Anayasa hukukuna giriş soruları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Anayasa hukukuna giriş soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: Anayasa Hukuku final deneme 2

  1) Aşağıdakilerden hangisi yasama meclisinin yürütme organına ilişkin işlemlerinden biri değildir?
  A) Gensoru
  B) Genel görüşme
  C) Kapalı oturum yapılması
  D) Yüce divana sevk
  E) Meclis araştırması

  2) Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararlarından biri değildir?
  A) Vatan hainliği nedeniyle Cumhurbaşkanının suçlu bulunması
  B) Komisyon seçimleri
  C) Açık ve gizli oy yapılması
  D) Kapalı oturum kararı
  E) Çalışma saatleri

  3) Aşağıdakilerden hangisi Kanuna getirilen istisnalardan birisi değildir?
  A) Yasama organı, maddi bakımdan yargı işlemi niteliğinde bir işlemi kanun biçiminde yapamaz.
  B) Bir kısım yürütme işlemleri de kanun biçiminde yapılamaz
  C) Belli bir kişiye kanunla mükellefiyet yüklenemez.
  D) Kanunun anayasaya dayanması zorunludur.
  E) Yukarıdakilerin hepsi istisnalar arasındadır

  4) Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
  A) Kanun hükmünde kararname
  B) Tüzük
  C) İç tüzük
  D) Yönetmelik
  E) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

  5) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal K.H.K’leri Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.
  B) Bir yetki kanununa ihtiyaç vardır.
  C) Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasal haklar ve ödevler de bu tür K.H.K’ lerle düzenlenebilir.
  D) Sıkıyönetim ve olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda çıkarılabilir.
  E) Yetki anayasadan alınmıştır.

  6) Bir ülkenin anayasasının o anayasada belirlenen usullere uyulmak suretiyle değiştirilmesine ne ad verilir?
  A) Asli kurucu iktidar
  B) Kurulmuş iktidar
  C) Tali kurucu iktidar
  D) Yasama yetkisinin genelliği
  E) Yasama yetkisinin asliliği

  7) Aşağıdakilerden hangisi anayasa Mahkemesinin son yıllardaki kararlarında K.H.K’ lerin konu unsuru bakımından getirdiği şartlardan değildir?
  A) Kısa süreli olma
  B) Öncelik
  C) Zorunluluk
  D) Kanunun yasama organı gereği gibi düzenlenmeyecek derecede teknik oluşu
  E) İvedilik

  8) Kırk üyeden oluşan bütçe komisyonunda iktidar partisinden en fazla kaç milletvekili bulunur?
  A) 30
  B) 28
  C) 25
  D) 20
  E) 15

  9) Aşağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi yargı denetimi dışında tutulmuştur?
  A) Bakanlar kurulu kararnamesi
  B) Yüksek öğretim kurulu yönetmelikleri
  C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
  D) Bakanlık yönetmelikleri
  E) Tüzükler

  10) Cumhurbaşkanı yayımını uygun bulmadığı kanunları bir kez daha görüşülmek üzere kaç gün içinde TBMM’ ye geri gönderir?
  A) 7
  B) 10
  C) 15
  D) 30
  E) 45

  11) 1876 Anayasası ile kurulan parlâmento aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Heyet – Mebusan
  B) Genç Türkler
  C) Meclis- i Umumi
  D) Osmanlı parlâmentosu
  E) Heyet- Ayan

  12) Bakanlar Kurulu’na anayasa değişikliği teklif etme yetkisi hangi anayasa ile verildi?
  A) 1876
  B) 1921
  C) 1924
  D) 1961
  E) 1982

  13) ‘’’Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemelerden başka bir merci önüne çıkarılamaz’’, ilkesine aşağıdakilerden hangisi uygun düşer?
  A) Cezai sorumluluğunun şahsiliği
  B) Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi
  C) Tabi hakim güvencesi
  D) Suç ve cezalarının kanuniliği
  E) Yasama işlemlerinin yargısal denetimi

  14) Kanun hükmünde kararnamelerin usul ve şekilleri konusunda hangisi yanlıştır?
  A) Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekir.
  B) Kural olarak yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girer.
  C) KHK’lerin komisyonlar ve Genel Kurulda öncelik ve ivedililikle görüşülmesi gerekir.
  D) TBMM’nin KHK’yi kabul etmesi, değiştirmesi ve reddetmesi mümkündür.
  E) Resmi gazetede yayınlandıkları gün TBMM’ye sunulur.

  15) Kanun Hükmünde Kararname, hangi durumda yetki kanununa ihtiyaç duyulmadan çıkarılabilir?
  A) Temel haklara sınır getirmeyen düzenlemelerde
  B) Meclisin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda
  C) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal durumlarında
  D) Seçim döneminde kurulan geçici Bakanlar Kurulunca çıkarıldığında
  E) Cumhurbaşkanın takdir ettiği acil durumlarda

  16) Kural olarak Anayasa mahkemesinin denetim yetkisi tüm konuları kapsar. Biri inkılap kanunları olmak üzere iki kanun istisnadır. Diğer istisna hangisidir?
  A) Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanunlar
  B) 1982 Anayasası öncesi çıkarılan kanunlar
  C) 1924 Anayasası döneminde çıkarılan kanunlar
  D) Ceza kanunları
  E) Medeni kanun

  17) Aşağıdakilerden hangisi 1980 Kurucu Meclisinin görevlerinden değildir?
  A) Yeni anayasayı ve halkoyuna sunuluş kanununu hazırlama
  B) 1982 Anayasasına uygun siyasal partiler kanunu hazırlama
  C) Yeni anayasa ve siyasi partiler kanununa uygun seçim kanunu hazırlama
  D) TBMM’nin fiilen görevine başlamasına kadar kanun koyma, kaldırma gibi görevleri yerine getirme
  E) Bazı devlet yetkililerini yargılama

  18) Meclisin karar yeter sayısı için öngörülen en düşük oran aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Üye tamsayısının 1/3’ü
  B) Üye tamsayısının ¼’den 1 fazlası
  C) Üye tam sayısının salt çoğunluğu
  D) Toplantıya katılanların 1/3’ünün 1 fazlası
  E) Toplantıya katılanların 2/3’ü

  19) Kanun hükmündeki kararname kavramı Türk hukukuna ne zaman girmiştir?
  A) 1924 Anayasası ile
  B) 1961 Anayasasının ilk şekliyle
  C) 1982 Anayasası ile
  D) 1971’de yapılan değişiklikle
  E) Milli Güvenlik Konseyi Rejimi sırasında

  20) Aşağıdakilerden hangisi seçim sürecinde ve sonrasında seçim konusuyla ilgili şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisine sahiptir?
  A) Bölge İdare Mahkemesi
  B) Danıştay
  C) Yargıtay
  D) Anayasa Mahkemesi
  E) Yüksek Seçim Kurulu

  21) Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçim sistemlerinden olan liste usulünün türlerinden değildir?
  A) Karma liste
  B) Bloke
  C) Dar Bölge
  D) Tercihli oy
  E) Eşit oy

  22) Aşağıdakilerden hangisi seçimleri yenileme kararı Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde seçimlerin yapılacağı gündür?
  A) Seçim döneminin son toplantı yılının 3 Temmuz günü
  B) Kararı takip eden 90. Gün
  C) Meclisin toplantısını takip eden Ekim ayının ikinci Pazar günü
  D) Kararı takip eden 90. Günden sonraki ilk Pazar günü
  E) Meclisin ilk toplantı günü

  23) TBMM seçimleri, savaş sebebiyle ne kadar ertelenebilir?
  A) 1 yıl
  B) 6 ay
  C) Ertelenmez
  D) 3 ay
  E) 4 ay

  24) Aşağıdakilerden hangisi gümrük kapılarında oy kullanmanın başlangıç süresidir?
  A) Seçim gününden 1 hafta önce başlar.
  B) Seçim gününden 5 gün önce başlar.
  C) Seçim gününden 75 gün önce başlar.
  D) Aynı gün başlar.
  E) Seçimden 2 ay önce başlar

  25) Milletvekili sorumsuzluğunun söz konusu olabilmesi için sorumsuzlukla ilgili yanlış bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Meclis çalışmaları sırasında işlenmiş olmalı
  B) Düşüncesini açıklarken işlenmeli
  C) Meclisçe kaldırılması mümkündür.
  D) Çalışmalar sırasındaki hakaret suçları sorumsuzluk kapsamındadır.
  E) Sorumsuzluk sürekli niteliktedir.

  26) Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Dokunulmazlık, üyeler hakkında hukuk davası açılmasına engel değildir.
  B) Seçimden önce veya sonra verilen cezanın yerine getirilmesi, üyeliğin bitimine bırakılır.
  C) Geçici bir koruma sağlar.
  D) TBMM tarafından kaldırılamaz.
  E) Siyasi parti grupları öneremez.

  27) Aşağıdakilerden hangisi üyeliğin düşmesi ile ilgili yanlış ifadedir?
  A) İstifa halinde, düşürülme TBMM genel kurulunca kararlaştırılır.
  B) Milletvekilliği ile bağdaşmayan görevini sürdüren üye için Genel Kurul gizli oyla karar verir.
  C) Partisinin temelli kapatılmasına eylemiyle sebep olan üyenin milletvekilliği derhal sona erer.
  D) Özürsüz devamsızlık hallerinde Genel Kurulca salt çoğunlukla karar verilir.
  E) 1 ay içerisinde 5 oturuma katılmayan milletvekillerinin üyeliği düşer.

  28) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması üzerine ilgili milletvekili iptal için nereye başvurulabilir?
  A) Anayasa Mahkemesine
  B) TBMM Başkanlığına
  C) İdare Mahkemesine
  D) Karar kesindir. Başvuru yolu yoktur.
  E) Danıştaya

  29) Anayasa Mahkemesi kaç asil üyeden oluşur?
  A) 15
  B) 7
  C) 11
  D) 16
  E) 10

  30) Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin mali denetimini yapar?
  A) Sayıştay
  B) Danıştay
  C) Devlet Güvenlik Mahkemesi
  D) Anayasa Mahkemesi
  E) TBMM

  1. C
  2. A
  3. E
  4. C
  5. B
  6. C
  7. D
  8. C
  9. C
  10. C
  11. C
  12. A
  13. C
  14. B
  15. C
  16. A
  17. E
  18. B
  19. D
  20. E
  21. E
  22. D
  23. A
  24. C
  25. C
  26. D
  27. C
  28. A
  29. C
  30. D  anayasa hukuku arasınav 2


  1-) Aşağıdakilerden hangisi yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında toplanmasını ifade eden hükümet sistemidir?
  A) Başkanlık hükümeti
  B) Parlamenter hükümet
  C) Meclis hükümeti
  D) Mutlak monarşi
  E) Diktatörlük

  ----
  2-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 ve 1982 Anayasalarının yapım süreçlerinin benzer özellikleri arasında yer alır?
  A) Her iki durumda da sivil kanadın kooptasyona göre oluşması
  B) Her iki durumda da sivil kanadın seçimle oluşmaması
  C) Her iki durumda da sivil kanadın içinde siyasi partilerin yer alması
  D) Her iki durumda da sivil kanadın oluşumunda sosyal kompozisyon bakımından bürokrasinin ağırlıklı olması
  E) Her iki durumda da sivil kanadın askeri kanat karşısında geniş yetkilerinin olması

  -------
  3-) Aşağıdakilerden hangisi 1876 Kanun-i Esasi’de 1909 yılında yapılan değişiklikler arasında yer almaz?
  A) Padişahın yetkileri daraltılmış, Mebusan Meclisinin yetkileri arttırılmıştır.
  B) Bakanlar Kurulunun Meclisi Mebusana karşı sorumlu olduğu açıkça kabul edilmiştir.
  C) Padişahın meclisi feshetme hakkı Ayan Meclisinin onayı ve 3 ay içinde yeni seçim yapılması şartına bağlandı
  D) Meclislerce kabul edilen bir kanunun, padişahça ya 2 ay içinde onaylanması ya da geri gönderilmesi hükmü getirildi.
  E) Heyet-i Ayan üyelerinin padişahça seçileceği hükmü kabul edildi.

  --------
  4-) Anayasada değiştirilemeyecek nitelikte maddelerin bulunduğu ve anayasa değişikliklerinin adi kanunlardan farklı değiştirme koşullarına tabi tutulduğu anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yumuşak Anayasa
  B) Kazuistik Anayasa
  C) Sert Anayasa
  D) Çerçeve Anayasa
  E) Rasyonelleştirilmiş Parlamenterizm

  --------
  5-) Türkiye’de laiklik ilkesi ilk kez aşağıdaki belgelerden hangisinde yer almıştır?
  A) 1924 Anayasası
  B) 1876 Anayasası
  C) 1982 Anayasası
  D) 1961 Anayasası
  E) 1921 Anayasası

  -------
  6-) Anayasa değişikliklerinin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi TBMM üyelerinin ne kadarı tarafından istenebilir?
  A) 1/6
  B) 1/8
  C) 1/5
  D) 1/3
  E) 2/3

  --------
  7-) 1982 Anayasası’na göre kanun hükmünde kararnameleri denetim yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir?
  A) Sayıştay
  B) Uyuşmazlık Mahkemesi
  C) Danıştay
  D) İdare Mahkemesi
  E) Anayasa Mahkemesi

  --------
  8-) Osmanlı İmparatorluğu’nda anayasal gelişmenin ilk adımı olan ve 1808 yılında merkezi hükümetin temsilcileri ile ayan temsilcileri arasında kabul edilip imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Islahat Fermanı
  B) Tanzimat Fermanı
  C) Osmanlı Anayasası
  D) Mecciel
  E) Sened-i İttifak

  --------
  9-) “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” kuralı Türk Anayasa Hukuku’nda ilk defa hangi belgede kendine yer bulmuştur?
  A) 1921 Anayasası
  B) 1982 Anayasası
  C) 1961 Anayasası
  D) 1924 Anayasası
  E) 1876 Anayasası

  ---------
  10-) Servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın, bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmalarına ne ad verilir?
  A) Dereceli seçim
  B) Oyun gizliliği
  C) Genel oy
  D) Seçimlerin serbestliği
  E) Eşit oy

  --------
  11-) Aşağıdakilerin hangisi şekli anlamda kanundur?
  A) Ceza Yargılamaları Usulü Kanunu
  B) Türk Medeni Kanunu
  C) İdam Cezasının İnfazı Hakkında Kanun
  D) Türk Ceza Kanunu
  E) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

  -------
  12-) Aşağıdakilerden hangisi serbest seçimlerde egemen olan ilkelerden değildir?
  A) Açık Oy
  B) Açık Sayım ve Döküm
  C) Seçimlerin Serbestliği
  D) Eşit Oy
  E) Genel Oy

  -------
  13-) Bir ülkenin siyasi rejiminde ihtilal, hükümet darbesi, ülkenin parçalanması vb. nedenlerle bir hukuk boşluğunun doğması durumunda ortaya çıkan iktidara ne ad verilir?
  A) Tali kurucu iktidar
  B) Türevsel kurucu iktidar
  C) Asli kurucu iktidar
  D) Kurulmuş iktidar
  E) Zorunlu iktidar

  --------
  14-) Bütçe Kanunları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Bütçe Kanunu, hukuki mahiyeti bakımından bir kural-işlem değil, bir şart-işlemdir.
  B) Bütçe Kanununun yıllık olması ilkesi kabul edilmiştir.
  C) Mali yılın başlangıç tarihinin Bütçe Kanunuyla belirlenmesi gerekir.
  D) Ana Muhalefet Partisi Bütçe Kanunu hazırlama yetkisine sahiptir.
  E) Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

  -------
  15-) Anayasa değişikliklerinde şekil bozukluğuna dayalı iptal davası, değişikliğin yayımlanmasından itibaren en fazla kaç gün içinde açılabilir?
  A) 10
  B) 5
  C) 15
  D) 30
  E) 7

  --------
  16-) Dünyada kuvvetler ayrılığı ilkesinin ilk kez yer aldığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1215 Magna Carta
  B) 1685 Haklar Bildirgesi
  C) 1789 Amerikan ve 1791 Fransız Anayasaları
  D) 1924 Anayasası
  E) 1921 Anayasası

  ---------
  17-) Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır?
  A) Cumhurbaşkanı
  B) TBMM
  C) Kamu tüzel kişileri
  D) Başbakan
  E) Bakanlar Kurulu

  -------
  18-) Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanunlar arasında yer alır?
  A) Yetki kanunu
  B) Parlamento kararları
  C) Bütçe kanunu
  D) İçtüzük
  E) Kanun hükmünde kararname

  --------
  19-) Aşağıdakilerden hangisi MGK ve Danışma Meclisinin görevleri arasında yer almaz?
  A) Yeni Anayasayı hazırlamak
  B) Siyasi Partiler Kanununu hazırlamak
  C) Seçim Kanununu hazırlamak
  D) TBMM kurulup göreve başlayana kadar yasama görevini yerine getirmek
  E) Yargı görevini yerine getirmek

  ---------
  20-) Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin amaçlarına ilişkin yasaklardandır?
  A) Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler.
  B) Temelli kapatılan bir parti başka ad altında kurulamaz.
  C) Yabancı devletlerden maddi yardım alamazlar.
  D) Sınıf ve zümre diktatörlüğüne dayalı parti kurulamaz.
  E) Hakimler, savcılar siyasi partiye üye olamazlar.

  ---------
  21-) Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararı değildir?
  A) Milletlerarası Andlaşmaların uygun bulunması
  B) İçtüzük değişikliği
  C) Yüce Divana sevk kararı
  D) Milletvekilinin üyeliğinin düşürülmesi
  E) Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması

  --------
  22-) TBMM’nin bir Kanun Hükmünde Kararnameyi (KHK) reddetmesi durumunda, KHK ne zaman yürürlükten kalkar?
  A) KHK’nin kabul tarihinde
  B) Meclis’in onay kararının tarihinde
  C) Meclis kararını Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte
  D) Bakanlar Kurulu’nun KHK’yı imzaladığı tarihte
  E) Anayasa Mahkemesinin Meclis kararını kabul ettiği tarihte

  -------
  23-) 1924 Anayasasının değiştirilmesi için gerekli teklif ve karar yeter sayısı nedir?
  A) Teklif 1/6, Kabul 2/3
  B) Teklif 1/4, Kabul 2/4
  C) Teklif 1/3, Karar 2/3
  D) Teklif 1/3, Karar 2/5
  E) Teklif 1/3, Karar 2/6

  -------
  24-) İçtüzükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İçtüzüklerin düzenleme konusunun, meclisin çalışma alanı içinde olması gereklidir.
  B) Meclislerin, görev ve yetkileri içinde olmayan konulara ilişkin çalışmaların içtüzük hükümleriyle düzenlenmesi yoluyla meclislerin görev alanı içine sokulması istisnai olarak mümkün olabilir.
  C) Anayasaya göre kanunla düzenlenmesi gereken bir konunun içtüzükle düzenlenmesi, iptal edilmeye yol açabilir.
  D) İçtüzük ve içtüzük değişiklikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerince önerilir.
  E) İçtüzükte değişiklik yapılmasını öngören tekliflere kanun teklifleri hakkındaki hükümler uygulanır.

  --------
  25-) Parlamenter sisteme işlerlik kazandırma, gereksiz tıkanma ve bunalımları önleme amacını güden sistem, ne şekilde ifade edilmektedir?
  A) Katılımcı demokrasi
  B) Başkanlık sistemi
  C) Meclis hükümeti sistemi
  D) Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm
  E) Yarı başkanlık sistemi

  --------
  26-) Aşağıdakilerden hangisi yönetmeliklerin konusunu oluşturur?
  A) Anayasa
  B) Kanun
  C) Genelge
  D) Yönerge
  E) Tebliğ

  --------
  27-) Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) usul ve şekilleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) KHK’ler kural olarak yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girer.
  B) KHK’ler Resmi Gazetede yayımlandıkları gün TBMM’ne sunulur.
  C) KHK’nin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekir.
  D) KHK’lerin komisyonlar ve Genel Kurul’da öncelik ve ivedilikle görüşülmesi gerekir.
  E) TBMM’nin bir KHK’yi olduğu gibi kabul etmesi, değiştirmesi ve reddetmesi mümkündür.

  --------
  28-) Seçimlere katılmayanlara para cezası verilmesi hangi ilkeye ters düşer?
  A) Genel oy
  B) Eşit oy
  C) Oyun gizliliği
  D) Açık sayım ve döküm
  E) Seçimlerin serbestliği

  -------
  29-) Devletin, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini meşru ve gerekli gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sosyalist devlet
  B) Jandarma devlet
  C) Komünist devlet
  D) Kapitalist devlet
  E) Sosyal devlet

  -------
  30-) TBMM’nin bütçeyi ibra etmesi aşağıdakilerden hangisi ile olur?
  A) Bütçe Kanunu
  B) Kesin Hesap Kanunu
  C) Vergi Kanunu
  D) Milletlerarası Andlaşmaların Uygun Bulunması
  E) Yetki Kanunu

  -------

  1-)C
  2-)B
  3-)E
  4-)C
  5-)A
  6-)C
  7-)E
  8-)E
  9-)A
  10-)C
  11-)C
  12-)A
  13-)C
  14-)D
  15-)A
  16-)C
  17-)E
  18-)C
  19-)E
  20-)D
  21-)A
  22-)C
  23-)C
  24-)B
  25-)D
  26-)B
  27-)A
  28-)E
  29-)E
  30-)B+ Yorum Gönder
anayasaya giriş soruları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi