Çalışanların Performansını Belirleyen Faktörler Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çalışanların Performansını Belirleyen Faktörler Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Çalışanların Performansını Belirleyen Faktörler Nelerdir

  Çalışan motivasyonunu etkileyen yüzlerce faktör vardır, bu faktörler kişiden kişiye, kültürden kültüre ve toplumdan topluma değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin gelişmiş toplumlarda motivasyon sağlayıcı unsur olan 'ücret' faktörü en son basamaklarda yer almasına rağmen ülkemizde en önemli unsur olarak kabul görmektedir.
  Çalışma Motivasyonunu sağlayan belli başlı faktörler: ücret, işin özelliği, çalışma koşulları, kariyer imkânı, hiyerarşik yapı, iş güvencesi, örgüt kültürü gibi faktörlerdir.
  Ücret: Ücret, "bedeni veya zihni emeğe karşılık ödenen bedel olarak tanımlanır.
  Çalışma yaşamına ilk defa olarak gireceklerin veya işini değiştireceklerin aradıkları en önemli koşullardan birisi de iyi bir ücret olmaktadır. Eğer iş gören kendisinin hak ettiği ücreti aldığına inanıyorsa motivasyonu yüksek
  olacaktır, aksi halde ise bu durum motivasyonunu ve çalışma tatminini olumsuz yönde etkileyecektir.
  Motivasyon açısından ücret, insanların bir şeyi yapmalarının nedeninin bir gereksinim karşılamak olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sadece ücret kişinin işinden memnun olmasını sağlamaz.
  Ücret yönetiminin amaçlarından en önemlisi de çalışanların yaşam koşullarını yükseltilmesidir.
  İşin Özelliği: işin sıkıcı ve monoton olmaması çalışanı motive eden önemli faktörlerdir. İşletmeler çalışanlarının sıkılmaması ve monotonlaşmaması için rotasyon yapmaktadırlar bu sayede çalışanlar üretimin değişik safhalarında
  çalışarak yaptığı işten sıkılmamakta bu da motivasyonu ve tatmin düzeyini artırmaktadır.
  Bireyin tekrara dayalı işlerde çalışması, işinde sıkılmasına yol açacaktır.
  Sıkıntı hali bireyde depresyon, yalnızlık, umutsuzluk ve dalgınlık gibi psikolojik sorunlara yol açabilmektedir (Farmer ve Sundberg, 1986).
  Çalışanın işini sevmesi onun işini anlamlı bulaması ile ilgilidir, bu sayede birey işiyle bütünleşecek ve işinden zevk alacaktır.
  Ayrıca çalışanın yaptığı iş ile ilgili bilgi ve donanıma sahip olması onda yeterlilik ve yetkinlik hissi uyandıracak ve tatminini artıracaktır aksi halde yaptığı iş ile ilgili yeterli donanıma sahip olmayan çalışan ise işe yabancı olduğu için verimli olamayacak bu durumda motivasyon düşüklüğüne neden olacaktır.
  Çalışma Koşulları: :Çalışılan koşullarının iyi olması motivasyon düzeyini artıracak kötü olması da düşürecektir. Çalışma koşulları kişinin motivasyonunu etkileyen önemli bir faktördür. Kişinin çalıştığı yerin fiziksel şartları, çalışılan ortamın temiz olması, yeterli ışıklandırılması, gerekli donanımlara sahip olması çalışanın fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olmasını sağlayacak bu durumda bireyin motivasyonunu artıracaktır.
  Çalışılan yerde iş kaza riskinin fazla olması ve gerekli önlemlerin alınmaması çalışanda sürekli olarak stres yaratacak ve motivasyonu düşürecektir, bu nedenle risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ve tedbirlerin alınması önemidir. Ayrıca çalışma koşulları ile verimlilik arasında oldukça güçlü bir bağlantı vardır. Kariyer: Genel anlamıyla kariyer, bireyin çalışma yaşamı boyunca herhangi bir iş alanında ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır. Günlük yaşamda kariyer, ilerlemek, meslek, iş yaşamı, başarı, bireyin iş yaşamı boyunca üstlendiği roller ve bu roller ile ilgili deneyimler anlamlarında kullanılmaktadır (Erdoğmuş, 2003, s.11).
  Çalışan tatmininde oldukça önemli olan kariyer kişinin iş değiştirmesine neden olabilmektedir. İşletmeler hem çalışanlarının motivasyonu artırmak hem de gerekli personeli yetiştirmek için kariyer planlaması yaparlar bu sayede
  çalışanlar terfi olanaklarını görür ve terfi olabilmeleri için ne yapmaları
  gerektiği konusunda bilgi sahibi olurlar.
  Hiyerarşik Yapı: Katı hiyerarşik yapıya sahip işletmelerde çalışan ile
  yöneticiler arasında olan iletişim oldukça zayıf olup bu durum çalışan ile
  yönetici arasında mesafe oluşturmaktadır. Asıl olması gereken mesafenin ne
  çok yakın ne de çok uzak olmasıdır. Mesafenin uzak olması çalışanda
  yöneticinin kendisi ile ilgilenmediği hissini uyandırabilir, çok yakın
  mesafe ise yönetici çalışan ilişkisini zedeler.
  Çalışma Arkadaşları ile ilişkiler: İnsanlar zamanının büyük bir kesimini iş
  yerinde geçirmektedirler bu nedenle çalışma arkadaşları oldukça önemli bir
  unsurdur. Kişinin çalışma arkadaşları ile olan ilişkisi onun motivasyonu
  olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. İşletmeler takım kurarken
  öncelikli olarak aralarında iyi iletişim kurabilecek kişileri bir araya
  getirmektedir çünkü aynı zihinsel, duygusal ve sosyal özelliklere sahip olan
  grupların birbirleri ile olan uyumu daha iyidir, bu durum grup ve grup
  içerisinde bulunan bireylerinde motivasyonunu artıracaktır. Aksi halde
  çalışma arkadaşı ile çatışma yaşayan kişilerin motivasyonu daha az
  olacaktır.
  İş Güvencesi: sürekli olarak işten çıkarılma düşüncesi ve çalışılan
  işletmenin sürekli işçi çıkartma politikası gütmesi çalışanın motivasyonunda
  ve tatmininde olumsuzluklara neden olacaktır. Çalışılan organizasyonda
  işgören devir oranının az olması çalışanda işletmeye karşı güven hissi
  uyandıracak ve motivasyonunu artıracaktır. İnsanların devlette çalışmayı
  tercih etmesindeki en büyük etken iş güvencesidir.
  Örgüt Kültürü: Örgütsel kültür, örgüt üyelerinin paylaştığı duygular,
  normlar, etkileşimler, etkinlikler, beklentiler, varsayımlar, inançlar,
  tutumlar ve değerlerden oluşmaktadır. Bu alanda otorite olan E. Schein'e
  göre örgütte hemen hemen yönetici tarafından etkilenmektedir. Örgütsel
  kültür çalışma yaşamında güçlü bir değer mekanizmasıdır. Örgütsel kültür,
  örgüt üyelerine farklı bir kimlik veren ve örgüte bağlanmasına yardımcı olan
  ve örgüt üyeleri tarafından paylaşılan iç değişkenleri sunmaktadır. Örgüte
  bu sembolik yaklaşım, örgütsel kültür kavramıyla örgütü bir makine veya
  canlı bir organizma olarak görmenin ötesinde yeni bir boyut kazandırmıştır.
  Örgüt kültürünün çalışanlar tarafından benimsenmesi onların örgüte olan
  bağımlılığını artıracak ve çalışanda yüksek tatmin düzeyi sağlayacaktır.
  Sonuç olarak motivasyon insanı davranışa sev eden içsel bir güçtür,
  motivasyon kavramında bir ihtiyacın giderilmesi söz konusudur.
  İhtiyaçların karşılanmaması durumunda bireyde gerilim ortaya çıkar ve bu
  gerilirim dürtüleri harekete geçirir. Bu dürtüler, kişiyi belirli amaçlar
  bulma arayışına sokar. Bu amaçlara ulaştığında kişi ihtiyacını tatmin
  edecek; gerilim azalacaktır (Robbins, 1994).
  Yukarıdaki açıklamadan yola çıkarak Çalışan bireylerin ihtiyaçlarının
  karşılanması durumunda bireyin tatmin düzeyi artacak ve birey yüksek
  motivasyon sayesinde hem kendisi hem de çalıştığı organizasyon için daha da
  faydalı ve verimli olacaktır. Aksi halde ise birey ve çalıştığı organizasyon
  arasında sürekli sorunlar yaşanması kaçınılmaz olacaktır.
  Organizasyonların hayatta kalabilmeleri ve rekabet edebilmelerini en önemli
  unsur kuşkusuz insandır bu nedenle organizasyonlar sürekli olarak çalışan
  motivasyonunu yüksek seviyede tutmaları gerekmektedir. Organizasyonların
  insan kaynakları departmanı çalışan motivasyonunu ve tatmin düzeyini sürekli
  yüksek seviyede tutmak için çalışan motivasyonunu artırıcı yönlerde
  çalışmalar yapmalı ve bunları uygulamalıdır.
+ Yorum Gönder
çalışanların performansını belirleyen faktörler nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi