Hazreti yusuf ile ilgili kıssalar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Hazreti yusuf ile ilgili kıssalar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  RüzgarGülü
  Bayan Üye

  Cevap:
  Hazret-i Yusuf


  Hazreti Yakup, on iki oğlundan en küçüğü olan Yusuf aleyhisselâmı
  ileride kendisine peygamberlik rütbesi verileceğini bildiği ve onda bu
  sebeple üstün meziyetler gördüğü için daha çok seviyor ve ayrı bir alâka
  gösteriyordu.

  Bir gün Yusuf aleyhisselâm babasına dedi ki:

  — Ey babacığım, ben rüyada on bir yıldız ile Güneş'i ve Ay'ı gördüm.
  Gördüm onları ki, bana secde ediyorlar!

  Yakub aleyhisselâm ise şöyle dedi:

  — Yavrum! Rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar.
  Çünkü Şeytan insana belli bir düşmandır. Ve işte böyle rüyada gördüğün
  gibi o yüksek ve parlak Semâ varlıklarının sana secde etmeleri misâline
  benzer eşsiz bir seçiş ile Rabbin seni derleyip toplayıp ayırarak halkın
  en şereflilerinin en yüksek makamında bulunan zatların üstünde parlak bir
  makama getirecek. Yani rüya, istikbalin bir misâlini görmektir. O misâl
  âleminde o büyük büyük yüksek cisimlerin sana secde eder halde görünmesi
  temsil ve teşbih yoluyla şuna delâlet eder ki, ileride Rabbin sana
  Peygamberlik verecek ve büyük büyük insanları senin emrinde kılacak,
  onları sana boyun eğdirecek. Ve sana kişide meydana gelen ve meydana geliş
  cihetiyle alâkası gizli bulunan sözlerin hadisedeki meallerini tâyin
  etmek, rüya tabir eylemek veya vahiy ve ilâhî işaretlerin kolay
  anlaşılmayan inceliklerini anlamak veyahut onlardan ileride varacağı
  hakikati anlamak ilminden şanlı bir hisse verecek ve binaenaleyh sen de
  benim bu söylediklerimin hak olduğuna muttali olacaksın ve kesbî ilimle
  değil vehbî ilimle böyle tâbirler tefsirler yapıp şan alacaksın. Hem sana
  hem Yakub Oğullarına nimetini tamamlayacak ki, daha önce iki atan ibrahim
  ve Ishak'a tamamladığı gibi. Rabbin seni böylece peygamberliğe muvaffak
  kılmış Dünya ve Ahiret'te tam bir şeref ve şana mazhar kılmıştır. Şüphe
  yok ki Rabbin bir Alîm'-dir, bir Hakîm'dir. Her şeyi bilir, olmuşu da
  bilir, olacağı da bilir ve yaptığını ilim ve hikmetle yapar. Onun için
  kimin seçilmeye lâyık olduğunu da bilir.

  İşte rüyanın kısaca tevili bu idi. Tafsilâtlı olarak tevili ise
  ileride meydana gelecek hâdiselerdi.

  Hazreti Yusuf'un ana ve baba kardeşi olan bir kardeşi vardı ki, ismi
  Bünyamin idi. Diğer on kardeşi ise yalnız baba bir kardeşleri idi. Bu on
  kardeş de kendileri ile ana ve baba bir kardeş olmayan Hazreti Yusuf ile
  Bünyamin'i kendilerinden adetâ kardeş saymayarak «Yusuf ve biraderi» diye
  tâbir ederek onlardan bahsederlerdi.

  Yusuf aleyhisselâmın üvey kardeşleri bir gün toplanıp dediler ki:

  — Yusuf ve biraderi babamıza bizden daha sevgili, biz ise birbirimizi
  çok iyi tutan bir kuvvetiz. Doğrusu babamız, belli ki yanılıyor. Yusuf'u
  öldürün yahut bir yere atın ki, babanızın yüzü size kalsın ve ondan sonra
  iyi bir kavim olasınız.

  İçlerinden bir söz sahibi:

  — Yusuf'u öldürmeyin de bir kuyu dibinde bırakın ki, kafilenin biri
  onu bir buluntu olarak bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın! dedi.

  Bu teklifi uygun gören kardeşler, Yakub aleyhisselâm'a vardılar ve:

  — Ey bizim pederimiz! Sen neden Yusuf hakkında bize inanmıyor, onu
  bize güvenmiyorsunuz? Cidden biz onun için ricacıyız ki, yarın onu bizimle
  beraber gönder, gezsin, oynasın. Şüphesiz biz onu gözetiriz. Kendisine bir
  şey olmaz! dediler.

  Yakub aleyhisselâm:

  — Beni, onu götürmeniz her halde mahzun eder. Korkarım ki onu kurt yer
  de haberiniz olmaz! diye endişesini anlattı. Onlar:

  — Allah'a yemin olsun ki, biz birbirimize bağlı bir kuvvet iken, onu
  kurt yerse, böyle bir şey oluverse, biz o durumda çok hüsran çekeriz, diye
  cevap verdiler ve Yusuf aleyhisselâmı beraberlerinde götürmeye babalarını
  razı ettiler.

  Bunun üzerine vaktâ ki, onu götürdüler ve kuyunun dibine koymaya karar
  verdiler. Fakat âlemlerin sahibi Allahü Teâlâ, Yusuf aleyhisselâma şöyle
  vahyetti:

  — Yemîn olsun ki, sen onlara hiç farkında değiller iken, bu işlerini
  haber vereceksin!

  Böylece kardeşleri Yusuf aleyhisselâmı kuyunun dibine bıraktılar ve
  yatsı vakti ağlayarak babaları Yakup aleyhisselâm'ın yanına geldiler,
  dediler ki:

  — Ey pederimiz, biz gittik yarış ediyorduk, Yusuf'u eşyamızın yanında
  bırakmıştık. Bir de baktık ki, onu kurt yemiş. Şimdi biz doğru da söylesek
  sen bize inanmazsın. Bir de Yusuf aleyhisselâmın gömleğinin üzerinde yalan
  bir kan getirmişlerdi.

  Yakub aleyhisselâm:

  — Yok, dedi. Nefisleriniz sizleri aldatmış ve bir işe sevketmiş. Artık
  bir sabr-ı cemil ve Allah'dır ancak yardımına sığınılacak, sizin bu
  söylediklerinize karşı, diye söyledi.

  Yusuf aleyhisselâm bu halde kuyu içerisinde beklerken, öteden bir
  kafile gelmiş, kuyuya sucularını göndermişlerdi. Sucu geldi, kovasını
  kuyunun içine saldı:

  — A... Müjde, bu bir oğlan! diye bağırdı.

  Kafile Yusuf aleyhisselâmı tuttular, ticaret için gizlediler. Sonunda
  değersiz bir bahâ ile onu bir kaç dirheme sattılar. Hakkında rağbetsiz
  davranıyorlardı. Onu satın alan kimse ise Mısır Azizi

  Yani veziri İtfir idi. Kendisinin zürriyeti olmayıp zevcesi Züleyha
  ise bakire bulunuyordu. Itfır, Yusuf aleyhisselâmı zevcesine getirip:

  — Buna güzel bak! Umulur ki, bize faydası olacaktır. Yahut evlât
  ediniriz kendisini, diye söyledi.

  Yusuf aleyhisselâm kemal çağına erdiği zaman Allahü Teâlâ kendisine
  hikmet ve peygamberlik ilmi bahşetti. O, öyle erişti, derken hanesinde
  bulunduğu hanım onun nefsinden murad almak istedi ve kapıları kilitleyip:

  — Haydi seninim! dedi.

  Yusuf aleyhisselâm ise bu teklif karşısında:

  — Allah'a sığınırım! Doğrusu o benim efendim, bana güzel baktı. Allah
  korusun o iyiliğe karşı böyle şey mi olur? Doğrusu zalimler felah bulmaz.
  Döşeğe hainlik etmek, iyiliğe karşı kötülük, ihsana nankörlük zulümdür.
  Senin dediğini yaparsak ikimiz de felah bulmayız.

  Yusuf aleyhisselâmın efendisinin hanımı Züleyha ise cidden ona
  niyetini kurmuş, ona tamamen gönlünü vermiş, bütün gayretiyle ona
  kavuşmaya azmetmişti. Yusuf aleyhisselâm da ona kasdedip gitmişti amma
  Râbbinin âyetini görmeseydi. Hazreti Yusuf hanımın arzusuna muvafakat
  etmedi amma bu onun erkeklik his ve kuvvetinin eksikliği gibi tabiatından
  bir noksanlık olduğundan dolayı değil, Rabbinin delilini yani bu işin
  haram olduğunu, çirkinliğini bütün hakikatiyle o anda bile müşahede
  ediyordu da kaçınıyordu. Yoksa bu helâl olsa idi, o da ona azmetmiş
  gitmişti.

  Vuslat olmayınca ikisi bir kapıya koştular, Züleyha Yusuf
  aleyhisselâmın gömleğini arkasından yırttı. Kapının yanında Züleyha'nın
  beyine rastgeldiler ve Züleyha hemen:

  — Senin ehline fenalık yapmak isteyenin cezası zindana konulmaktan,
  veya elîm bir azâbdan başka nedir? diye suçu Yusuf aleyhisselâmın üzerine
  atmaya kalkıştı.

  Hazreti Yusuf bu itham karşısında:

  — O kendisi, benim nefsimden arzu almak istedi, diye bunu reddetti.

  Hâdisenin böyle gelişmesinden sonra kimin suçlu olup olmadığı
  araştırılmaya başlanınca, Züleyha'nın yakınlarından bir şahid de şöyle
  şahidlik etti:

  — Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise, Züleyha doğru söylüyor da
  Yusuf yalancılardandır. Yok eğer gömlek arkadan yırtılmış ise, Züleyha
  yalan söylemiş de Yusuf doğrulardandır, dedi.

  Zira odadan önce Yusuf aleyhisselâm kaçmak istemiş, Züleyha ise onun
  gömleğini arkadan tutarak çekiştirmiş ve çıkmasını önlemek istemiş idi. Bu
  çekişme sırasında da gömlek yırtılmıştı.

  Aziz baktı ki Yusuf aleyhisselâmın gömleği arkasından yırtılmış:

  — Anlaşıldı, dedi. O, siz kadınların hilenizden, her halde sizin
  hileniz çok büyük. Yusuf, sakın bundan hiç bahsetme, sen de kadın,
  günahına istiğfar et. Cidden sen büyük günahkârlardan oldun! diye söyledi.


  Fakat şehirde bir takım kadınlar da:

  — Aziz'in karısı, delikanlısının nefsinden murad istiyormuş, ona
  aşkından yüreğinin zarı çatlamış, kadın besbelli çıldırmış diye konuşmaya
  başladılar.

  Züleyha kadınların bu gizliden gizliye yaptıkları dedikodularını
  işittiği zaman, onlara dâvetçi gönderdi ve kendileri için dayalı döşeli
  bir sofra hazırladı. Kadınların her birinin eline de birer bıçak verdi.
  Beri taraftan da Yusuf aleyhisselâm'a:

  — Çık karşılarına! dedi.

  Kadınlar Yusuf aleyhisselâmı o güzelik içerisinde görür görmez çok
  büyüttüler, ona hayran hayran bakacağız diye ellerini doğradılar ve:

  — Hâşâ, dediler. Allah için bu bir insan değil, apaçık bir güzel
  Melek!

  Bunun üzerine Züleyha:

  — İşte bu gördüğünüz, hakkında beni kötülediğinizdir. Yemîn ederim ki,
  ben bunun nefsinden murad istedim de o temiz bir fikirle bundan kaçındı.
  Yine yemîn ederim ki, eğer emrimi yerine getirmezse mutlak zindana
  atılacak ve mutlak, muhakkak zelillerden olacaktır! dedi.

  Bu durum karşısında Yusuf aleyhisselâm:

  — Ey Rabbim! Zindan bana bunların davet ettikleri işten daha sevimli,
  eğer sen benden bu kadınların tuzaklarını uzaklaştırmazsan, ben onların
  sevdasına düşerim ve cahillerden olurum, diye niyaz etti.

  Bunun üzerine Allahü Teâlâ duasını kabul buyurdu da, o kadınların
  tuzaklarını bertaraf etti. Hakikat o, öyle işitici, öyle bilicidir.

  Sonra bu kadar delilleri gördükleri halde, Aziz ve "adamlarına şu
  görüş galip geldi:

  — Her halükarda Yusuf'u bir müddet zindana atsınlar!

  Yusuf aleyhisselâm ile beraber zindana iki delikanlı daha girmişti.
  Birisi:

  — Ben kendimi rüyada görüyorum ki, şarap sıkıyorum, dedi.

  Diğeri de:

  — Ben rüyada kendimi görüyorum ki, başımın üzerinde ekmek götürüyorum,
  onu da kuşlar yiyor, dedi ve bize bunların tâbirini haber ver! Çünkü biz
  seni mahsûllerden olarak görüyoruz, diye söylediler.

  Hazreti Yusuf dedi ki:

  — Size rızıklanacağınız bir yiyecek gelecek de, her hâlde o gelmezden
  önce ben size bunun tâbirini haber vermiş bulunurum. Bu, bana Rabbimin
  öğrettiklerindendir. Çünkü ben, Allah'a inanmayan ve hep âhireti inkâr
  edenlerden ibaret bulunan bir kavmin milletini bıraktım. Atalarım İbrahim
  ve İshak ve Yakub'un milletine uydum. Bizim Allah'a hiç bir şeyi ortak
  koşmamız olmaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir fazlıdır. Lâkin
  insanların ekserisi şükretmezler.

  Ey benim, zindan arkadaşlarım, değişik bir çek ilâhlar mı hayırlıdır,
  yoksa hepsine galip ve kahhar olan bir Allah mı? Sizin Allah'dan başka
  taptıklarınız bir takım kuru isimlerden ibarettir ki, onları siz ve
  atalarınız takmışınızdır. Yoksa, Allah, onlara öyle bir saltanat
  indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'ındır. O, size kendisinden başkasına
  tapmamanızı emretti. Doğru ve sabit din budur. Lâkin insanların çoğu
  bilmezler.

  Ey benim zindan arkadaşlarım! Gelelim rüyanıza: Biriniz efendisine
  yine şarap sunacak, diğeri de asılacak, kuşlar başından yiyecek, işte
  fetvasını istediğiniz emir hâllölundu.

  Bir de bunlardan, kurtulacağını zannettiğine, Efendinin yanında beni
  an,- diye söyledi. O kimseye de Şeytan, efendisine söylemeyi unutturdu da
  Yusuf aleyhisselâm senelerce zindanda kaldı.

  Fakat Allahü Teâlâ kurtuluşunu murad ettiği zaman da bakın nasıl bir
  sebep yarattı:

  Bir gün hükümdar:

  — Ben rüyada görüyorum ki, yedi semiz inek, bunları yedi zayıf yiyor
  ve yedi yeşil başaklı, diğer yeri de kuru. Ey efendiler, siz rüya tâbir
  ediyorsanız, bana rüyamı halledin! dedi.

  Toplanan heyet dediler ki:

  — Rüya dediğin demet demet hayâllerdir. Biz ise hayâllerin tevilini
  bilmiyoruz!

  Bu sırada Yusuf aleyhisselâmın zindanda rüyasını tâbir ettiği kurtulan
  kimse, nice zaman geçtikten sonra Hazreti Yusuf'u hatırladı da:

  — Ben, size onun tevilini haber veririm, beni gönderin! dedi. Sonra
  zindanda Yusuf aleyhisselâma gelerek:

  — Yusuf! Ey Sıddik! Bize şunu hallet: Yedi semiz inek, bunları yedi
  zayıf yiyor ve yedi yedi başaklı, diğer yedi de kuru. Ümit ederim ki, o
  insanlara cevab ile dönerim, gerektir ki, senin de kadrini bilirler, dedi.


  Hazreti Yusuf cevaben dedi ki:

  — Yedi sene mutad olduğu üzere mahsul ekeceksiniz, biçtiklerinizi
  başağında bırakınız, biraz yiyeceğinizden başka tabi. Sonra onun
  arkasından yedi kurak sene gelecek, önce biriktirdiklerinizi yiyip
  götürecek, biraz saklayacağınızdan başka tabi. Sonra onun arkasından bir
  yıl gelecek ki, halk onda sıkıntıdan kurtulacak, sıkıp sağacak!

  Yusuf aleyhisselâmın bu tâbirini duyan hükümdar: — Getirin bana onu!
  dedi.

  Bunun üzerine zindandan çıkarmak için kendisine adam gelince, Hazreti
  Yusuf:

  — Haydi, efendine dön de sor ona: O ellerini doğrayan kadınların
  maksadları neymiş? Şüphe yok ki, Rabbim onların hilelerini bilicidir,
  dedi.

  Melik de o kadınlara:

  — Derdiniz ne idi ki, o vakit Yusuf'un nefsinden murad almaya
  kalktınız? dedi. Onlar:

  — Hâşâ, dediler. Allah için biz onun aleyhinde bir fenalık bilmiyoruz.


  Azizin karısı Züleyha da:

  — Şimdi hak ortaya çıktı. Onun nefsinden ben murad almak istedim. O
  ise şüphesiz doğrulardandır. Bu işte şunun için ki, bilsin, hakikaten ben,
  ona gıyabında hıyanet etmedim ve hakikaten Allah hainlerin hilecini
  muvaffakiyete erdirmez, dedi.

  Yusuf Aleyhisselâm buyurdu:

  — Ben, nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis cidden kötülüğü
  emreden bir kumandandır. Ancak Rabbimin rahmetiyle muamele ettiği
  müstesna. Çünkü Rabbimin mağfiret ve rahmeti çok büyüktür! dedi.

  Hak böyle açığa iyice çıktıktan sonra hükümdar da:

  — Getirin onu bana ki, kendime hass kılayım, kendim için tahsis
  edeyim! dedi.

  Bunun üzerine vaktâ ki Yusuf aleyhisselâm ile konuştu ve:

  — Sen bu gün, nezdimizde cidden bir mevki sahibisin, eminsin! dedi.

  Hazreti Yusuf da:

  — Beni arz hazineleri üzerine memur tâyin et. Çünkü ben iyi korur, iyi
  bilirim, dedi.

  İşte bu şekilde Hazreti Yusuf Allahü Teâlâ'nın lütfuyla Mısır'da makam
  tutup, şanlı bir emniyetle hazinelerin başına geçmiş oluyordu.

  Bir de Yusuf aleyhisselâmın kardeşleri çıkageldiler ve yanına
  girdiler. Hazreti Yusuf derhal onları tanıdı. Onlar ise kendisini
  tanımıyorlardı. Hazreti Yusuf'un kardeşleri de onun daha önce hükümdara
  haber verdiği kıtlık seneleri zuhur ettiği zaman zahire için her taraftan
  gelip müracaat edenler gibi ona müracaat etmişlerdi, işte görüşme bu
  esnada olmuştu. Hazreti Yusuf kardeşlerini bütün hazırlıklarıyla teçhiz
  etti ve tam uğurlayacağı sırada:

  — Bana, sizin babanızdan olan bir kardeşi getirin. Görüyorsunuz ya
  ben, ölçeği tam ölçüyorum ve ben misafirperverlerin en faydalısıyım. Eğer
  onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda size bir kile zahire yok ve
  bana yaklaşmayın, dedi.

  Hazreti Yusuf'un istediği Bünyamin idi ve onlar da bundan söz
  edildiğini anlamışlardı.

  Onlar da cevaben dediler ki:

  — Her halde onun için babasından izin almaya çalışacağız, babası
  bırakmak istemez ama her hâlde biz onu yanından almaya muvaffak oluruz.

  Hazreti Yusuf kendi uşaklarına da:

  — Onların sermayelerini de yüklerinin içine koyuverin. Belki
  ailelerine döndükleri zaman bu ayrıca yapılan ihsanı anlarlar da yine
  gelirler, dedi. -

  Bu şekilde Hazreti Yusuf'un kardeşleri babaları Yakub aleyhisselâm'a
  döndüler ve:

  — Ey pederimiz! Bizden ölçek menedildi. Bu defa kardeşimiz Bünyamin'i
  bizimle beraber gönder ki ölçüp alalım. Her halde biz onu muhafaza ederiz,
  dediler.

  Hazreti Yakub:

  — Hiç ben onu size inanır, güvenir miyim? Bundan önce onun kardeşi
  Yusuf'u emânet ettiğim gibi artık size güvenir miyim? O zaman «koruruz»
  demiştiniz, hani ne oldu? Ancak en hayırlı muhafız Allah'-dır ve en büyük
  rahmet sahibidir, dedi.

  Derken Hazreti Yakub'un oğulları yüklerini açtılar, baktılar ki
  sermayeleri de kendilerine iade edilmiş! Bunun üzerine:

  — Ey pederimiz! Daha ne isteriz? İşte sermayemiz de bize geri
  verilmiş. Yine ailemize erzak getiririz, kardeşimiz Bünyamin'i de muhafaza
  eder, hem onun için de bir deve yükü fazla alırız ki bu az bir şey
  dediler.

  Yakub aleyhisselâm:

  — Onu, asla sizinle beraber göndermem. Tâ ki Allah'dan bana bir mîsak
  veresiniz, Allah'a yemîn edesiniz. Onu her halû karda bana getireceksiniz.
  Her taraftan çevrilip çaresiz kalsanız dahi, dedi.

  Onlar da Allah'dan mîsaklarını verip onun üzerine yemîn ettiler.
  Hazreti Yakub:

  — Allah söylediklerimize karşı vekil! dedi ve devamla, ey yavrularım!
  Bir kapıdan girmeyin de ayrı ayrı kapılardan girin. Bununla beraber ne
  yapsam, sizden hiç bir şeyde Allah'ın takdir ettiğini defedemem. Hüküm
  ancak Allah'ındır. Ben O'na tevekkül ettim. O'nun için bütün tevekkül
  sahipleri Allah'a tevekkül etmelidir, diye söyledi.

  Hazreti Yakub'un evlâtları babalarının emrettiği yerden Mısır'a
  girdiler. Oradan şehre girmeleri onlardan Allah'ın takdirlerinden hiç bir
  şeyi defetmiyordu. Ancak Hazreti Yakub'un nefsindeki bir haceti kaza
  etmişti. Yani sadece onun düşündüğü bir tedbir yerine gelmişti. Yoksa
  ileride onların başına gelecek olanlardan hiç birine mâni olmamıştı.

  Kardeşleri, Yusuf aleyhisselâmın huzuruna girdikleri zaman:

  — İşte emrettiğin biraderimizi, getirdik! diye Bünyamin'i takdim
  ettiler. O da:

  — İyi ettiniz, isabet eylediniz, onu nezdimde bulacaksınız! dedi,
  kendilerine ikram etti.

  Sonra onlara bir ziyafet verdi ve ikişer ikişer sofraya oturttu.
  Bünyamin ise tek kaldı. Tek kalınca da:

  — Şimdi kardeşim Yusuf sağ olsaydı o da beni beraberinde oturturdu,
  dedi ve ağladı.

  Yusuf aleyhisselâm da:

  — Biraderiniz tek kaldı, dedi ve onu yanına alıp kendi sofrasına
  oturttu.

  Sonra yine her ikisine ayrı ayrı birer yatak odası tahsis etti.

  — Bunun ikincisi yok, binaenaleyh bu da benim yanımda olsun, diyerek
  kendi odasına götürdü, koklaya koklaya yanında yatırdı.

  Sabah oldu. Yusuf aleyhisselâm Bünyamin'e evlâdı olup olmadığını
  sordu, o da:

  — On oğlum var, hepsinin isimlerini kaybolan kardeşim Yusuf'un
  isminden müştak olarak koydum, diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti
  Yusuf:

  — O kaybolan kardeşine karşılık olarak ben kardeşin olsam hoşuna gider
  mi? dedi. Bünyamin de:

  — Senin gibi bir kardeşi kim bulabilir? Amma ne çare ki sen Yakub ve
  Rahil'den doğmuş değilsin! diye içini çekti.

  O zaman Hazreti Yusuf ağladı, kalkıp kardeşinin boynuna sarıldı ve
  kendinin hakikî hüviyetini tanıttı da:

  — Ben, ben cidden senin o kaybolan kardeşinim. Bu itibarla artık
  aldırma kardeşlerinin geçmişte yaptıklarına ve bu defa da benim
  adamlarımın yapması kararlaştırılan muameleye gücenme, mahzun olma ve bu
  anlattıklarımı kimseye sezdirme, duymamış gibi ol, diye tenbih etti ve
  macerayı anlattı.

  Hazreti Yusuf daha sonra kardeşlerini bütün hazırlıkları ile donattığı
  vakit, su kabını kardeşi Bünyamin'in yükü içerisine koydu. Sonra da
  adamlarından birisi bağırdı.

  — Ey kervan! Siz her hal de hırsızlık etmişsiniz.

  Bunun üzerine Hazreti Yusuf'un kardeşleri bu çağıranlara dönüp:

  — Ne arıyorsunuz siz? dediler.

  Onlar da:

  — Hükümdarın su kabını, ölçeğini arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü
  bahşiş var ve ben onun verileceğine dair kefilim, diye biri cevap veriyor.


  Fakat onlar:

  — Allah'a yemîn olsun ki, size muhakkak malûmdur ki biz arzda fesad
  çıkarmak için gelmedik, hırsız da değiliz! dediler. Hazreti Yusuf'un
  adamları:

  — Şimdi yalancı çıkarsanız cezası nedir? diye sordular. Onlar da:

  — Cezası, kimin yükünde çıkarsa işte, o onun cezasıdır. Biz nankörlere
  böyle ceza veririz, dediler.

  Bunun üzerine Bünyamin'in yükünden önce diğer kardeşlerinin yükleri
  aranmaya başlandı, sonra Hazreti Yusuf o kaybı Bünyamin'in yükü
  içerisinden çıkardı.

  İşte Hazreti Allah, Yusuf aleyhisselâm için böyle bir tedbir
  yapmıştı. Hükümdarın ceza kanununda Yusuf aleyhisselâm kardeşini ancak bu
  şekilde bir yolla atabilmesi mümkündü.

  Bünyamin'in kardeşleri, kaybın onun yükünde çıkması üzerine:

  — Eğer o çalmış bulunuyorsa, bundan evvel onun kardeşi —Yusuf da
  çalmıştı, dediler.

  Bundan kastettikleri ise şu idi ki, Yusuf aleyhisselâmın anasının
  babası bir puta tutkunmuş, Hazreti Yusuf çocukken anasının emriyle o putu
  gizlice almış ve kırmış idi.

  Hazreti Yusuf bu ithamdan acılık hissetmedi değil, fakat içinde
  gizledi, sabretti ve onların kusurlarına bakmadı da kendi kendine:

  — Siz fena bir mevkîdesiniz. Bu düştüğünüz durumdan dolayı mahcub
  oldunuz. Bu bakımdan böyle bir anda hiddetle ağzınızdan kaçırdığınız bu
  lâfınıza tahammül gerekir, isnad ettiğiniz vasıfları da Allah bilicidir.
  Ben ve kardeşim Bünyamin biliyoruz, Allahü Teâlâ da biliyor ki, hakikat
  sizin dediğiniz gibi değil, bizden hırsızlık sâdır olmamıştır. O halde
  sizin asılsız sözünüzden niçin alınayım? diye söylendi.

  Bünyamin'in kardeşleri hiddeti ve şaşkınlığı bir an bırakıp şefaat ve
  rica yoluna dökülerek ellerinden aldırdıkları kardeşlerini kurtarmak için
  kendilerini fedaya razı olarak:

  — Ey şanlı Aziz! dediler, emîn ol ki bunun büyük bir ihtiyar babası
  var, onun için yerine birimizi al. Çünkü biz seni ihsan sahiplerinden
  görüyoruz.

  Fakat:

  — Allah saklasın; eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını
  alıkoymamızdan. Çünkü öyle yaparsak biz, haddi aşanlardan oluruz! cevabını
  aldılar ve çaresiz kaldılar.

  Ümitlerini kesince, fısıldayarak çekildiler ve büyükleri dedi ki: —
  Babanızın aleyhinizde Allah üzerine mîsak, yemîn almış olduğunu, bundan
  önce Yusuf hakkında işlediğiniz suçu bilmiyor musunuz? Artık ben buradan
  ayrılmam, tâ babam bana izin verinceye veya Allâhü Teâlâ hakkımda bir
  hüküm tâyin edinceye kadar ki, o hüküm sahiplerinin en hayırlısıdır. Siz
  dönün babanıza deyin ki:

  — Ey bizim babamız! İnan oğlun Bünyamin hırsızlık etti. Biz ancak
  bildiğimize şahidlik ediyoruz. Yoksa gaybın hafızları değiliz. Hem
  bulunduğumuz şehre, sor, hem içinde geldiğimiz kervana. Emîn ol ki, biz
  cidden doğru söylüyoruz.

  Bünyamin'in kardeşleri gelip babaları Yakub aleyhisselâma
  kararlaştırdıkları şekilde söylediler amma hazreti Yakub:

  — Yok, size nefsiniz bir iş yaptırmış. Artık, sabr-ı cemil yakındır
  ki, Allah bana hepsini bir getire. Hakikat bu ki, O, bilici ve
  hükmedicidir, dedi ve onlardan yüz çevirip:

  — Ey kederim Yusuf! diye gamlanmaya başladı ve gözlerine ak düşüp
  cihanı görmez oldu.

  Artık üzüntüsünden yutkunuyor, yutkunuyordu. Bu durumu görenler:.

  — Allah'a yemîn olsun ki, hâlâ Yusuf'u anıp duruyorsun! Nihayet gamdan
  eriyeceksin veya helak olanlara karışacaksın, dediler. Hazreti Yakub:

  — Ben, dedi, dolgunluğumu, hüznümü ancak Allâhü Teâlâ'ya şikâyet
  ederim ve Allah'dan sizin bilemiyeceğiniz şeyler bilirim. Ey oğullarım
  haydi gidiniz de, Yusuf ile kardeşinden bir haber almak için bütün
  hislerinizle çalışınız, araştırınız. Allah'ın darlıkları aşacak, sıkılmış
  sinelere nefes aldırıp ferahlık verecek lütuf ve rahmetinden ümitsizliğe
  kapılmayın.

  Bunun üzerine Hazreti Yusuf'un huzuruna geldiler ve :

  — Ey şanlı Vezir! Bize ve ailemize güçlük bulaştı, pek mühim olmayan
  bir sermaye ile geldik, yine bize tam ölçü ver ve bize tasadduk buyur.
  Çünkü Allah, tasadduk edenlere mükâfatını verir, dediler.

  Hazreti Yusuf kardeşlerinin halinde kemâle doğru bir değişiklik ve
  uyanış hissetmiş ve artık onlara kendisini tanıtma zamanının geldiğini
  anlamıştı. Binaenaleyh onlara:

  — Siz, biliyor musunuz? Cahilliğiniz zamanında Yusuf'a ve kardeşine ne
  yaptınız? diye sordu.

  Bu beklenmedik tanıtma karşısında hayrete düşen kardeşleri :

  — A, a, sen, sen Yusuf musun? dediler. Hazreti Yusuf :

  — Ben, Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize lütfuyla nimetler ihsan
  buyurdu. Hakikat bu ki, her kim Allah'dan korkar ve sabrederse her halde
  Allah, muhsinlerin ecrini zayi etmez! dedi.

  Kardeşleri :

  — Allah'a yemîn olsun ki, Allah seni bize üstün kıldı. Biz doğrusu
  büyük suç işlemiş idik, dediler. Hazreti Yusuf :

  — Size karşı bugün bir tekdir yoktur. Allah, sizi mağfireti De
  bağışlar. O, erhamürrahimîn'dir. Şimdi siz benim şu gömleğimi götürün de
  babamın yüzüne bırakın, gözü açılır ve bütün taallukâünızla toplanıp gelin
  bana, diyerek onlara karşı kendi hakkını da afvetmiş oluyordu.

  Yakub Oğullarının kafilesi Mısır'dan ayrılıp Kenan iline doğru yola
  çıktığı zaman Hazreti Yakub :

  — Ben cidden Yusuf'un kokusunu duyuyorum, inanın bana. Beni bunak
  yerine koymasaydınız, bana bunaklık isnad etmeseydiniz. Yusuf'a olan
  hasretimi ve hüznümü mânâsız bulmayıp takdir etseydiniz, bu sözüme
  inanırdınız! diye haber verdi.

  Fakat o gafil insanlar :

  — Allah'a yemîn olsun ki, sen cidden o eski şaşkınlığında devam
  ediyorsun! diyerek hâlâ «Yusuf!» diye sayıklamasını kınadılar. Ancak ne
  zaman ki hakikaten kervan gelip müjdeci Yusuf aleyhisselâmın gömleğini
  babasının yüzüne bırakıverdi, hemen Hazreti Ya-kub'un gözleri açılıverdi
  de:

  — Ben size, Allah'dan sizin bilemeyeceklerinizi bilirim, demedim mi?
  Şimdi anladınız mı Allah, ne büyük ve Peygamberlik ne hakikattir! dedi.

  O vakit gelmiş olan oğulları hepsi birden:

  — Ey bizim babamız, bizim günahlarımız için mağfiret talebiyle dua
  ediver. Biz hakikaten suçlu idik. Şimdi ise çok pişman olduk! dediler. .

  Bununla beraber Yakub aleyhisselâm hemen dua edivermedi de : — Yakında
  sizin için Rabbime dua ederim. Şüphe yok ki, O'dur, O, ancak mağfiret
  edici ve rahmet edici, dedi.

  Hazreti Yakub bu suretle kendi afvını işaret etmekle beraber Allah'dan
  istiğfarını seher vakti veya Cuma gecesi gibi bir kabul vaktini gözettiği
  için ve daha doğrusu Hazreti Yusuf'la onları helâllaştırıncaya veya onun
  afvını anlayıncaya kadar tehir etmişti. Çünkü mazlumun afn mağfiretin
  şartıdır.

  Yakub aleyhisselâm ve hanedanı; Hazreti Yusuf'un istediği gibi Mısır'a
  hareket edip yanına vardılar. Hazreti' Yusuf ve hükümdar yanlarında dört
  bin asker ve devlet adamı ve bütün Mısır ahalisi ile onları karşılamaya
  çıkmışlardı. Hazreti Yakub karşıdan Yehuda'ya dayanarak yürüyordu.
  Karşılamaya gelen ahaliye ve atlıların ihtişam ve kalabalığına karşıdan
  bakıp : — Ey Yehuda, şu gelen Mısır'ın Firavunu mu? diye sordu, O da:

  — Hayır, oğlun! diye cevap verdi.

  Yaklaştıklarında Hazreti Yusuf'tan evvel Yakub aleyhisselâm selâm
  verdi de:

  — Selâm sana, ey hüzünleri gideren! dedi.

  Hazreti Yusuf ebeveynini kucakladı, boyunlarına sarılıp bağrına
  basarak hususî yerinde istirahat ettirdi. Bu karşılayış yerinde oluyordu.
  Daha sonra:

  — înşaallah, hepiniz emniyet içerisinde Mısır'a giriniz, dedi. Böylece
  Mısır'a girdiler ve annesiyle babasını kendisinin bir taht gibi olan
  yüksek köşkünün üzerine çıkıp izzet ve ikramda bulundu. Hazreti Yusuf için
  anne, babası ve kardeşleri Allah'a şükrolması için secdeye kapandılar,
  işte o zaman Yusuf aleyhisselâm:

  — Ey babacığım, işte bu önceden gördüğüm ve senin tâbirini yaptığın
  rüyamın tevili! Onu Rabbim hakikaten hak kıldı, Bana lütuf ve ihsan
  eyledi. Çünkü beni zindandan kurtardı ve sizi sahadan getirdi. Benimle
  kardeşlerimin arasını Şeytan dürtüştürdükten sonra böyle öldü. Yani
  benimle kardeşlerim arasında geçen ve kaale alınmaması lâzım gelen macera
  ne benden ne de onlardan değil, aramızı bozmak için Şeytanın dürtmesinden
  kandırmasından idi. Fakat kardeşlerin arasına Şeytanın sokulması ne büyük
  bir belâ idi. Eğer Allah'ın ihsanı yetişmese idi, ne fenalıklar olmazdı.
  Binaenaleyh böyle bir belâdan sonra Rabbimin bu ihsanları ne büyük
  ihsandır. Hakikaten Rabbim dilediği emir için tedbiri ne güzel, ne hoş, ne
  incedir. Hakikaten O, ancak O'dur hikmet ve ilim sahibi.

  Ey Rabbim, sen bana mülkten bir nasib verdin ve hadiselerin tevilinden
  bana bir ilim öğrettin. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim! Benim dünya ve
  âhirette velîm sensin, beni müslim olarak al ve beni salihler zümresine
  ilhak buyur!

  Hazreti Yusuf babasının elinden tutup hazineleri gezdirmiş, altın,
  gümüş, cevherler, elbise, silâh vesaire hazinelerini dolaştıktan sonra
  yazı yazılacak kırtasiye hazinesine vardıkları zaman, Hazreti Yakub : — Ey
  oğlum, bunlar dururken şu sekiz merhalelik mesafeden bana bir mektub
  yazmadın ha! Bu ne ilişiksizlik? demiş. Hazreti Yusuf da:

  — Bana Cebrail öyle emretti! diye cevap vermiş. Babası:

  — Peki iyi amma neye sormadın, sen ona benden daha üstünsün? demiş ve
  böylece tekrar sual etmişti. Bunun üzerine Hazreti Cebrail:

  — Sen, korkarım ki Yusuf'u kurt yer, dediğinden dolayı Allahü Teâlâ
  bana öyle emretti ve «Benden korksa idin» buyurdu, diye cevap verdi.

  Hazreti Yakub oğlu Hazreti Yusuf ile beraber yirmi dört sene yaşamış,
  sonra vefat etmiş ve Şam tarafında babası îshak aleyhisselâmın yanına
  defnolunmasım vasiyet etmiş, Hazreti Yusuf da bizzat kendisi gidip
  babasını oraya defnedip geri dönmüş, sonra da Mısır'da yirmi üç sene daha
  yaşamıştı.
 3. 3
  Ensar
  Özel Üye
  H Z . YUSUF A.S.


  Kurân'da adı geçen Beni İsrail peygamberlerinden biri.

  Hz. Yûsuf Kurân'da adi geçen peygamberlerden birisi olup, Yakub Peygamberin oğludur. Nesebi Hz. İbrahim'e kadar varır (Kamil Miras, Tecrit Tercümesi, IX, 139).

  Kur'ân-ı Kerîm'de kendi adını taşıyan bir sûre vardır. Tamamı 111 âyet olan bu sûrenin 98 âyeti (4-101) Hz. Yûsuf'tan bahseder. Bu âyetlerde anlatıldığına göre Hz. Yûsuf'un hayat hikâyesi özetle şöyledir:

  Hz. Yûsuf'un on bir tane erkek kardeşi vardı. Yûsuf fevkalâde güzel ve son derece zekî idi. Babaları Hz. Yakub en çok Yûsuf'u seviyordu. Bu sevgiyi ağabeyleri kıskanıyorlardı.

  Yûsuf (a.s) bir gece rüyasında on bir yıldızn, Güneş ve ayin kendisine secde ettiklerini gördü. Bu rüyayı babasına anlattı. Babası rüyanın, Hz. Yûsuf'un büyük bir adam olacağına işaret olduğunu anladı ve Yûsuf'a rüyasını ağabeylerine anlatmamasını tembihledi. Ancak, ağabeyleri bundan haberdar oldular ve Yûsuf'u öldürüp bir yere atmayı plânladılar. Babalarından izin alarak, gezip eğlenmek bahanesiyle Yûsuf'u alıp kırlara,götürdüler. Onu bir kuyuya attılar, gömleğini da kana bulayarak, "Yûsuf'u kurt kaptı" diye babalarına yalan söylediler.

  Kuyunun yanından geçmekten olan bir kafile Yûsuf'u buldu ve köle olarak satmak üzere alıp, Mısır'a götürdüler. Orada az bir fiyatla onu Azîz (maliye bakanı)'e sattılar.

  Azz'in hanımı Yûsuf'a göz koydu. Onu kendisiyle beraber olmaya çagırdı. Yûsuf (a.s) bunu kabul etmeyince, ona iftira edip kocasına şikayet etti ve hapse attırdı.

  Hz. Yûsuf senelerce hapiste kaldı. Orada hükümdarın şerbetçisi ve aşçısı ile tanıştı. Onların gördükleri rüyaların yorumunu yaptı. Birisinin, kurtulup efendisinin hizmetine devam edeceğini, diğerinin ise öldüreceğini söyledi. Sonunda dediği çıktı. Hz. Yûsuf, kurtulana, kendisini efendisinin yanında anmasını istedi.

  Hükümdar bir gece rüyasında yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak gördü. Bu rüyanın yorumunu yaptırmak istedi. Hz. Yûsuf'un rüya yorumu yaptığını örgendi ve onu hapisten çıkarıp, rüyasını anlattı. Hz. Yûsuf, yedi sene bolluk olacağını, peşinden gelen yedi senenin ise kıtlıkla geçeceğini söyledi. Bunun üzerine hükümdar, Hz. Yûsuf'u maliye bakanlığına getirdi. Yûsuf (a.s) bolluk yıllarında bütün ambarları zahire ile doldurttu; kıtlık yılları gelince bu zahireyi halka dağıtmaya başladı. Ayni kıtlık, Hz. Yûsuf un babasının memleketi olan Ken'an diyarında da yaşandı.

  Yûsuf (a.s)'un kardeşleri de zahire almak için iki kez Ken'an ilinden Mısır'a geldi. Sonunda Yûsuf (a.s) kardeşlerine kendini tanıttı ve onları affettiğini belirterek, "Bugün azarlanacak değilsiniz, Allah sizi bağışlar, o merhametlilerin merhametlisidir" (Yûsuf, 92) dedi. Yûsuf (a.s), babası, annesi ve kardeşlerinin tamamını Mısır'a davet etti.

  Ailesi Mısır'a vardığında Yûsuf (a.s) anne ve babasını tahta oturttu; diğer on bir kardeşi ise Hz. Yûsuf'un önünde eğildiler. O zaman Yûsuf (a.s); "Babacığım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın çıkışıdır; Rabbim onu gerçekleştirdi. şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim, bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim, dilediğine lütufkârdır. O şüphesiz, bilendir, hâkimdir" (Yûsuf,100) dedi. Bu şekilde İsrail oğulları, Filistin'den Mısır'a gelip yerleşmiş oldu. Bir süre sonra Yakub (a.s) vefat etti. Yûsuf (a.s), Allah Teâlâ'ya söyle münacatta bulundu: "Rabbim, bana hükümdarlık verdin, rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratanı! Dünya ve âhirette koruyanım sensin! Benim canımı, Müslüman olarak al! Ve beni iyilere kat!" (Yûsuf, 101). Yûsuf (a.s)'un hayat hikayesi Kur'ânı Kerîm'de "Ahsenü'l-Kasas, Kıssaların en güzeli" ünvanını aldı. Pek çok olayları içeren bu hayat hikâyesi için Allah Teâlâ söyle buyurdu: Ândolsun ki, Yûsuf ve kardeşlerinin olayında, soranlara nice ibretler vardır" (Yûsuf, 7).

  Yûsuf (a.s)'un defnedildiği yer, rivâyetlere göre, İbrahim (a.s)'in medfun bulunduğu Kudüs yakınlarında Halilü'r-Rahman kasabasındadır. 4. 4
  Ziyaretçi
  Dedikodu

  Aziz’in karısının, Yusuf’a yap-tığı iftiranın sonucunda Yusuf’un aklanması neticesi, Aziz ve karısı-nın olaya hakemlik yapan akraba-ları bu olayın kapanması,örtbas edilmesi cihetine giderler:“Yusuf! Sen bu işi kapat. Ka-dın! Sen de günahlarının bağışlanmasını dile. Çünkü hatalısın.”(12/29)
  Ancak olayın örtbas edilme is-teğine rağmen dedikodu sayesin-de Mısır’ın bütün sosyetesi, Aziz’in karısının “zinaya meylet-me” hadisesini işitir. Sosyetenin işi, birbirlerinin yaptıkları iyi veya kötü işleri sakız gibi çiğnemek ol-duğuna göre artık bu dedikodunun önünün kesilmesi mümkün değildir.“Şehirdeki kadınlar: “Vezirin karısı kölesiyle olmak istemiş. Ka-dın onun aşkından deliye dönmüş. Biz onu apaçık şaşkınlık içinde gö-rüyoruz.” dediler.”(12/30)
  Tek çarenin olayı açıklamak ol-duğunu gören vezirin karısı, Mısır sosyetesini oluşturan “ileri gelen”lerin kadınlarına bir davet yaparak evin-de toplar.“Kadın onların dedikodularını duyunca onları evine çağırdı. On-lara koltuklar hazırladı ve her biri-ne birer bıçak verdi. Yusuf’a “Yan-larına çık” dedi. Kadınlar onu görünce şaşkınlıktan ellerini kestiler ve “Allah’ı tenzih ederiz. Bu insan değil, olsa olsa çok güzel bir me-lektir” dediler. Kadın: “İşte beni kınadığınız kimse. Ben onunla ol-mak istedim, fakat o iffetli kalmak istedi. Eğer isteğimi yerine getir-mezse, hapse atılacak ve zelilola-cak” dedi. ”(12/31)
  Aziz’in karısının, Yusuf (a) ve kendisinin hakkında sosyetenin yaptığı dedikoduyu kendisince haklı bir mecraya çekmek için yaptığı mizansen de önemli bir nokta gündeme gelmektedir.
  Sosyetenin kadınlarının, Yusuf (a)’u görünce ellerini kesip, Yu-suf’un güzelliği karşısında şaşır-malarını Aziz’in karısı, kendi işle-miş olduğu “zinaya meyletme” fi-ilinin haklılığı olarak sunmaya ça-lışmaktadır. Dolayısıyla sosyetenin hanımları Aziz’in hanımının haklı olduğunu teslim ediyorlar ki; Aziz’in karısı şöyle diyor:“Eğer isteğimi yerine getirmez-se, hapse atılacak ve zelilolacak” dedi.”(12/32)
  Oysa sosyetenin kadınları “zi-naya meyletme fiilini tasvip etme-miş olsalardı, “senin yaptığın ayıp, günah, vs. “ demeleri gerekirdi. Bu da Mısır sosyetesi ve yönettikleri insanların ahlaki konumlarının hangi seviyede olduğunu bize an-latmaktadır.
  Bu arada Yusuf peygamberin suçsuzluğunun ikinci bir tespiti yapılmaktadır. Hem de Aziz’in ka-rısının ağzından: “Ben onunla ol-mak istedim. Fakat o iffetli kalmak istedi.” Yusuf’un suçsuzluğu, bi-rinci defa gömleğin yırtılma yeri-nin tespiti ile hem Azız, hem de karısının ailesi tarafından görüle-rek tespit edilmesinin akabinde, sosyetenin kadınları, tabiidir ki da-ha sonra beyleri tarafından ve Aziz’in hanımının ağzından tespit edilmiş oluyordu. Kıssanın ileriki anlatımlarında üçüncü olarak da Yusuf’un suçsuzluğu tespit edile-cek ve böylece peygamberin ismet sıfatının gölgelenmemesi yüce Al-lah tarafından sağlanmış olacaktır.“Yusuf, elçiye: “Efendine dön de ellerini kesen kadınların duru-mun sor. Doğrusu Rabbim, onların tuzaklarını çok iyi bilmektedir” dedi. Melik: “Yusuf’la olmak iste-diğiniz de durumunuz neydi?” de-di. “Allah’ı tenzih ederiz. Onun hiçbir kötülüğünü görmedik” de-diler. Azizin karısı “Şimdi hak or-taya çıktı. Onunla olmak isteyen bendim. 0, doğrudur” dedi.” (12/50-51)
  Kıssanın bu bölümünün anlatım ve tefsirinde; müfessirlerin ve tarihçilerin, Yusuf’un güzelliği, onu gören sosyete kadınlarının el-lerini kesmesi olayı üzerinde ge-reksiz ve fazlaca durduklarını gör-mekteyiz. Bunun neticesi olarak, zina gibi toplumu ifsat eden bir fi-ilin ve bu fiile meylettiren sebeplerin hangi nedenle olursa olsun meşru bir sebep sayılamayacağı vurgusunun yetersiz kaldığını gözlemlemekteyiz.

+ Yorum Gönder
hz yusuf ve kıssası hakkında bilgi kısaca,  diyanetden hz yusuf ile züleyha evlendilermi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi