Çevrenizde ısının etkisiyle ne tür değişimler olur

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çevrenizde ısının etkisiyle ne tür değişimler olur ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çevrenizde ısının etkisiyle ne tür değişimler olur

 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: çevrenizde ısının etkisiyle ne tür değişimler olur
  *ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE
  KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ
  , Bülent YILMAZ

  Hızlı nüfus artışı ve ekonomik değişim nedeni ile ülke genelinde son 15 yılda özellikle de
  göç alan bölgelerde yapı gereksinimi ihtiyacı hızla artmıştır. Bu durum, doğru ya da yanlış
  çok katlı modern binaların yaygın olarak uygulanmasına, yapım sistemlerinin değişip
  gelişmesine ve yapı üretiminin hızlanmasına neden olmuştur. Yeni yapım sistemleri ve
  hızlı yapı üretimi pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Geleneksel anlamda yığma
  yapım binaların yerini, zamanla karkas yapıların alması ile özellikle düşey taşıyıcı
  elemanların kesitinin azalması sonucu işlevine uygun konfor koşullarının sağlanması için
  yapı elemanlarında yalıtımın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Binanın okul, konut,
  hastane, spor salonu, v.b. oluşuna göre, işlevine uygun ısısal konforun koşullarının
  sağlanması için yapı elemanlarında ısı yalıtımı yapılması gerekli hale gelmiştir. Türkiye’
  de 1999 verilerine göre enerjinin % 41’ i konutlarda, % 33’ ü sanayide, % 20’ si
  ulaştırmada, % 5’ i tarımda, % 1’ i de diğer alanlarda tüketilmektedir [1]. Binalarda
  kullanılan enerjinin, toplam enerji tüketimindeki payının büyüklüğü ve bunun önemli bir
  kısmının da ısıtmada kullanılması, ısı yalıtımının önemini daha da arttırmaktadır.
  Dünyadaki petrol ve kömür gibi yakıtların kullanılmasına bağlı hava kirliliği ve mevcut
  rezervlerinin gün geçtikçe azalması dikkatleri ısı yalıtımına ve enerjiyi koruma
  yöntemlerine çevirmiştir. Özellikle Türkiye büyüyen enerji ihtiyacını karşılaması için
  2001’ de 27.8 GW olan elektrik enerjisi kapasitesini 2010 yılına kadar 2’ye, 2020 yılına
  kadar 4’ e katlamak zorunda kalacaktır. Bu veriler çerçevesinde ısı yalıtımı yapılmasının
  önemi açıkça ortadadır.
  Yapılarda ısı yalıtımının amacı, iç ortamı kışın fazla enerji kaybından, yazın enerji
  kazanımından korumaktır. Isı yalıtımı, ısı geçişine karşı yapı elemanına yalıtım malzemesi
  koyarak elemanın ek direnç kazanmasının sağlamaktır. Yapı elemanlarının sahip olması
  gereken minimum geçirgenlik direnci, yapı elemanlarının konumuna ve Türkiye’ nin iklim
  bölgelerine göre TS 825’ de ve Isı Yalıtımı Yönetmeliğinde belirtilmiştir.
  2. ENERJİYİ ETKİN KULLANMANIN TASARIM PARAMETRELERİ
  Enerji korunumu sürecinde etkili olan parametreler fiziksel çevresel etmenler ve yapma
  çevreye ilişkin tasarım parametreleri olarak iki ana grupta ele alınabilir [2], [3].
  Page 3
  2.1. Fiziksel Çevresel Etmenler
  Bina dışı çevrenin iklimini oluşturan iklim elemanları, güneş ışınım şiddeti, dış hava
  sıcaklığı, dış hava nemi ve rüzgar, iklimsel konforu etkileyen ve enerji korunumu
  sürecinde etkili olan fiziksel çevresel etmenler olarak tanımlanabilir. Çevresel iklim
  elemanlarının etkilerine bağlı olarak bir mekanın içerisindeki iklimsel konforun, ek enerji
  sistemlerine en az gereksinme duyulacak şekilde gerçekleşebilmesi için, tasarımcının
  denetiminde olan yapma çevreye ilişkin tasarım parametrelerinin uygun değerlere sahip
  olmaları gerekmektedir. Dış çevrede süregelen iklim durumu; hava sıcaklığı, güneş ışınımı,
  hava nemi ve rüzgar gibi iklim elemanlarının ulaştığı değerlerin bir bileşkesidir. Enerji
  korunumlu bina üretiminin temelini, dış çevrede belirli bir iklim durumunun geçerli olduğu
  koşullarda, yapı eleman ve bileşenlerinin edilgen ısıtma ve iklimlendirme sisteminin
  öğeleri olarak tasarlanmaları oluşturmaktadır. Dış iklim koşullarının yörelere göre değişim
  göstermeleri nedeniyle, optimum edilgen ısıtma ve iklimlendirme sistemlerini tanımlayan
  tasarım parametrelerine ait değerler de değişim göstermektedir.
  2.2. Yapma Çevreye İlişkin Tasarım Parametreleri
  Isıtma ve iklimlendirme enerjisi korunumunda etkili olan tasarım parametreleri konum
  (yer), bina aralıkları, bina yönlendiriliş durumu, bina formu, bina kabuğu optik ve
  termofiziksel özellikleri şeklinde sıralanabilir. İç ortam koşullarının oluşumundaki dış
  iklim durumunun etkinlik derecesi söz konusu parametrelere bağlıdır. Dolayısıyla iç
  mekanın iklimsel özellikleri ile yapma ısıtma ve iklimlendirme yüklerinin belirlenmesinde
  etkilidirler. Bundan dolayı, yapma çevreye ilişkin tasarım parametreleri binaların edilgen
  ısıtma ve iklimlendirme işlevini yüklenmesini olanaklı kılarlar. Binaların ve yerleşme
  birimlerinin enerji etken olarak tasarlanmaları, ancak belirtilen parametreler için önerilecek
  uygun değerler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
  Bina konumunun seçiminde, yerey parçasının yönü, eğimi ve optik özellikleri nedeniyle
  örtüsü önemli parametrelerdir. Bu parametrelerin uygun seçilmesi durumunda edilgen
  sistem uygulamalarında etkinliğinin arttırılması ve ayrıca çevreye verilen emisyonların
  azaltılarak hava kirliliğinin önlenmesi olanaklıdır. Binanın yönlendirilmesinde temel ilke
  güneş kazancının kışın en yüksek, yazın ise en düşük düzeyde olmasını sağlamaktır.
  Bulunduğumuz iklim kuşağında doğu-batı ekseninde yerleşim ile bu koşul sağlanır. Kış
  aylarında bir günde gelen güneş enerjisinin yaklaşık % 90’ı 09.00-15.00 saatleri arasında
  geldiğinden, bu zaman aralığında güneş ışınımının bir engel ile karşılaşmadan binaya
  ulaşması sağlanmalıdır. Bu nedenle minimum bina aralıkları, komşu binaların oluşturduğu
  en uzun gölgeli alan derinliğine eşit veya daha büyük olmalıdır [4].
  Bina yönlendirilmesinde diğer amaç doğal havalandırmanın sağlanması için hakim rüzgar
  etkisinden yararlanmaktır. Böylece yazın binada depolanan enerjinin etkisi de azaltılabilir.
  Kısacası binalar arası açıklıkların ve peyzajın (bitki, ağaç) güneş enerjisi kazançlarını ve
  yararlı rüzgar etkilerini engellemeyecek şekilde düzenlenmeleri kaçınılmazdır.
  Yerleşimlerde istenen iç hava hareketinin sağlanabilmesi açısından gerekli olan rüzgar
  hızı, bina aralıklarına ve peyzaja bağlı olarak değişkenlik gösterir.
  Ağaçlar ve bitki dokusu, estetik kaygıları yanı sıra gürültüyü absorblamaları, tozu tutarak
  havayı filtre etmeleri, parlamayı azaltmaları nedeni ile fiziksel çevre açısından önem
  taşırlar [6]. Güneş ışınımının ısıtıcı ve rüzgarın serinletici etkisinden yararlanmada yön
  önemli bir etkendir. Yöne göre değişim gösteren dış iklim koşulları, iklimsel konfor
  Page 4
  gereksinmelerine bağlı olarak optimize edilebilirler. Bu nedenle binaların yönlendirilişine
  bağlı olarak, bina kabuğunun dış yüzeyindeki güneş ışınımı yeğinliği ve dolayısıyla
  kabuğun birim alanından geçen ısı miktarı da değişkenlik gösterir. Isı miktarı ve ısının iç
  mekana aktarılmasının istenilen zaman aralıklarında gerçekleştirilmesi ısıl konfor
  açısından önemlidir. Bu nedenle gereksinimlere göre zaman gecikmesini sağlayan duvar
  kuruluşları ve duvar malzemelerinin önemi dikkatlerden kaçmamalıdır.
  Önemli bir diğer parametre ise ‘bina formu’ olup, bina biçimi, (plandaki bina uzunluğunun
  bina derinliğine oranı), bina yüksekliği, çatı türü, eğimi, cephe yüzeyinin eğimi gibi binaya
  ilişkin geometrik değişkenler aracılığıyla tanımlanabilir. Mekanları sınırlayarak dış
  etkenlerden koruyan bina kabuğu yüzey büyüklüğünün bina hacmine olan oranı (A/V),
  enerji kayıp ve kazançlarında etkin rol oynar. Kompakt yapı tarzı enerji korunumlu bina
  tasarımında, örneklerde de görüldüğü üzere önemli bir ölçüttür.
  2.3. Bina Kabuğu Optik ve Termofiziksel Özellikleri
  Bina kabuğu, bina içi çevreyi, bina dışı çevreden ayıran, yatay, düşey ve eğimli tüm yapı
  bileşenlerinin oluşturduğu yapı öğesi olup, enerji korunumu ve iklimsel konforun
  sağlanmasında tasarımcının kontrolünde olan en önemli değişkendir [11]. Edilgen ısıtma
  ve iklimlendirme işlevi açısından yapı kabuğunun tanımı, yapı kabuğunun güneş ışınımına
  ilişkin yutuculuk (a) ve geçirgenlik (t) gibi optik ve toplam ısı geçirme katsayısı ,
  zaman gecikmesi (f), sönüm oranı (f) ve saydamlık oranı (x) gibi termofiziksel özellikleri
  ile yapılmaktadır.
  Bina kabuğu optik ve termofiziksel özellikleri, bina kabuğunun birim alanından, iç ve dış
  hava sıcaklığı ile güneş ışınımı etkileriyle, kazanılan/yitirilen ısı miktarının
  belirlenmesinde etkin rol oynar. İç çevre iklimsel durumu ile yapma ısıtma ve
  iklimlendirme yükleri, kabukdan yitirilen/kazanılan toplam ısı miktarına bağlı olarak
  değişim gösterir. Dolayısıyla optik ve termofiziksel özellikler, gerek iç iklim durumunun
  gerekse yapma ısıtma ve iklimlendirme yüklerinin belirleyicileri konumundadır [7]. İç
  iklimsel konfor durumunun gerçekleştirilmesi sürecinde ‘bina kabuğuna ilişkin optik ve
  termofiziksel özellikler’ mimarın denetiminde olan değişkenlerdir.
  2.3.1. Optik Özellikler
  Dış yüzeyin güneş ışınımını yutma oranı arttıkça sistemin ısı kazancı da artar. Isıl kazanç
  açısından en uygun renk siyahtır. Koyu renklerin yutma oranları büyük, yansıtma oranları
  ise küçüktür. Açık renklerde ise tersi bir durum söz konusudur. Koyu renkle boyanmış
  yüzeylerden radyasyonla dış ortama ısı kaybı kullanılan boyaların uzun dalga boylu
  radyasyon yayma özelliklerinin büyük olması nedeniyle fazladır. Bu kayıp, güneş ışınımı
  yutması yüksek ve yayması ise düşük metalik film şeklindeki seçici elemanları duvar dış
  yüzeyine uygulayarak azaltılabilir. Ancak seçici film uygulaması duvarın pürüzsüz bir
  yüzeye sahip olmasını gerektirir [8]. Malzeme dokusunun pürüzlü bir yüzeye sahip olması
  da yutma özelliğini artırıcı bir etken olarak önem taşır.
  2.3.2. Duvar Yapılarının Termofiziksel Özellikleri
  Binaların dış kabukları çevre sıcaklığı, güneş ışınımı gibi dış iklimsel koşulların etkisi
  altındadır. Dış iklimsel koşullar gün boyunca sürekli olarak değişim gösterirler. Bir hacmin
  opak duvarının dış yüzeyi güneş ışınımı etkisinde kaldığında mevcut koşullarda yeni bir
  Page 5
  denge oluşana kadar duvar kalınlığı boyunca sıcaklık dağılımında değişiklik gözlenir.
  Denge oluşana kadar geçen süreç zamana bağlıdır. Işınım absorbsiyonu başlamadan önce
  duvar içindeki sıcaklık dağılımı denge koşullarındadır ve doğrusal bir değişim gösterir.
  Sıcaklık dağılımının eğimi ve sınır koşulları, iç hacim ve çevre arasındaki sıcaklık farkı ile
  duvarın termofiziksel özelliklerine bağlıdır. Duvar yüzeyine güneş ışınımı gelince,
  duvardaki sıcaklık dağılımı yeni denge oluşana kadar doğrusal olmayan farklı aşamalardan
  geçer. Yeni dengeye ulaşıldığında sıcaklık dağılımı tekrar doğrusal bir görünüm kazanır.
  Yeni denge oluştuğunda sıcaklık dağılımı sınır koşulları ve gelen güneş ışınımına bağlıdır.
  İki denge hali arasında gözlenen ara haller güneş ışınımı etkisindeki duvarın geçici
  rejimdeki ısıl durumunu kapsar [6]. Malzeme içerisinde ısının dış yüzeyden iç yüzeye
  iletilmesinde ısı yayınım katsayısı, ısı depolama kapasitesi gibi etmenler etkili
  parametrelerdir.
  2.4. Isı Yayınım Katsayısı
  Malzemelerin önemli bir termofiziksel özelliği olan ısı yayınım katsayısı zamana bağlı ısı
  iletiminin incelenmesinde etken bir parametredir. Isı yayınım katsayısı, malzeme
  içerisinden ısının difüzlenmesinin hangi hızda gerçekleştiğinin göstergesidir ve :
  α = (İletilen ısı enerjisi/Depolanan enerji)
  = (k / ρ.c
  p
  )(m
  2
  s
  -1
  )
  (1)
  şeklinde tanımlanmaktadır. Burada (k) ısı iletim katsayısı olup, malzemenin ısı iletim
  özelliğinin göstergesidir. Malzemenin ısıl kapasitesi olarak adlandırılır. (ρ.c
  p
  ) terimi, ısı
  depolama yeteneğinin göstergesidir.
  Isı yayınım katsayısı, iletimle transfer edilen enerjinin malzemenin birim hacminde
  depolanan enerjiye oranı olarak tanımlanabilir. Bir malzemenin ısı iletim katsayısı (k)
  büyük ve/veya ısıl kapasite (ρ.c
  p
  ) küçük ise ısıl yayınım katsayısı büyük olur. Böyle bir
  malzemede iletimle transfer edilen enerji, depolanan enerjiye göre daha fazladır. Buna
  karşın ısıl yayınım katsayısı küçük olan malzemelerde ise ısının önemli bir bölümü
  malzeme tarafından yutulur ve küçük bir bölümü de iletimle transfer edilir [9,10].
  3. ÇEVRESEL ETKİLER
  Ülkemiz nihai enerji tüketim sektörlerinin en büyüğü 16.2 milyon ton eşdeğer petrol
  tüketimi ile bina sektörüdür. Toplam nihai tüketimdeki payı % 38 civarında olan bu
  sektörde enerji tüketimini % 90’ ı ısınma ve sıcak su amaçlı olarak % 10’ u ise elektrik
  enerjisi olarak tüketilmektedir.
  Tüketimdeki ağırlığı ve önemli miktarda kömür ve odunun kullanılması nedeniyle çevre
  kirliliği üzerindeki olumsuz etkisi, bina sektöründe enerji tüketimini azaltmak üzere önlem
  alınmasını gerektirmektedir. Ülkemizdeki eski binaların pek çoğunda enerji tasarrufu için
  yeterli önlemler alınmamıştır. Dolayısıyla sadece çatı yalıtımı, çift cam ve sızma
  kayıplarının azaltılması önlemleri ile sağlanabilecek önemli boyutta enerji tasarrufu
  potansiyeli mevcuttur. Binalarımız Avrupa ülkelerinin eşdeğer sıcaklıklardaki bölgelerinde
  uygulanan standartlar da inşa edilebilseydi ısınma amacıyla tüketilen enerjide yarı yarıya
  varan azalma sağlanabilecek çevreye verilen zarar önlenebilecektir. Yine de bu kaybın bir
  miktarının, ilave çatı yalıtımı, çift cam uygulanmamış binalara çift cam ilavesi ve sızma
  Page 6
  kayıplarının azaltılması önlemleri ile geri kazanılması mümkündür. Gelişmiş ülkelerin
  ısınma amaçlı spesifik enerji tüketimleri düşük olmasına rağmen daha düşük enerji
  tüketimleri hedefleyen çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda ülkemizde de TS 825’
  in revizyonu için 1995 yılında TSE tarafından bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Yeni
  standartla ,eski standart olduğu gibi hem konutlarda hem de ticari binalarda dış duvarlar,
  pencereler, tavan ve taban için ısı kayıpları ile ilgili olarak ayrı ayrı ısı iletim katsayıları
  belirlenmiş, aynı zamanda bina zarfında olacak yıllık kayıplarda sınıflandırılmıştır. Bu
  sınırlama yaklaşık 100-120 kWh/m
  2
  ‘dir. Böylece bina enerji tasarrufunda ilk adım olarak
  iyi ve etkin bir yönetmelik çalışması başlatılmıştır [7].
  Yalıtım iyileştirmelerinin sağlayacağı tasarruf potansiyellerinin yanı sıra mevcut tüm
  binaların soba ve kalorifer gibi ısıtma sistemlerinde iyi işletme ve verimli ısıtma
  sistemlerinde iyi işletme ve verimli ısıtma sistemlerinin kullanılmasından gelebilecek
  tasarruf potansiyelleri ve ayrıca verimli elektrikli cihazlarının ve aydınlatma sistemlerinin
  kullanılmasının getireceği potansiyeller göz önüne alınırsa ülkemizde bina sektöründe geri
  kazanabilecek tasarruf potansiyeli toplam 4.7milyon TEP’ i bulmaktadır. Yukarıda
  bahsedilen önlemler Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir program çerçevesinde
  (bilinçlendirme, teşvik, bina etütleri ve hedef belirlenmesi gibi) ele alındığında, yaklaşık
  1.1 Milyar dolar karşılığında 4.7 milyon TEP enerji tasarrufu sağlanabilecek ve en
  önemlisi de çevre korunmuş olacaktır [2] .
  4. DENEYSEL ÇALIŞMA
  Dış ortam koşullarında duvar kuruluşlarının ısıl davranışlarının incelendiği deney
  düzeneği, iç ortam özelliklerinin incelendiği hacim, örnek duvar kuruluşu, ölçüm sistemi
  ve veri toplayıcısından (datalogger) oluşmaktadır (Şekil 1).
  Şekil 1. Deney Sisteminin Şematik Görünüşü
  Deney sisteminde iç ortam ısıl özelliklerinin incelendiği ve yaşam mekanını örnekleyen 1.1
  m x 1.2 m x 1.2 m boyutlarındaki ünite, örnek duvar kuruluşunun bir yüzüne
  yerleştirilmiştir. Bu ünitenin tüm yüzeyleri yalıtılmış olup deneyler süresince iç ortam
  sıcaklığı (T

  ) ve dış ortam sıcaklığı (T
  dış
  ) sürekli olarak kaydedilmiştir. Örnek duvar
  kuruluşunun toplam kalınlığı 24 cm (iç sıva 2 cm, tuğla 19 cm, dış sıva 3 cm) olup, yüzey
  alanı 1.0 m x 1.0 m’ dir. Düşey boşluklu tuğladan oluşan duvarın yan yüzeyleri yalıtılarak,
  duvardan bir boyutlu ısı geçiş koşulları oluşturulmuştur.
  Bir yüzeyi iç ortamla temas eden duvarın diğer yüzeyi ise dış ortam koşulları etkisinde
  bırakılmıştır. Çalışmada duvarın iç ve dış yüzey sıcaklıkları ile sıva-tuğla ara yüzey
  Page 7
  sıcaklıkları ve ışınım şiddeti , gün boyunca ölçülmüştür. 70 milisaniyede alınan ölçümler
  2 dakikalık ortalamalar olarak veri toplayıcısına (datalogger) kaydedilmiştir. Yatay yüzeye
  gelen güneş ışınım şiddeti CM-11 tipi Kipp-Zonen piranometre ile ölçülmüştür.
  Piranometre özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
  Tablo 1. Piranometre Özellikleri
  Duyarlılık
  4 – 6 µV / Wm
  2
  Empedans
  700 – 1500 ohm
  Tepki süresi
  < 5s (1/e), 24 saniye sonra değerinin % 99’ u
  Spektral aralık
  300 – 2800 nm
  Güneş ışınımı, dış ortam sıcaklığı gibi iklimsel özellikler gün boyunca periyodik bir
  değişim gösterirler. Zamana bağlı bu süreç etkisindeki duvarın ısıl davranışlarının
  benzerlik göstermesi amacıyla deneyler dört gün süresince yapılmıştır. Bu sürenin ilk üç
  günü sistemin dengeye gelmesi için kullanılmış olup, son güne ait elde edilmiş olan 24
  saatlik veriler değerlendirilmiştir.
  4.
  TARTIŞMA VE SONUÇLAR
  Dış ortam koşullarında gerçekleştirilen bu çalışma 18-21 Temmuz 2003 tarihleri arasında
  Antalya’ da yapılmıştır. İlk üç gün duvarın ısıl dengeye gelmesi için kullanılmıştır. 21
  Temmuz 2003 günü alınan ölçümler değerlendirilmiştir. Deney gününe ait dış ortam
  sıcaklığı, duvar yüzeyine gelen güneş ışınım şiddeti ve iç ortamı modelleyen hacmin
  sıcaklığının saatlik değişimi Şekil 2’ te görülmektedir.
  Deneysel çalışma sırasında ölçülen duvar dış ve iç yüzey sıcaklıklarının saatlik değişimleri
  Şekil 6’ da verilmiştir. Duvar dış yüzeyinde ölçülen en yüksek sıcaklık 45.88 °C, en düşük
  sıcaklık ise 24.88 °C olarak alınmıştır. Duvar iç yüzeyinde en yüksek sıcaklık 38.72 °C, en
  düşük sıcaklık ise 27.75 °C olarak ölçülmüştür. En yüksek sıcaklığa duvar dış yüzeyinde
  saat 14.40’ da, duvar iç yüzeyinde ise 19.28’de ulaşılmıştır. Bu veriler değerlendirildiğinde
  zaman gecikmesi 4.28 saat olarak elde edilmiştir. Sönüm oranı ise 0.52 olarak
  hesaplanmıştır.
  Şekil 2. Deneyler Süresince İklimsel Koşulların Değişimi
  Page 8
  Şekil 3. Duvar İç ve Dış Yüzey Sıcaklıklarının Günlük Değişimi
  Şekil 3’ de (İY) iç sıva yüzey, (TU+IS) iç sıva ve tuğla ara yüzey, (DS+TU) tuğla ve dış
  sıva ara yüzey, (DY) ise dış sıva yüzey sıcaklıklarını göstermektedir. Gün boyunca ölçülen
  en yüksek ve en düşük sıcaklıkların farkı, dış sıva yüzeyinde 21 °C, dış sıva tuğla ara
  yüzeyinde 19.12 °C, iç sıva tuğla ara yüzeyinde 11 °C, iç sıva yüzeyinde 10.97 °C olarak
  bulunmuştur.
  İklim bölgelerine uygun duvar yapılarının belirlenmesinde etken olan zaman gecikmesi ve
  sönüm oranı parametreleri malzemelerin termofiziksel özelliklerinden etkilenmektedir. Isı
  depolama özelliği yüksek olan elemanlardan oluşan duvarlarda zaman gecikmesi de
  yüksek olurken sönüm oranı ise düşmektedir. Bu tip duvarlarda ısı kaybı da daha az
  olmaktadır. Ancak ısı iletim katsayısının büyük olması hem ısı depolama kapasitesini hem
  de ısı yayınım katsayısını arttırmaktadır. Bu nedenle mekanların kullanım amaçlarına
  uygun olarak farklı malzemelerin birlikte kullanımı gerekmektedir. Mekanların sürekli
  kullanımı ve soğuk iklim söz konusu ise dış duvar kuruluşlarında içte ısı depolama özelliği
  yüksek masif kütle, dışta ise ısı iletkenlik değeri düşük malzemelerden oluşan çok
  tabakalı duvar kuruluşlarının seçimi uygundur.
  Buna karşın mekanların belirli zamanlarda kullanımı söz konusu ise özellikle ısıtma
  dönemlerinde duvar kuruluşlarında yalıtım iç bölgede yer almalıdır Sıcak iklim
  bölgelerinde ise ısıl konforun sağlanmasında soğutma önem kazanmaktadır. Masif kütlenin
  ısı depolaması gerekli değildir. Aşırı ısınmanın önlenmesi için dış duvar malzemesinin
  yoğunluk ve yüzey renginin seçimi önem kazanmaktadır.
  Sonuçlar üzerine dış iklimsel koşulların etkisi önemlidir. Düşük enerjili bina tasarımı ve
  çevreye verilen emisyonların azaltılması için deneysel sonuçlardan yararlanarak farklı
  iklim bölgeleri için en uygun duvar kuruluşları belirlenmelidir.
  KAYNAKÇA
  [1] Ş. Dilmaç, N. Eğrican, 1994, “Binalarda Isı Konforu Amaçlı Enerji Tüketimi Üzerine
  Malzeme Seçiminin Etkisi”, Energy with All Aspects in 21
  st
  . Century Symposium, Bildiri
  Kitapçığı, İstanbul, 674-682.
  Page 9
  [2] M.O. Bayazıt, 1997, Enerji Korunumu, İklimsel Konfor ve İnşaat Maliyetler
  Açısından Uygun Bina Kabuğunun Seçilmesi, Yüksek Lisan Tezi, İTÜ-Fen Bilimleri
  Enstitüsü, İstanbul.
  [3] T. Göksal,., 2000, Güneş ve Mimari Bağlamında Enerji Korunumlu Cephe
  Kuruluşlarında Isıl Davranışların Deneysel Araştırılması, Proje No. 980 207, Anadolu
  Üniversitesi, Eskişehir.
  [4] E. Mazria, 1979, The Passive Solar Energy Book, Rodale Press, USA.
  [5] G. Utkutuğ, 1996, Yüksek Lisans Proğ., Ders Notları, Gazi Üniversitesi, Ankara.
  [6] G. Athanassouli, 1988, “A Model to the Thermal Transient State of an Opaque Wall
  due to Solar Radiation Absorption” Solar Energy Vol. 41, No.1, pp. 71-80.
  [7] N. Eğrican, H. Onbaşıoğlu, 1993, “Sinüzoidal Dış Etkiye Maruz Homojen Bir
  Duvarın Isıl Analizi”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 16, No.2, 13-22.
  [8] B. Givoni, 1991, “Characteristics, Design Implications, and Applicability of Passive
  Solar Heating Systems for Buildings” Solar Energy Vol. 47, No. 6, pp. 425-435.
  [9] Y. A. Çengel, 1998, Heat Transfer, A Practical Approach, WCB/McGraw-Hill, New
  York.
  [10] F.C. Zürcher, 1998, “ Bauphysik-Bau und Energie, Leitfaden für Planung und Praxis,
  B.G, Teubner, Stuttgart.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi