Asurlularla anadoluda kurulmuş uygarlıklar arasında nasıl bir ilişki olmuştur

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Asurlularla anadoluda kurulmuş uygarlıklar arasında nasıl bir ilişki olmuştur ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Asurlularla anadoluda kurulmuş uygarlıklar arasında nasıl bir ilişki olmuştur

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: Eski Çağlarda Türkiye:
  Hellenistik devirlerden itibaren Anatolia (Güneş'in doğ-duğu yer) adını taşıyan Anadolu, Asya ile Avrupa arasında uzanmış bir köprü gibidir. Burası coğrafi ve jeopolitik konumun-dan dolayı ta-rih boyunca birçok göç dalgalarına yol olmuş ve isti-lalara uğra-mıştır.
  Bu kavimlerin bazıları Türkiye'de yerleşerek uygarlıkları kurmuşlardır. Bunlar sırasıyla;
  * Hititler
  * Frigler
  * İyonlar
  * Urartular
  * Lidyalılardır. Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizans-lılar ise Anadolu'da kurulmayıp Anadolu'da bir şekilde etkinlikte bulunan uygarlıklardır.
  1. Türkiye'nin Tarih Öncesi Devirlerini Aydınlatan Merkezler
  a) Eski Taş Devri: (M.Ö. 6006-10.000)
  (Paleolitik Dönem)
  İnsanlık tarihinin uzun bir dönemini kapsamaktadır.
  Bu dönemi ait Anadolu'daki yerleşim yerleri:
  Antalya Çevresinde:
  - Karain mağaraları
  - Beldibi mağaraları
  - Belbaşı mağaralarıdır.

  b) Orta Taş Devri : (M.Ö. 10.000-8.000)
  (Mezolitik Dönem)
  İnsanların toplayıcılık ve avcılıktan vazgeçip üretim ekonomisine geçiş dönemidir.
  Bu dönemi aydınlatan merkezler:
  Antalya'da: Beldibi
  Göller Bölgesinde: Baradiz
  Ankara'da: Macunçay
  Samsun'da: Tekkeköy'dür.
  c) Yeni Taş (Cilâlı Taş) Devri : M. Ö. (8.000-5.500)
  (Neolitik Dönem)
  Tarımla birlikte yerleşik hayat başlamış, köyler teşekkül etmiştir.
  Yeni Taş Devri: Türkiye'de geniş bir alana yayılmıştır.
  Bu bölgeler;
  Konya'da : Çatalhöyük
  Diyarbakır'da: Çayönü
  Gaziantep'te: Sakçagözü'dür.
  UYARI:
  Anadolu'da kurulmayıp Anadolu ile ilişkisi olan uygarlıklar Bizans, Roma, Pers ve Makedonyalılardır.


  UYARI:
  Anadolu'nun tarih boyunca sayısız isti-lalara ve göçlere sahne olmasının sebebi coğ-rafi ve jeopolitik konumundan kay-naklanmış-tır. Bu göçler ve isti-lalar sonucu Anadolu'daki farklı kültürlere ait verilere rastlanmaktadır. Göçler ve istilaların olumlu yönü ise farklı kültürlerin birbirlerini tanıma imkanı bulma-ları ve bir etkileşimin yaşanma-sıdır.


  UYARI:
  Anadolu'nun en eski çağlar-dan beri is-kana (yerleşime) uğramasının se-bebi; insan yaşamına uygun bir iklime sahip olması ve toprak-larının verimliliğidir.


  UYARI:
  Dünyadaki merkezler içe-risinde insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak Çatal-hö-yük kabul edilmektedir.


  d) Maden Devri: (Kalkotitik Dönem)
  İlk kullanılan maden bakır olmuştur. Bu dönemde dini inançlar gelişmiş, insanlar Büyük Ana ya tapmışlardır. Kalkoli-tik devir kültürünü Tunç dönemi takip etmiştir. Tunç Devri Anadolu-'da üç dönem olarak yaşanmıştır. (Eski Tunç, Orta Tunç ve Yeni Tunç)
  Bu döneme ait Anadolu'daki yerleşim merkezleri:
  Çanakkale'de®Truva
  Denizli'de®Beycesultan
  Burdur'da®Hacılar
  Yozgat'da®Alişar
  Çorum'da®Alacahöyük
  Van'da®Tilkitepe'dir.
  Eski Tunç veya Bakır devri Asur kolonileri çağını kapsar. Özellikle Türkiye ile Asur ül-kesi arasında canlı bir ticaret başla-mıştır. Türkiye'ye yazının gelmesi de bu döneme rastla-maktadır.
  2. Anadolu'da Kurulan Uygarlıklar
  a) Hititler (Etiler) M.Ö. 2000 - M.Ö.1200)
  Merkez: Hattuşaş-(Çorum)
  Anadolu'ya Kafkaslar bölgesinden gelerek Orta Anadolu'da Kızılırmak yayı içerisinde yerleştiler.
  * Türkiye'nin mevcut kültürel unsurlarını geliştirerek Ana-do-lu'da yeni bir uygarlığın oluşmasına öncülük ettiler.
  * Anadolu'da kurulan ilk uygarlık olup Anadolu medeni-yetlerinin temelini teşkil eder.
  * Anadolu'da Fedaral bir yöntem uygulanırken ilk kez mer-kezi bir yönetime geçerek, Anadolu'da siyasal birliği sağladı-lar.
  * Devletin başında baş rahip, baş yargıç baş komutan unvanlarını taşıyan kral bulunurdu. Kral'a yardımcı olan Tava-nanna vardır.
  * Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer Pan-kuş meclisidir.
  * Hititler tarihi olayları Anal adı verilen yıllıklara yazmış-lar ve bu yıllıkları yıl sonunda tanrılarına sunmuşlardır.
  * Asur çivi yazısını ve Hiyeroglif yazıyı kullanmışlardır.*
  * Hititler, Mezopotomya'dan etkilenerek gelişmiş bir hu-kuk sistemi oluşturdular. Yasalar daha insancıl ve medenidir.
  Örneğin;
  Suçlarda fidye (tazminat) usulünü uyguladılar. Gelişmiş bir aile hukuku vardır. Buna ilk medeni kanun da denilebilir.
  * Özel (ferdi) mülkiyet prensibini kabul ettiler.
  * Çok tanrılı bir inançları vardır. Ölümden sonraki hayata inanılmazdı.
  * Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.
  * Mısır'da olduğu gibi Güneş'i adaletin ve eşitliğin sem-bolü olarak kabul etmişlerdir.
  * Dokumacılık ve kabartma sanatları gelişmiştir.
  Buna örnek olarak; Yazıkaya ve İvriz kabartmaları verile-bi-lir.
  * Kumarbi Destanı Hititlere aittir.
  * Suriye egemenliği konusunda Yakın Doğu'un iki büyük devleti olan Hititler ve Mısırlılar Kadeş Savaşı'nı yaptılar. Birbir-lerine üstünlük sağlamayınca M.Ö. 1280'de Kadeş Antlaşması imza-landı.
  Ege göçleri sonucunda yıkılmışlardır. 3. 3
  Ziyaretçi
  Cevap: Eski Çağlarda Türkiye:
  Hellenistik devirlerden itibaren Anatolia (Güneş'in doğ-duğu yer) adını taşıyan Anadolu, Asya ile Avrupa arasında uzanmış bir köprü gibidir. Burası coğrafi ve jeopolitik konumun-dan dolayı ta-rih boyunca birçok göç dalgalarına yol olmuş ve isti-lalara uğra-mıştır.
  Bu kavimlerin bazıları Türkiye'de yerleşerek uygarlıkları kurmuşlardır. Bunlar sırasıyla;
  * Hititler
  * Frigler
  * İyonlar
  * Urartular
  * Lidyalılardır. Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizans-lılar ise Anadolu'da kurulmayıp Anadolu'da bir şekilde etkinlikte bulunan uygarlıklardır.
  1. Türkiye'nin Tarih Öncesi Devirlerini Aydınlatan Merkezler
  a) Eski Taş Devri: (M.Ö. 6006-10.000)
  (Paleolitik Dönem)
  İnsanlık tarihinin uzun bir dönemini kapsamaktadır.
  Bu dönemi ait Anadolu'daki yerleşim yerleri:
  Antalya Çevresinde:
  - Karain mağaraları
  - Beldibi mağaraları
  - Belbaşı mağaralarıdır.

  b) Orta Taş Devri : (M.Ö. 10.000-8.000)
  (Mezolitik Dönem)
  İnsanların toplayıcılık ve avcılıktan vazgeçip üretim ekonomisine geçiş dönemidir.
  Bu dönemi aydınlatan merkezler:
  Antalya'da: Beldibi
  Göller Bölgesinde: Baradiz
  Ankara'da: Macunçay
  Samsun'da: Tekkeköy'dür.
  c) Yeni Taş (Cilâlı Taş) Devri : M. Ö. (8.000-5.500)
  (Neolitik Dönem)
  Tarımla birlikte yerleşik hayat başlamış, köyler teşekkül etmiştir.
  Yeni Taş Devri: Türkiye'de geniş bir alana yayılmıştır.
  Bu bölgeler;
  Konya'da : Çatalhöyük
  Diyarbakır'da: Çayönü
  Gaziantep'te: Sakçagözü'dür.
  UYARI:
  Anadolu'da kurulmayıp Anadolu ile ilişkisi olan uygarlıklar Bizans, Roma, Pers ve Makedonyalılardır.


  UYARI:
  Anadolu'nun tarih boyunca sayısız isti-lalara ve göçlere sahne olmasının sebebi coğ-rafi ve jeopolitik konumundan kay-naklanmış-tır. Bu göçler ve isti-lalar sonucu Anadolu'daki farklı kültürlere ait verilere rastlanmaktadır. Göçler ve istilaların olumlu yönü ise farklı kültürlerin birbirlerini tanıma imkanı bulma-ları ve bir etkileşimin yaşanma-sıdır.


  UYARI:
  Anadolu'nun en eski çağlar-dan beri is-kana (yerleşime) uğramasının se-bebi; insan yaşamına uygun bir iklime sahip olması ve toprak-larının verimliliğidir.


  UYARI:
  Dünyadaki merkezler içe-risinde insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak Çatal-hö-yük kabul edilmektedir.


  d) Maden Devri: (Kalkotitik Dönem)
  İlk kullanılan maden bakır olmuştur. Bu dönemde dini inançlar gelişmiş, insanlar Büyük Ana ya tapmışlardır. Kalkoli-tik devir kültürünü Tunç dönemi takip etmiştir. Tunç Devri Anadolu-'da üç dönem olarak yaşanmıştır. (Eski Tunç, Orta Tunç ve Yeni Tunç)
  Bu döneme ait Anadolu'daki yerleşim merkezleri:
  Çanakkale'de®Truva
  Denizli'de®Beycesultan
  Burdur'da®Hacılar
  Yozgat'da®Alişar
  Çorum'da®Alacahöyük
  Van'da®Tilkitepe'dir.
  Eski Tunç veya Bakır devri Asur kolonileri çağını kapsar. Özellikle Türkiye ile Asur ül-kesi arasında canlı bir ticaret başla-mıştır. Türkiye'ye yazının gelmesi de bu döneme rastla-maktadır.
  2. Anadolu'da Kurulan Uygarlıklar
  a) Hititler (Etiler) M.Ö. 2000 - M.Ö.1200)
  Merkez: Hattuşaş-(Çorum)
  Anadolu'ya Kafkaslar bölgesinden gelerek Orta Anadolu'da Kızılırmak yayı içerisinde yerleştiler.
  * Türkiye'nin mevcut kültürel unsurlarını geliştirerek Ana-do-lu'da yeni bir uygarlığın oluşmasına öncülük ettiler.
  * Anadolu'da kurulan ilk uygarlık olup Anadolu medeni-yetlerinin temelini teşkil eder.
  * Anadolu'da Fedaral bir yöntem uygulanırken ilk kez mer-kezi bir yönetime geçerek, Anadolu'da siyasal birliği sağladı-lar.
  * Devletin başında baş rahip, baş yargıç baş komutan unvanlarını taşıyan kral bulunurdu. Kral'a yardımcı olan Tava-nanna vardır.
  * Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer Pan-kuş meclisidir.
  * Hititler tarihi olayları Anal adı verilen yıllıklara yazmış-lar ve bu yıllıkları yıl sonunda tanrılarına sunmuşlardır.
  * Asur çivi yazısını ve Hiyeroglif yazıyı kullanmışlardır.*
  * Hititler, Mezopotomya'dan etkilenerek gelişmiş bir hu-kuk sistemi oluşturdular. Yasalar daha insancıl ve medenidir.
  Örneğin;
  Suçlarda fidye (tazminat) usulünü uyguladılar. Gelişmiş bir aile hukuku vardır. Buna ilk medeni kanun da denilebilir.
  * Özel (ferdi) mülkiyet prensibini kabul ettiler.
  * Çok tanrılı bir inançları vardır. Ölümden sonraki hayata inanılmazdı.
  * Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.
  * Mısır'da olduğu gibi Güneş'i adaletin ve eşitliğin sem-bolü olarak kabul etmişlerdir.
  * Dokumacılık ve kabartma sanatları gelişmiştir.
  Buna örnek olarak; Yazıkaya ve İvriz kabartmaları verile-bi-lir.
  * Kumarbi Destanı Hititlere aittir.
  * Suriye egemenliği konusunda Yakın Doğu'un iki büyük devleti olan Hititler ve Mısırlılar Kadeş Savaşı'nı yaptılar. Birbir-lerine üstünlük sağlamayınca M.Ö. 1280'de Kadeş Antlaşması imza-landı.
  Ege göçleri sonucunda yıkılmışlardır. 4. 4
  Ziyaretçi
  teşekkürler :)

+ Yorum Gönder
asurlular anadoluda kurulmuş uygarlıklar arasında nasıl bir ilişki olmuştur,  asurlularla anadoluda kurulmuş uygarlıklar arasında nasıl bir ilişki olmuştur
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi