Sivil savunma kulübünün görevleri nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Sivil savunma kulübünün görevleri nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Sivil savunma kulübünün görevleri nedir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: sivil savunma kulübünün görevleri nedir  sivil savunma kulübünün görevleri nedir hakkında bilgi

  Sivil Savunma
  Sivil savunma oluşan doğal afet yada savaş, yangın benzeri olaylarda sivil can kayıplarını en aza indirme amacıyla kurulmuş unsurlardan biridir. Sivil savunma kuruluşlarına gönüllü olarak katılmak mümkündür. Yani bu kuruluşlara katılmak için herhangi zorunluluk yoktur. Bu tür kuruluşların bir çatı altında toplanması ve aralarında koordinasyon sağlanabilmesi amacıyla iç işleri bakanlığına bağlı sivil savunma genel müdürlüğü oluşturulmuştur


  Sivil Savunmanın Tanımı
  Sivil Savunma: 7126 sayılı kanunun 1. Maddesinde;

  “Düşman taarruzlarına,tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı;halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati öneme haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.” şeklinde tarif edilmektedir.

  Sivil Savunmanın Amacı
  1.Halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi,

  2.Hayati önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması,

  3.Bu kurum ve kuruluşların etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onarım ve yenileştirmenin yapılması,

  4.Savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi,

  5.Cephe gerisi moralinin korunması.

  Sivil Savunmanın Nitelikleri
  Silahsız,
  Koruyucu,
  Kurtarıcı,
  İllerde ise savunma sekreterliği görevleri valiye bağlı olarak il sivil savunma müdürleri tarafından yürütülmektedir. Anılan yönetmeliğin 8. Maddesinde savunma sekreterliğinin görevleri sıralanmıştır. Buna göre sivil savunma hizmetlerini ilgili mevzuat ve bu konuda yurt düzeyinde yetkili ve sorumlu makam olan sivil savunma genel müdürlüğünün emir, direktif ve kararları doğrultusunda yürütülmesi de savunma sekreterliğinin görevleri arasında sayılmıştır.

  Savunma sekreterliği bulunan bakanlık, kurum ve kuruluşlarda bahse konu yönetmeliğin 12. Maddesine göre sivil savunma şubesi, sivil savunma kanunu ve bu konudaki diğer mevzuat hükümlerinin, mensubu bulunduğu kurum içinde uygulanmasını sağlar ve bu konudaki hizmetleri yürütür.

  Savunma sekreterliği yönetmeliğinin 14. 15. Ve 16. maddelerinde görüleceği üzere; savunma sekreterlikleri seferberlik ve savaş hali hazırlıklarında ve sivil savunma hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesinde bakanlıklarda müsteşara, illerde valiye, diğer kurumlarda genel müdüre, kuruluşlarda ise en üst yetkiliye yardımcı olup onlara karşı sorumludurlar.

  Savunma sekreterleri, gerek bağlı bulunduğu kurumun bünyesindeki diğer dairelerin ve gerekse astı bulunan savunma uzmanlıkları ile sivil savunma uzmanlıklarının görevlerini mevcut mevzuat, direktif , emir ve talimat ile plan ve prensiplere uygun olarak yapıp yapmadıklarını izler, inceler ve denetler.

  Bu amaçla;

  -Bağlı bulunduğu makamın onayı ile ilgili daire ve kurumlardan raporlar ister .
  -Yerinde tetkikine lüzum gösteren hususlarda şahsen veya savunma ve sivil savunma uzmanları aracılığı ile bağlı bulunduğu makam adına denetleme ve inceleme yapar.
  -Gerekirse bağlı bulunduğu makamca seçilen diğer ilgili uzmanlardan kurulmuş karma inceleme komisyonları vasıtasıyla yerinde denetleme ve tetkikler de yaptırır.

  -Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi;

  -Afetlerde can ve mal kurtarılması;

  -Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması;

  -Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması;

  -Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi;

  -Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi;+ Yorum Gönder
sivil savunma kulübünün görevleri
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi