Türkiye'de ödenen vergiler ve bu vergilerin yüzde %'de oranları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türkiye'de ödenen vergiler ve bu vergilerin yüzde %'de oranları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Türkiye'de ödenen vergiler ve bu vergilerin yüzde %'de oranları

 2. 2
  RüzgarGülü
  Bayan Üye

  Cevap:
  Katma Değer Vergisi (Türkiyedeki Vergiler ve Oranları)
  Katma Değer Vergisi (kısaca K.D.V.) Türkiye'de yapılan mal ve hizmet teslimlerinde mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği vergidir. 1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı kanuna göre uygulanır. Bu kanunun yasama organınca kabul edilmesinden çok kısa bir süre sonra uygulamaya konulması dönemin bürokratları ve politikacıları tarafından bir başarı öyküsü olarak sunulmuştur. Bünyesinde barındırdığı vergi iadesi uygulaması sayesinde kayıtdışı ekonomi ile mücadelede önemli bir yol katedilmesini sağlamışsa da bu uygulama günümüzde kaldırılmıştır.

  Türkiye'de Katma Değer Vergisi şunlardan alınır:
  Ticari sınai zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler
  Her türlü mal ve hizmet ithalatı
  Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:
  Posta telefon telgraf teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri
  Spor-toto oynanması piyango tertiplenmesi at yarışları ve talih oyunları tertiplenmesi oynanması
  Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler
  Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar.
  bunun yanında;
  Ekmek ve un mamulerinde %1 sembolik bir vergi uygulanırken standart kullanım eşyalarında %18 uygulanır. Yüksek tanımlı HD-TV'leri içinse yakın bir zamanda %25lik lüks tüketim vergisi uygulaması söz konusudur.
  Varlık Vergisi (Türkiyedeki Vergiler ve Oranları)

  Varlık Vergisi
  11 Kasım 1942 tarih ve 4305 sayılı kanunla konulan olağanüstü servet vergisinin adıdır.
  Yasanın Gerekçesi
  Varlık Vergisi kanununun resmi gerekçesi hükümet tarafından "olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek kârlılığı vergilemek" olarak dile getirilmiştir. Oysa basına kapalı olarak yapılan CHP grup toplantısında başbakan Şükrü Saracoğlu'nun vurguladığı gerekçe farklıdır:
  "Bu kanun aynı zamanda bir devrim kanunudur. Bize ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza egemen olan yabancıları böylece ortadan kaldırarak Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz."
  Yasanın Uygulanışı
  Başbakan Saracoğlu 5 Ağustos 1942'de okuduğu hükümet programında "Biz Türküz Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve laakal o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. (...) Biz ne sarayın ne sermayenin ne de sınıfların saltanatını istiyoruz. İstediğimiz sadece Türk milletinin hakimiyetidir." diyerek yeni hükümetin sosyal politikasını açıkladı.

  1942 yazı boyunca İstanbul gazetelerinde hırsızlık karaborsacılık vurgunculuk ve ihtikârla ilgili haber ve yazılar ön plana çıkarıldı. Hemen her gün ve her gazetede "karaborsacı Yahudi" tiplemesini içeren karikatürler yayınlandı.
  12 Eylül 1942'de İstanbul defterdarlığı görevine atanan Faik Ökte'nin anılarında anlattığına göre Maliye Bakanlığı savaş dolayısıyla fevkalade kazanç elde ettiği iddia edilen kimselerin cetvelinin yapılarak müslümanların M gayrımüslimlerin G dönmelerin D harfiyle işaretlenmesini talep etti.

  11 Kasım'da Varlık Vergisi kanunu TBMM'de hiç tartışılmadan kabul edildi. Kanun her il ve ilçe merkezinde kimin ne kadar vergi ödeyeceğini belirleyecek servet tespit komisyonları kurulmasını komisyon kararlarının nihai ve kati olmasını vergi ödeme süresinin 15 gün olmasını bu süre içinde tahakkuk eden vergiyi ödemeyenlerin mallarının haczedilerek icra yoluyla satılmasını buna rağmen borcunu ödeyemeyen mükelleflerin borçlarını "bedenen çalıştırarak ödetmek" amacıyla çalışma kamplarına gönderilmesini öngörüyordu.
  İstanbul'da kurulan üç komisyon tahakkuk eden vergi listelerini 18 Aralık 1942'de açıkladı. Tahakkuk eden vergilerin %87'si gayrımüslim %7'si müslim mükelleflere yüklenmişti. Geri kalan %6 değişik kalemlerde olup bunların da çoğu gayrımüslim azınlıklar ve ecnebilerdi. 4 Ocağa kadar vergisini ödemeyen mükelleflere birinci hafta için %1 sonraki haftalar için %2 gecikme zammı uygulanacağı ilan edildi.

  Aralık 1942 ve Ocak 1943'te İstanbul'da gayrımüslimlere ait binlerce taşınmaz mülk el değiştirdi. El değiştiren mülkler arasında İstiklal Caddesi'ndeki yapıların büyük bir kısmı bulunuyordu. Satılan mülklerin %67 kadarı müslüman Türkler %30 kadarı resmi kurum ve kuruluşlar tarafından alındı. 21 Ocak 1943'ten itibaren İstanbul'da binlerce gayrımüslime ait ev ve işyerleri haczedilerek haraç mezat satıldı.

  27 Ocak ile 3 Temmuz 1943 arasında tümü gayrımüslimlerden oluşan toplam 1229 kişi çalışmak üzere Erzurum Aşkale'ye yollandı. Sözlü anlatımlara göre bu kişilerin aileleri Aşkale'ye sürülenlerin "sağ dönmeyeceğine" inanıyordu. Sürgünlerden 900 kişi 8 Ağustos1943'te yük vagonlarıyla Eskişehir Sivrihisar'a nakledildi.

  9 - 13 Eylül 1943 tarihlerinde New York Times gazetesinde Cyrus Sulzberger imzasıyla Türkiye'deki Varlık Vergisi uygulamasını eleştiren bir dizi yazı çıktı. Bu yazılardan hemen sonra 17 Eylül'de toplanan TBMM henüz tahsil edilmemiş olan Varlık Vergisi borçlarının silinmesine karar verdi. Aralık ayının ilk günlerinde Aşkale ve Sivrihisar sürgünleri yaklaşık on aylık esaretten sonra evlerine gönderildi.Çünkü o dönem ikinci Dünya Savaşı'nın kritik günleriydi ve Türkiye bu durumdan etkilenmek istememiştir.
  VARLIK VERGİSİ...Yasa metni11 Kasım 1942 Cumhuriyet tarihinin tartışılan yasalarından biri olan "Varlık Vergisi" Şükrü Saraçoğlu Hükümeti tarafından 9 Kasım 1942'de TBMM'ye sevkedildi. Yasa 11 Kasım'da Genel Kurul'da kabul edildi ve 12 Kasım 1942'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  17 Eylül 1943 tarih ve 4501 sayılı yasa ile bir kısım mükellefin vergi borçları silindi.

  15 Mart 1944 tarih ve 4530 sayılı "Varlık Vergisi Bakayasının Terkinine Dair Kanun" ile o tarihe kadar tarh edilmiş ancak tahsil edilememiş vergilerin silinmesiyle "Varlık Vergisi" uygulaması ortadan kalktı.
  Verginin sonuçları
  Varlık Vergisi kanunu ile toplam 314.900.000 TL vergi tahsil edildi. Bu sayının %70'i İstanbul'da toplandı. Toplam tahsilat 394 milyon TL olan 1942 devlet bütçesinin %80'ini buluyordu.
  1935 sayımında Türkiye nüfusuna oranı %198 olan gayrımüslim azınlıklar vergiden sonra başlayan göç nedeniyle 1945'te %156'ya ve 1955'te %108'e düştü.
  Kurumlar Vergisi (Türkiyedeki Vergiler ve Oranları)
  Kurumlar Vergisi (KV) kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. 5520 sayılı KV Kanunu 21/06/2006 tarihli 22205 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 03/06/2005 tarihli ve 5422 sayılı KV Kanunu yürürlükten kaldırarak yürürlüğe girmiştir. KV oranı %20'dir. Kanunun 1. maddesinde verginin konusu belirtilmiştir:
  MADDE 1:
  Aşağıda sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisine tâbidir:
  Sermaye şirketleri.
  Kooperatifler.
  İktisadî kamu kuruluşları.
  Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.
  İş ortaklıkları.
  # Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.

  Konut Edindirme Yardımı (Türkiyedeki Vergiler ve Oranları)
  Konut Edindirme Yardımı (KEY) Turgut Özal hükümeti döneminde çıkarılan çalışanların ücretlerinden belli bir oranda paranın kesilmesiyle işleyen vergidir. Toplanan bu paraların Konut Edindirme fonuna devredilip çalışanların emekliliklerinde kolayca ev sahibi olması amaçlanmıştır. 1987 Yılında yürürlüğe girmiş 1995 yılında ise yürürlükten kaldırılmıştır. Fonda biriken paralar tasarruf teşvik fonuna devredilmiştir. 2008 yılı itibariyle bu fonda biriken paraların geri ödenmesi kararlaştırılmıştır.
  KEY Süreci
  Konut Edindirme Yardımı 11 Aralık 1986 tarihli ve 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile uygulamaya konulmuş olup KEY paraları 3320 sayılı Kanunun 1. maddesinde belirtilen kişiler (aylıklarını 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlara ve T.C. Emekli Sandığından emekli adi malullük ve vazife malullüğü aylığı almakta olanlar 10 veya 10'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçiler 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi ve 23 Ocak 1968 tarihli ve 991 sayılı Kanuna göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmış olanlar) için çalıştıkları kurumlar tarafından Türkiye Emlak Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılmış olan hesaba yatırılmıştır. KEY 01 Ocak 1987 ile 31 Aralık 19951987 yılında yardım miktarı 3.500 TL ile 16.000 TL arsında iken bitim tarihi olan 1995 yılında bu miktarlar 17.500 TL ile 80.000 TL arasında değişmekteydi.

  26 Kasım 1999 tarihli ve 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3320 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ve KEY hesabı karşılığı olarak hesapta bulunan toplam miktar değerinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine ait gayrimenkullerin Emlak Konut Anonim Şirketine ayni sermaye olarak devredilmesi suretiyle Bankadaki KEY hesabı kapatılmıştır.

  KEY hesabı karşılığında ayni sermaye konulan Emlak Konut Anonim Şirketinin dönüşümü sonucunda kurulacak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından KEY hak sahiplerine hisse senedi verilmesi suretiyle KEY hak sahiplerinin alacaklarının itfası amaçlanmıştır. Ancak 588 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat (2/5/2000 tarihli ve 2000/575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19/10/2000 ve 23/3/2001 tarihli tebliğler) ile oluşturulan hak sahiplerine hisse senedi verilmesi suretiyle hak sahiplerinin alacaklarının itfası sistemi aradan geçen yıllara rağmen sonuçlanamamıştır.

  2008 yılı itibariyle bu fonda biriken paraların geri ödenmesi kararlaştırılmıştır. 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14.08.2007 tarih 26613 (Asıl ) Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre ödemelere başlanmıştır.
  Damga Vergisi (Türkiyedeki Vergiler ve Oranları)

  Damga vergisi her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir.
  Vergi Mükellefleri

  İki kişi arasında yapılan sözleşmelerde damga vergisinin mükellefi iki tarafa da aittir.
  Resmi dairelerle kişiler arasında yapılan sözleşmelerde verginin mükellefi kişilerdir. Vergiyi kişiler öder.
  Yabancı memleketlerle Türkiye`deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtların vergisini Türkiye`de bu kâğıtları resmi dairelere ibraz eden üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar öderler.
  Damga Vergisi Oranları

  Mukavelenameler taahhütnameler ve temliknameler (Binde 15998)
  Kira Mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden binde 75)
  Kefalet teminat ve rehin senetleri (Binde 75)
  Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 75)
  Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 15)
  Özel Tüketim Vergisi (Türkiyedeki Vergiler ve Oranları)
  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) belirli mal ve ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanunu değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 kanun sayısı ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliğinin bu vergiyi uygulamasındaki amaç gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır üzerine ÖTV konulan mallar genellikle lüks (mücevher kürk vb.) sağlığa zararlı (alkol sigara vb.) çevreye zararlı (benzin vb.) mallar olmakla beraber ülkemizde tıraş köpüğü gibi temel tüketim mallarından dahi alınmaktadır. Anlaşılamamış olan nokta sudur ki ithalata donuk yüksek vergiler üretimi arttıracak yatırımlara dönüşmediği takdirde dış ticaret açığını kapamak mümkün değildir: ithalati) azaltmak için yatırımı kısmak akilci olmayacağından tüketim harcamalarını yatırımı destekleyecek birikimlere çevirmek mantıklıdır. Müşteri olmayan yerde yatırım da olmayacağı için tüketicileri vergi ile korkutmak kısa vadede bütçe açığını kapamaya yarasa da uzun vadede ekonomiye zarar verir. Sonuçta vergi de kotalar gibi bir ekonomik verimsizlik kaynağıdır. KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde ÖTV doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ilk ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey
  Gelir Vergisi (Türkiyedeki Vergiler ve Oranları)
  Gelir vergisi gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.
  Türkiye'de gelir vergisi
  Gelir vergisi tarifesi:
  7.500 YTL'ye kadar % 15
  19.000 YTL'nin 7.500 YTL'si için 1.125 YTL fazlası % 20
  43.000 YTL'nin 19.000 YTL'si için 3.425 YTL fazlası % 27
  43.000 YTL'den fazlasının 43.000 YTL'si için 9.905 YTL fazlası % 35
  2009 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere tarife aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
  8.700 TL'ye kadar % 15
  22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL fazlası % 20
  50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.965 TL fazlası % 27
  50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.525 TL fazlası % 35
  VERGİ ÇEŞİTLERİ

  1- Gelir üzerinden alınan vergi ; Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir arttıkça vergi miktarı da artar.
  2 – Servet üzerinden alınan vergi ; Menkul ve gayrı menkul serveti oluşturan mallardan alınan vergilerdir. Örnek ; Veraset, intikal, Motorlu taşıt vergisi.
  3 – Gider (harcamalar ) üzerinden alınan vergi ; Bir kişinin gelir ve servetinin harcadığı kısımlarından alınan vergidir. Bu verginin amacı kişilerin harcamalarını vergilendirmektir. Örnek ; İstihsal, İşletme, Tekel maddeleri, spor loto – toto vb,vergilerdir.
 3. 3
  Hozukcan
  Emekli
  I-GELİR VERGİSİ TARİFESİ
  2009 Yılı Gelirleri için:

  8.700 TL’ye kadar % 15
  22.000 TL’nin 8.700 TL’si için 1.305 TL, fazlası % 20
  50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.965 TL, fazlası % 27
  50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL’si için 11.525 TL, fazlası % 35

  2008 Yılı Gelirleri için:

  7.800 YTL’ye kadar % 15
  19.800 YTL’nin 7.800 YTL’si için 1.170 YTL, fazlası % 20
  44.700 YTL’nin 19.800 YTL’si için 3.570 YTL, fazlası % 27
  44.700 YTL’den fazlasının 44.700 YTL’si için 10.293 YTL, fazlası % 35

  2007 Yılı Gelirleri için:

  7.500 Yeni Türk Lirasına kadar % 15
  19.000 Yeni Türk Lirasının 7.500 lirası için 1.125 lira, fazlası % 20
  43.000 Yeni Türk Lirasının 19.000 lirası için 3.425 lira, fazlası % 27
  43.000 Yeni Türk Lirasının 43.000 lirası için 9.905 lira, fazlası % 35

  2006 Yılı Gelirleri İçin:

  7.000 Yeni Türk Lirasına kadar % 15
  18.000 Yeni Türk Lirasının 7.000 lirası için 1.050 lira, fazlası % 20
  40.000 Yeni Türk Lirasının 18.000 lirası için 3.250 lira, fazlası % 27
  40.000 Yeni Türk Lirasının 40.000 lirası için 9.190 lira, fazlası % 35

  2005 Yılı Ücret Gelirleri için:

  6.600 Yeni Türk Lirasına kadar % 15
  15.000 Yeni Türk Lirasının 6.600 lirası için 990 lira, fazlası % 20
  30.000 Yeni Türk Lirasının 15.000 lirası için 2.670 lira, fazlası % 25
  78.000 Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 6.420 lira, fazlası % 30
  78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 20.820 lira, fazlası % 35

  2004 Yılı Ücret Gelirleri için:
  6.000.000.000.- Liraya kadar % 15
  14.000.000.000.- Liranın 6.000.000.000. Lirası için 900.000.000. lira fazlası için % 20
  28.000.000.000.- Liranın 14.000.000.000.Lirası için 2.500.000.000.Lira fazlası için % 25
  70.000.000.000.- Liranın 28.000.000.000.Lirası için 6.000.000.000.Lira fazlası için % 30
  140.000.000.000.- Liranın 70.000.000.000.Lirası için 18.600.000.000. Lira fazlası için % 35
  140.000.000.000.- Liranın 140.000.000.000.Lirası için 43.100.000.000.-Lira fazlası için % 40

  2004 Yılı Ücret Haricindeki Gelirler için:
  6.000.000.000 liraya kadar % 20
  14.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için 1.200.000.000 lira,fazlası % 25
  28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 3.200.000.000 lira, fazlası % 30
  70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için 7.400.000.000 lira, fazlası % 35
  140.000.000.000 liranın 70.000.000.000 lirası için 22.100.000.000 lira, fazlası % 40
  140.000.000.000 liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için
  50.100.000.000 lira, fazlası
  % 45


  0001
  YILLIK GELİR VERGİSİ

  0002
  ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ

  0003
  GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)

  0004
  GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ

  0005
  GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

  0006
  GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET

  0007
  DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI

  0010
  KURUMLAR VERGİSİ

  0011
  KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)

  0012
  GELİR VERGİSİ (GMSI)

  0014
  BASIT USULDE TİCARİ KAZANC

  0015
  GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ

  0017
  GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ

  0021
  BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VER.

  0022
  SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

  0027
  GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ

  0032
  GELİR GEÇİCİ VERGİ

  0033
  KURUM GEÇİCİ VERGİ

  0040
  DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)

  0046
  AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ

  0048
  GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ

  0049
  HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ

  0050
  KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ

  0051
  DİĞER ÜCRETLER

  0053
  KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ

  0056
  OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ

  0057
  RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ

  0060
  MÜLGA MADEN FONU

  0061
  KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ

  0062
  MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU

  0071
  PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

  0073
  KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

  0074
  DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

  0091
  TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ

  0092
  HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ

  0093
  SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ

  0094
  HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ

  1013
  EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ

  1018
  MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ

  1020
  FON PAYI

  1030
  PİŞMANLIK ZAMMI

  1042
  E.KATKI PAYI

  1043
  ÖZEL İŞLEM VERGİSİ

  1047
  DAMGA VERGİSİ

  1067
  VERGİ YARGI HARÇLARI

  1084
  GECİKME FAİZİ

  1086
  GECİKME ZAMMI

  1087
  ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

  1089
  ALINAN DİĞER FAİZLER

  1095
  SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU

  1096
  KONUT FONU

  3024
  KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ

  3061
  CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)

  3073
  USULSÜZLÜK CEZASI

  3074
  ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

  3076
  KUSUR CEZASI

  3077
  AĞIR KUSUR CEZASI

  3078
  KAÇAKÇILIK CEZASI

  3080
  VERGİ ZİYAI CEZASI

  3099
  VUK 112/4 MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENEN FAİZ

  4001
  EK GELİR VERGİSİ

  4003
  EK ÜCRET GELİR VERGİSİ

  4004
  EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ

  4005
  EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ

  4006
  FAİZ VERGİSİ

  4007
  EK EMLAK VERGİSİ

  4008
  GELİR DAHİLİ TEVKİFAT

  4010
  EK KURUMLAR VERGİSİ

  4012
  KURUM DAHİLİ TEVKİFAT

  4014
  MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.

  4016
  ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.

  4021
  4705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ

  4034
  MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ

  4040
  MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ

  4041
  GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ

  4043
  GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ

  4044
  GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ

  4046
  Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı

  4047
  TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ

  4050
  TEKEL SAFİ HASILAT

  4060
  TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT

  4061
  İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ

  4063
  NOTER HARÇLARI

  4072
  MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)

  4073
  ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)

  4074
  ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)

  4077
  MÜNFERİT KURUM E. D. V.

  4078
  NET AKTİF VERGİSİ

  4079
  KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ

  4080
  ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

  9001
  EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT

  9002
  NÜFUS PARA CEZASI

  9003
  SEÇİM PARA CEZASI

  9004
  ASKERLİK PARA CEZASI

  9005
  MAHKEME PARA CEZASI

  9006
  1475 SAYILI İÇ KANUNUNA BA¦LI PARA CEZASI

  9007
  3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI

  9008
  TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

  9009
  TURİZM PARA CEZASI

  9010
  TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI

  9011
  ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI

  9012
  ESNAF S.HARÇ

  9013
  GÜMRÜK VERGİSİ

  9014
  YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

  9016
  BİLİRKİŞİ ÜCRETİ

  9017
  TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI

  9018
  YILLIK TONAJ HARCI

  9022
  KUR FARKI HESABI

  9023
  YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI

  9024
  KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI

  9025
  İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI

  9026
  GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI

  9028
  DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI

  9029
  DİPLOMA HARCI

  9030
  EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

  9031
  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

  9032
  EK TAŞIT ALIM VERGİSİ

  9034
  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

  9035
  TAŞIT ALIM VERGİSİ

  9036
  YİYECEK BEDELLERİ

  9037
  TEMİNAT O. YAPILAN THS.

  9038
  İADELERDEN ALACAKLILAR

  9039
  HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR

  9040
  MERA FONU

  9041
  MERA FONU PARA CEZASI

  9042
  MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ

  9045
  TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK

  9051
  DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ

  9052
  TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ

  9054
  DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ

  9055
  TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ

  9058
  PETROLDEN DEVLET HAKKI

  9059
  TİCARET SİCİL HARCI

  9060
  MADENLERDEN DEVLET HAKKI

  9061
  OYUN KAĞIDI GELİRLERİ

  9062
  TAPU VE KADASTRO HARÇLARI

  9064
  PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI

  9065
  TRAFİK HARÇLARI

  9066
  YARGI HARÇLARI

  9068
  GEMİ VE LİMAN HARÇLARI

  9069
  DİĞER HARÇLAR

  9070
  DEĞERLİ KAĞITLAR GELİRLERİ

  9071
  TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR

  9072
  İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR

  9073
  YEM ANALİZ ÜCRETİ

  9074
  ŞEKER FİYAT FARKI

  9075
  AKARYAKIT FİYAT FARKI

  9076
  BAŞKA VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ

  9077
  MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)

  9080
  DİĞER PARA CEZALARI

  9081
  ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR

  9082
  FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR

  9083
  SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU

  9085
  TRAFİK CEZALARI

  9086
  ELEKTİRİK ENERJİ FONU

  9087
  TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN

  9088
  ÇIRAKLIK FONU

  9089
  2000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR

  9090
  ÇEŞİTLİ GELİRLER

  9091
  PETROLDEN DEVLET HİSSESİ

  9092
  YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ

  9093
  RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ

  9094
  EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI

  9096
  4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER

  9097
  HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ

  9098
  HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI

  9099
  KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI 4. 4
  Ziyaretçi
  Lütfen Sadece vergilerin oranlarını verir misiniz ?? :)

+ Yorum Gönder
türkiyede ödenen vergiler ve bu vergilerin yüzde oranları hakkında araştırma,  türkiyede ödenen vergiler ve bu vergilerin yüzde oranları hakkında bilgi
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi