Okul ve aile arasındaki benzerlik nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Okul ve aile arasındaki benzerlik nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: okul ve aile arasındaki benzerlik nedir

  okul ve aile arasındaki benzerlik nedir hakkında bilgi


  Çocukların ve gençlerin geli?mesi için en önemli etkenlerin ba??nda okul ve aile gelir. Okul ve aile aslında e?itim ve ö?retim a?amalarında birbirlerinden ayr?lmaz iki sosyal kurumdur.

  Çocuklar ve gençler zamanlarının bir k?smını aile içinde ve di?er bir k?smını da okulda geçirdiklerinden olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme yapılması gerekti?inde her iki kurum bir arada ele alınmalıdır.

  Çocukların sosyal anlamda ilk verilerini ald?kları ve etkilendikleri kurum ailedir, ondan sonra okul gelir. Aile içindeki sosyal tutum ve payla??m okul ortamına uyumlu ise genelde çocuk gelişiminde pek sorun yaşanmaz ama eğer her iki kurumun çocu?a yansıtt??? olgular özellikler etik ile ilgili olanlar bir farklılık gösteriyorsa her şeyden önce çocukta okul hayat?nda ba?ar?sızlık gözlemlenir ki bu yüzden son senelerde okullarda rehber dani?manlı??na fazlası ile önem verilmeye başlanmı?t?r. Çocukların okul hayat?ndaki ba?ar?sızlıklarının nedenleri gerek çocuk ile ve gerek se ebeveynler ile birebir görü?ülerek sorunun nereden kaynakland??? ve özellikle aile ortamı içinde bilerek ya da bilinmeyerek çocuşu bir şekilde etkileyen bir unsur olup olmad??? ara?t?r?lmaktadır.

  işte E?itim Sosyolojisi dediğimiz kavram burada devreye girer ki; hem ebeveynler hem de ö?retim görevlileri kendi bran?ları ya da kişisel etiklerinin yanısıra sa?lıklı zihinler ve öncelikle kendilerine ve ondan sonra topluma yararlı bireyler yeti?tirmek için bu sosyal konuda da kendilerini e?itmelidirler.

  E?itim Sosyolojisi’ nde; ortada çocuk e?itim ve ö?retiminde gözlenen bir sorun var ise bu sorunun çözümü için hem aile hem de okul, tek tek analiz edilmekte ve her iki sosyal kurumda halihazırda süregelen sosyal tutumlar incelenerek en uygun çözümler üretilmektedir.

  Genel anlamda çocuşun sosyal gelişiminde aileye dü?en etik vazifeler:

  Fazla bask? uygulamadan ama ebeveyn otoritesini de sarsmadan çocuşun kendine güvenmesini sa?lamak,Örnek davran?? ve tutumlarla çocuşun etik ve ahlak gelişimini sa?lamak;
  Unutulmamalıdır ki, her birey eğer çözümü olmayan bir biyolojik bir aksaklık yok ise yeterince zekidir. Dolay?sı ile çocuşun mevcut zeka yeteneklerini olabildi?ince besleyecek ve geli?tirecek faaliyetlerde bulunmak;
  Ba?ar?sızlık korkusu ve onay ihtiyac? çocuklarda hemen hemen en önemli sorunlardan olduşundan, çocukta bu konuda tatmin unsuru yaratacak ortamlar hazırlamak ya da pedogojik ödül yöntemlerini kullanmak;
  Çocukta payla?ma,sorumluluk alma kavramlarını geli?tirmek,
  Aile içi olumsuz vakalarda ya da çözümsel durumlarda çocuşun pratik ve yap?c? karakter sahibi olmasına yönelik payla??mlarda bulunmak…

  Yine genel olarak okulların çocuklara yönelik vazifeleri:

  E?itim ve ö?retimin yanısıra çocuklarda bireysel anlamda payla??m, seçme, karar verme ve inisiyatif kullanmaya yönelik çalı?malarda bulunmak;
  Gerek bireysel ve gerek se toplumsal anlamda ileti?im yeteneklerini geli?tirici faaliyetlerde bulunmak;
  Ö?retimin sadece bilgi aktar?mı ve akabinde puanlama de?il ayn? zamanda bilginin nasıl ve nerede en uygun kullan?laca?ını da ö?retmeyi ihmal etmemek…

  E?er her iki kurumda da yukar?da söz konusu edilen genel maddeler olabildi?ince ba?ar? ile uygulanırsa muhtemelen sa?lıklı bireyler yeti?memesi için bir sebep kalmayacakt?r ama unutmamamız gereken önce kendimizi sonra çocuklarımız? e?itmemiz gerekti?idir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi