Açık öğretim finansal yönetim cari oranlar ile ilgili final soruları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Açık öğretim finansal yönetim cari oranlar ile ilgili final soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Finansal Yönetim Çıkmış Ve çıkması Muhtemel Sorular

  ÜNİTE 1
  *1.Aşağıdakilerden hangisi Finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?
  A) işletmenin piyasa payını artırmak *
  B) Nakit yönetimi
  C) Finansman
  D) Kredi yönetimi
  E) Emeklilik fonlarının yönetimi

  2. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin “Yatırım Kararları” kapsamında yer almaz?
  A) Stokların miktarı *
  B) Sermaye bütçelemesi
  C) Kasa ve bankada tutulacak para miktarı
  D) Kârın ne kadarının işletmede bırakılacağı
  E) Diğer işletmelerin satın alınması ya da devri

  3. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerle ilgili doğru ifadelerden biri değildir?
  A) Hukuk sistemimizde Anonim şirketlerde sabit sermaye esası uygulanmaktadır
  B) Esas sermaye diğer bilanço kalemleri gibi dönemden döneme değişmez.
  C) Esas sözleşmede değişiklik yapılmadıkça esas sermaye değişmez.
  D) Esas sözleşmede değişiklik yapılmadıkça hisse senedi sayısı değiştirilemez.
  E) Esas sermaye SPK hükümleri doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.*

  4. İşletme için ihtiyaç duyulan fon, para ya da sermayenin sağlanmasına ne denir?
  A) Finans
  B) Finansman*
  C) Finansal yönetim
  D) Finans fonksiyonu
  E) Finansal denetim

  5. Klasik ekonomik görüşe göre işletmelerin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İşletmede istihdamı sürekli kılmak
  B) Üretimi ve satışları arttırmak
  C) İşletmelerin büyümesini sağlamak
  D) İşletmelerin kârını maksimum yapmak*
  E) İşletmelerin değerini maksimum yapmak
  6. Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerden sonra finans fonksiyonu üzerinde etkili olan gelişmelerden değildir?
  A) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin öneminin artması
  B) Faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların azalması*
  C) Kâr marjlarının azalması
  D) İşletmeler arasında birleşme ve satın almaların yoğunlaşması
  E) İşletmelerin büyük ölçekte faaliyette bulunmaları

  7. Aşağıdakilerden hangisi adi ortaklıkların olumsuzluklarından biri değildir?

  A) Sınırsız sorumluluk
  B) İşletme yaşamında sınırlılık
  C) Ortaklık hakkının transferindeki güçlük
  D) Büyük miktarda fon sağlamadaki güçlük
  E) Şekil şartlarına uymada yaşanan güçlük*
  8. Aşağıdakilerden hangisi “Finansman Kararları” kapsamında belirlenmez?
  A) İşletmeye gereken fon ihtiyacının belirlenmesi
  B) Gerekli fonların nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacağı
  C) Gerekli sermayenin ne kadarının borç, ne kadarının özsermaye ile finanse edileceği
  D) Borçlanmanın ne kadarının kısa vadeli, ne kadarının uzun vadeli olacağı
  E) Menkul kıymet yatırımına ayrılacak fon miktarının tespiti*

  9. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin piyasa değerini etkileyen temel unsurlar arasında yer almaz?
  A) Nakit akışları
  B) Sermaye maliyeti
  C) Kârlılık
  D) Risk
  E) İstihdamın sürekliliği*

  10. Finans yöneticisinin kredinin elde edilebilirliği, fonların maliyeti, para ve sermaye piyasaları, parasal ve mali politikaların etkileri konusunda yararlandığı disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mikro İktisat
  B) Makro iktisat*
  C) Muhasebe
  D) Kantitatif yöntemler
  E) Pazarlama

  12. Dividant kararları finansal yönetimin hangi fonksiyonunun kapsamında da düşünülebilir?
  A) Yatırım kararları
  B) İşletme stratejisi
  C) Finansal analiz
  D) Finansman kararları*
  E) Finansal denetim

  *13. Finansal yöneticilerin geleceği öngörmede ve geçmişi değerlendirmede kendisine yardımcı olacak verileri sağladığı disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mikro iktisat
  B) Makro iktisat
  C) Muhasebe*
  D) Üretim
  E) Pazarlama

  14. Aşağıdakilerden hangisi esas itibariyle bir sermaye artırımı sistemi olup, sermayenin daha az formaliteyle arttırılabileceği bir limittir?
  A) Sermaye bütçelemesi sistemi
  B) Kayıtlı sermaye sistemi*
  C) Esas sermaye sistemi
  D) Hisse senedi ihraç sistemi
  E) Ödenmiş sermaye sistemi
  * 15. İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanması, uygun varlıklara yatırılması ve bu fonların yönetilmesine ne ad verilir.
  a) Finansman
  b) Finansal yönetim*
  c) Finans
  d) Yatırım
  e) Kar

  16. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin finansal tablolarını kullanarak analiz yapanlardan birisidir?
  a) Kamu kurumları
  b) İşletme yöneticileri
  c) Sendikalar
  d) Kamuoyu
  e) Hepsi*

  * 17. Günümüzde işletmelerin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Kârın en yükseğe çıkarılması
  B) Piyasa değerinin en yükseğe çıkartılması*
  C) Hisse senedi başına karın en yükseğe çıkartılması
  D) Kâr payı ödemelerini en yükseğe çıkartmak
  E) Riski minimuma indirmek  18. ) Kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon ya da sermayeye ne ad verilir?
  A) Finansal yönetim
  B) Finansman
  C) Finans*
  D) Sermaye bütçelemesi
  E) Çalışma sermayesi

  *20. . İşletmenin nakit akışlarının saptanmasında hangi disiplinin verilerinden faydalanılır?
  a) Muhasebe
  b) İktisat
  c) Üretim
  d) Pazarlama
  e) Kantitatif yöntemler*

  *21. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe müdürünün (kontrolör) görevleri arasında yer almaz.

  a) Mali tabloların hazırlanması
  b) İç denetim
  c) Muhasebe
  d) Bordro işlemleri
  e)Kredi yönetimi*


  22

  23..


  24.Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklara örnektir?
  a)binalar
  b)makinalar
  c)araçlar
  d)stoklar
  e)teknik bilgi *

  25.aşağıdakilerden hangisi finansmanla ilgili kararlardan biridir?
  a)vadeli satış yapmak
  b)stokları artırmak
  c)makine satın almak
  d)hisse senedi ihraç etmek *
  e)araç satın almak

  26.aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamındadır?
  a)alacaklara yatırım
  b)stoklara yatırım
  c)geçici yatırım
  d)sabit varlıklara yatırım *
  e)hisse senedi ihraç kararı

  27.kar payı aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
  a)tahvil
  b)hisse senedi*
  c)hazine bonosu
  d)repo
  e) mevduat
  * 28.işletmelerin birincil amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)karın maksimize edilmesi
  b)karlılığın minimize edilmesi
  c)satışların maksimize edilmesi
  d)işletme değerinin maksimize edilmesi*
  e)sürekliliğin maksimize edilmesi
  *29.işletmelerin finansmanında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?
  a) kısa süreli kredinin *
  b) uzun süreli kredinin
  c)tahvilli borçların
  d)hisse senedi ihracının
  e) otofinansman

  30. işletmelerin yatırım kararlarında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?
  a) kısa süreli kredinin
  b) uzun süreli kredinin*
  c)tahvilli borçların
  d)hisse senedi ihracının
  e) vadeli satış yapma
  31. aşağıdakilerden hangisi kayıtlı sermaye sistemine geçebilir?
  a) halka açık anonim şirketler*
  b) halka kapalı şirketler
  c)limited şirketler
  d)tüm şirketler
  e)kolektif şirketler

  *32. halka açık şirketlerde tahvil çıkarma sınırı ne kadardır?
  a) öz sermaye
  b)ödenmiş sermaye
  c)ödenmiş sermaye ve yedek akçe toplamı*
  d)yedek akçe ve kayıtlı sermaye toplamı
  e)kayıtlı sermaye tavanı

  33. faaliyetlerden sağlanan karların ne kadarının işletmede ne kadarının ortaklara verileceğine ilişkin kararlar finansal yönetimin hangi işlevi ile ilgilidir?
  a)dividant *
  b) yatırım
  c) finansman
  d)finansal analiz
  e)mali analiz

  34. sermayenin uzun süreli varlıklara yatırılması ne tür bir karardır?
  a)dividant
  b) yatırım*
  c) finansman
  d)finansal analiz
  e)mali analiz

  35. finansman kararı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
  a)borçla finansmanın en önemli avantajı faizin gider olarak vergiden düşülmesidir
  b)hisse senedi ile finansmanda zorunlu ana para ödemesi yoktur
  c)en önemli kısa vadeli finansman aracı finansman bonosudur
  d)hisse senedi ile finansmanda kar payı dağıtımı zorunlu değildir?
  e)araç satışı ile sağlanan finansman öz kaynak yoluyla sağlanan finansmandır*

  36. aşağıdakilerden hangisi kontrolörün sorumluluklarından değildir?
  a)mali tabloların hazırlanması
  b)emeklilik fonlarının yönetimi*
  c)bütçelerin hazırlanması
  d)bordro işlemleri
  e)iç denetim

  37. aşağıdaki işletme amaçlarından hangisi zaman ve risk faktörünü dikkate alır?
  a)istihdamı sürekli kılmak
  b)karı maksimize etmek
  c)işletmelerin büyümesini sağlamak
  d)işletmelerin piyasa değerini maksimize etmek*
  e) üretim ve satışları artırmak

  38. aşağıdaki işletme amaçlarından hangisi zaman ve risk faktörünü dikkate almaz?
  a)istihdamı sürekli kılmak
  b)karı maksimize etmek*
  c)işletmelerin büyümesini sağlamak
  d)işletmelerin piyasa değerini maksimize etmek
  e) üretim ve satışları artırmak

  39.finansman ile ya da bilançonun pasif tarafında yer alan borçlanmalar ve öz sermaye üzerinde yoğunlaşılan finansal dönem hangisidir?
  a) 1930 öncesi*
  b)1930 lu yıllar
  c)1940-50 li yıllar
  d)1940-70 li yıllar
  e)1980 li yıllar


  *40. finansal yönetimde kantitatif yöntemlerin kullanıldığı finansal dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 1930 öncesi
  b)1930 lu yıllar
  c)1940-50 li yıllar*
  d)1940-70 li yıllar
  e)1980 li yıllar
  *41. uzun vadeli yatırım kararı almada nakit ,stok ve alacakların yönetiminde aşağıdaki disiplinlerden hangisinden faydalanılır?
  a)muhasebe
  b)mikro iktisat*
  c)makro iktisat
  d)kantitatif teknikler
  e)finansal analiz
  * 42.ortaklardan bir kısmının sınırsız bir kısmının sınırlı sorumluluk üstlendiği şirket türü hangisidir?
  a)adi komandit
  b)kolektif
  c)limited
  d)anonim
  e)sermayesi paylar bölünmüş komandit*
  * 43. iki kişinin herhangi bir şekil şartı aranmaksızın yalnızca sözlü bir anlaşma ile geçici ya da sürekli olarak kurdukları ortaklık nedir?
  a)adi *
  b)kolektif
  c)limited
  d)anonim
  e)sermayesi paylar bölünmüş komandit


  *44. kayıtlı sermaye tavanını kim belirler ?
  a) başbakan
  b)merkez bankası
  c)bakanlar kurulu
  d)ticaret ve sanayi bakanlığı
  e)sermaye piyasası kurulu *
  * 45. aşağıdakilerden hangisi sermaye artırmak amacıyla tahvil çıkarabilir?
  a)adi
  b)kolektif
  c)limited
  d)anonim*
  e)sermayesi paylar bölünmüş komandit

  *46.aşağıdakilerden hangisi işletmenin sosyal sorumluluklarından biridir?
  a)karı maksimize etmek
  b)piyasa değerini maksimize etmek
  c)hisse başına karı maksimize etmek
  d)istihdamı sürekli kılmak*
  e)işletmenin büyümesini sağlamak

  * 47. aşağıdakilerden hangisi bir şirketin halka açık ya da kapalı olarak tanımlanmasında dikkate alınması gereken kriterlerden biri değildir?
  a)ortak sayısı
  b)pay sahipliğinin devri
  c)hisse denetlerinin borsaya kote edilip edilmediği
  d)yönetimde bir grubun ağırlığının bulunup bulunmadığı
  e)yöneticilerin uzmanlık alanları *  * 48. aşağıdakilerdenhangisi işletmelerin amaçlarından biri olan kar maksimizasyonun en önemli eksiklerinden biridir?
  a)Yatırım tutarı faktörünü dikkate almaması
  b)zaman faktörünü dikkate almaması*
  c)üretimartışını dikkate almaması
  d) satışlardaki artışı dikkate almaması
  e)vergi faktörünü dikkate almaması 3. 3
  Ziyaretçi
  burası çok iyi...+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi