Türk ve dünya edebiyatında eleştirinin tarihsel gelişimi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türk ve dünya edebiyatında eleştirinin tarihsel gelişimi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: türk ve dünya edebiyatında eleştirinin tarihsel gelişimi

  Türk ve Dünya Edebiyatında Eleştiri Türü Tarihsel Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

  Eleştiri de temeli düşünce olan yazı türüdür. Konu sınırlaması yoktur. Sanat edebiyat ya da düşünce yazılarının içeriği ile bu içeriğin işlenişini değerli ve değersiz yönlerini ortaya koyan bir yazı türüdür. Yazarın yazıyı kendine göre yazıyı ilgilendiren topluma göre kendi alanındaki diğer çalışmalara göre değerlendirdiği yazılardır.

  Bir eseri değerlendirme amacıyla yazılan yazılara eleştiri denir.Eleştiride eserin yada sanatçının gerçek değerinin belirtilmesi amaçlanır.

  Eleştirmecibir sanat eserinin gerçek değeriniözünü yapılışınıdeğerli-değersiz yanlarını ortaya koyar.Eleştirmecinin görevi güzellik yaratmak değilyaratılmış güzelliği yargılamakokurlara tanıtmaktır. Eleştiriler; okura dönük eleştiritopluma dönük eleştirisanatçıya dönük eleştiriyapıta dönük eleştiri… olmak üzere türlere ayrılır.

  Herhangi bir kişiyi bir eseri bir konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan kısa metinlerdir. Hedeflenen öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmayı amaçlayabileceği gibi bu öğenin doğru tanıtılmasını sağlamayı ve bir değerlendirmeyi de hedef alabilir. Edebiyat sorunlarını ve yapıtlarını konu alan inceleme yorum ya da değerlendirme olarak da tanımlanabilir.ister şahsi zevklerle ister estetık prensııplere gore sıstemlı bır sekılde degerlendirmedir.nazmın kururlarını bildiren ilim olarakda bilinir.yazar; objektif olmalı eseri dıkkatle ınceleyebılmelı; analiz ve yorumlayabılmelı geniş açılarla geniş bir bilgiyle ve hassasiyetle eseri degerlendirme kabibiliyetine sahip olmalıdır. Eleştiri okulları üçe ayrılır: Yansıtma yaratma dil. Yansıtma eserin doğaya benzediğini savunur. Yaratma eserin iç dünyasıdır yani sanatçı. Dil ise Rus biçimcilerinin yöntemidir ve eseri dil sistemi olarak görür.

  Türkiye’de Eleştiri
  Tanzimat dönemi Romantikleri Şinasi Namık Kemal Recaizade Ekrem Abdülhak Hamid; Realistleri Samipaşazade Sezai Beşir Fuad Nabizade Nazım Mizancı Murad’tır.
  Serveti Fünun döneminde Cenap Şahabettin intikad (sahte parayı gerçeğinden ayırmak)anlayışıyla tenkit eder. Halit Ziya Mehmet Rauf Nabizade Nazım Hüseyin Cahit dönemin eleştiricileridir.
  Cumhuriyetin ilk yıllarında eleştiri Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’le başlar. İsmail Habip Sevük ve Ahmet Hamdi Tanpınar eleştiriyi edebiyat tarihi içinde ele alırlar. Nurullah Ataç Suut Kemal Yetkin iki öznelci eleştirmendir.
  Sistematik eleştirmenler Asım Bezirci Fethi Naci Hüseyin Cöntürk bağımsız yöntemi geliştirdi. Sabahattin Eyüboğlu ile Vedat Günyol hümanist eleştirmenlerdir. Çağdaş eleştirmenler Mehmet Kaplan Tahsin Yücel Akşit Göktürk Şara Sayın Ünsal Oskay Murat Belge Orhan Burian Tahir Alangu Memet Fuat Mehmet Doğan Bedrettin Cömert Enis Batur Nihat Sami Banarlı Cemil Meriç Kenan Akyüz Melih Cevdet Konur Ertop Orhan Şaik Gökyay Alpay Kabacalı Cevdet Kudret Agah Sırrı Berna Moran Rauf Mutluay Yaşar Nabi Ahmet Oktay Atilla Özkırımlı Nermi Uygur ve Fuat Köprülü.

  Dünya edebiyatında Boielau A. France Türk edebiyatında ise Mehmet Kaplan Nurullah Ataç Cemil Meriç ve Hüseyin Cahit yalçın eleştiri türünün önemli temsilcileridir. Edebiyatımızdaki ilk eleştiri Namık Kemal’in Tahrib-i Harabat’ıdır.

  Eleştirinin belirleyici özellikleri nelerdir?
  • Düşünsel plânla yazılır.
  • Konu yazının sonuna dek değerlendirilmesi yapılan esere bağlı kalmalıdır. Eser ile ilgili değerli ve değersiz diye gösterilen yargılar eserden alınacak örneklere dayandırılmalıdır.
  • Yazar yargılarında belirli ölçülere bağlı kalmalı eleştirileri nesnel olmalı “beğendim hoşuma gitti”… gibi öznel değerlendirmelerden kaçınmalıdır. Bunun yanında eleştiri yazısını okutacak olan elbette eleştiri yazarının kendine özgü konuyu ele alış biçimi kendine özgü yorumlayışı ve anlatımındaki üslûbudur.
  • Eleştirisi yapılan çalışma bütün boyutlarıyla ele alınmalı kendi türü içindeki bilimsel sanatsal toplumsal yere oturtulmalıdır. Alanındaki diğer çalışmalarla karşılaştırılarak bu türe kattıklarıyla kendisinden beklendiği halde katamadıklarıyla ele alınmalıdır.
  Bu da gösteriyor ki eleştiri yazarı her konuda eleştiri yazısı yazamaz ancak uzmanı olduğu alanda yazabilir. Eleştiri yazarının alan bilgisi eleştirdiği çalışmayı yapanın alan bilgisi ile en azından aynı düzeyde olmalıdır.

  Yazınsal Yaratmada Bireyin İşlevini Nasıl Anlamalı?
  Bir yapıtın açıklanmasında yazarın yaşamöyküsü yapıtın anlaşılmasında temel bir öğe değildir; yazarın düşünce ve niyetlerinin bilinmesi de bu yapıtın anlaşılmasında temel bir öğe olamaz. Yapıt önemli bir yapıt olduğu ölçüde kendi gücüyle yaşar ve anlaşılır ve çeşitli toplumsal sınıfların düşüncelerinin çözümlenmesiyle de doğrudan doğruya açıklanabilir. Bir yazın ya da felsefe yapıtında bireyin işlevini yadsımak yadsımak mı demektir? Kuşkusuz hayır. Ne var ki bütün gerçekler gibi bu işlev de eytişimseldir (diyalektiktir) dolayısıyla onu neyse öyle anlayıp kavramaya çalışmak gerekir.

  Yazın ya da felsefe ürünlerinin yazarlarının yapıtları olduğunu yadsımayı kimse düşünemez; ne ki bunların da kendi mantıkları vardır dolayısıyle keyfe bağlı yaratmalar değillerdir hiç de. Yazınsal bir yapıtta hem kavramsal bir dizgenin iç bağlantısı hem de bir canlı varlıklar dizgesinin iç bağlantısı vardır; bu bağlantı bunların birtakım bütünler oluşturduğunu gösterir; bu bütünlerin parçaları birbirlerine göre birbirlerinin yardımıyle özellikle temel özleri yardımıyle anlaşılıp kavrayabilirler. Böylece bir yandan şu sonuç çıkar ortaya: Yapıt ne denli büyük olursa o denli de kişisel olur; çünkü ancak çok zengin ve güçlü bireylik henüz oluşmakta bulunan ve topluluğun bilincinde pek az belirlenmiş olan bir evreni düşünüp görebilir ve son ayrıntılarına dek bunu yaşayabilir. ama bir yandan da şu sonuç çıkar ortaya: Bir yapıt ne denli büyük bir düşünür ya da yazarın kaleminden çıkmışsa o denli de kendi gücüyle kendini anlatabilir; dolayısıyle tarihçinin yapıtı yaratanın yaşam öyküsü ya da düşüncelerine baş vurmasına hiç gerek kalmaz. En güçlü kişilik düşünsel yaşamla en iyi özdeşleşen kişiliktir toplumsal bilincin etken ve yaratıcı bütün temel güçleriyle en çok özdeşleşen kişilik. Bir yapıtın güçsüz ve tutarsız yanlarını anlamak söz konusu olduğunda ancak yazarın kişiliğine ve yaşamının dış koşullarına baş vurmak zorunluluğu doğar çok kez.

  Böylece Goethe’nin pek yazınsal bir değer taşımayan bir sürü benzetme oyunları hatta Faust’un birtakım cılız güçsüz yanları yazarın Weimar sarayında karşı karşıya bulunduğu zorunluklarla açıklanabilmektedir. Ama Goethe artık kendine yaraşır düzeyde bulunmadığı andadır ki Weimar bakanı yapıtta ön sıraya geçip varlığını duyurur.

  Demek toplumla bireyi tinsel değerlerle toplumsal yaşamı birbirine karşıt görmek şöyle dursun gerçek bunun tam tersidir. Toplumsal yaşam yaratma gücünün en son noktasına eriştiğinde her ikisi de en yüce biçimleri içinde birbirleriyle kaynaşmış olurlar; yazın alanında bu böyledir felsefede siyasal alanında da böyle. Racine ya da Pascal’ı PortRoyal’dan nasıl ayırabilirsiniz. Munzer’i Köylüler Savaşından Luther’i din devriminden Napoléon’u imparatorluktan ve Fransız Devrimiyle eski rejim arasındaki sürekli kavgadan? Tersine topluluk ortaklığa dönüştüğünde birey güçsüzleşip göze batar duruma geldiğinde aradaki karşıtlık iyice derinleşir. Ama o zaman da yazınsal yaratma tarihinde derin bilginleri çok ama yazınsal düşünce tarihçisini pek az ilgilendirebilecek olan yazılarla karşı karşıya bulunuruz artık..+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi