İnsanın allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu tutulmasının sebepleri

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Yazılar Bilgiler Bölümünden İnsanın allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu tutulmasının sebepleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Asker
  Üye
  Reklam

  İnsanın allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu tutulmasının sebepleri

  Reklam
 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: insanın allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu tutulmasının sebepleri

  Reklam  insanın allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu tutulmasının sebepleri

  insanın allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu tutulmasının sebepleri hakkında

  İnsan irade-i Cüziyye'ye sahiptir. Bu İrâ'de insanın bir hürriyete sahip olduğunu göstermektedir. İnsanın hürriyeti sonsuz olmayıp sınırlıdır. Çünkü bir insanın haklan diğer insan-ların haklarının başladığı yerde sona ermek-tedir.

  Bir yerde düzen ve disiplin varsa orada mutlaka bazı sınırlamalarda var demektir. Çünkü tertip düzen fikriyle başı boşluk bir arada bulunamaz, insanların hareketlerinin bir takım sınırlanmalara tabi tutulması tabiidir.

  Hiç bir sınırlamanın olmadığı bir iş yerinde disiplini sağlayıp iş yapmak mümkün değildir.
  Disiplin esaslarının ve bazı sınırlamaların bulunmadığı bir okulda ders yapmak mümkün olmaz"'" ' .

  Hâl böyleyken, insanı yaratan, onun tabi-atını en iyi bilen Allah (C.C)'ın insanı başıboş bırakıvereceğini düşünmek doğru olmaz. Cenab-u Allah Kur'an-ı Kerim: "İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır." buyurulmuştur. (Kıyamet Sûresi Ayet: 36)- Bu âyet'te insanın başıboş bırakılmadığı belirtil-mektedir, insan kendi başına bırakılmaya-cağına göre, hayatınında bir düzene sokul-ması gerekir, insan, Allah'ın bildirdiği kaide-lere göre..emir ve yasakların ışığı altında ge-rekli düzenlemeyi yapması gerekir, işte bu emir ve yasaklar insanın beden ve ruhunu disipline sokmaktadır, İslâm'daki emir ve ya-sakların esası insanları mutlu etmek ve huzura kavuşturmaktır. İnsan haysiyetinin korunması için zararlı olan herşey haram kılınmış, faydalı olan şeylerde emredilmiştir. Serbestçe fay-dalanmaya müsade edilenlerin yanında ya-sak konular istisna delinecek kadar azdır. Cenab-u Allah Kur'anda: "Yerde olanların hepsini sizin için yaratan O'dur" buyurmuştur, (Bakara Sûresi âyet: 29) Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'de bir- hadislerinde şöyle buyurmuştur: "Allah bazı şeyleri farz kılmıştır, bunları kaçırmayın. Bazı sınırlar koy-muştur, bunlarıda aşmayın. Baz: şeyleri har-am kılmıştır, bunlarıda işlemeyin" bir başka hadiste: "Helâl apaçık bellidir, haram da. Bunların arasında bir çoklarını haram mı helâl mi olduğunu bilmediği şüpheli şeyler.vardır. Dinini ve namusunu korumak için bu şüpheli şeyleri işlemeyen kimseler kurtulmuştur. Bun-, lan bazısını yapan kimse harama çok yak-laşmış olur. Bu şuna benzer: Bir korunun etr-afında hayvanlarını otlatan kimse, koruya dalma tehlikesiyle daima karşı karşıyadır. Dik-kat ederseniz her hükümdarın bir. korusu vardır. Allah'ın korusu da haram kıldığı şeyler-dir". Helâl, Allah'ın kitabında yasaklamadığı, yapılmasını doğru ve faydalı bulduğu fiillerdir. Yapana sevap, yapmayan günah olmaya filleri mubah dbnir, mesleâ: Yemek, uyumak vb. yalnız aşırıklı'ğa kaçmak doğru olmaz. Ye-mek helâldir ama fazlası haramdır. Haram ise Cenab-u Allah ve Resulullah'ın yasakladığı fiillerdir. Meselâ: İçki. kumar vb. Haram ikiye ayrılır 1- Haram li aynihi (Asli haram) 2- Haram li gay'rihi (Arızi haram) 1 Asli haram: Yasaklanan şey veya fiil onun kendi tabiatında mevcut ise yani kendisinden ayrılamıyorsa buna asli ve ayniyle haram de-nir. Meselâ: Domuz etinin haram olması bu etin pisliğinin kendisinde bulunmasından do-layıdır. 2: Arızi haram: Yasak kılınma sebebi, kendi bünyesinde değllde dışarda bulunursa buna arızi haram denir. Meselâ Çalınmış olan eşya, hak edilmemiş para gibi.

  Emir ve yasakların gerçek sebebi müntesiblerlni her iki dünyada saadete ulaştırmaktır. Bunlara uymak her Müslümanın önde gelen vazifesidir.

  Cenab-u Allah, CCmle Ümmet-i Muham-mede emredilenlere u/up, yasaklanmış olan şeylerden kaçınmayı nasib eylesin.+ Yorum Gönder
insanın Allahın emir ve yasakları karşısında sorumlu olmasının nedeni ,  allahın emir ve yasaklarından sorumlu olan kişi
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi