Fuzulinin bestelenmiş şiirleri ve gazelleri

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Fuzulinin bestelenmiş şiirleri ve gazelleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  fecr
  Özel Üye

  Cevap: Gazel

  Zülfü gibi ayagın koymaz öpem nigarın
  Yoktur anın yanında bir kılca i'tibarım

  Bildi tamam alem kim derd-mend-i aşkım
  Ya Rab henüz halim bilmez mi ola yarim

  Vaslından ayrı kanım nola dökülse gül gül
  Ben gülbün-i hazanem bu fasldır baharım

  Tasvir eden vücudum yazmış elimde sagar
  Ref' olmaya bu suret yok elde ihtiyarım

  Dür istemem zamani mey neş'esin başımdan
  Toprag olanda ya Rab derd-i mey et gubarım

  Rüsvalarından ol meh sanmaz beni Fuzuli
  Divane olmayam mı dünyada yok mu arım  Fuzuli
  Gazel


  Dostum alem seninçün ger olur düsmen bana
  Gam degil zira yetersin dost ancak sen bana
  Aska saldim ben beni pend almayip bir dosttan
  Hiç düsmen eylemez ani kim ettim ben bana
  Can ü ten oldukça benden derd ü gam eksik degil
  Çiksa can hak olsa ten ne can gerek ne ten bana
  Gamze tigin çekti ol mah olma gaafil ey göül
  Kim mukarrerdir bu gün ölmek sana siven bana
  Ey Fuzuli çiksa can çikmam tarik-i asktan
  Reh-güzer-i ehl-i ask üzre kilin medfen bana

  Fuzuli  Su Kasidesi

  Der Na’t-i Hazret-i Nebevi

  Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su
  Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su

  Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem
  Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare su

  Zevk-i tiğinden aceb yok olsa gönlüm çak çak
  Kim mürur ilen bırakır rahneler divare su

  Suya versin bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesin
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gül-zare su

  Ohşadabilmez gubarını muhharir hattına
  Hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su

  Arızın yadiyhle nem-nak olsa müjganım nola
  Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su

  Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
  Parmağından verdiği şiddet günü Ensar’e su

  Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hiz
  El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su

  Hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasil
  Başini taştan taşa urup gezer avare su

  Zerre zerre hâk-i der-gâhina ister sala nûr
  Dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre su

  Zikr-i na’tin virdini derman bilir ehl-i hatâ
  Eyle kim def’-i humar için içer mey-hâre su

  Yâ Habibu’llah yâ hayru’l-beşer müştâkinim
  Eyle kim leb-teşneler yanip diler hemvâre su

  Sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i Mirâc’da
  Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su

  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma
  Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

  Yümn-i na’tinden güher olmuş Fuzûli sözleri
  Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şeh-vâre su

  Hâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  Hâb-ı hasretten dökende dîde-i bîdâre su

  Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
  Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su

  Gam günü etme dil-i bîmârdan tiğin diriğ
  Hayrdır vermek karanu gecede bîmâre su

  İste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et
  Susuzum bir kez bu sahrâda benim’çün ara su

  Ben lebin müştâkiyim zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su

  Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
  Aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare su

  Su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek
  Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su

  Dest-busı arzusiyle ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

  İçmek ister bölübülün kanın meger bir reng ile
  Gül budağının mizâcına gire kurtare su

  Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  İktida kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su

  Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
  Kim sepiptir mu’cizâtı âteş-i eşrâre su

  Kılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın
  Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

  Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim
  Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su

  Ya Râb Belâyı Aşk İle Kıl Aşina Beni

  Ya râb belayı aşk ile kıl aşina beni
  Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni

  Az eyleme inâyetini ehli derdden
  Yani ki çok belâlara kıl mübtelâ beni

  Oldukça ben qötürme belâdan iradetim
  Ben isterim belâyı çü ister belâ beni

  Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigarımın
  Geldikçe derdine beter et müptelâ beni

  Öyle zaîf kıl tenimi firkatinde kim
  Vaslına mümkün ola getürmek saba beni

  Nahvet kılıp nasib fûzûlî gibi bana
  Ya râb mukayyed eyleme mutlak bana beni

+ Yorum Gönder
bestelenmiş gazeller,  fuzulinin bestelenmiş şiirleri,  fuzuli gazelleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi