Kara hayvanlarının avlama zamanları ne zamandır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kara hayvanlarının avlama zamanları ne zamandır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Kara hayvanlarının avlama zamanları ne zamandır

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Kara Avcılığı Kanunu

  UMUMİ HÜKÜMLER

  FASIL 1: AV HAYVANLARI VE SINIFLARI

  Madde 1 - Türkiye’de yabani olarak yaşayan faydalı ve zararlı hayvanların (Memeliler, kuşlar, yerde sürünenler) her türlü vasıta ile avlanması bu kanun hükümlerine bağlıdır.

  Madde 2 - Av hayvanları üç gruba ayrılmıştır:

  I - Her vakit avlanabilenler:

  A) Memelilerden (Vaşak, kurt, çakal, yaban domuzu, pars, sırtlan, kaplan)

  B) Kuşlardan (Kargalar);

  C) Yerde sürünenlerden (Yılanlar, kaplumbağalar).

  II - Belli edilen zamanlarda avlanabilenler:

  A) Memelilerden (Yaban kedisi, zerdeva, kokarca, sincap, sansar, susamuru, ceylan, gelincik, porsuk, kunduz, tavşan, tilki, karaca, dağkeçisi, ayı);

  B) Kuşlardan (Keklik, yabani horoz, erkek sülün, tavus familyası, çil familyası, bıldırcın familyası, yaban ördeği, sarıasma, yabankazı, kuğu kuşu, çulluk, turna, toy, kuzgun, bataklık kuşları).

  III - Avlanması yasak olanlar:

  A) Memelilerden (Geyik, dağkoyunu, dağkeçisi yavrusu, karaca yavrusu, yarasa, kirpi);

  B) Kuşlardan (Turaç, ehli kumrular, kerkenez, çalıkuşu, guguk, ağaçkakan, çobanaldatan, dişi sülün, yaban tavuğu, bülbül familyası, çekirge kuşu, kırlangıç, leylek, puhu, baykuş, sığırcık).

  Madde 3 - 16 ncı maddede yazılı av komisyonları yukarıki maddede adı geçmiyen hayvanların avlanıp avlanılmamasına karar vermek salahiyetini haizdir.

  FASIL 2: AV ZAMANI, AVLANMA YERLERİ VE AVLANMA VASITALARI

  Madde 4 - Belli edilmiş zamanlarda avlanılan hayvanların bütün Türkiye içinde Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında avlanılması yasaktır.

  16 ncı maddede yazılı av komisyonları bu müddet haricinde dahi avlanılmağı menedebilir ve memnu saydığı zamanları belli ederek gününden evvel ilan eder.

  Madde 5 - Belli edilen zamanlarda avlanılan hayvanlardan soyu azalanların avlanılması, av komisyonlarının teklifi üzerine, veya re’sen Ziraat Bakanlığı mahalli olarak yasak edebilir.

  Madde 6 - Avcılığın yasak edildiği yerlerde ve zamanlarda ilmi ve fenni araştırmalar için her hangi bir usul ile avlanmak Ziraat Bakanlığının iznine bağlıdır. Aynı maksat için, avlanılması yasak edilen av hayvanlarının avlanmasına da Ziraat Bakanlığı izin verebilir.

  Ancak av hayvanlarının islahı, koruma ve üretilme yerleri için, izin verilemez.

  Madde 7 - Her vakit avlanılabilenlerden başka hayvanların yavru ve yumurtalarını ve bunların her nevi mebani, bağ ve bahçeler haricindeki yuvalarını bozmak yasaktır.

  Madde 8 - Aşağıda yazılı yerlerde avlanmak yasaktır:

  A) Şehir, kasaba ve köyler içinde;

  B) Sahibinin rızası olmaksızın belediye ve köy sınırları içinde veya dışında içine girilmemesi için etrafı hendek veya sair her hangi bir suretle çevrilmiş veya ekilmiş yerlerle hususi avlanma yerleri ve av hayvanı üretme yerleri, yoncalık veya bunun gibi yetiştirilen çayırlarda muhafaza işareti konmuş çayırlar, bağ, bahçeler ve fidanlıklarda;

  C) Orman İdaresinden izin almaksızın alelümum ormanlarda,

  Madde 9 - Belli edilen zamanlarda avlanılabilen hayvanları zehirle avlamak yasaktır.

  Her vakit avlanılabilen hayvanların zehirle avlanması muzır hayvanların itlafı hakkındaki 393 sayılı kanun hükümlerine göre olur.

  FASIL 3: AVCILIK İZNİ

  Madde 10 - Avcılık izni av tezkeresile alınır.Bu tezkere vilayetlerde valiler, kazalarda kaymakamlar ve nahiyelerde müdürler tarafından verilir. Her hangi bir yerden alınmış av tezkeresi Türkiye’nin her yerinde avlanmak için muteberdir.

  Sürek avı gibi toplu olarak yapılan avcılıkta avcılara yardım için bulunacak kimselerden tezkere aranmaz.

  Madde 11 - (Mülga madde: 25/02/1952 - 5887/126 md.)

  Madde 12 - (Değişik madde: 30/06/1988 - KHK - 334/1 md; Aynen kabul: 12/01/1989-3519/1 md.)

  Av tezkeresi beş yıl için verilir. Bu tezkereler ne vakit verilirse verilsin hükmü ancak verildiği tarihten sonra gelen altıncı mali yılın başlangıcına kadar sürer.

  Madde 13 - Av tezkereleri şahsa mahsustur. Bunlarda sahibinin adı, soyadı, yaşı, tabiiyeti, işi, ikametgahı ve tezkerenin verildiği tarih gösterilir. Bu kanunun cezaya ait hükümleri tezkerenin arkasına yazılır. Tezkerelerde verildiği makamın resmi mühür ve imzası ile avcının fotoğrafı bulunur. Her avcı tezkeresini yanında taşımağa ve istenildiği zaman alakalı memurlara göstermeğe mecburdur.

  Madde 14 - Kanunen silah taşımak salahiyetini haiz olmıyanlara avcılık tezkeresi verilemez.

  Madde 15 - Karşılıklı olarak yabancı siyasal memurlara parasız av tezkeresi verilir.

  FASIL 4: AV İŞLERİNİN BAKIMI

  Madde 16 - Av işlerine orman idareleri bakar. Ziraat Vekilinin Başkanlığı altında orman, baytar, ziraat işleri umum müdürlerile her hangi bir avcı cemiyetine mensup olanlardan her yıl için Ziraat Vekilinin seçeceği iki zattan mürekkep olmak üzere merkezde (Merkez Av Komisyonu) namile bir komisyon kurulur.

  Vilayetlerde valinin başkanlığı altında orman, baytar, ziraat müdür veya memurlarile eğer o vilayet dahilinde avcılar cemiyeti varsa bunlara mensup olan avcılardan her yıl için valinin seçeceği iki zattan mürekkep olmak üzere (Vilayet Av Komisyonu) namile birer komisyon kurulur.

  Ziraat Vekili lüzum göreceği kazalarda bunlara mümasil (Kaza Av Komisyon) ları teşkiline salahiyetlidir.

  Bu Komisyonlar senede en az bir defa toplanmağa ve bu kanunda yazılı işler hakkında karar vermeğe ve verecekleri kararları derhal yukarı komisyona bildirmeğe mecburdurlar. Bu kararlar yukarı komisyonlarca değiştirilinciye kadar muteber kalır.

  Madde 17 - Komisyonlar yukarıki maddelerle kendilerine verilen vazifelerden başka şu işleri de görürler:

  A) Soyu azalmış veya tükenmiş faydalı av hayvanlarının çoğalması veya yeniden türemesi için icap eden tedbirleri almak;

  B) Zararlı hayvanların öldürülmesine çalışmak ve bunun için sürek avları yaptırmak;

  C) Av hayvanlarını üretmek için tedbir almak ve her yerde avcılığı ve av cemiyetleri şeklini teşvik etmek.

  Madde 18 - Avcılığın ilerlemesi ve faydalı av hayvanlarından damızlık tedariki ve av hayvanlarının yaşamasının araştırılması için Ziraat Bakanlığı uygun göreceği yerlerde av hayvanları araştırma istasyonları ve av hayvanları üretme yerleri yapacaktır.

  Madde 19 - Av hayvanlarının artırılması ve üretilmesi için diri olarak dışarıdan getirilecek hayvanlarla yumurtalardan gümrük resmi alınmaz.

  FASIL 5: CEZA HÜKÜMLERİ

  Madde 20 - Orman, köy ve kır bekçileri de kendi mıntakalarında bu kanuna aykırı hareket edenleri tüfek, fişek ve av malzemesi ve avlarile birlikte yakalamağa ve bunları en yakın karakola veya muhtar veya köy ihtiyar meclisine teslime mecburdurlar. Buralarda, vaka derhal bir zabıt varakasile tesbit olunur.

  Zabıt varakasının tanziminden sonra suçlu alıkonulamaz.

  Madde 21 - Tezkeresiz avlananlardan 10 lira, avlandıkları zaman tezkeresini yanında bulundurmayanlardan 1 lira hafif para cezası alınır. Bu gibilerin bu hareketlerinden dolayı av tüfekleri ayrıca müsadere edilmez.

  Madde 22 - Bu kanun hükümlerine göre avlanması yasak olan hayvanları ve belli edilen zamanlarda avlanılabilenleri bu zaman haricinde avlıyanlardan avlanılan hayvanın cins ve miktarına göre beş liradan yüz liraya kadar hafif para cezası alınır.

  Madde 23 - Yedinci madde hükmüne aykırı hareket edenlerden 25 liraya kadar hafif para cezası alınır. Bu suç hususi surette av hayvanları yetiştirmek üzere ayrılan yerlerde işlenirse verilecek ceza iki kat olarak hükmolunur.

  Madde 24 - Sekizinci maddeye göre yasak edilen yerlerde avlananlardan beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır.

  Madde 25 - Dokuzuncu madde hükmüne aykırı olarak zehirle avlananlardan elli liraya kadar hafif para cezası alınmakla beraber ayrıca üç aya kadar hafif hapis cezasile de cezalandırılırlar.

  Madde 26 - Avlanılması yasak olan hayvanlarla mevsimi haricinde avlanılan hayvanları, avlıyanlardan başkaları satarsa, onlar da avlıyanlar gibi ceza görürler.

  Madde 27 - Muzur hayvanların itlafı hakkındaki 393 numaralı kanun hükmü mahfuzdur.

  Madde 28 - 26 Kanunusani 1297 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin kara avcılığına ait hükümleri ile 16 Nisan 1338 tarih ve 218 sayılı kanunun av tezkereleri resimine ait hükmü ve İstanbul’da av tezkereleri resminin tezyidi hakkındaki 2 Şubat 1340 tarih ve 404 sayılı kanun hükmü ile diğer kanunların bu kanuna muhalif hükümleri kaldırılmıştır.

  Madde 29 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

  Madde 30 - Bu kanun hükümlerini Ziraat, Adliye, Maliye, Dahiliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri yerine getirir.


  Avlanma tarihleri yeniden belirlendi
  Av Hayvanları ve Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı ve Merkez Av Komisyonu Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi Ali Haydar Doğan, avlanma süreleri ile ilgili olarak alınan kararları açıkladı.
  16 Haziran 2011 / 01:16
  Av Hayvanları ve Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı ve Merkez Av Komisyonu Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi Ali Haydar Doğan, avlanma süreleri ile ilgili olarak alınan kararları açıkladı.

  Tüm yurtta avlanma sürelerinin aynı tarihte başlayıp, yine aynı tarihte sona ereceğini belirten Doğan, şunları söyledi:

  “4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlığı ve İl Genel Av Komisyon kararı ile kanunun ilgili maddeleri gereği; 2011-2012 av dönemi tüm yurtta aynı tarihte başlayıp, yine aynı tarihte sona erecektir. Bu kanuna göre birinci grup av hayvanlarından bıldırcın ve üveyik avı 13 Ağustos 2011 tarihinde başlayıp 27 Kasım 2011 tarihinde kapanacak. İkinci grup kuşlardan kınalı keklik avı ve birinci grup memelilerden yaban tavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaç sansarı avı 15 Ekim 2011 tarihinde açılacak, 30 Ocak 2012 tarihinde kapanacaktır. Av günleri ise Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri olarak belirlenmiştir. Diğer yandan av limitleri ise bıldırcın 12 adet, keklik 4 adet olarak belirlenirken, tüm yurt avcılarına kazasız bir av dönemi geçirmelerini dilerim.”+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi