Turizm alanında cbs den nasıl yararlanılmaktadır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Turizm alanında cbs den nasıl yararlanılmaktadır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: turizm alanında cbs den nasıl yararlanılmaktadır


  turizm alanında cbs

  . COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) ÇALIŞMALARI

  İl Acil Yardım Planının daha sağlıklı ve süratli uygulanabilmesi amacıyla Acil Durum Yönetimi-Coğrafi Bilgi Sistemi (ADY-CBS) Projesi çalışmaları 2006 yılında başlatılmıştır.

  Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS), mekana bağlı tüm bilgilerin haritalarla ilişkilendirilmesini ve bu verilerin bilgi sistemi içerisinde sorgulamalarını ve analizlerini sağlayan bütünleşik bir sistemdir. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ulaşımdan akarsu havzalarının yönetimine, suçla mücadeleden doğal afetlere hazırlık ve sonrası hizmetlerin koordinasyonuna kadar hemen hemen her konuda uygulama alanı bulmuştur. İzmir gibi büyük bir kenti kapsayan Coğrafi Bilgi Sisteminin etkin ve başarılı olabilmesi, bu sistemlerin geliştirilmesindeki tüm aşamaların doğru planlaması ile mümkündür. Bu proje çok farklı kurumları ilgilendirdiği için bu kurumlar arasındaki işbirliği ve uyum projenin başarısını tayin etmektedir.

  CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ile;

  1.Kullanılma amacı doğrultusunda sayısal haritaları oluşturmak,
  2.Oluşturulan sayısal haritalardaki grafik verilerle, sözel, tablosal, görüntüsel vb. bilgileri ilişkilendirmek,
  3.İlişkilendirilmiş bu grafik ve grafik olmayan verileri kullanarak kısa zamanda doğru bilgiye erişmek,
  4.Bu verilerden faydalanılarak istenilen sorgulamalar ve tampon bölge uygulamalarıyla doğru kararların alınımını sağlamak,
  5.Yapılacak simülasyonlarla ileriye yönelik tahminlerde bulunmak,
  6.Oluşturulan simülasyonlardan afet anında belirlenen koşulları sağlayanlar kullanılarak kısa zamanda, doğru ve gerekli müdahalede bulunmak,
  7.İl acil yardım planında görev alan hizmet gruplarının koordinasyonuna yarayacak bilgilerin teminini sağlamak, 8.Afet sonrasında hasarlı alanları tespit etmek ve izlemek,
  9.Hasarlı altyapı sistemleri için onarım planlarını tespit etmek,
  10.Yeni yerleşim alanlarını analiz ederek seçmek,
  11.Afet bölgesinde hasar gören mülkiyet sahiplerinin haklarını ispat etmede sorunlar yaşanmaması için tapu sicil kayıtlarıyla ilgili karşılaştırma yapmak,
  12.Hasarların nedenlerini tespit etmek mümkündür.  a) CBS Biriminin Kuruluşu:

  İzmir Valiliği Kriz Yönetim Merkezi bünyesinde ve Acil Durum Yönetimi-Coğrafi Bilgi Sistemi (ADY-CBS) projesi doğrultusunda CBS Birimi oluşturularak Mayıs 2006 tarihinde faaliyete geçmiş, 17 Aralık 2009 tarihinden itibaren İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

  CBS biriminde çalışmak üzere; Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisi görevlendirilmiştir.

  Çalışmanın geniş kapsamlı olması, geçmiş deneyimlerden yararlanılması zorunluluğu Yürütme Kurulu’nun oluşturulmasını zorunlu hale getirtmiştir.

  Yürütme Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları:

  • Proje çalışmalarını izleyerek teknik ve idari kararlar almak,

  • Gerektiğinde üst makamlara proje ile ilgili bilgi ve kararlar içeren raporlar sunmak,

  • Üst makamlardan gelecek onay doğrultusunda yazılım, donanım, teknoloji ve personel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kuruluşlarından personel görevlendirmektir.

  ADY-CBS Yürütme Kurulu projenin yürütülmesi ve geliştirilmesi konularında üst makamlara karşı sorumludur.

  b) CBS Biriminin Gelişimi:

  • 3 adet Workstation PC ve 1 adet A0 plotter alınmıştır.

  • MapInfo Professional 8.5 ve Vertical Mapper 3.1.1 yazılımları alınmıştır.

  • İlgili kurumlarına 24.06.2005 tarih ve 61 sayılı yazı gönderilerek CBS tecrübesi olan personel var ise isimleri istenmiş olup; verilerin toplanması ve güncellenmesi çalışmalarında katılım sağlanması talimatı verilmiştir.

  • Harita Genel Komutanlığından 1/25.000 ölçekli tüm İzmir il sınırlarını kapsayan 127’şer adet .E00 formatındaki sayısal yükseklik haritaları ile .TIFF formatındaki raster haritaların satın alma işlemleri yapılmıştır. Alınan haritalar MapInfo Professional 8.5 programı kullanılarak MapInfo.tab formatına dönüştürülüp sisteme dahil edilmiştir.

  • İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınan GeoMedia.gwt formatındaki haritalar MapInfo.tab formatına dönüştürülerek sisteme dahil edilmiştir.

  • İZSU Genel Müdürlüğünden Microstation.dgn formatında alınan haritalar MapInfo. tab formatına dönüştürülerek sisteme dahil edilmiştir.

  • Tapu Kadastro 3.Bölge Müdürlüğünden İlimiz idari sınırları Microstation.dgn formatında temin edilerek MapInfo.tab formatına dönüştürülüp sisteme dahil edilmiştir.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 1/1000 ölçekli Microstation.dgn formatındaki 11 merkez ilçeye ait sayısal halihazır haritalar temin edilerek MapInfo.tab formatına dönüştürülüp sisteme dahil edilmiştir.

  • Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Araştırma Görevlisi Dr. Cem Kıncal’ın doktora tez çalışma bölgesi olan İzmir Körfez içi paftalarına ait jeoloji haritası MapInfo.tab formatında temin ve sisteme dahil edilmiştir.

  c) Proje Uygulamaları:


  Acil durum yönetimi konusunda etkin ve doğru karar verilebilmesi, acil yardım hizmet gruplarının çalışmalarına destek olabilecek bilgiye hızlı erişim ve etkin kullanımının sağlanması amacıyla başlayan çalışmalarımızda, MapInfo Professional 8.5, Vertical Mapper 3.1.1 ve MapBasic 7.5 programları kullanılmakta olup, çeşitli kurum ve kuruluşlardan farklı formatlardaki sayısal haritalar ve tablosal sözel bilgiler alınmıştır. Bu bilgiler, MapInfo programı kullanılarak sisteme entegre edilip, birbirleriyle ilişkilendirilerek kullanılır hale getirilmiştir. Elde edilen bu harita ve haritalarla ilişkilendirilmiş tablosal bilgilerden faydalanılarak, amaçlar doğrultusunda harita üretimi ve sorgulamalar yapılmaktadır. Bu bilgiler İl Acil Yardım Planı’nda yapılan güncellemelere paralel olacak şekilde güncellenip, üzerinde çeşitli sorgulamalar geliştirilmeye devam edilmektedir. Veri katmanları ve oluşturulan sayısal harita örnekleri:

  • Resmi Binalar (Kaymakamlık, Kamu Kurumları, Lojmanlar, Emniyet Binaları Muhtarlık Binaları, Askeri Tesis ve Binalar, Konsolosluklar, vs)

  • Sağlık Kurumları (Hastaneler, Poliklinikler, Dispanserler, vs)

  • Eğitim Tesis ve Binaları (Okullar, Halk Eğitim Merkezleri, Öğrenci Yurtları, vs)

  • Turistik ve Kültürel Tesisler (Oteller, Termal Tesisler, Kültür Sanat Tesisleri, Tarihi ve Turistik Yapılar, Sit Alanları vs)

  • Ulaşım Tesis ve Binaları (Havalimanı, Vapur iskeleleri, Otoparklar, vs)

  • Haberleşme Tesis ve Binaları (Posta İşletmeleri, Telekom Binaları, vs)

  • Sosyal Hizmet Tesis ve Yapıları (Misafirhaneler-Sosyal Tesisler, Huzurevleri, vs)

  • Çeşitli Tesis, Bina ve Alanlar (Meslek Odaları, Spor Tesisleri/Alanları, Pazar Yerleri, Su Depoları, Mezarlıklar, vs)

  • Afette Kullanılacak Alan ve Tesisler (Afette Hastane Olarak Kullanılacak Binalar, Çadırkent Alanları, Helikopter İniş Alanları, İş Makineleri Toplanma Alanları, vs)

  • İdari Sınırlar (İl-İlçe-Köy-Mahalle Sınırları Ve Nüfus Verileri)

  • Fay Hatları (Diri, Olası Diri Ve Çizgisel Faylar ile 1900 yılından sonra İlimizde olmuş 3’ten büyük depremlerin yerleri)

  • Deprem İstasyonları (Kuvvetli ve Zayıf Yer Hareketleri İstasyonları)

  • Hidroloji (Irmak, Dere, Kuru Dere, Göl-Gölet, Barajlar, Baraj Koruma Sınırları, Sulama Kanalları, Regülatörler, vs)

  • Deniz Yapıları (Balıkçı Barınakları, Balık Çiftlikleri, Deniz Fenerleri, Liman ve İskeleler)

  • Toprak Sınıflaması (Arazi Kullanım, Toprak Özellikleri, Büyük Toprak Grupları, Arazi Tipleri, Arazi Kullanım Kabiliyeti ve Kabiliyet Alt Sınıfları)

  • Orman Amenajman Planları (Orman Kapalılığı, Arazi Kullanımı, Mescere)

  • Yol Haritaları (Daimi Araç Yolları, İki Şeritli Yollar, İki Ve Daha Fazla Şeritli Yollar, Otoyollar, Yaz Araç Yolları)

  • Sanayi (Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi, Serbest Bölge)

  • Sayısal Yükseklik Modeli

  • Eğim ve Bakı Haritaları 3. 3
  Ziyaretçi
  burada sırf cbs den bahsedilmiş tamammı lütfen tam konuyu cevaplayın+ Yorum Gönder
turizm cbs den nasıl yararlanır,  turizmde cbs den nasıl yararlanılır,  tarım alanında cbs den nasıl yararlanılır,  sağlık alanında cbs den nasıl yararlanılır,  eğitim cbs den nasıl yararlanır
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi