Türkiye haritası alan hesaplaması

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türkiye haritası alan hesaplaması ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Türkiye haritası alan hesaplaması

 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: aşağıdaki bilgilerden örnek alabilirsiniz.


  harita üzerinde hesaplamalar

  İki nokta arasındaki yükselti farkının, kuş uçumu uzaklığa oranına eğim denir. Eğim hesabı yapılırken birim metre olarak alındığından uzaklık ve yükselti değerleri metreye çevrilerek eğim hesabı yapılmalıdır. Eğim =(Yükseklik farkı x 60°) : UzaklıkHaritadan ALAN hesaplama Ölçek küçül...


  İki nokta arasındaki yükselti farkının, kuş uçumu uzaklığa oranına eğim denir. Eğim hesabı yapılırken birim metre olarak alındığından uzaklık ve yükselti değerleri metreye çevrilerek eğim hesabı yapılmalıdır.
  Eğim =(Yükseklik farkı x 60°) : Uzaklık

  Haritadan ALAN hesaplama
  Ölçek küçüldükçe, harita üzerindeki ayrıntılar azalmaktadır. Ancak haritanın ölçeği ne kadar küçülürse, harita alanı onun karesi kadar küçülür.

  Alan Hesabında Kullanılacak Formüller
  Harita üzerindeki alan =Gerçek alan : Ölçeğin paydasının karesi
  Ölçek = Harita Üzerindeki Alan : Gerçek Alan
  Gerçek Alan=Harita Üzerindeki Alan X Ölçeğin Paydasının Karesi

  Haritadan UZUNLUK Hesaplama
  Uzunluk hesaplanırken kullanılacak formüller;
  Ölçek = Harita Üzerindeki Uzunluk : Gerçek Uzunluk
  Harita üzerindeki uzunluk = Gerçek uzunluk : Ölçeğin Paydası
  Gerçek uzunluk = Harita üzerindeki uzunluk x Ölçeğin Paydası 3. 3
  Hasan
  Özel Üye
  Harita Bilgisi ,Ölçekler,ölçek çeşitleri,Haritada uzunluk ve Alan Hesaplamaları
  Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir.

  Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır:

  1. Kuşbakışı olarak çizilmiş olması

  Haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. Haritaların çiziminde tepeden görünüm sağlanamaz ise yeryüzü şekillerinin biçimlerinde, boyutlarında ve birbirlerine göre uzaklıklarında değişmeler olur.

  2. Ölçekli olması

  Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. Bir başka ifade ile harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara olan oranıdır. Yerşekillerinin biçimleri ve boyutları, oldukları gibi aktarılamadığı için, belli bir ölçek dahilinde küçültülmesi gereklidir. Ölçek iki şekilde gösterilir.  a. Kesir ölçek: Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilen ve haritalarda en çok kullanılan ölçeklerdir. 1/500, 1/5.000, 1/50.000, 1/500.000 gibi.

  Kesir ölçeklerde pay her zaman 1 dir. Paydada yer alan sayı ise, haritası çizilen alanın kaç defa küçültüldüğünü gösterir.  b. Çizik (Grafik) Ölçek: Eşit dilimlere ayrılmış bir çizgi üzerinde harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara oranının gösterildiği ölçeklerdir.
  Herhangi bir yerin, kuşbakışı görünüşünün ölçeksiz ve kabataslak olarak bir düzleme aktarılmasına kroki denilmektedir. Harita ile kroki arasındaki fark, krokinin ölçeksiz, haritanın ise ölçekli olmasıdır.  3. Bir düzleme aktarılmış olması

  Dünya’nın kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin kendine has küresel bir şekli vardır. Dünya’nın küresel yüzeyi düzleme aktırılırken bazı güçlüklerle karşılaşılır. Bunun nedeni, küresel yüzeyin düzleme aktarılmasının geometrik açıdan imkânsız olmasıdır. Buna bağlı olarak haritalar çizilirken, kara ve denizlerin yerküre üzerindeki biçimleri ve genişlikleri tam olarak yansıtılamamakta ve boyutlarında gerçeğe uymayan bozulmalar olmaktadır. Haritalarda görülen ise, gerçeğin az ya da çok benzeridir.  Harita çizimindeki zorluklar dikkate alınarak bazı metodlar geliştirilmiştir. Buna projeksiyon (izdüşüm) yöntemleri adı verilir.

  Projeksiyonlar, izdüşüm (Yükseltinin sıfır m. kabul edilmesi) esasına göre çizildiğinden, yükseltinin fazla olduğu yerlerde ve ülkelerde izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki fark artar.

  Türkiye’de, izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki farkın en fazla olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz, en az olduğu bölgeler ise Marmara ve Güneydoğu Anadolu’dur.

  Başlıca projeksiyon yöntemleri şunlardır:

  * Silindir Projeksiyon: Ekvator ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.


  * Konik Projeksiyon: Kutuplar ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.
  *
  * Düzlem (Ufki) Projeksiyon: Bu projeksiyonla elde edilen haritalarda biçim ve alan bozulmaları çok fazladır. Bu haritalar daha çok denizcilik ve havacılıkta kullanılır.
  *

  HARİTA ÇEŞİTLERİ

  A. KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE HARİTALAR

  1. İdari ve Siyasi Haritalar

  Ülkelerin başka ülkelerle olan sınırlarının gösterildiği haritalara siyasi haritalar adı verilirken, ülkelerin kendi içerisindeki illeri, eyaletleri, bölgeleri gösteren haritalara idari harita denir.  .

  2. Beşeri ve Ekonomik Haritalar

  Nüfus, göç, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, vb. dağılışını gösteren haritalardır.  3. Fiziki Haritalar

  Yeryüzü şekillerinin fiziki yapısını, dağılış ve yükseltilerini gösteren haritalardır.

  4. Özel Haritalar

  Belirli bir konu için özel olarak hazırlanan haritalardır. (Jeomorfoloji, meteoroloji, toprak haritaları gibi.)  B. ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR

  1. Büyük Ölçekli Haritalar

  a.

  Plânlar: Ölçeği 1/20.000'e kadar olan haritalardır. Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir.

  b. Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir.

  Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

  – Paydası küçüktür.

  – Dar alanları gösterir.

  – Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.

  – Küçültme oranı azdır.

  – Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar.

  – İzohipsler arası yükselti farkı azdır.

  – Bozulma oranı azdır.  2. Orta Ölçekli Haritalar

  Ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır.  3. Küçük Ölçekli Haritalar

  Ölçeği 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır. Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir.

  Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:

  – Paydası büyüktür.

  – Geniş alanları gösterir.

  – Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.

  – oranı fazladır.

  – Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar.Küçültme

  – İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.

  – Bozulma oranı fazladır.  HARİTA PROBLEMLERİ

  Harita problemlerinde en çok km’yi cm’ye veya cm’yi km’ye çevirme işlemi vardır. Bunun için, cm’yi km’ye çevirirken 5 sıfır silinir. Km’yi cm’ye çevirirken de 5 sıfır eklenir.  1. Uzunluk Problemleri

  Kısaltmalar;

  G.U. = Gerçek Uzunluk

  H.U. = Haritadaki Uzunluk

  Ölç. P. = Ölçeğin Paydası  a. Gerçek Uzunluk: Harita uzunluğu ile ölçek verilerek gerçek uzunluk sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.

  Gerçek Uzunlk:Harita Uzunluğu X Ölçeğin Paydası  b. Harita Uzunluğu: Gerçek uzunluk ile ölçek verilerek harita uzunluğu sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.  HARİTA UZUNLUĞU : GERÇEK UZUNLUK

  --------------------------

  ÖLÇEĞİN PAYDASI  c. Ölçek: Gerçek uzunluk ile harita uzunluğu verilerek ölçek sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.  ÖLÇEK :HARİTA UZUNLUĞU

  ---------------------------

  GERÇEK UZUNLUK  2. Alan Problemleri

  Kısaltmalar;

  G.A. = Gerçek Alan

  H.A. = Haritadaki Alan

  Ölç. P2 = Ölçeğin Paydasının Karesi  a. Gerçek Alan: Haritadaki alan ve ölçek verilerek gerçek alan sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.

  G.A = H.A x Ölç.P2

  b. Harita Alanı: Gerçek alan ve ölçek verilerek haritadaki alan sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır.  HARİTA ALANI GERÇEK ALAN

  ------------------------

  ÖLÇEĞİN PAYDA KARESİ  c. Ölçek: Gerçek alan ile harita alanı verilerek ölçek sorulduğunda aşağıdaki formül kullanılır. ÖLÇEĞİN PAYDA KARESİ: GERÇEK ALAN

  ----------------------

  HARİTADAKİ ALAN  3. Çizik Ölçeğin Kesir Ölçeğe Çevrilmesi

  Harita problemlerinde çizik ölçek verilip kesir ölçeğe çevrilmesi istendiğinde;  formülü kullanılır.

  ÖLÇEK: ÇİZİK ÖLÇEĞİN GÖSTERDİĞİ HARİTA UZUNLUĞU

  ---------------------------------------------------

  ÇİZİK ÖLÇEĞİN GÖSTERDİĞİ GERÇEK UZAKLIK  alıntı


  Eklenmiş Resimler Eklenmiş Resimler  

+ Yorum Gönder
türkiye haritasının birim karelerle gösterilmesi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi