Cumhurbaşkanı nasıl seçilir ve görevleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Cumhurbaşkanı nasıl seçilir ve görevleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Cumhurbaşkanı nasıl seçilir ve görevleri nelerdir

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: cumhurbaşkanı nasıl seçilir ve görevleri hakkında bilgi

  Cumhurbaşkanı Referandum Halk Oylaması ile Seçilir

  -seçimler 5 yılda bir yapılacak ve bir kişi en fazla iki defa seçilebilecek

  - İlk oylamada seçmen oylarının salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilebilecek. İlk turda bu sağlanamaz ise en çok oy alan iki aday sonraki turda yarışacak. Burada geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbalanı olarak Çankaya Köşkü’ne çıkacak. Eğer seçimlere tek aday katılırsa; yine halk oylaması (referandum) yapılacak ve kişi salt çoğunluğu elde eder ise seçilmiş olacak.

  Görevleri

  Yasama ile ilgili olanlar
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya ça-ğırmak;
  •Yasaları yayımlamak;
  •Yasaları yeni-den görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek;
  •Anayasa değişikli-ğine ilişkin yasaları gerekli görürse halkoyuna (referandum) sunmak;
  •Anayasaya aykırı gör-düğü yasalar için Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak;
  •Belli koşulların gerçek-leşmesi durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
  Yürütme ile ilgili olanlar
  •Başbakanı ve başbakanın önerdiği bakanları atamak;
  •Ge-rekli gördüğünde bakanlar kuruluna başkan-lık etmek;
  •Yabancı devletlere elçi göndermek, onların elçilerini kabul etmek;
  •Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak;
  •Tür-kiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil et-mek;
  •Bakanlar kurulunun önerdiği genelkur-may başkanını atamak;
  •Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak;
  •Başkanlığında top-lanan bakanlar kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, kararname-leri imzalamak;
  •Ağır hasta, sakat ya da yaşlı kişilerin cezalarını azaltmak ya da kaldırmak;
  •Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve başkanını atamak, kurula inceleme araştırma ve denetleme yaptırmak;
  •Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üyelerini seçmek; üniversite rektörlerini seçmek.
  Yargı ile ilgili olanlar
  • Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekilini, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yük-sek Kurulu üyelerini seçmek.
  Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlemlerin-den dolayı sorumlu değildir. Ancak vatana ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Mecli-si üye tam sayısının en az üçte birinin önerisi üzerine ve üye tam sayısının en az dörtte üçünün suçlu olduğuna karar vermesi duru-munda yüce divanda yargılanır.
  Cumhurbaşkanının hastalık, yurtdışına çık-ma gibi geçici olarak görevinden ayrılması ya da ölüm, çekilme gibi nedenlerle cumhurbaş-kanlığı makamının boşalması durumunda ye-nisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı cumhurbaşkanının yerini alır. Cumhurbaşkanının yetkilerini kullanma-sına ve görevlerini yerine getirmesine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yardımcı olur. 3. 3
  Ziyaretçi
  Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecektir. 4. 4
  Ziyaretçi
  Türkiye siyasi tarihi boyunca ilk defa Cumhurbaşkanını halk tarafından seçilecektir.

 5. 5
  Ziyaretçi
  süper ödevime çok yardımcı oldu

+ Yorum Gönder
cumhurbaşkanı nasıl seçilir kısaca,  cumhurbaşkanı ve meclis başkanı nasıl secilir,  cumhurbaşkanı nasıl seçilir ve görevleri nelerdir,  cumhurbaşkanı nasıl seçilir,  cumhurbaşkanı ve meclis başkanı nasıl seçilir görevleri nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi