğunu kabul etmele beraber mevcut bir sebepten dolayı davacının bu hakkını dava yoluyla istemeyeceğini ileri sürmesine ne ad verilir?
  a-itiraz
  b-def'i
  c-inkar
  d-ihkak-ı hak
  e-karine

  8-kendisine yasal danışman atanmış bir kimse aşağıdaki işlemlerden hangisini yasal danışmanını olumlu oyunu almaksızın yapabilir

  a-bağışlama
  b-taşınmaz satım
  c-kefil olma
  d-işyeri açma
  e-kambiyo taahhüdü altınagirme

  9-aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkını hukuka aykırı saldırılara karşı koruyan davalardan biri değildir?

  a-istihkak davası
  b-tespit davası
  c-saldırıya son verilmesi davası
  d-önleme davası
  e-tazminat davası

  10-derneklerin ilk genel kurul toplantılarını yazılı bildirimden itibaren ne kadar süre içersinde yapmaları gerekir

  a-15 gün
  b-1 ay
  c-3 ay
  d-6 ay
  e-1 yıl

  11-bir derneğin amacının sonradan hukuka aykırı hale gelmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

  a-dernek kendiiğinden sona erer
  b-içişleri bakanlığı derneğin feshine karar verir
  c-savcılık derneğin feshine karar verir
  d-dernek valilik kararı ile feshedilebilir
  e-dernek mahkeme kararıyla feshedilir


  12-aşağıdaki fiilerden hangisinin varlığı durumunda fiilin hukuka aykırılık niteliği ortadan kalkmamaktadır?

  a-üstün nitelikte kamu yararı
  b-haksız fiil
  c-zorda kalma
  d-haklı savunma
  e-mağdurun rızası

  13-sebepsiz zenginleşenkişinin bu ilşkiden doğan hukuki borcu nedir?

  a-sebepsiz zenginleşen kimsenin iyiniyetli olduğu kabul edilir ve aynen iade ile yükümlü tutulur
  b-sebepsiz zenginleşen kimsenin iyiniyetli olduğu kabul edilir ve elinde kalanı iade ile yükümlü tutulur
  c-sebepsiz zenginleşen kimse iyiniyetli ise elinde kalanı vermek,kötüniyetli ise malvarlığında meydana gelen artışı tamamen iade ile yükümlüdür
  d-sebepsiz zenginleşen kimsenin iyiniyetli olduğu kabul edilir ve aynen iade ile yükümlü tutulur
  e-sebepsiz zenginleşen kimsenin kötüniyetli olduğu kabul edilir ve elinde kalanı iade ile yükümlü tutulur

  14-ikrah ile iradenin sakatlanması nedeniyelebir işlem yapılmasının hukuki sonucu nedir

  a-tek taraflı bağlamazlık
  b-iptal
  c-hükümsüzlük
  d-muvazaa
  e-yokluk

  15-aşağıdakileren hangisi ile imza atmanın istisnalarından biri değildir?

  a-çok miktarda piyasaya çıkarılan tahvil
  b-çok miktarda piyasaya çıkarılan haznie bonosu
  c-çok miktarda piyasaya çıkarılan para
  d-yapılan borç senedi
  e-çok miktarda piyasaya cıkarılan hisse senedi

  16-aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin sona erme sebeplerinden biri değildir?

  a-tutuklanma
  b-iflas
  c-gaiplik karar
  d-ölüm
  e-fiil ehliyetinin kaybı

  17-aşağıdaki işlemlerden hangisinde temsilci özel yetkiye ihtiyaç duymaz

  a-tahkim
  b-taşınmaz kiralama
  c-polie imzalama
  d-dava açma
  e-sulh olma

  18-temsil yetkisi ile vekalet ilişkisinin farkına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  a-temsil yetkisi iki taraflı hukuki işlemdir,vekalet ise çok taraflı hukuki işlemdir
  b-temsil yetkisi iki taraflı hukuki işlemdir,vekalet ise tek taraflı hukuki işlemdir
  c-temsil yetkisi çok taraflı bir hukuki işlemdir,vekalet ise iki taraflı hukuki işlemdir
  d-temsil yetkisi bir sözleşmedir,vekalet ise tek taraflı hukuki işlemdir
  e-temsil yetkisi tek taraflı hukuki işlemdir,vekalet ise bir sözleşme ilişkisidir

  19-aşağıdaki ifadelerden hangisi zamanaşımının özellikleri arasında yer almaz?

  a-zamanaşımı def'ini hakim kendiliğinden dikkate alamaz
  b-bir borç zamanaşımına uğramış olmasına rağmen ödenir ise bu ödeme bağışlama olarak kabul edilir
  c-bir borcun zamanaşımına uğramaması için borcun muaccel olması gerekir
  d-zamanaşımına uğramış borç eksik borç olarak varlığını sürdürür
  e-zamanaşımı alacaklıyı kanunca belirlenen süreler içinde alacağını talep etmeye yönlendirir

  20-borçlunun temerrüdü halinde temerrüt faizi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

  a-temerrüt faizinin diğer adı geçmiş günler faizidir
  b-temerrüt faizinin istenebilmesi için alacaklının zararını isoat etmesine gerek yoktur
  c-temerrüt faizine temerrüt faizi işletilmez
  d-borçlu temerrüt faizinin ödenmesinde de temerrüde düşerse ayrıca temerrüt faizi işletilebilir
  e-temerrür faizi temerrüt tarihinden itibaren kendiliğinden işlemeye başlar

  21-kanunda belirtilen sebeplerden birinin gerçekleşmesi halind zamanaşımı süresinin o ana kadar geçmiş olan kısmının ortadan kalkıp yeniden işlemeye başlamasına ne ad verilir?


  a-zamanaşımının durması
  b-zamanaşımının ortadan kalkması
  c-zamanaşımının sona ermesi
  d-zamanaşımının yenilenmesi
  e-amanaşımının kesilmesi

  22-(G),(H) ile bir sözleşme yapma ve buna göre (H) ye önceden gönderilen buğdaylara uygun olması şartıyla 10 ton buğdayı satmıştır
  yukarıda veriln bilgiye göre bu sözleşme aşağıdakilerden hangisi olabilir?


  a-örnek üzerine satım
  b-taksitle satım
  c-artırma ile satım
  d-taşınmaz satım
  e-mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım

  23-(G) (H) ile bir sözleşme yaparak 5000 ytl değerindeki televizyonu taksitle kendisine satmıştır.ancak (H) mal kendisine teslim edildiğinde görüntüsünün olmadığını tespit etmiştir.
  yukardaki bilgiye gore (G) satım sözleşmesinden kaynaklanan hangi yükümlülüğünü yerine getirmemiştir?


  a-satış sözleşmesine konu olan malın mülkiyetini geçirmi borcu
  b-satış sözleşmesine konu olan malı saklama borcu
  c-semeni ödeme borcu
  d-satış sözleşmesine konu olan malı teslim alma borcu
  e-satış sözleşmesine konu olan malı ayıpsız olarak teslim etme borcu

  24-(G) (H) ile eskişehir deki evi için aylık 1000ytl karşılığında bir yıllık bir kira sözleşmesi yapmıştır.
  yukarda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  a-(H) sözleşme süresince kiralanan evi özenle kullanmalıdır
  b-(G) evini tam ve hasarsız olarak (H) ye teslim etmelidir
  c-(H) nin kira bedellerini ödememesi sözleşmenin feshine neden olabilir
  d-bir yıllık sürenin sonunda sözleşmenin tarafların susmasıyla yenilenebilmesi mümkün değildir
  e-(H) nin kira bedellerini gecikmeyle yerine getirmesi sözleşmenin feshine neden olabilir

  25-(M) ile (N) arasında ticari niteliği olmayan bir satım sözleşmesi yapılmış bu sözleşmede(K)(M)lehine kefil olmuştur.ancak(M) vadesi geldiğinde borcunu yerine getirmemiştir..
  yukarda verilen bilgilerre göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


  a-(K) sözleşme yapıldığı an 20 yaşını tamamlamamışsa hiç bir borcu doğmaz
  b-(K) nın borcu feri borç olduğundan öncelikle (M) nin takip edilmesi gerekir
  c-(K)nın borcu tali borç olduğundan öncelikle (M)nin takip edilmesi gerekir
  d-bu sözleşmede (K)nın hiçbir borcu yoktur
  e-(K) sözleşme yapıldığı an tam ehliyetli ise hiçbir borcu doğmaz

  26-(G) ile (H) arasında yapılan sözleşmede (K) (G) nin borcuna (G) yle birlikte müteselsil olarak kefil omuştur

  yukarda verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


  a-(K) nın borcu birinci derecede bir borçtur
  b-(K) nın borcu feri borç değildir
  c-(K) nın tartışma defini ileri süreblir
  d-(K) rehinin paraya çevrilmesi defini ileri süreblir
  e-(K) nın borcu tali borçtur

  27-vekalet sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanşlıştır?

  a-vekil kural olarak yüklendiği işi bizzat yapmak zorundadır
  b-aksi kararlaştırılmadıkça vekalet verenin ölümü sözleşmeyi sona erdirir
  c-aksi kararlaştırılmadıkça vekalety verenin iflası sözleşmeyi sona erdirmez
  d-vekalet veren sözleşme ile önceden kararlaştırılan ücretli vekile ödemek zorundadır
  e-vekil yüklendiği işe dikkat ve özen göstermek zorundadır

  28-anayasa mahkemesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a-anayasa mahkemesi anaysa değişikliklerini şekil açısından denetler
  b-anayasa mahkemesi bütün idari makamların kararlarını denetler
  c-anayasa mahkemesi siyasi partilerin mali denetimini yapar
  d-anayasa mahkemesi kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya uygunluğunu şekil ve esas açısından denetler
  e-anayasa mahkemesi kanunların anayasaya uygunluğunu şekil ve esas açısından denetler

  29-kanunlaraın ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere iki yıla kadar hapis cezaları ve bunlara bağlı adli para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adli para cezaları ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması aşağıdaki mahkemelerden hangisinin görevi içindedir?

  a-askeri yüksek idare mahkemesi
  b-yargıtay
  c-sulh ceza mahkemesi
  d-asliye ceza mahkemesi
  e-ağır ceza mahkemesi

  30-aşağıdakilerden hangisinde askeri yargı türlerine dair sınıflandırma doğru olarak verilmiştir?

  a-askeri idari yargı-askeri medeni yargı
  b-askeri ceza yargısı-askeri idari yargı
  c-askeri idari yargı-askeri sulh yargısı
  d-askeri yargıtay-askeri ceza yargısı
  e-askeri sulh yargısı-askeri ceza yargısı

  cevap anahtarı:
  1-a
  2-d
  3-c
  4-a
  5-b
  6-c
  7-b
  8-d
  9-a
  10-d
  11-e
  12-b
  13-c
  14-a
  15-d
  16-a
  17-b
  18-e
  19-b
  20-d
  21-e
  22-a
  23-e
  24-d
  25-b
  26-e
  27-c
  28-b
  29-c
  30-b

  alıntıdır...

 5. 5
  fecr
  Özel Üye
  Açıköğretim 2009 Halkla ilişkiler 1. Sınıf Vize ( Arasınav ) Soruları içerisinde aşağıdaki dersler bulunuyor.
  • iletişim Bilgisi
  • Uygarlık Tarihi
  • Hukuka Giriş
  • Temel Bilgi Teknolojileri
  • Genel İşletme
  • Davranış Bilimlerine Giriş
  • İktisada Giriş
  • Yabancı Dil
  Açıköğretim 2009 Halkla ilişkiler 1. Sınıf Vize ( Arasınav ) Sorularını ve Cevap Anahtarını indirmek için Tıklayınız.

  Dosyanın RAR şifresi: www.sozel.org

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi