Nedim Şiirleri

+ Yorum Gönder
Şiir Bölümü ve Ünlü Şairlerden Şiirler Bölümünden Nedim Şiirleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Reklam

  Nedim Şiirleri

  Reklam  Nedim Şiirleri

  Forum Alev
  Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana
  Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana

  Bûy-i gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu
  Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana

  Sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem
  Zülfü Hârût'un demek mümkin ki nâl olmuş sana

  Şöyle gird olmuş Fireng-istân birikmiş bir yere
  Sonra gelmiş gûşe-i ebruda hâl olmuş sana

  Ol büt-i tersâ sana mey nûş eder misin demiş
  El-amân ey dil ne müşkil-ter suâl olmuş sana

  Sen ne câmın mestisin âyâ kimin hayrânısın
  Kendin aldırdın gönül n'oldun ne hâl olmuş sana

  Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
  Lâ'lin öpdürmek bu haletle muhâl olmuş sana

  Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedîm
  Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana
 2. 2
  YapRock
  Forumun Herşeyi

  --->: Nedim Şiirleri

  Reklam  Sinede evvel ne muhrik arzular vâr idi
  Lebde ser-keş ahlar ateşli hûlar vâr idi

  Böyle bî-hâlet değildi gördüğüm sahrâ-yı aşk
  Anda mecnûn bîdler dîvâne cûlar vâr idi

  Ben bugün bir nev-bahâr-ı hüsn ü ân seyreyledim
  Tarf-ı destârında sünbül gibi mûlar vâr idi

  Sen yine bir nev-niyâz âşık mı peyda eyledin
  Kuyuna yer yer dökülmüş âb-ı rûlar vâr idi

  Ey Nedim ey bülbül-i şeydâ niçin hâmûşsun
  Sende evvel çok nevalar güft ü gûlar vâr idi
 3. 3
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Esdikçe bâd-ı subh perîşânsın ey gönül
  Benzer esîr-i turra-i cânânsın ey gönül

  Gül mevsiminde tevbe-i meyden benim gibi
  Zannım budur ki sen de peşîmânsın ey gönül

  Eşkimde böyle şu’le nedendir meğer ki sen
  Çün sûz u tâb giryede pinhânsın ey gönül

  Ben sana bâde içme güzel sevme mi dedim
  Benden niçin bu gûne girîzânsın ey gönül

  Bigânedir mu’âmeleniz akl u hûş ile
  Gûyâ derûn-ı sînede mihmânsın ey gönül

  Ayîne oldu bir nigeh-i hayretinle âb
  Bi’llâh ne saht âteş-i sûzânsın ey gönül

  Hac yollarında meş’ale-i kârbân gibi
  Erbâb-ı ‘aşk içinde nümâyânsın ey gönül

  Peymâne-i mahabbeti sundun Nedîme çün
  Lutf eyle câmı bâri biraz kansın ey gönül
 4. 4
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Mest-i nâzım kim büyütdü böyle bî-pervâ seni
  Kim yetiştirdi bu gûne servden bâlâ seni

  Bûydan hoş rengden pâkizedir nâzik tenin
  Beslemiş koynunda gûyâ kim gül-i ra'nâ seni

  Güllü dîbâ giydin amma korkarım âzâr eder
  Nazeninim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni

  Bir elinde gül bir elde câm geldin sâkiyâ
  Kangısın alsam gülü yâhud ki camı yâ seni

  Sandım olmuş ceste bir fevvâre-i âb-ı hayât
  Böyle gösterdi bana ol kadd-i müstesna seni

  Ben dedikçe böyle kim kıldı Nedim'i nâ-tüvân
  Gösterir engüşt ile meclisdeki mînâ seni


 5. 5
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Sevdiğim cânım yolunda hâke yek-sân olduğum
  Îddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
  Ey benim aşkında bülbül gibi nâlân olduğum
  Îddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

  Cümle yârân sana uşşak olduğun bilmez misin
  Cümlenin takatleri tak olduğun bilmez misin
  Şimdi âlem sana müştak olduğun bilmez misin
  îddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

  Gâhi Feyz-âbâd'a doğru azm edib eyle safa
  Âsaf-âbâd'a gelüb gâhi salın ey meh-lika
  Gel hele gör sahn-ı Sa'd-âbâd'a hiç olmaz bahâ
  Îddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

  Kapladub gül-penbe şalı ferve-i semmûruna
  Ol siyeh zülfü döküb ol sîne-i billuruna
  Itr-ı şâhîler sürüb ol gerden-i kâfuruna
  Îddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

  Sen açıl gül gibi zâr ile hezâr olsun Nedim
  Bend bend olsun ham-ı zülfün şikâr olsun
  Sen salın cânâ yolunda hâk-sâr olsun
  îddir çık nâz ile seyrâna kurban olduğum

 6. 6
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Gayrı yaranı bugünlük edip ey şuh feda
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada"

  Bir safa bahşedelim gel şu dil-i na-şada
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada
  İşte üç çifte kayık iskelede amade
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

  Gülelim oynayalım kam alalım dünyadan
  Ma-i Tesnim içelüm çeşme-i nev-peydadan
  Görelim ab-ı hayat akdığın ejderhadan
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

  Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pakize-eda
  İznin olursa eğer bir de Nedim-i şeyda
  Gayrı yaranı bugünlük edip ey şuh feda
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

 7. 7
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Ey şûh-ı kerem pîşe dil-i zâr senindir
  Yok minnetin asla
  Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir
  Pinhân u hüveydâ

  Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz
  Baş üzre yerin var
  Gül goncasısın gûşe-i destâr senindir
  Gel ey gül-i rânâ

  Neylersen edip bir iki gün bâr-ı cefâya
  Sabreyle de sonra
  Peymâne senin hâne senin yâr senindir
  Ey dil tek ü tenha

  Bir bûse-i cân-bahşına ver nakd-i hayatı
  Ger kâil olursa
  Senden yanadır söz yine bâzâr senindir
  Ey âşık-ı şeydâ

  Çeşmânı siyeh-mest-i sitem kakülü pür ham
  Ebrûları pür-çîn
  Benzer ki bu dil-dâr-ı cefâkâr senindir
  Bîçâre Nedîmâ


 8. 8
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  N'ola gitse kendüden hayret ile cân-ı nâ-sabur

  Ya seferdir ya tahammül çünkü aşkın çaresi


 9. 9
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Tahammül mülküni yıkdın Hulâgû Hân mısın kâfir
  Aman dünyâyı yakdın âteş-i sûzân mısın kâfir

  Kızoğlan nâzı nâzın şeh-levend âvâzı âvâzın
  Belâsın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın kâfir

  Ne ma'nâ gösterir dûşundaki ol âteşin atlas
  Ki ya'ni şu'Ie-i cân-sûz-i hüsn ü ân mısın kâfir

  Nedir bu gizli gizli ahlar çâk-i girîbânlar
  Aceb bir şuha sen de âşık-ı nâlân mısın kâfir

  Sana kimisi canım kimi cânânım deyu söyler
  Nesin sen doğru söyle cân mısın cânân mısın kâfir

  Şarâb-ı âteşinin keyfi rûyun şu'lelendirmiş
  Bu haletle çerâğ-ı meclis-i mestân mısın kâfir

  Niçin sık sık bakarsın böyle mir'ât-i mücellâya
  Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kâfir

  Nedîm-i zarı bir kâfir esir etmiş işitmişdim
  Sen ol cellâd-ı dîn ol düşmen-i îmân mısın kâfir


 10. 10
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Murâdın anlarız ol gamzenin iz'ânımız vardır
  Beli söz bilmeziz ammâ biraz irfânımız vardır

  O şuhun sunduğu peymâneyi reddetmeziz elbet
  Anınla böylece ahd etmişiz peymânımız vardır

  Münâsibdir sana ey tıfl-ı nâzım hüccetin al gel
  Beşiktaş'a yakın bir hâne-i viranımız vardır

  Elin koy sîne-i billura rahm et âşıka zira
  Beyaz üzre bizim de pençe bir fermanımız vardır

  Güzel sevmekte zâhid müşkilin var ise bizden sor
  Bizim ol fende çok tahkikimiz itkanımız vardır

  Kocup her şeb miyânın canına can katmada ağyar
  Behey zâlim sen insaf et bizim de canımız vardır

  Sıkılma bezme gel bî-gâne yok da'vetlimiz ancak
  Nedîmâ bendeniz var bir dahî sultânımız vardır


+ Yorum Gönder
nedim şiirleri ve açıklamaları,  nedim gazelleri ve açıklamaları,  nedim şiirleri türkçe,  vedat nedim tör şiirleri,  bir senü bir benü birde nedimi şeyda
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi