Canlıların sınıflandırılması ile ilgili bilgiler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Canlıların sınıflandırılması ile ilgili bilgiler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: canlıların sınıflandırılması ile ilgili bilgiler  Tabiatta yaşayan bütün canlıları incele*ye*bilmek için sınıflandırma yapılmıştır

  Canlıları sınıflandırmada temel birim tür*dür

  TÜR: Ortak bir atadan gelen benzer özel*lik*lere sahip, çiftleşebilen ve çiftleştiklerinde ve*rimli döller verebilen bireyler topluluğudur

  Sistematik kategoriler türle başlar Siste*matik kategorileri şu şekilde inceleyebili*riz  En büyük sistematik birim alemdir Canlılar beş büyük alemde incelenir  MONERA ALEMİ:

  Bakteri ve Mavi yeşil alg gibi prokaryot hücrelilerden oluşur

  Bakteriler: Tek hücreli canlılardır Bazı üyeleri fotosentez yapabilir Bölünerek yada sporla ürerler Hücre şekillerine, beslenme şekil*lerine oksijene duyulan ihtiyaca ve gram bo*ya*sına göre sınıflandırılırlar

  Beslenmesine göre;

  Fotosentetik bakteriler:

  Fotosentezle kendi besinlerini kendileri üretirler

  Kemosentetik bakteriler:

  Bazı bakteriler kimyasal bağ enerjisi yar*dımı ile besinlerini üretirler

  Parazit bakteriler:

  Bunların sindirim enzimi bulunmaz Başka canlı üzerinde parazit olarak yaşarlar

  Patojen bakteriler:

  Bu bakteriler kapsül denilen bir yapıya sa*hiptir Aynı zamanda hastalık yaparlar Örneğin; tifo, kolera

  Saprofit (çürükçül) bakteriler:

  Hayvan ve bitki artıkları üzerinde yaşarlar Artıklardaki organik maddeyi inorganik madde çevirerek doğada madde devrinde rol oynarlar  PROTİSTA ALEMİ

  Ökaryot bir hücrelilerin toplandığı alem*dirBoşaltım için kontraktil kofulu kullanırlar  1 Amip (kök ayaklı) Yalancı ayaklarla ha*reket eder Besinini fagositozla sağlar

  2 Paramesyum (silliler=terliksi hayvan) Dış derisinde bulunan sillerle hareket eder Be*sinini besin kofulu şeklinde dış ortamdan alır

  3 Öğlena (kamçılı hayvan) Bu canlı klo*roplast organeli bulundurur ve besin sentezi ger*çekleştirir Kamçısı ile hareket eder  4 Plazmodium (spor yapan canlı) Sıtma hastalığının etkenidir Üremesi sporla olur  MANTARLAR ALEMİ

  Tek ve çok hücreli çeşitleri vardır Klorop*lastları yoktur Fotosentez yapamazlar Bu se*beple bitkiler aleminden ayrı incelenmektedir Besinlerini dış ortamdan alırlar İlkel ve gerçek mantarlar olarak incelenebilir  Mantarların fermantasyonu

  (Mayalanma)

  Oksijensiz ortamda bazı mantarların glu*kozu (şekeri) enerji elde edebilmek için parçalar

  Bu olaya oksi*jensiz solunum da denir

  Tabiatta mantarlarla algler arasında yaşam birliği vardır Buna likenler denir Mantar birliğe, CO2, H2O, bağlama, koruma sağlar Alg ise bir*liğe O2 ve besin sağlar Ayrılacak olurlar ise iki can*lı da yaşayamaz  BİTKİLER ALEMİ

  Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere iki bölümde incelenir  A) Çiçekli bitkiler:

  Yapılarında çiçek bulunduran bitkilerdir Tohumla ürerler Kök, Gövde ve yaprak, çiçek olmak üzere dört kısımda incelenirler

  1 Kök: Bitkiyi bulunduğu ortama bağlar Topraktan su ve suda erimiş maddelerin emici tüylerle alınmasını sağlar Bazı bitkilerde ise be*sin depo ederler Kökler kaliptra tabakası ile kap*lıdır Bu sayede kök yıpranmadan toprakta iler*ler Büyütken doku vardır

  Saçak kök (Mısır, Buğday), kazık kök (Fasülye, Bamya, Pancar) ve Depo kök (Turp, şeker pan*carı) olmak üzere üç kısımda incelenir

  2 Gövde : Bitkiyi dik tutar, yaprak çiçek ve meyveyi taşır Topraktan alınan suyu yapraklara aktarır Bazı bitkilerde besin depo eder (Patates)

  Otsu gövde (tek yıllık bitkilerde) ve odunsu gövde (çok yıllık bitkilerde) olmak üzere iki kı*sımda incelenir

  Gövdede üç tip tomurcuk bulunur Bunlar tepe tomurcuğu, yan tomurcuklar ve çiçek to*murcuklarıdır

  3 Yaprak: Bitkinin yassılaşmış yeşil or*ganlarıdır Gövde üzerinde birbirini örtmeyecek şekilde dizilirler Görevleri; terleme yaparak iç dengeyi sağlar, mineral madde ihtiyacını karşı*lar, fotosentez yaparak inorganik maddelerden or*ganik madde üretir, solunum yaparak enerji ih*ti*yacını temin eder Oluşan atık maddeleri yap*rak*larını atmak sureti ile yapıdan uzaklaştırı*lır (Boşaltım)

  Yaprak çeşitleri;

  a) Damarlarına göre;

  - Paralel damarlı (tek yıllık bitkilerde), tek çenekli

  - Ağsı yaprak (çok yıllık bitkilerde)  b) Yaprak ayasına göre;

  - Basit yaprak (söğüt, elma)

  - Bileşik yaprak (yonca, gül, çınar, asma)  c) Biçimlerine göre;

  -Etli yaprak (Lahana,soğan)

  - İğne yaprak (çam)

  - Dikenimsi yaprak (Kaktüs)

  - Oval yaprak (portakal)  4 Çiçek  Yüksek yapılı bitkilerde üreme organıdır

  a) Tozlaşma: Çiçek tozlarının (Polenlerin) su, böcek, rüzgar gibi etkenlerle dişi organ tepe*ci*ğine taşınmasına denir  b) Döllenme: Çiçek tozunun bir dizi işlem*den sonra dişicik borusundan geçip yumurtalıkta yumurtacık ile kaynaşmasına denir Döllenmiş yumurta ve çevresindeki hücreler (tohum taslağı) gelişerek tohumu oluşturur

  c) Tohumun yapısı:

  - Tohum zarı (kabuğu): Tohumu dış etken*lerden korur

  - Embriyo: Bitkinin, kök, gövde ve yaprak gibi organların taslağını oluşturur

  - Çenekler: embriyonun büyümesi için ge*rekli besinleri sağlar

  B) Çiçeksiz Bitkiler:

  1 Talli Bitkiler:

  Su yosunları:

  * Tek hücreli yada çok hücreli olabilir

  * Kloroplastlardan yararlanarak fotosentez yaparlar

  * Gerçek kökleri yoktur Kök benzeri ya*pıya sahiptirler (Rizoit)

  * Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar

  * Eşeyli yada eşeysiz olarak ürerler  Mantarlar: Ayrı bir alem olarak önceki kı*sımlarda incelenmiştir  2) Arkegonlu Bitkiler

  a) Damarsız bitkiler , Kara yosunları:

  * Gerçek gövde ve yaprak bulundurur

  * Gerçek kökleri yoktur

  * Damarları yoktur Suyu iyi iletemez Do*layısı ile nemli yerlerde yaşarlar (Suyu yaprakla*rıyla alır)

  * Üremesi döl almaşı ile olur Bu üremede eşeyli üreme ile eşeysiz üreme birbirini aralıksız takip eder  b) Damarlı bitkiler:

  Eğrelti otları

  * Gerçek, kök, gövde, yaprak bulundurur

  * Fotosentez yapabilirler

  * Döl almaşı ile ürerler

  * Toprak altı gövde var (Rizom)  HAYVANLAR ALEMİ

  Omurgasız ve omurgalı hayvanlar olmak üzere iki kısımda incelenir  A) Omurgasız Hayvanlar

  1Süngerler: Organları ve organ sistem*leri olmayan basit yapılı canlılardır

  2Sölentereler: Hidra ve deniz anası gibi basit yapılı canlılardır

  3 Solucanlar

  a) Yassı solucanlar; Planarya ve parazit olarak yaşayan tenyalar bu grupta ince*lenmekte*dir Tenyalar, bazı omurgalı hayvan*larda ve in*sanlarda parazittirler

  Balık, sığır, domuz tenyanın ara konak*la*rı*dır İnsanlarda ise ince bağırsaklarda yaşar*lar İnsan ana konaktır Köpek tenyasında insan ara konaktır

  Dişi ve erkek organ aynı bireydedir Bu tür canlılara hermafrodit canlılar denir

  Tenyanın hayat devri

  * Yumurtalar insan dışkısı ile dışarı atılır

  * Balık, sığır, domuz; tenyalarının ara ko*nak'larıdır Besinler yoluyla tenya yumurtaları ana konağa geçer

  * Yumurta sindirim sisteminde çatlar, yu*murta içindeki kurtçuk kan yoluyla kaslara gelir ve burada gelişerek keseli kurt oluşur  * İnsanlar tarafından hayvanların etleri iyi pişirilmeden yenecek olursa bu keseli kurtlar in*san bağırsağına geçer ve burada tenyalar olu*şur  b) Yuvarlak Solucanlar

  Tirişin, bağırsak solucanı (Askaris) ve kıl kurdu bu grupta incelenir Tam bir sinir ve dola*şım sistemi vardır Tirişin domuz etinden, bağır*sak solucanı ve kıl kurdu kirli besinlerden insan*lara geçer Ayrı eşeylidirler+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi