Bakanlıkların isimleri ve görevleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bakanlıkların isimleri ve görevleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: bakanlıkların isimleri ve görevleri nelerdir

  Dışişleri Bakanlığının Görevleri
  Dışişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygula-
  mak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla
  ilişkilerini yürütmek
  b) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmala-
  rı yapmak ve tekliflerde bulunmak,tespit edilecek dış politikayı yürütmek ve
  koordine etmek
  c) TC uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yabancı devletler ve uluslararası
  kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini korumak,geliştirmek ve bu alanlarda
  diplomasi ve konsolosluk himayesini sağlamak
  d) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle,bunların temsilcilikleri ve
  temsilcileri ile,milletlerarası teşkilatlarla,ilgili Bakanlıklarla işbirliği
  yapmak suretiyle temas ve müzakerelerini yürütmek,bu temas ve müzakereler sonucu
  gerekiyorsa milletlerarası anlaşmaları yine diğer Bakanlıklarla işbirliği ile
  yapmak
  e) Diğer bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve te-
  maslarının devletin dış politikasına uygunluğunu sağlamak,bu kuruluşların ulus-
  lararası kuruluşlar ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanları-
  na giren temaslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlara katılmak
  f) Mali,iktisadi ve diğer teknik konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yü-
  rütülmesi gereken veya statülerinde,üyelerinin ve ortaklarının belli Bakanlık
  veya merci vasıtasıyla işlem yapacağı belirtilen milletlerarası kuruluşlarla yü-
  rütülecek dış temas ve müzakerelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmelerini
  gözetmek,gerekirse bunlara katılmak
  g) Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu Ka-
  rarnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen Temsilciler ve Temsil
  Heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini bağlayacak hususlarda hükümetin emir ve tali-
  matlarını iletmek,bu Temsilci ve Temsil Heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda
  ihtiyaç duyacakları talimatları ilgili Bakanlıklar ile istişare suretiyle tes-
  pit edip onlara iletmek;bu gibi Heyetlerin Başkanları ilgili Bakanlıklardan ise
  bu Heyetlerde temsilci bulundurmak
  h) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlar nezdinde temsil işlerini
  yetkili makam olarak yürütmek
  i) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar
  arasındaki ilişkileri takip etmek
  j) Türkiye Cumhuriyetinin Devlet ve Dışişleri protokolünü düzenlemek ve yü-
  rütmek
  k) Yetki belgesi,onaylama belgesi ve milletlerarası hukuk ve tatbikatın ge-
  rektirdiği her türlü belgeyi hazırlamak,alıp vermek,örneklerini hazırlamak,Tür-
  kiye Cumhuriyeti adına yapılan anlaşmaları usulüne uygun olarak tescil ettirmek,
  bunların sicillerini tutmak
  l) Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak
  Maliye Bakanlığının Görevleri
  Maliye Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,
  b) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,
  c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,
  d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,
  e) Gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek,
  f) (Mülga: 271993-KHK 484/11 md)
  g) (Değişik: 2081993-KHK 516/1 md; İptal: Ana Mahnin 25111993 tarih ve E1993/47, K1993/49 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 1961994-KHK 543/1 md) Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,
  h) Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,
  i) (Mülga: 271993-KHK 484/11 md)
  j) (Mülga: 271993-KHK 484/11 md)
  k) (Mülga: 271993-KHK 484/11 md)
  l) (Mülga: 271993-KHK 484/11 md)
  m) Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,
  n) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,
  o) Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,
  p) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek,
  r) (Ek: 13111996-4208/17 md) Karapara aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilişkin uygulanacak esas ve usulleri belirlemek
  Millî Savunma Bakanlığının Görevleri
  Millî Savunma Bakanlığı ( MSB ); Millî Savunma görevlerinin siyasî, hukukî, sosyal, malî ve bütçe hizmetlerini; Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Silhlı Kuvvetlerin savunma politikası ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen ilke, öncelik ve ana programlar çerçevesinde;
  - Barışta ve savaşta asker alma,
  - Silh, araç, gereç, lojistik ve ihtiyaç maddelerinin tedariki,
  - Harp Sanayii,
  - Sağlık,
  - İnşaat, emlak, iskn ve enfrastrüktür (NATO Güvenlik Yatırım Programı),
  - Malî ve mal hesap teftiţi hizmetlerini yürütmekten sorumludur
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Görevleri
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politi-
  kasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait ted-
  birlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan
  ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda il-
  gili kuruluşlar arasında gereken işbirliği sağlayacak tedbirleri almak 3. 3
  Ziyaretçi
  Hep karışık zannederdim meğer çok güzel bir dersmiş vatandaşlık dersi+ Yorum Gönder
bakanlıkların isimleri ve görevleri nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi